keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 632/23.12.2019 privind atribuirea prin închiriere pe o perioadă de 5 ani a spatiului SAD. 3 din Timisoara, str. Dacilor nr. 13, către ASOCIAŢIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007

23.12.2019

Hotararea Consiliului Local 632/23.12.2019
privind atribuirea prin închiriere pe o perioadă de 5 ani a spatiului SAD. 3 din Timisoara, str. Dacilor nr. 13, către ASOCIAŢIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2019-32588/16.12.2019 de aprobare a Proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-32588/16.12.2019, întocmit de către Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.12.2019 - Anexa la Raportulde specialitate nr. SC2019-32588/16.12.2019;
Având în vedere solicitarea cu numărul CT 2019-007648/04.12.2019 a ASOCIAŢIEI TIMIŞOARA BIKERS -TB 2007, privind atribuirea către aceasta cu contract de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie SAD. 3 situat în imobilul din Timişoara, Str. Dacilor ,nr. 13;
Având în vedere extrasul din Procesul verbal al şedintei din 10.12.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă, prin care comisia a hotărât atribuirea către Asociaţia Timişoara Bikers -TB2007, prin închiriere pe o perioadă de 5 ani a spaţiului, la tariful de închiriere de 1,50 euro/m.p/lună, conform Raportului de evaluare al spaţiului, întocmit de către prestatorul de servicii SC FIDOX SRL;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 441/16.10.2015 prin care a fost aprobat Regulamentul de funcţionare şi organizare a comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie care stipulează la articolul 6 , alin. 4, competenţa acestei comisii de a analiza solicitările de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către beneficiarii Legii nr. 341/2004 , partide politice , asociaţii, fundaţii ,ONG-uri, constituite în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 şi de a propune conform alin .6 deliberativului local atribuirea spaţiilor disponibile solicitanţilor;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere amendamnetul formulat de domnul consilier Adrian Orza în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local, din data de 23.12.2019;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local, din data de 23.12.2019;
În conformitate cu prevederile articolului 129, alin. (1), alin (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit.a), art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte Raportul de evaluare al spaţiului SAD. 3 situat în Timişoara, Str. Dacilor nr. 13, întocmit de către prestatorul de servicii SC FIDOX SRL.
Art. 2: Se aprobă atribuirea prin închiriere către Asociaţia Timişoara Bikers-TB 2007, la un tarif de 1,00 euro/m.p/lună, respectiv o chirie lunară de 156,59 euro a spaţiului SAD. 3 în suprafaţa de 156,59 mp, înscris în CF 408715-C1-U3, în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, având numărul de inventar 1351 şi valoarea de inventar 249536 lei.

Art. 3: Se aprobă încheierea contractului de închiriere cu ASOCIAŢIA TIMIŞOARA BIKERS -TB 2007 pe o perioadă de 5 ani, de la data prezentei, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere prin act adiţional.

Art. 4: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli, Spitale, Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială ;
- Asociaţiei Timişoara Bikers -TB 2007;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 2019-Referat_de_aprobare_atribuire_spa_iu_c_tre_Asocia_ia_Timi_oara_Bikers_-_TB2007.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/DC569DA42A97BA77C22584D4002C8D6D/2019-Referat_de_aprobare_atribuire_spa was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 2019-_Raport_specialitate_reatribuire_spa_iu_c_tre__Asocia_Ia_Timi_oara_Bikers_-TB2007.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/DC569DA42A97BA77C22584D4002C8D6D/2019-_Raport_specialitate_reatribuire_spa was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: MX-2314N_20191216_092652.pdf

'rimăria Municipiului Timişoara Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii SRDC/BMD -a înregistrat cu numărul: SC2019-029919 din 21.11.2019 od validare; 198ECA C15 Corespondenta Direcţia Economică Directia Economica m preluat de la AWB 6323912110002 irma: SC FIDOX SRI, Tm E u adresa: Timişoara, Termen de rezolvare: 21.12.2019 7 Total file bs. EVALUARE IMOBIL STR DACILOR. 13 ererea NU se supune procedurii aprobării tacite mişoara, la 21.11.2019 Consilier/Referent, Luminita Dupta xteţi verifica starea cererii Dvs, la adresa www.primariatm.ro. formajii telefonice despre acte, probleme, cereri și sesizări prin serviciul all Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri, în timpul programului | legale ale acestei institu[lii. NL 2) Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul: SC2019-029919 din 21.11.2019 SC15 Corespondenta Direcţia Economică la Directia Economica Am preluat de la AWB 6323912110002 Firma: SC FIDOX SRL Cu adresa: Timişoara, Total file Termen de rezolvare: 21.12.2019 Termen direcție: 06.12.2019 Obs. EVALUARE IMOBIL STR DACILOR 13 Timişoara, la 21.11.2019 Declar că sunt de acord Di îmi exprim consii informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protec[ia persobnelor fizice în ceea ce privelte prelucrarea datelor cu caracter personal Cli privind libera ciroulaDie a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate Uli stocate de către Primăria TimiDloara, în vederea îndeplinirii SEmnătura Cod FO-24-01, ver. 4

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Solicitant MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEŢ TIMIȘ Evaluare proprietate imobiliară CF 405715 — C1 —- U3 TIMIŞOARA STRADA DACILOR NR.13 Data: 12.11.2019 Nr.3.892/2019 DE A Ad ERE n ea eat E Nea Ip n A

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ — STABILIRE CHIRIE IMOBIL, Str.Dacilor nr.13 - CF 405715— C1 — U3 — Timişoara 1, Identificarea și competenţa evaluatorului — S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizaţia nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANŢEL OVIDIU — administrator, membru titular ANEVAR cu legitimaţia nr. 14997 având specializările El, EPI şi EBM, în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 şi a contract subsecvent nr.85/27.07.2019 încheiate cu Primăria Municipiului Timişoara şi a comenzii CT2019 - 005944/05.11.2019 emisă de Primăria Municipiului Timişoara, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menţionat mai sus. 2, Identificarea clientului — PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar — NICOLAE ROBU și Director economic — STELIANA STANCIU. 3. Scopul evaluării — Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii chiriei de piață. 4. Obiectul supus evaluării — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară — situată în Timişoara, str.Dacilor nr.13 la demisol într-un imobil cu regim de înălțime de Pavând suprafața utilă de 156,59 mp formată din 4 incăperi 1 WC şi lmagazie identificată în CE 405715 —- C1 —- U3 - Timişoara. 5. Tipul valorii — este valoarea de piață aşa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 — Cadru general, SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 — Raportare, SEV 104 - Tipuri ale valorii, SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare şi GEV 630 — Evaluarea bunurilor imobile. 6. Proprietarul imobilului — Municipiul Timişoara 7. Data evaluării — 12.11.2019 Data inspectării bunurilor imobile — 12.11.2019 8. Documentele şi informațiile ce stau la baza evaluării - Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018 - CF 405715 — Cl —-U3 - Timişoara - Informaţiile primite în zonă şi publicaţiile imobiliare - Cursul RON/EUR din 12.11.2019 9. Valoarea propusă — Raportul de evaluare determină valoarea chiriei de piață și a fost solicitat în vederea stabilirii valorii chiriei şi a rezultat în urma calculelor efectuate şi din analiza comparativă a datelor deţinute de evaluator. Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori: Valoarea de chiriei de piaţă este: 7,00 Lei / mp / lună = 1,50 Euro /mp / lună 1.096,00 Lei / lună = 235,00 Euro / lună Valoarea nu conţine TVA 10, Argumente privind valoarea propusă Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menţionate mai sus; Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport; Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociaţia Naţionată a Evaluatorilor Autorizaţi din România) i Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Declaraţie de certificare Prin prezenta certificăm că : + Afirmațiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. + Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile limitative prezentate în acest raport. * Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem părtinitori faţă de vreuna din părţile implicate. e Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acţionar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul. + Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare, + Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacţiei. e Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) e Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale. + Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator. + Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare. Expert evaluator autorizat El, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Capitolul 1 TERMENI DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII 1.1.Identificarea obiectului evaluării — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară — situată în Timişoara, str.Dacilor nr.13 la demisol într-un imobil cu regim de înălțime de P având suprafața utilă de 156,59 mp formată din 4 incăperi 1 WC şi Imagazie identificată în CF 405715 - Cl -U3 - Timişoara. 1.2, Scopul evaluării — Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii chiriei de piață. 1.3. Utilizarea evaluării — Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bd. C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar - NICOLAE ROBU şi Director economic — STELIANA STANCIU, în calitate de client şi destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu îşi asumă răspunderea decât față de client şi faţă de destinatarul lucrării. 1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate — Evaluarea executată conform prezentului raport, în| concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii de piaţă a proprietății aşa cum este definită în| Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 — Cadru general, SEV 101 + Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 — Raportare, SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare şi GEV 630 — Evaluarea bunurilor imobile. Conform SEV 104 — Tipuri de valoare: Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. Definiţia valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual: „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piaţă. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obţine în mod rezonabil pe piață, la dara evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil de către vânzător şi cel mai avantajos preţ obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preţ estimat, majorat sau micşorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare şi de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific. „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întruneşte toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării. „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele şi condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea şi circumstanțele pieței, aşa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date. „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu şi obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preţ. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieţei curente şi cu aşteptările pieţei curente decât cu cele ale unei pieţe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”. „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preţ care este considerat a fi nerezonabil pe piaţa curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieţei, la cel mai bun preţ accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preţ. Circumstanțele faptice ale 4-

S.C. FIDOX SRL. Brasov Nr.3.892/2019 proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic. „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă şi companiile sucursale sau între proprietar şi chiriaş, care ar putea face ca nivelul preţului să nu fie caracteristic pentru piaţă, sau să fie majorat. Tranzacţia la valoarea de piaţă se presupune că are loc între părţi fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent. „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piaţă. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preţ pe piață la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului şi de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piaţă. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării. „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât şi vânzătorul hotărât sunt informaţi, de o manieră rezonabilă, despre natura şi caracteristicile activului, despre utilizările curente şi cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piaţa la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoştinţe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la dara evaluării şi neluând în considerare eventualele informaţii ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piaţă cu preţuri în scădere, la un preţ care este mai mic decât preţurile de piață anterioare. În astfel de cazuri, valabile şi pentru alte schimburi de pe pieţele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acţiona în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării. „și fără constrângere” stabileşte faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacţia, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă. Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă şi concurențială unde participanţii acţionează în mod liber, Piaţa unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piaţă locală. Piaţa poate fi constituită din numeroși cumpărători şi vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți de pe piaţă. Piaţa în care activul se presupune că este expus pentru vânzare este piața în care activul, schimbat din punct de vedere teoretic, se schimbă în mod normal. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul şi care este posibilă, permisă legal şi fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabileşte prețul pe care ar fi dispus să îl ofere. Natura şi sursa datelor de intrare trebuie să fie consecvente cu tipul valorii, care, la rândul său, trebuie să țină cont de scopul evaluării. De exemplu, la elaborarea unei concluzii asupra valorii, se pot utiliza diferite abordări şi metode, cu condiția să se bazeze pe informaţii extrase din piață. Prin definiție, abordarea prin piață se bazează pe informații extrase din piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin venit să fie valoarea de piață, aceasta trebuie să se bazeze pe informațiile şi ipotezele care ar fi împărtăşite de participanții de pe piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin cost să fie valoarea de piață, costul unui activ cu aceeași utilizare şi o depreciere corespunzătoare ar trebui să fie determinate printr-o analiză a costurilor şi deprecierilor de pe piaţă. Informațiile disponibile şi circumstanțele de piață pentru activul subiect sunt factorii care trebuie să determine care metodă sau metode de evaluare sunt cele mai relevante şi adecvate. Dacă se bazează pe analiza adecvată a informațiilor derivate din piaţă, fiecare dintre abordările sau metodele utilizate ar trebui să aibă drept rezultat o estimare a valorii de piaţă. Valoarea de piaţă nu reflectă caracteristicile -3-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasoy Nr.3.892/2019 unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător şi care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică. Informaţii din contractele de închiriere Informațiile necesare aplicării metodelor înscrise în abordarea prin venit sunt preluate, în general, din contracte şi din operațiuni de închiriere. Majoritatea contractelor de închiriere pot fi încadrate în una din următoarele categorii: a). Contracte cu chirie fixă — presupun un nivel constant al chiriei, menținut pe toată durata contractului; b). Contracte cu clauze de ajustare periodică a chiriei — presupun o modalitate concretă de ajustare a chiriei la unul sau mai multe momente definite în cadrul perioadei totale de închiriere: - în funcţie de un criteriu specificat; - în funcţie de un indice. Chiria poate fi calculată ca venit brut/chirie brută, când proprietarul achită cheltuielile de exploatare a proprietății sau ca venit net/chirie netă, când cheltuielile de exploatare a proprietății sunt suportate de chiriaş. Colectarea informațiilor necesare abordării prin venit: a). Chiria. Chiria pe care chiriaşul o plăteşte proprietarului este un element important al contractului de închiriere. Analiza chiriei se face în funcţie de forma precizată în contract: chiria minimă, de bază, procentuală, etc. Sursa din care vine chiria ar trebui clar identificată. b). Concesii privind chiria. Atunci când piața imobiliară este suprasaturată, proprietarii acordă chiriașilor anumite avantaje cum ar fi scutirea de la plata chiriei pe o perioadă sau diverse amenajări suplimentare. c). Repartizarea cheltuielilor. Fiecare contract cuprinde prevederi specifice privind suportarea cheltuielilor de exploatare şi intreținere a proprietății de către chiriaş şi proprietar (taxe, impozite, utilități, reparații, etc.) d) Opțiunea de reînnoire. Aceste opțiuni permit chiriaşului să prelungească perioada de ocupare a proprietății pentru una sau mai multe perioade prestabilite. Uzanța (cea mai des utilizată formulă) este ca un chiriaş să facă o notificare anticipată pentru manifestarea opțiunii de închiriere şi stabileşte durata pentru care se poate reînnoi contractul, precum şi mărimea chiriei sau modul de determinare a chiriei în continuare. Chiria aferentă perioadei de reînnoire poate fi egală sau superioară chiriei inițiale, poate fi stabilită în contractul iniţial sau se poate calcula pe baza unei anumite metodologii. e). Clauze de escaladare. Aceste clauze prevăd că eventualele creşteri ale cheltuielilor de funcționare a proprietății cad în sarcina chiriaşului. f). Opțiunea de cumpărare. Anumite contracte prevăd clauze care acordă chiriașului posibilitatea de a opta pentru cumpărarea proprietății închiriate. Această opțiune poate fi manifestată la expirarea duratei de închiriere sau la anumite termene fixate în cadrul perioadei totale de închiriere sau chiar la orice moment. g). Clauza de ieșire. O asemenea clauză permite rezilierea unilaterală a contractului în situații speciale. h). Clauză de ocupare continuă. Pentru proprietăților închiriate mai multor chiriaşi, în contract poate fi inclusă o clauză care condiționează ocuparea în continuare de către un chiriaş de faptul ca un alt chiriaş să nu plece. i). Amenajările făcute de chiriași. Investiţiile mari făcute de chiriaşi într-un spațiu influențează semnificativ chiria. Atunci când investiţiile sunt efectuate de proprietar, recuperarea lor se poate face prin creşteri de chirie, care permit amortizarea investițiilor într-o perioadă mai lungă. Dacă investițiile sunt făcute de chiriaşi, proprietarul poate diminua chiria. Analiza chiriilor. Când se evaluează fie un drept de proprietate afectat de locațiune, fie un drept creat de contractul de închiriere, este necesar să se ia în considerare chiria contractuală, iar în cazul în care aceasta este neobişnuită, chiria de piață.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov N1.3.892/2019 Chiria de piață este sura estimată pentru care un drept asupra proprietății imobiliare ar putea fi închiriat, la data evaluării, între un locator hotărât şi un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. În particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micşorată de clauze, contraprestații sau facilităţi speciale, "Clauzele de închiriere adecvate” sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții de pe piață. Mărimea chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelaţie cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate. Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract efectiv de închiriere. Aceasta poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza calculării variațiilor acestuia sunt stipulate în contractul de închiriere şi trebuie să fie identificate şi înţelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce îi revin locatorului, precum şi obligațiile locatarului. Chiria excedentară reprezintă diferenţa dintre chiria contractuală şi chiria de piață, la data evaluării, Acest excedent de chirie față de chiria de piață este generat de un contract avantajos pentru cel care dă cu chirie şi poate fi rezultatul unui amplasament favorabil sau al faptului că un contract de închiriere a fost negociat pe o piață puternică. Excedentul de chirie poate fi menținut până la expirarea contractului, dar, din cauza riscului suplimentar asociat obţinerii sale, cel mai adesea se calculează separat şi se capitalizează cu o rată de capitalizare mai mare față de rata de capitalizare adecvată capitalizării chiriei de piață. Întrucât excedentul de chirie rezultă dintr-o clauză favorabilă a contractului de închiriere şi nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii. Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situațiilor financiare, a contractelor de închiriere şi prin intervievarea unor chiriași selectați în timpul inspectării proprietății. După analiza nivelului chiriilor existente pentru proprietatea imobiliară subiect, sunt analizate informațiile despre chirii pentru spații comparabile pe piață. Când este solicitată estimarea unei chirii de piață, evaluatorul adună, compară şi ajustează informațiile de piață pentru a forma o concluzie privind chiria de piață pentru proprietatea imobiliară subiect. Informațiile din contractele de închiriere care nu includ clauze de închiriere adecvate, nu asigură indicii de încredere privind chiria pe piață. Chiriile proprietăților imobiliare comparabile pot asigura o bază pentru estimarea chiriei de piață a proprietății subiect, după ce acestea au fost exprimate pe baza unui criteriu de comparație echivalent cu cel folosit la proprietatea imobiliară subiect. Evaluatorul trebuie să ajusteze chiriile comparabile doar în măsura în care prețurile de tranzacție ale proprităților imobiliare comparabile sunt ajustate în cadrul abordării prin piață. Elementele de comparație pentru analiza chiriilor includ: Drepturile asupra proprietății imobiliare care vor fi închiriate şi condițiile de închiriere. Contractele de închiriere care nu reflectă negocieri nepărtinitoare vor fi eliminate din rândul comparabilelor. Condiţiile de piaţă. Condiţiile economice se schimbă în timp, astfel încât chiriile negociate în trecut pot să nu reflecte chiriile curente predominante. Localizarea. Localizarea proprietății în spațiu-timp. Caracteristicile fizice. Dimensiune, înălțime, finisare interioară, amplasare funcțională, priveliștea amplasamentului, amenajările amplasamentului etc. Repartizarea cheltuielilor stipulate în contract şi în alte clauze de închiriere. Ce concesii (scutiri) de chirie s-au făcut? Cine plăteşte cheltuielile de exploatare? Care sunt prevederile referitoare la modificarea chiriei pe parcursul perioadei de închiriere? Utilizarea proprietăţii, Chiriile de piață ar putea să fie ajustate pentru utilizarea desemnată sau pentru dimensiunile construcţiei, când acestea sunt diferite de cele ale proprietăților comparabile. 7

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Componentele non-imobiliare. De exemplu, dacă este implicată o companie de leasing sau de management, venitul unui hotel, care face parte dintr-un lanț naţional, poate fi mai mare decât în cazul în care hotelul nu ar fi inclus în lanțul hotelier, Venitul mai mare provine din valoarea asociată cu numele hotelului francizor şi nu din orice diferență a venitului potențial generat de proprietatea imobiliară, 1.5. Data inspecției — Inspecţia proprietății a fost realizată în data de 12.11.2019, de ing.Panţel Ovidiu expert evaluator autorizat leg. 14997, dată la care s-a inspectat proprietatea subiect în totalitate, şi vecinătățile, s-au efectuat fotografii ce pun în evidență starea proprietății și a vecinătăților la data evaluării. Nu s-au realizat investigaţii privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății. 1.6. Data estimării valorii — La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul preţurilor şi datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informatiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către evaluator. Data evaluării este 12.11.2019, 1.7. Proprietarul imobilului — Municipiul Timişoara 1.8. Moneda raportului — Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON şi EURO. Valorile exprimate nu conţin TVA. Curs de schimb leuro = 4,7619 lei 1.9. Standardele aplicabile — Metodologia de calcul a valorii de piață a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietății şi de recomandările standardelor ANEVAR. : Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018 SEV 100 — Cadru general SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării SEV 102 — Implementare SEV 103 — Raportare SEV 104— Tipul ale valorii SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare GEV 630 — Evaluarea bunurilor imobile Baza evaluării.realizate în prezentul raport este valoarea de piață aşa cum a fost ca definită mai sus. Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: Documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; Inspecţia proprietății imobiliare; Stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport; Deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se ţină seama la derularea tranzacţiei; Analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 1.10. Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare Informaţiile şi sursele de informaţii utilizate în acest raport sunt: Informaţii culese pe teren de către evaluator (privind poziţionarea, zona în care este amplasată proprietatea, ete.); Informaţii preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători şi cumpărători imobiliari de pe piaţă, informații privind cererea şi oferta preluate de la agenții imobiliare şi din publicaţii de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieţei imobiliare; Adresele de pe internet www.imobiliare.ro Responsabilitatea asupra veridicității informaţiilor preluate de la solicitantul lucrării aparţine celor care le-au pus la dispoziţia evaluatorului. -8-

S.C. FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 1.11. Ipoteze generale — Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către client şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; Informațiile furnizate de terte părţi sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanţii pentru acuratețe. Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietății, Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existenţa vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare stiințifică necesară pentru a fi descoperit. Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau-că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informaţiilor ce sunt disponibile la data evaluării; Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părţilor componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părţilor neexpertizate şi acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor. Valoarea estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât condițiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment. 1.12. Condiţii limitative — Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinaţie cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă referitor la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil. Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare. Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 1.13, Clauza de nepublicare — Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale şi acţionarea în instanță a vinovaţilor. 1.14. Responsabilitatea față de terţi — Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi destinatarului precizat. Raportul este confidenţial, strict pentru client şi destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terță persoană, în nici o circumstanţă.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR 2.1, Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate — Dreptul asupra proprietăţii imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren şi construcţii. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare: Dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda şi a dispune de teren şi de orice construcţii existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate şi îngrădiri stabilite prin lege; Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda şi de a folosi o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere; Drept de folosinţă a terenului sau construcţiilor, fără un drept exclusiv de a poseda şi de a folosi, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-l folosi numai pentru o anumită activitate. 2.2. Situaţia juridică — proprietatea imobiliară — situată în Timişoara, str.Dacilor nr.13 la demisol într-un imobil cu regim de înălțime de P având suprafața utilă de 156,59 mp formată din 4 incăperi 1 WC şi lmagazie identificată în CF 405715 — C1 — U3 - Timişoara. Dreptul la proprietete este deplin. 2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare Amplasamentul proprietăţii imobiliare evaluate se află într-o zonă rezidențială. Tipul zonei - Cartier de locuinţe În zonă se află Rețea de transport în comun în apropiere Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, unităţi de învăţământ mediu, stadion „parcuri. Unităţi edilitare: curent electric, apă, gaz metan, canalizare. Gradul de poluare (rezultat din observaţii ale evaluatorului, fără expertizare): absenţa poluării. Concluzie privind zona de amplasare a proprietăţii imobiliare: Zona de referință rezidențială, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat. 2.4. Descrierea proprietății imobiliare Obiectul prezentului raport de evaluare îl proprietatea imobiliară — situată în Timişoara, str.Dacilor nr.13 la demisol într-un imobil cu regim de înălțime de P având suprafața utilă de 156,59 mp formată din 4 incăperi 1 WC și lmagazie identificată în CF 405715 — C1 —U3 - Timişoara. Structura clădirii este formată din fundații continue, zidărie din cărămidă și planșee din beton, acoperiș tip șarpantă, tâmplărie lemn cu geam clar. Starea tehnică a spațiului este satisfăcătoare. -10-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Capitolul 3 ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE Definirea pieţei. Oferta competitivă. Cererea probabilă Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi: de proprietate contra unor| bunuri, cum sunt banii. Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de reglementările guvernamentale şi locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un| punct de echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă, Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. De multe ori, informațiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar. Pentru a analiza oferta, evaluatorul trebuie să facă un inventar de proprietăți competitive, care include stocul de proprietăți existente, cele aflate în construcție, precum şi cele aflate în stadiu de proiect. Cererea reflectă nevoile, dorințele, puterea de cumpărare și preferințele consumatorilor. Analiza cererii se axează pe identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriaşi) şi, pentru un anume tip de proprietate, analiza urmăreşte produsul final pe care îl asigură proprietatea. În cazul de faţă, piaţa imobiliară specifică se consideră piaţa proprietăților rezidențiale În 2018 am putea observa o aşezare a preţurilor pe segmentul rezidențial, după creşterile înregistrate în ultimii ani, este de părere managerul Eugene Estate. „În România este dificil să faci previziuni în orice domeniu având în vedere cadrul legislativ care este într-o permanentă schimbare neputând oferi comfortul unei predictibilități. Evoluția prețurilor în ultimii ani a fost ascendentă și a fost determinată, în primul rând, de o cerere ridicată punând astfel presiune pe ofertă. Programul Prima Casă, care a avut o influenţă mare în piață în anii precendenți, va fi din ce în ce mai puțin prezent în piața de creditare. Privind acest aspect, precum şi alți factori care pot influența cererea şi oferta imobiliară, cred că anii următori vor fi determinaţi de o aşezare a preţurilor cu fluctuații mici şi corecţii izolate. Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc și Moşniţa Nouă, aflate în sudul orașului, şi despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord. Credem că acest trend va continua și în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preţ mai accesibil şi obținerea documentaţiei aferente procesului de construcție este mai facilă. Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidențiale noi acesta a menționat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă şi că preţurile de vânzare în creştere şi plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuințe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe. În anul 2017, după apariția legii 143 care completează Legea locuinţei nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizațiile de construire unde avem suprafețe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățit. Cum vor evolua chiriile din Timişoara în 2018 În opinia lui noastră, ne putem aștepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creşterii preţurilor chiriilor din Timişoara care s-a înregistrat pe parcursul anilor anteriori. În anul 2018 se preconizeză o temperare a creşterii preţurilor chiriilor, aceasta fiind determinată şi de introducerea unui număr semnificativ de locuinţe în această piaţă. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creştere fiind influențată şi de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru oraşul Timişoara -I- | | |

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Piaţa imobiliară a înregistrat o evoluție spectaculoasă in 2017, cu volume record de activitate în sectorul industrial și cel de birouri. Nivelul chiriilor a fost în general stabil, cu uşoare creşteri în piața spațiilor comerciale și segmentul industrial, în timp ce preţurile rezidențiale s-au apreciat în medie cu 10%, conform unui raport de specialitate AGERPRES. Segmentul industrial şi logistic a înregistrat volume record de livrări şi cerere la nivel național, 2017 devenind vârful evoluției pieţei de până acum. A fost finalizat un stoc speculativ nou de 500.000 metri pătrați (mp), în crestere cu 42% față de anul precedent, dezvoltatorii internaționali (CTP Invest, WDP, P3, Logicor, Zacaria Group, Globalworth) răspunzând rapid la explozia cererii, conform raportului realizat de compania de consultanta imobiliara Activ Property Services. Volumul tranzacţiilor majore de închiriere a crescut cu 70% într-un singur an, până la 730.000 mp la nivel național, peste 73% din cerere fiind reprezentată de activități de logistică /depozitare. Gradul de ocupare al stocului competitiv continua sa depaşeasca 95%, majoritatea parcurilor dominante fiind integral ocupate, în timp ce nivelul chiriilor pentru spații industriale/logistice de clasa A a avut o tendință de uşoară creştere, cu valori medii cuprinse intre 3,5 - 4 euro/mp/luna la nivel național. Piaţa de birouri a raportat de asemenea o activitate în creştere. Stocul nou finalizat în Bucureşti, de 147.800 metri pătrați, a rămas la un nivel mediu al ultimilor 8 ani, în schimb în provincie livrările au ajuns la 93.000 metri pătrați pe fondul activității record din Timişoara (42.000 mp), conform studiului. Tranzacţii majore de închiriere însumând 460.000 mp au fost semnate la nivel național, cu peste 367.000 mp închiriați în Bucureşti (al 2-lea nivel ca mărime din ultimii 10 ani) şi un record de 90.000 mp în provincie. Cererea nouă a reprezentat aproape 50% din total, cea mai ridicată pondere a ultimilor ani, Sectorul IT&C și-a continuat creşterea, reprezentând 42% din volumul cererii în Bucureşti şi 50% în provincie. Gradul de neocupare al principalelor pieţe de birouri a scăzut sub 10%, în Bucureşti disponibilitatea spatiilor libere micșorandu-se de la 11,5% în 2016 la 9,1% din stocul existent la sfarșitul anului trecut. Nivelul chiriilor s-a menţinut stabil, având valori 'prime', considerate pentru cele mai reprezentative clădiri centrale, de 17-19 euro/mp/lună în Bucuresti, 12-14 euro/mp/luna (Cluj-Napoca, Timişoara), 10- 12 euro/mp/luna (laşi, Braşov) şi 8-10 euro/mp/luna în pieţele secundare. În schimb, piața spațiilor comerciale (piaţa de retail) a înregistrat o evolutie relativ contradictorie, cu un volum semnificativ de cerere potențială neacoperit de ofertă, în condiţiile unor volume limitate de stoc nou finalizat. In 2017 au fost finalizate 66.700 mp de centre comerciale (-70% fata de 2016), respectiv 23.885 mp de spații în parcuri de retail, fiind primul an în care stocul de centre comerciale în funcţiune a înregistrat o uşoară scădere, volumul închiderilor depăşind suprafața nouă inaugurată. Volumul tranzacţiilor majore de investiții a crescut cu 56% în 2017, la peste 925 milioane euro, ca urmare a creşterii interesului din partea investitorilor internaționali, a majorării volumului de tranzacţii cu spații comerciale (+65%) şi a semnării a celei mai mari tranzacții hoteliere de până acum (complexul Radisson Blu/Park Inn). Bucureştiul a concentrat 43% din volumul total, menținându-se ca principală destinație de achiziții a investitorilor internaționali, responsabili pentru 97% din totalul tranzacţiilor majore la nivel național. Nivelul randamentelor 'prime' (yield-urilor) a scăzut în medie cu 0,25%, ajungând în cazul centrelor comerciale şi birourilor la valori de 7 - 7,5% în Bucureşti şi 8 - 8,25% în alte orașe majore. În ceea ce priveste piaţa rezidențială, statisticile oficiale arată ca au fost finalizate 53.301 unități locative la nivel naţional, în creştere cu 2% față de anul precedent. Au fost majorări ale livrărilor în partea centrală, de nord-vest şi vest a României, în timp ce zona Bucureşti-Ilfov a înregistrat o surprinzătoare scădere anuală de 4,9%. În condițiile în care volumul cererii a dat semne de creştere şi vânzarile au accelerat, nivelul preţurilor a crescut în medie cu 10%, variind de la medii de 700 - 950 euro/mp util în reședintele de județ cu peste 100.000 locuitori, la medii de 1.100-1.350 euro/mp util în Bucureşti şi 1.300 - 1.400 euro/mp în Cluj- Napoca. Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind aşteptate creşteri ale activității de -12-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor și scăderea randamentelor investiționale. Livrările de spații comerciale sunt anuntate să includă 93.200 metri patrăți de centre comerciale şi să accelereze pe segmentul de parcuri de retail până la un potențial total de 135.000 metri patrăți, însă nu toate proiectele sunt estimate sa fie finalizate în termen. Stocul nou de birouri în construcție, cu finalizare anunțată pentru 2018, depăşeste 200.000 metri pătrați în Bucureşti şi un volum-record de peste 155.000 metri pătrați în provincie. Pe piața industrială stocul în construcție depăşeste 315.000 metri pătrați, din care 75% este concentrat în zona Bucureştiului. Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare în anul 2018, cu toate că situația la nivel macro nu se mai bucură de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arată într-o analiză realizată de o companie de consultanță imobiliară internațională. Situaţia economică din România anului 2017 pune presiune pe aşteptarile din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criză, spun analiştii imobiliari care apreciază că România poate depăşi performanțele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale şi de Est și în 2018, marcând încă un an foarte bun pentru domeniul imobiliar. Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 în analiza realizată de Colliers International vizează evoluția pieţei de investitii, rezultatele economice mai bune decât în majoritatea țărilor din UE, piața forței de muncă, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri. Luând în considerare reducerea stimulentelor fiscale şi înăsprirea politicii monetare începând cu 2018, creşterea PIB va încetini până la un nivel mai sustenabil (spre 5%), însă România va continua să fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiştii imobiliari. Piaţa de investitii va avea parte de o evoluție spectaculoasă. După acumularea în 2017 a unui volum investiţional uşor peste pragul de 0,9 miliarde euro și amânarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiştii de la Colliers International se asteaptă în 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro. O alta tendință, migrația (internă şi externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. Tiparul migrației interne sugerează o preferință în creştere pentru principalele orașe din România - Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, în detrimentul Bucureştiului, astfel că marile companii vor viza extinderea sau inființarea unor birouri în afara Capitalei. Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor care lucrează în alte țări şi care ar putea începe să se întoarcă în țară în număr mai mare. În 2018, cererea chiriaşilor pe segmentul industrial va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condițiile intensificării comerţului electronic, în timp ce dezvoltările speculative vor creşte în număr. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. În 2017, au fost livrați 24 km de autostradă, de aproximativ patru ori mai puţin decât au promis autoritățile. Expeții în domeniu avertizează că 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km. Piaţa de birouri din Bucureşti se va concentra pe noi poli. Livrările de spaţii de birouri vor fi mai mari în 2018 față de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piata Presci/Expozitiei, vor fi absorbiți uşor, însă dezvoltatorii devin mai precauți. Piaţa forței de muncă va fi mai încordată anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere şi ofertă pe piaţa fortei de muncă a crescut, în timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puțini în comparație cu nevoile angajatorilor. Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidențial: Luând în considerare creșterea salariilor şi a intenției de a achiziționa o locuință, proiectele rezidențiale vor continua să rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale în zonele învecinate. Anul 2017 a fost unul bun pentru dezvoltările imobiliare din Timişoara, atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel comercial, iar prețurile locuințelor s-au aflat pe un trend ascendent. Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu -13- | | | | !

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov N1.3.892/2019 interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc şi Moşnita Nouă, aflate în sudul orașului, și despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord. Credem că acest trend va continua şi în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preț mai accesibil şi obținerea documentației aferente procesului de construcție este mai facilă. Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidențiale noi acesta a menționat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă şi că preţurile de vânzare în creştere și plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuințe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe. În anul 2017, după apariţia legii 143 care completeaza Legea locuintei nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizațiile de construire unde avem suprafețe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățită Ne putem aştepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creşterii preţurilor chiriilor din Timişoara care s-a înregistrât pe parcursul anilor anteriori. În anul 2018 preconizăm o temperare a creşterii prețurilor chiriilor, aceasta fiind determinată şi de introducerea unui număr semnificativ de locuinţe în aceasta piață. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creștere fiind influențată şi de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru orașul Timişoara. Analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informatii), la data evaluării nu există câteva oferte pentru tipul de imobil supus evaluării (boxă la subsol) Echilibrul pieţei este determinat de raportul dintre cerere şi oferta, În comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, pieţele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață. Prognoza evoluiței pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind aşteptate creşteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor şi scăderea randamentelor investiționale. -Id4-

S.C. FIDOX SRL. Brasov Cartiere și zone din Timișoara Cu un avans general de 1,2% la prețurile apartamentelor, capitala Banatului a ajuns, în ultimele trei luni din 2018, la o valoare medie de listare de 1.200 de euro pe metru pătrat util — păstrăndu-și, astfel, locul în clasamentul național al oraşelor cu cele mai scurnpe apartamente. În oraşul de pie Bega, marjele de creştere consemnate pe zone au fost mai mici decât în București, dar și decât în Cluj-Napoca. Astfel, cel rmai rare avans, de 1,8%, a fost consemnat în arealul Bucovina-Simion Bărnuţiu-Gării-Dorabanților-Mircea cel 17% având loc şi în Girocului-Soarelui-Buziașului. Pe următoarele locuri se situează zonele Sagului-Dâmboviţa-losefin-Steaua (+1), LipoveiAradului (*0,7%), dar și Complex Studențesc -Dacia-Blisabetin-Olimpia-Stadion (+0,2%). Bătrân, & creştere similară (de La fel ca în celelalte două marl piete irnobiliare ale ţării, București și Cluj-Napoca, şi consemnate trimestrul trecut scăderi de prețuri pe segmentul apartarnentelor. Cel mai sernnificativ declin (-4,1%) a avut loc în Torontalului, această zonă fiind urmată de Central-Bălcoscu-Take lonescu-Piaţa Maria (2,2%) şi, respectiv, Braytim [-0,6%). De menţionat este şi că, după un declin de 2,1% inregistrat trimestrul trecut, prețurile au în Timișoara au fost „310de euro pe metru pătrat este diferenta din Timișoara (lUltracentral-Medicină - P-ța igului - Dâmbovița - Iosefin - Steaua/ 115 '.450€ 1,260€ + Ultracentral Complex Cireumvatațiuhii itedicină Studențesc P-ţa Unirii Dacia Elisabetin Giimpia-Ștadion Nr.3.892/2019 stagnat în arealul Ultracentral-Medicină-Piaţa Unifii, Față de Bucuresti şi Cluj-Napoca, orașul de pe Bega se diferențiază și prin diferențele relativ mici de preţ dintre cartiere, valorile medii de listare pentru un apartarnent variind între un maximum de 1460 de euro pe metru pătrat şi un minimurn de 1150 de euro pe metru pătrat Cel mai mare nivel de pret se găseşte, ca și trimestrul trecut, în zona Ultracentral-Medicină-Piaţa Unirii. unde pretenţiile vânzătorilor s-au menținut la acelaşi nivel, La polul opus, cele mai accesibile apartamente din cele losefin-Steaua, pe următorul loc situându-se cele din Timişoara sunt din Braytirn, cu o valoare medie de listare de 1.170 de euro pe metru pătrat util, Nu cu mult mai scumpe sunt şi locuințele din Giracului- Soarelui-Buziașului (1180 de euro pe metru pătrat), cele din Bucovina- Simion Bărnuţiu-Gării -Dorobanţilor- Mircea cel Bătrân [tot 1180 de euro pe metru pătrat) şi, respectiv, Torantalului (1.200 de euro pe metru pătrat util). de preț dintre cea mai scumpă zonă Unirii/1460€) și cea mai ieftină zonă 0&)” Tororiţătului | “i Ceritral Bălcescu ! Take Ionescu P-ţa Maria Sursa: Aholize frmobiliare și Imobiliare.ri> di

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.592/2019 Capitolul 4 ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare: abordarea prin piață; abordarea prin venit; abordarea prin cost. În estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea şi cantitatea datelor disponibile pentru analiză. Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piață. Abordarea prin piață Abordarea prin piață este procesul de obţinere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare. Abordarea prin piață este cunoscută şi sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor. Abordarea prin piaţă este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții şi/sau oferte recente credibile. Prin informații recente, în contextul abordării prin piaţă, se înţeleg acele informații referitoare la prețuri de tranzacţionare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării. Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piaţă este cea mai directă şi adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață. Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare. Prin informații despre preţurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind preţurilor activelor similare care au fost tranzacţionate sau oferite spre vânzare pe piaţă, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită şi analizată critic. Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață, având ca obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare. Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) şi că au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. În raportul de evaluate trebuie să se indice sursele de informații, datele utilizate și raționamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile. Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt: tehnicile cantitative: analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; analiza statistică; analiza costurilor; capitalizarea diferențelor de venit. tehnicile calitative: analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului; interviuri. Informaţiile privind tranzacţiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative şi/sau calitative) față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate. În abordarea prin piață, analiza preţurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect. În abordarea prin piață, se analizează asemănările şi diferențele între caracteristicile proprietăților comparabile şi cele ale proprietății subiect şi se fac ajustările necesare în funcție de elementele de comparație. -[6-

S.C. FIDOX _$S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 În abordarea prin piaţă, elementele de comparaţie recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile necesare imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății. Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este cca mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic şi economic de proprietatea imobiliară subiect și asupra preţului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. În această etapă, evaluatorul trebuie să considere următoarele: intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, totalul ajustărilor aplicate preţului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă absolută (adică ajustare brută - valoric şi procentual), totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă - valoric și procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate preţurilor proprietăților:comparabile și orice alți factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare. Abordarea prin venit Abordarea prin venit este procesul de obţinere a unei indicaţii asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri şi pentru atransforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare. Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar). Abordarea prin venit include două metode de bază: capitalizarea venitului; fluxul de numerar actualizat (analiza DCF). Prin luarea în considerare a unorinformații adecvate şi printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării venitului şi metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicații similare asupra valorii. Capitalizarea venitului, numită şi capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente de piață, când nivelul chiriei şi cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieței și când există informații despre tranzacţii sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în împărțirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare corespunzătoare. Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că veniturile și/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea în considerare a veniturilor şi cheltuielilor probabile din perioada de previziune. Când se foloseşte această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor şi cheltuielilor din această perioadă, precum și valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prezentă prin tehnici de actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către client. În aplicarea fiecărei metode menționate anterior, este necesară corelarea tipului de venit/flux de numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare. În metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare. Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potențial și venitul brut efectiv. Venitul brut potenţial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condiţiile unui grad de ocupare de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potențial cu pierderile aferente gradului de neocupare şi neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. Cheltuielile care sunt suportate de către chiriaşi nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul -I7-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit şi alte taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcțiilor. Abordarea prin cost Abordarea prin cost este procesul de obţinere a unci indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcţiei/construcțiilor a deprecierii cumulate şi adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării. Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include: construcții noi sau construcţii relativ nou construite; construcţii vechi, cu condiția să existe date suficiente și adecvate pentru estimarea deprecierii acestora; construcții aflate în faza de proiect; construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată. Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou — costul de înlocuire şi costul de reconstruire — şi să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări. Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost utilizat în evaluare. Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire, argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. În cazul construcțiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informații cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizați indici de cost adecvați pentru atransforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire. Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda comparaţiilor unitare, metoda costurilor segregate și metoda devizelor. Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi utilizate în raport. În abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada construirii ce sunt incluse în costul de construire și sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcţia se realizează în mai puţin de un an. Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcție sunt următoarele: deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi: recuperabilă (reparații neefectuate la timp); nerecuperabilă — elemente cu viață scurtă; nerecuperabilă — elemente cu viață lungă; deprecierea (neadecvarea) funcţională, ce poate fi: recuperabilă; nerecuperabilă; deprecierea externă (economică). Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea evaluării, cu conceptul contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale. Capitolul 5 EVALUAREA BUNULUI IMOBIL 5.1, Generalităţi — Obiectul prezentului raport de evaluare îl proprietatea imobiliară — situată în Timişoara, str.Dacilor nr.13 la demisol într-un imobil cu regim de înălțime de P având suprafața utilă de 156,59 mp formată din 4 incăperi 1 WC şi lmagazie identificată în CF 405715 — Cl —U3 - Timişoara. 5,2. Cea mai bună utilizare — Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire şi să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare. -18-

S.C. FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea mai mare valoare a unui activ. Deşi acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare, deoarece multe active financiare nu au utilizări alternative, pot totuși exista circumstanțe unde se impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare. Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere financiar, permisă din punct de vedere legal şi să reprezinte cea mai mare valoare a activului. Dacă cea mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei activului la cea mai bună utilizare a sa. Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi chiar și o vânzare ordonată. Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active. Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor: pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piaţă ar considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu, planul de urbanism/zonare, precum şi probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă, fizic posibilă şi permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul a costurilor de conversie la acea utilizare. Cea mai bună utilizare — este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deţinătorului proprietăţii imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forţele competitive de pe piaţa în care este localizată proprietatea. Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune şi profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietăţii ca fiind disponibilă şi gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. Îmbunătățirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară într-un viitor rezonabil şi nu poate fi îndepartată sau speculativă. În cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincţia între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber şi cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită. ! Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. În multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradiţional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. În această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcţia. Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piaţă. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber şi (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiţii care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă şi maxim productivă. Criteriile analizei celei mai bune utilizări a. Permisibilă legal — În toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricţiile de construire, normativele de construcţii, restricţiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice, impactul asupra mediului. Închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietăţii din cauza unor clauze în -18-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 contractul de închiriere. Dacă nu există restricţii cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - și eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare. Normativele de construcţii şi condiţiile de impact asupra mediului, pot avea influenţe asupra fezabilităţii utilizării, dacă nu o scot în afara legii. b. Posibilă fizie — Dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului şi accesibilitatea unui lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii) afectează utilizările unei anumite proprietăți imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte dintr-un ansamblu. În acest caz, evaluatorul va analiza şi fezabilitatea ansamblului. Evaluatorul va considera capacitatea şi disponibilitatea utilităţilor publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălţime, subsoluri multiple, ete. Condiţiile fizice influențează şi costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună. c. Fezabilă financiar — Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal şi posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligaţiile financiare şi amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu şi dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piaţă, atunci utilizarea este fezabilă. d. Maximum productivă — Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de fructificare a capitalului cerută de piaţă pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren şi construcţii) şi scăzând costul materialelor, manoperei, regiei şi al capitalului, necesare realizării construcţiei. Valoarea terenului poate fi estimată şi prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare şi a recuperărilor capitalului investit în construcțiile alocate în proporţiile determinate pe piaţa imobiliară. Cea mai bună utilizare potenţială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung şi se presupune că va rămâne aceeași pe durata de viaţă economică sau utilăa construcţiilor. 5.3. Evaluarea proprietății 5.3.1. Evaluarea chiriei de piață - Metoda comparaţiilor de piaţă îşi are baza în analiza pieţei şi utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăți închiriabile similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea chiriei de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie directă cu chiriile unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferențele între proprietăți, între elementele care influenţează preţurile de închiriere. Procesul de comparare ia în considerare asemănările şi deosebirile între proprietatea „de evaluat” şi celelalte chirii deja tranzacţionate, despre care există informaţii suficiente. Pentru estimarea valorii chiriei prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din închirierile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate şi pe site-urile agenţiilor imobiliare (www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru chirii de piață care sunt sinictizate în tabelul următor: -20-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Nr. (Criterii Proprietate de evaluat _|Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3 Comparabila 4 Preţ ( euro/mp/lună; 10,00 8,89 8,13 821 Tipul comparabilei ofertă ofertă ofertă ofertă 1_(Dreptul de proprietate integral integral integral integral integral 2 |Condiții de închiriere normale normale normale normale normale 3 (Condițiile pieței 12.11.2019, 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 Curs valutar lsuro = 4,7619 4 |Adresă 5 |Locaiizare Dacilor zona Balcescu zona Mehala Calea Traian zona Fabric 6 |Caracteristici Tip imobil Casă Cladire birouri ___|Casă Casă Bloc, Etaj S+P P P P+E P. Teren aferent în proprietate proprietate în proprietate în proprietate în proprietate |__IPIF lor superior superior superior, Finisaje medii similar similar similar similar Sistem climatizare [Nu Da Da Centrală proprie Da Da Da Grup sanitar propriu Da, Da Da | [Suprafață de utilă 90,00 80,00 73.00 |_7 JCMBU Servicii Servicii Servicii Servicii Servicii Preţ chirie/lună 1.006,06 500,10) 650,40 59953 valoarea chiriei proprietăţii evaluate = chiria proprietăţilor comparabile + corecţii Valoarea chiriei de piaţă prin abordarea comparației, este: 7,00 Lei / mp / lună = 1,50 Euro /mp / lună 1.096,00 Lei / lună = 235,00 Euro / lună Valoarea nu conține TVA Justificarea corecţiilor : Tipul informaţiei — deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o ajustare de — 15% fiind considerată marja de negociere în stabilirea preţului de închiriere Dreptul la proprietate - ajustările sunt nule deoarece subiectul şi comparabilele sunt considerate cu dreptul de proprietate absolut. Condiţii de închiriere — nu s-au aplicat ajustări deoarece la momentul ofertării comparabilele sunt libere la închiriat Cheltuieli efectuate imediat după închiriere — nu s-au aplicat ajustări Condiţiile de piaţă — discuţiile cu proprietarii au avut loc la data evaluării ceca ce înseamnă o ajustare nulă. Localizarea — nu s-au aplicat ajustări reieşite din studiul pieței Caracteristici - criteriile de comparație sunt suprafață, tip imobil, regim de înălțime, teren aferent, an PIF, finisaje. Suprafață — s-au aplicat ajustări pentru diferențele de suprafață Tip imobil —s-au aplicat ajustări An PIF — s-au aplicat ajustări Finisaje — s-au aplicat ajustări, comparabilele fiind cu finisaje superioare subiectului Dotări suplimentare — parcare proprie, sistem climatizare, centrală proprie, grup sanitar propriu, s-au aplicat ajustări Cea mai bună utilizare ( CMBU ) — nu s-au aplicat ajustări comparabilele având aceeași CMBU

S.C, FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Comparabile Criterii și elemente de comparație | Spațiu de evaluat i —]| 2 e > EÎmp % SÎmp Ss [mp Preţ (Biro) 10,00 8,89 8,13 | Tipul informației oferta oferta oferta Marja de negociere 25% 25% 25% Preţ tranzacție (Euro/mp) 1,50 667 313 Drepturi de proprietate depline depline depline depline depline | Ajustare 0,00% 0,00 0,00% 000 0,00% 0,00 Pret ajustat 7,50 6,67 5,13 ATI Condiţii de finanțare numerar numerar, numerar numerar numerar, 0,00% 0.00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 000% 0,00 ; Preţ ajustat 7,50 6,16 Condiții de închiriore neparținitoare nepartinitoare nepartinitoare nepartinitoare nepattinitoare Ajustare 0.00% 0.00 0,00% 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0.00 Pret ajustat 1,50 6,67 5,13 6,16 [Cheltuieli efectuate imediat după [ela nu sto cazul nu este cazul nu ste cazul m cste cazul Ajustare -10,00% 075 |_-10,00% 0,67 -10,00% Ț 081 -10.00% 0,62 | Pret ajustat 6,75 500 132 5,54 i Condiții de piață curente. curente curente. curente, curente Ajustare 0% 0,00 0% 000 0% [0,00 0.00% 0,00 Pret ajustat 5,5 6,00 72 5,54 Localizare Dacilor zona Balcescu zona Mehala Calea Traian zona Fabric djustare| | 15,00% -1,01 -15,00% -0,90 -15,00% -1,10 -5,00%. 0,28 Pret ajastat 5.74 5,10 622 5,26 i Caracteristici I Suprafață, mp 156,59 100,00 90,00 80,00 73,00 Ajustare 0,57% 0,04 067% | 0.04 077% | 0,06 0.84%, 0.05 Tip imobil Casă Cladire birouri Casă Casă Bloc Austare 0,00% 0.00 000% 0.00 -5.00% , Etaj S+P ? PE F St Ajustarea 0,00% 0.00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 TI Teren aferent în proprietate în proprietate în pr în proprietate în proprietate CERSEI i Ajustară 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0,00% [| 0,00 a i PUF superior superior superior Superior Aiustare -5,00% 0,38 5,00% 0,33, -5,00% 0,41 5.00% [031 Fiiiisije 4 Superioare superioare superioare superioare ! LT Alustare 75,00% 038 -5,00% 033 500% | 041 5.00% 031 Sistem climălizaire Nu Da : Da : Da ps —_ 200% [015 2,00% 0,13 [200% Ț 616 | ri i '. Da, Da: i Da |) SEE E 00% | 000 0,00% 0,00 0,00%_, Stai i : Da i 1 , 0.00% [| 0.00 a E vicii, djuvtare 0,00%, | 0.00 0,00%“ 0,00 Pret ajustat 431 50 Ajustare totală notă 500 2 1,89 |Ajustare totală netă % „39,53% 34,73% 11 [Ajustare totală brută 3.08 2,95 1,99 Ajustare totală brută 41,07% 36,27% PIZ BG Numar ajustări 5 4 E FE : / [Valoare de chirie piață Euro/mp/lună _ 1,50 Valoare de chirie piață Euro/lună 235,00 Valoare de chiric piață Lei/mp/lună ! 7.00 Valoare de chirie piață Lei/lună : 1.096,00 Ajustarea brută cea mai micii ste la Cf, deci valoarda propusă este 1,50 Euro/mp/lună : T TI

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 COMPARABILE FOLOSITE 302019 Spatiu comercial, 100 Mp HI etajul 1 - spaliu de inchinat în Tunisoara, judelui Timiș - XA - 1 000 EUR - mobiliare ro m imobiliare.ro ID Anunt Spatiu comercial, 100 mp utili, etajul 1 Tirni isoara, zona Balcescu Actualizat azi 10 EUR/rmp/iună 1,000 EUR / lună Caracteristici Suprafață totaiă disponibilă: 100 mp Tip imobil: Cladire de birouri Suprafaţă totală proprietate: 100 mp Regim Înălțirne: PE An construcție: 1980 Spaţii disponibile Suprafață cormercială: 100 mp Chire / rup /lună: 10 EUR/mp |total: 1000 Cornision: standard Disponibil: imediat, Ru Etaj] Vitrină: Da Specificaţii Va oferim spre inchiriere spatiu comercial cormpus dintr-o incapere si baie, situat in Piata Bisericii. -100 mp utili se inchiriaza la pretul dle 10aQ suro cu toate utilitatile inclusă | apa. gaz, canal, curent, gunoi, ste). Informatiile au caracter informativ, ele fiind preluate de la proprietar Nr grupuri sanitar Suprafata construita: 1720 mp Nr încaperi: 1 1000 monedainchiriere: EUR pretinchiriereunitar: 10 (psi 36680476 2 -23-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 EAT Spatiu comercial Omp zona Feltata, ștrada clrcurato. - spal comercial de Inchiriat in Timusoara. judetul Tinu + XGCIi40 13 - 800 EUR - imobilate ro dn imobiliare.ro ID Anunt Spatiu comercial 20mp zona Mehasia, strada circulata. Timisoara, sora Mehala Actualizat in 08.08.2019 8,89 EUR /mp/lură 800 EUR / lună Caracteristici Suprafață totală disponibilă: 0 mp “Tip imabil: Casa/vila Suprafată totală proprietate: 90 mp Nr. lacuri parcare: 2 Stadiu construcţi exista Spațit disponibile Suprafată cornercială: 20 mp Chirie / mp /lună: 8.89 EUR/rp (total: 8DO EUR/lun3) Disponibil: imediat Specificații LANDMARK ofera spre inchiriere spatiu comercial pe artera intens circulata, cormpus dir Spatiu vanzare cu vitrine 95 rap, su birou si sanitar, Spatiul este arnenajat, dispune dle curent trifazic, incalzire proprie, curte cu parcare privata in fata . Pretul chiriei este de 800 Euro/luns ID intern: 202910 Structura rezistenta: beton Nr terasa: O Ni grupuri sanitare: 1 construita: 90 mp Suprafata terase: O rap Suprafata curte: O mp Nr garaje: O Viei cunoscute: 3 Nr incaper Alte detalii zons - Amenajare strazi (Asfaltate) Finisaje - Podtele (Gresle) pretinchiriere: 800 monedainchiriere: UR Disponibilitate propriotate: imediat Alte i alii pret: fir lncbiiare 140 132|(a=56640426 12

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 D308 Spatiu Corverctal. ZONA TRAIAN - spatii comercial de închiria! in Timiseara. Judetul Tims - X9D914002 - 650 EUR - tmobitare ro d) imobiliarero ID Anunt: Spatiu Comercial, ZONA TRAIAN "Arnisoara, zona Traiari : Actualizat azi 8,13 EUR/mp/tună 850,4 EUR / lună Suprafață torală disponibilă: 80 mp Tip imobil: Bloc de apartamente Suprafață totală proprietate: 0 mp An construcție: 1960 Spaţii disponibile Suprafață comercială: somp Chirie / mp /lună: 813 EUR/mp ftotal: 650,4 EUR/lune). Comision: standard Dispanibil: imediat Etaj: Parter Vitrina: ba Specificații Spatiu Comercial în zona TRAIAN,cu regirn de inaltime Parter. - suprafata utila de 80 mp - frant stradal de 10. - compartimentare: 2 carnete, baie, spatiu depozitare, - detalii AMENAJARE interioara : gresie. faianta, ferestre cu tarnplaria PVC si geam termopan, vopsea lavabila, corpuri sanitara. catorifera, - CENTRALA termica PROPRIE - dispune de toate utilitatile (apa, gaz, canal. curent), tirurnul de acces flind asfaltat. Pretul solicitat dle proprietar este de 650 Eur/luna, negociabil. Nr grupuri sanitare: 1 Suprafata construita: 96 mp Pret negociabil SQ monedainchiriere; EUR pretinchirie pretinchiriereunitar 813 fe Incluriat-A9BS 4002 va _25-

S.C, FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Spatiul Corterciat Complex IRIS - spatiu de In Timisoara, judetul - X96V04008 - 606 EUR - Imobiliare.ro d) imobiliare.ro ID Anunt: Spatiul Comercial Complex IRIS Timisoara, zona Torontalutui Actualizat în 26.02.2019 8,21 EUR /mo/ură 600,00 EUR / lună Caracteristici Sursrafață totală disponibilă: 73 mp Tip imobil Bloc de apartamente Suprafată tatală proprietate: 75 mpa Spaţii disponibile Denuinire spaţii Spatiu Camercial Complex IRIS Suprafață comerc| 73 mp Chirie /mp / lună: 821 EUB/rap (total: 600.00 EURună) » alte cheltuieli, Cornision: Tluna chirie 2 luni garantie onibil: imediat Etaj: Parter Specificaţii Spatiul comercial la parter in complexul IRIS zona Torontalului Timisoara ANA-MARIA BURADA-PUSCAS Ă PALM EDIL SR. an păr Tora vag ro/nchirțeri-spăti-comerciale WM Inciuriat-X9BY 01002 E -26-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Capitolul 6 RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale. Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente şi suficiente, tehnicile analitice, raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consecvente, Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate şi de corecțiile aduse preţurilor de vânzare ale proprietăților comparabile şi cantitatea informațiilor. Valoarea chiriei de piață a imobilului, în opinia evaluatorului este valoarea obţinută prin abordarea prin piață, care reflectă cel mai bine valoarea chiriei. Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt: Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condițiile economice şi juridice menţionate în raport. Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport. Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. În concluzie : Valoarea de chiriei de piaţă este: 7,00 Lei / mp / lună = 1,50 Euro /mp / lună 1.096,00 Lei / lună = 235,00 Euro / lună Valoarea nu conține TVA Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBBM Ing. Panţel Ovidiu -27-

Nr.3.892/2019 | S.C. FIDOX S.R.L. Brasov ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA ECONOMICĂ BIROUL “VIDENȚA PATRIMONIULUI C T2019-005944/05,| 1.2019 CĂTRE, S.C. FIDOX SRL, Referitor la „Serviciul de consultanţă/expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobil e din categoria activelor fixe corporale de natura mijoacelor foe sttuate Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara şi aflate în patrimoniul | Municipiului Timişoara, a Statului Român şi pentru imobilele la care Municipiul Timişoara | Prezintă un interes" Având în vedere adresa înregistrată cu numărul CT2019-005944/31,10.2019, | transmisă de către Compartiment Spaţii cu Altă Destinaţie ! Est, cu privire la imobilul situat în îi Timişoara, str. Dacilor nr. 13, vă rugăm să întocmiți raportul de evaluare aferent imobilului mai Sus meriţionat, Anexăm prezentei următoarele documente în copie: * Adresa înregistrată cu numărul CT2019-005944/31.10,2019; + Extrasul de carte funciară, releveul spaţiului. LE ECONOMIC, anciu SEF BIROU, 2 21 Ea -28-

S.C. FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Iordan. . CEA. u, sq ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE | EST Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est CT2019-005944/31.10.2019 Către, ( DIRECŢIA ECONOMICĂ _ Biroul Evidenţa Patrimoniului “EP Prin prezenta vă rugăm să procedați la înaintarea comenzii către SC FIDOX, în vederea efectuării evaluării spațiului co altă destinație SAD.3(parter şi subsol) , situat la în imobilul din Timişoara „Str. Dacilor , Nr.13 , având extrasul de carte funciară 408715-C1-U3 , în suprafață de 156,59 mp, Ataşat prezentei adrese vă înaintâm următoarele documente , în copie : -Extrasul de CF 408715-C1-U3 şi extrasul de carte funciară 408715 „releveul spațiului , precum și cele 3 adrese de verificare a situației juridice a spațiului DIRECTOR _ CONSILIER Ke. FLORIN RĂVĂȘILĂ VIORICA 1ONICEANU -29-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov 3.892/2019 | nr Oficlul de Cadastru şi Publicitate Imobiltară TIMIS 200129 | a Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Timisoara zu 2 rr Anul 2019 ANCEL, EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ adela | Mb PI OSII CI E rail 1 | Carte Funciară Nr. 408715-C1-U3 Tirnisoara A, Partea 1, Descrierea imobilului Unitate individuală Adresa: Loc. Tlmisoara, Str Dacilor, Nr. 13, Et, PARTER Sl SUBSOL, Ap. SAD 3, Jud, Timis Părţi comuna: acoperis. aţte spatii comune, casa scarii, pod, soalatorle, Nr Suprafața (Suprafața| Cote părţi cre] NE. cadastral construită utilă (m tamune | Cote teren Observaţii / Referinţe Al |408715-C1-U3 - 156,59 20.23 192 -A.D.NR 3 SITUAT LA PARTER SI COMPUS DIN 4 INCAPERI ,1 WC a SI 1 MAGAZIE LA SUBSOL] B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drapturi reale Referinţe 26503 / 24/02/2010 Act nr. O; intabulare, drept de PROPRIETATEposezor 15 Tocalizare, cumparate] TIT B2 |expropriere, unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuale MI re aa 1) PRIMARIA MUN, TIMISOARA OBSERVATII: pozitia transcrisa din CF 408715-CI/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 371 din 18-FEB-A9; GC. Partea ll. SARCINI . lascrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referințe NU SUNT conține date cu coracter personal, profejate de prevederile Legii Nr. 577/2001. Pogina 1 din 2 Brose pentru informare osie fo rireza Formular 1.1 -36-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 iclpiu: TI Carte Funciară N. 408715-C1-U3 Comuna/Oraş/Municle! Anexa Nr. 1 la Partea! Wndividuală, Adresa: Loc. Timisoara, Str Dacilor, Nr. 13, Et. PARTER S! SUBSOL, Ap. SAD 3, Jud. imis Părţi comune: acoperis, alle spatii comune, casa scarii, pod, spalatorie, = Mr cadastra) cotata uta Ura Oe Cote teren Observaţii / Referințe ] S-C1 5 E 3 STUAT LA PARTER Şi E , a. a 12 |ComPus DIN 4 INCAPERI „1 Wei SI 1 MAGAZIE LA SUBSOL] Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic Integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta esta valebil în condițille prevăzute da art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. ar. 41/2016, exclusiv în madiul electronic, pentru activități și procase administrative prevăzute de legislația În vigoare, Vafabilitetea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fară semnătură alografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras, Vertficarea corectitudinii şi realității informațiilor conţinute de docurnent se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibii în antet. Codul de verificare este valabit 30 de zile calendaristice de la momentul generării docurnentului. bata și ora generării, 25/09/2013, 10:36 vederile Legii Nr. 572/2001. Document care conține data cu personal, pro Extrase penbo informare tă arireso vpayancpl.ra 1.1 Ă -31-

S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Oficiul de Cadastru şi Publicitate lmobilfară TIMIS Nr. carora 200128 " , Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Tirnisoara Ziua 28 luna 0 A EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ RETR PENTRU INFORMARE ALONE Baa Corte Funclară Nr. 408715 Timisoara ME A, Partea Descrierea imobilului TEREN intravilan Nr. CE verti:1 Adresa: Loc. Timisaara, Str Dacilor, Nr, 13, Jud, Timis IF 1 Gt | e Suprafața” (mp) Ohservații / Referințe AL] Top: 5637 | 981 [Constructia C1 inscrisa în CF 408715-C1; B. Partea ll, Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi raale Referinţe [371 / 16/02/1949 Act nr, 0; drept de la cumparare 81 |expropriere, unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, coha |actua| OBSERVATIE (proveriită IG CP IT " C. Partea til, SARCINI. Inscrieri privind dezmambrămintele dreptului de propristate, drepturi reale de garanţie și sarcini NU SUI d Document care conține date cv caracter personal, protejate de prevederila Legii Nr. 577/2001. Pagina 1 din 2 vaslui 1.1 Bote panta furiei arina lo atasa

S.C. _FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 Teren [Nreadastral Suprafața Observații / Referințe Top: 5637 51 * Suprafața este determinată m planul de proiecție stereo 70. DETALI LINIARE IMOBIL ge Creonte fra pieri cra acest ob FIE d m coroborat cu art, 3 din G.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul e! documentului, fără semnătură alografă, cu acceptul expres sa! care a solicitat prezentarea acestul extras, - Verificarea corectitudinii Și realității informațiilor Www.ancphro/verificare, folosind codul de verii Valabil 30 de zile calendaristice tie la momentul 3 Data şi ora generării, 25/09/2019, 10:36 Document care conține date cu caracter persortul, proteste de prevederile Legii Nr. 677/2001. pantiu online Li pay ă ovare og, = E at - i Date referitoare la tere | ee | folos Jura SS a | Tarla Parcelă | Nr. topo Observații / Referințe 4 curti | 7 1 constructi] "| 952 5637 ] Extrasul de carte funciară prin sistemul informatie integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funcfară active la data ganarării. Acesta aste valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Layga nr. 455/2001, lectronic, pentru activităţi și protese 2 administrative prevăzute de legislaţia în vigoare, Valabilltatea poate fi extinsă și în forme fizică a u procedural at instituţiei publice ori entității Pagina 2 din 2 Formular 14 -33-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov ROMÂNIA SAD JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA SECRETARIAR GENERAL COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR NR. CT2019-5944/14.10.2019 AN PRIM 4 V.1. (642) a! SEMNĂȚURA a DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI NES SE (EST Ala Către, DIRECTIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE 1 EST BIROUL CLADIRI TERENURI] EST Referitor la adresa dvs,, înregistrată sub numărul CT2019-5944/10,10.2019, vă comunicâra faptul că, potrivit evidențelor Compartimentului Administrare Fond Funciar, în momentul de faţă, respectiv din dosarele depuse în teraeiul art. 36, alin.(5) din Legea nr. 18/1991, republicată, art. 34 din Legea nr.1/2000 şi Titlul IV, V şi VI din Legea nr. 247/2005 completate pănă în prezent cu actele solicitate de câtre Comisia municipală de fond funciar rezultă faptul că, parcela cu nr. top, 5637, înscrisă în CF. nr. 408715- Timişoara, C.F. vechi nr. 1, sitaată în Timișoara, str. Dacilor, nr. 13, pu_este solicitată de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora. Menţionăm faptul că, verificarea parcelei s-a făcut strict pe datele comunicate de durmieavoastră prin adresă (C.F, anexat), cazul în care terenul se identifică prin alte numere topografice, rezultate în urma reambulărilor, sau prin nr. cadastrale, este necesar să ne comunicaţi aceste numere topografice/cadastrale, în vederea verificării, Responsabil compartiment, CONSILIER, CONSILIER, JOSAN CRISTIAN OANCEA DACIANA LIANA 4 (mare E Red Dart * 2 2 21 Ec RO RE EET EFES 34

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 a dara i dt n ra o nt tt n dr Elba ta AT n 1 re tt ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE î EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI ] EST NR. CT2019-5944/11,10.2019 CĂTRE, COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE ! EST Referitor la solicitarea dvs., înregistrată sub nr. de mai sus, vă comunicăm faptul că nu a fost depusă cerere de revendicare, prin notificare, conform prevederilor Legii nr. 10/2001 și nici în baza O.U.G, nr. 94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 208/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, pentru : - imobilul din Timişoara, str, Dacilor nr.13 înscris în CFnr. 408715-C1-U3 Timişoara, nr. top. 5637, ŞEF BIROU, CĂLIN N.PÎR — 2021 Copilală Europaani a Culturii -35-

$.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.CT2019.5944/1 6.10.2019 CĂTRE, evidenţele Serviciului Juridic nu figure curs de soluţionare, cu privire la imob cad, 408715-C1-U3, dvs, nu şi după numărul eventualelor d a altui act normativ de restituire, fiind n tt CT tt at d d nt ir ra a ia aspect, ȘEF BIROU, : MIHAELA DUMITRU CON | LAU ţ | AB/MG/? j + ) j | i | EEE Cca E ra RINITA Ă - atei , i ROMÂNIA JUDEȚUL MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC BIROUL CONTENCIOS Nr.3.892/2019 ta DIRECŢIA CL, DIRI, ŞIDOTĂ DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE | EST COMPARTIMENTUL SAD i EST Referitor la adresa dvs. cu nr, de mai sus vă comunică că în prezent, în ază litigii pe rolul instanțelor de judecată în ilul situat în Timişoara, str. Dacilor nr. 13, parter și subsol, SAD 3, județul Timiș, înscris în CE nr. 408715-C1-U3 Timişoara nr. Menţionăm că verificarea s-a făcut strict după elementele comunicate de ispoziții emise în baza Legii nr. 10/2001 sau ecesar ca pe viitor să ne comunicaţi și acest CONSILIER JURIDIC, ADINA BALOGH pa -36-

-37- a] 1] 1 i Bt aa i mina ep na gara noa at vă da RELEV_J SAD, nr.3 a - scara DIM RIES TA —— SU setei ar 1 DAT Ă : firea | | | TOenuntire protect FLORPLAN | Documentatie de apartamertare imobi | close îl seria Bnr. 308 | Siuzt pe str „nr 13, steC Brodi | mun. Timisoara, ud Timis i lucrarii: MORARU PAVEL a ora Eco a ion | | | | fe S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019 IDENTIFICARE -38-

-39- $.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3.892/2019

-4(- (& ANEVAR" ASOCIAȚIA FAȚIONALĂ & KUTORIZEŢI Stie AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV Nr. 0023 — = Se acordă societăţii: _ FIDOX SRL Cu sediul în județul Brasov, cod unic de înregistrare 13789500 Data emiterii: 01.01. 2019 Preşedinte, Dana Ababei Valabil până la: 31.12, 2013 S.C. FIDQX _S.R.L. Brasov