keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/27.03.2001 privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de păşunat pe păşunea proprietatea Municipiului Timişoara

27.03.2001

Hotararea Consiliului Local 61/27.03.2001
privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de păşunat pe păşunea proprietatea Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001-3305/05.03.2001 al Serviciului Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În coformitate cu prevederile Legii nr.8/1971 privind organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere şi a staţiunilor de montă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (f) şi (g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: În anul 2001 se stabilesc următoarele taxe speciale de păşunat:
- bovine şi cabaline adulte.................................60.000 lei/cap;
- tineret bovin şi cabalin sub 2 ani ....................... 30.000 lei/cap;
- ovine, caprine .............................................30.000 lei/cap;

Art.2: Taxele percepute în baza art.1 vor fi folosite în procent de 80% pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea păşunii existente.

Art.3: Se stabileşte ca perioadă de păşunat 1 mai - 31 octombrie. Păşunatul în afara acestei perioade este interzis. Accesul animalelor bolnave pe păşune este interzis.

Art.4: Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va lua măsuri ca înainte de intrarea animalelor pe păşune, cât şi în timpul păşunatului, să se efectueze curăţirea păşunilor de mărăcinişuri, plante toxice, pietre, muşuroaie, eliminarea excesului de apă şi repararea fântânilor. Aceste operaţiuni se vor efectua din fondurile rezultate din încasarea taxelor de păşunat cât şi prin munca contributivă a crescătorilor de animale. Intrarea zilnică a animalelor pe păşune se face numai după ce s-a ridicat roua pentru a se evita degradarea covorului de iarbă. Păşunatul pe timpul sau imediat după căderea ploilor este interzis.

Art.5: Până în data de 15 aprilie a fiecărui an, Serviciul Agricol va încheia contractele de păşunat pe anul în curs, pentru animalele din speciile admise pe păşune, menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.6: Fiecare crescător de animale este obligat să achite taxa de păşunat la Casieria Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 mai 2001. Pentru animalele achiziţionate după data de 1 mai 2001 şi care sunt scoase pe păşune, taxa va fi achitată înaine de a scoate animalele la păşunat.

Art.7: Fiecare crescător de animale are obligaţia de a declara efectivele de animale în Registrul Agricol în conformitate cu Ordonanţa nr.1/1992 .

Art.8: Se interzice accesul animalelor din specia porcine pe păşune.

Art.9: Se interzic construcţii sau amenajări de orice fel pe păşune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991. Se interzice depozitarea materialelor de orice fel pe păşune.

Art.10: Crescătorii de animale care nu şi-au achitat taxa de păşunat în anii precedenţi nu au dreptul de folosire a păşunii până la achitarea taxelor de păşunat la zi şi a prestaţiilor aferente.

Art.11: Păşunatul fără drept se va sancţiona cu următoarele taxe de gloabă:
- bovine şi cabaline.............................100.000 lei/cap;
- tineret bovin şi cabalin ....................... 50.000 lei/ cap;
- ovine, caprine , porcine ...................... 75.000 lei/cap;
Păşunatul fără drept reprezintă:
- păşunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxe de păşunat;
- păşunatul cu animale neînregistrate in Registrul Agricol;
- păşunatul în alte locuri decât cele stabilite de comitetele zoopastorale pentru anumite specii şi categorii de animale;
- păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitare care să ateste starea de sănătate a acestora;
- păşunatul în perioada interzisă.
Acolo unde au fost provocate pagube în culturile vegetale, vinovatul va suporta daunele materiale, conform legii.

Art.12: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 356/2000 .

Art.13: Hotărârea Consiliului Local nr.8/29.01.2001 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, se completează cu sancţiunile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.14: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Agricol şi Serviciul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.15: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Agricol;
- Serviciului Contabilitate;
- Centrului Agricol de pe Lângă D.G.A.I.A.Timiş;
- Circumscripţiilor Sanitar-Veterinare Timişoara;
- Corpului Gardienilor Publici;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC HALASZ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI