keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 63/30.03.2004 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 63/30.03.2004
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2004 - 5278/23.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.4 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu art.38 lit. i şi j din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Apă si Canal AQUATIM Timişoara, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă al R.A. Apă si Canal AQUATIM Timişoara prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se va limita la maximum 110 %.

Art .4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Având în vedere modificarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să reanalizeze şi să coreleze contractul individual de muncă al conducătorului R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi R.A. Apă si Canal AQUATIM Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Juridic;
- Serviciului de Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- R.A. Apă si Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Criterii_de_performan___aquatim.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/7803EEAA9D41C085C2256E60003D6299/Criterii_de_performan was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Formule_AQUATIM.pdf

Formule de calcul ale criteriilor de performanţă Anexa 3 la HCL ……../………. R.A. AQUATIM 1. Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale

Profit net R = --------------------- * 100 Cheltuieli totale 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii Venituri proprii G acop. = --------------------- * 100 Cheltuieli totale 3. Productivitatea muncii Cifra de afaceri În unităţi monetare Wm = --------------------- Nr. salariaţi

W1 În unităţi fizice Iw = ------ W0 Cifra de afaceri 2004 Cifra de afaceri 2003 142,12 W1 = --------------------------- *K W0 = --------------------------- K = ----------- = 1,0298 Nr. persoane 2004 Nr. persoane 2003 138,00 Privită ca şi ritm anual de creştere. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

Cheltuieli cu salariile = -------------------------------------- * 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli V1 Cht 0 IVt/Ct = ----- * ---------- V0 Cht 1 V1 = veniturile perioadei realizate V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau V1 – V0 Ivt/Ct = --------------- Cht 1 – Cht 0 Cht 1 = cheltuielile perioadei analizate Cht 0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate

6. Solvabilitate patrimonială

Capital propriu (Capital social + Rezerve)

S = ---------------------------------------------------------- * 100 Capital propriu + Total credite La calculul indicatorilor se va lua în calcul pentru raportare includerea în capitalul social şi a patrimoniului public.

7.Grad de îndatorare Datorii totale Gind = ------------------ * 100 Total active 8. Perioada de recuperare a creanţelor 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditate

Total active circulante – Stocuri materiale L = ---------------------------------------------------- * 100 Total datorii pe termen scurt (< 1 an)

Formule de calcul ale obiectivelor de performanţă

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale Total obligaţii - Majorări şi penalităţi Achitarea obligaţiilor = ------------------------------------------------------------ *100 Total obligaţii faţă de bugete şi fonduri speciale 3. Modul de rezolvare a scrisorilor; sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni Nr. sesizărilor şi reclamaţiilor la care s-a răspuns corespunzător Mod rezolvare = ------------------------------------------------------------------------------ *100 Nr. total de sesizări şi reclamaţii 4. Achitarea în termen a ratelor scadente pe 2003 aferente împrumuturilor BERD Valoarea obligaţiilor achitate la termen Achit.în termen a oblig. scadente = ----------------------------------------------------- * 100 Totalul obligaţiilor scadente faţă de BERD

5. Timpul între notificarea unui defect în reţeaua de apă-canal, la dispeceratul regiei şi reluarea serviciului care se încadrează în 3 zile. Nr. de intervenţii care se încadrează în termenul de trei zile T. intervenţie = ---------------------------------------------------------------------------------- *100 Nr. total de intervenţii din perioada pentru care se face raportarea 6. Gradul de asigurare a continuităţii în furnizarea apei potabile în sistem. Timpul de funcţionare a sistemului în perioada raportată Gr. de asigurare a continuităţii= ---------------------------------------------------------------------------- *100 Timpul teoretic de funcţionare a sistemului în perioada raportată 7. Gradul de asigurare a potabilităţii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de bază, stabiliţi de organele sanitare locale. Nr. de probe care se încadrează în normele de potabilitate Gr. de asigurare a potabilităţii= ---------------------------------------------------------------------------- * 100 Nr. total de probe din perioada pentru care se face raportarea

DIRECTOR D. EDILITARĂ ROMULUS KOMOZ