keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 5/27.01.2004 privind eliberarea din funcţie a directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara - d-nul NICOLAE MARCU

27.01.2004

Hotararea Consiliului Local 5/27.01.2004
privind eliberarea din funcţie a directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara - d-nul NICOLAE MARCU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2003- 20074/ 22.01.2004, al Primarului Municipiului Timisoara, d-nul Gheorghe Ciuhandu;
Având in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr.SC2003 - 21566/08.12.2003 al Comisiei de audiere constituită la nivelul Primăriei Municipiului Timisoara în baza Dispoziţiei nr.2405/25.11.2003;
Luând în considerare Adresa nr.SC2004 - 1130/ 22.01.2004 înaintată de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.68 alin.1 lit."u" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu prevederile art.267 din Legea nr.53/2003- Codul Muncii;
În baza prevederilor art.38 alin.2 lit."i" si "j" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1. Începând cu data de 27.01.2004 d-nul NICOLAE MARCU se eliberează din funcţia de director general al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art.2. Primarul Municipiului Timişoara propune o persoană care să asigure interimatul funcţiei de director general al Regiei Autonome de Transport Timişoara, iar Consiliul Local va aproba această numire.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art.4. Prezenta hotarâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciul Centrul de Informare Pentru Cetăţeni;
- Biroul Relaţii Publice;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- D-nului Nicolae Marcu;
- Consiliului de Administraţie al RATT;
- Mass-Media Locală


Presedinte de sedinta
PAUL SANDU COSTIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT_RATT.pdf

1

Primaria Municipiului Timisoara Serviciul de Audit Public Intern Directia Tehnica Nr. SC2003 – 20074/22.01.2004 PRIMAR Gheorghe Ciuhandu VICEPRIMAR Dorel Borza

REFERAT cu privire la eliberarea din functie a directorului general al

Regiei de Transport Timisoara Luând în considerare faptul ca activitatea directorului Regiei Autonome de Transport Timisoara a facut în ultimul timp obiectul discutiilor în Consiliul Local al Municipiului Timisoara, precum si a numeroase articole în mass media, executivul Primariei Municipiului Timisoara apreciaza ca fiind necesara precizarea pozitiei sale fata de subiectul mentionat. Regia Autonoma de Transport Timisoara a fost sprijinita în mod deosebit de Primaria Municipiului Timisoara si Consiliul Local al Municipiului Timisoara, în acest sens mentionând lucrarea de investitii aflata în derulare “modernizarea infrastructurii la reteaua de transport în comun cu tramvaiul” în valoare de 40 milioane euro, “studiul de fezabilitate privind dispecerizarea automata a mijloacelor de transport în comun” în valoare de 190 milioane lei, medierea donatiilor de mijloace de transport, amplasarea a peste 100 de refugii pentru calatori moderne, acordarea unor însemnate subventii pentru categoriile defavorizate, s.a. Sprijinul acordat a urmarit îmbunatatirea calitatii acestui serviciu prestat cetatenilor în sensul cresterii gradului de confort si siguranta al transportului public de calatori. De asemenea, atât executivul Primariei Municipiului Timisoara cât si Consiliul Local al Municipiului Timisoara au dat dovada pâna în prezent de foarte multa clementa cu privire la neregulile R.A.T.T., ajutându- l personal pe actualul director general, d-nul Nicolae Marcu; în acest sens exemplificând trei situatii :

• În data de 6 octombrie 1999, vatmanii si soferii Regiei Autonome de Transport Timisoara au declansat o greva spontana care a paralizat efectiv întreg transportul în comun pentru câteva zile. Principala revendicare a grevistilor era demiterea directorului general Nicolae Marcu. În acest context controlul regiei este preluat de Consiliul de Administratie care sprijinit de executivul Primariei reuseste sa dezamorseze situatia creata. Pentru a nu ceda la presiunea strazii si a crea un precedent periculos, executivul Primariei nu poate da curs solicitarii grevistilor de demitere a d-lui Nicolae Marcu. Deoarece aceasta actiune grevista a fost urmata de desfacerea cu lit.i a peste 50 de contracte de munca, directorul general si-a asigurat pentru o perioada linistea la locul de munca.

2

• Prin H.C.L.M.T. nr. 174 / 2001 s-a aprobat Regiei Autonome de Transport Timisoara includerea majorarilor de întârziere (care s-ar fi imputat personal directorului regiei si directoarei financiare) în valoare de 634 milioane lei pe cheltuielile exceptionale ale regiei. Prejudiciul pentru regie a fost calculat conform P.V. nr. 367/13.01.2000 întocmit de Camera de Conturi a Judetului Timis.

• Prin H.C.L.M.T. nr. 319/2001 s-a aprobat Regiei Autonome de Transport Timisoara scutirea la plata a majorarilor de întârziere aferente impozitului pe profit si varsamintelor datorate bugetului local în valoare de 911 milioane lei, suma stabilita în urma verificarilor de Camera de Conturi. Mentionam ca majorarile de întârziere se pot imputa direct persoanelor responsabile si în primul rând directorului regiei .

Cu toata clementa aratata de forul tutelar, d-nul Nicolae Marcu nu a probat ulterior faptul ca a înteles aceste demersuri ca o sansa acordata pentru îndreptare. Din contra, în ciuda eforturilor executivului Primariei Municipiului Timisoara si ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara, calitatea serviciului de transport public de calatori continua sa lase de dorit, iar directorul general continua sa fie în atentia opiniei publice prin mai multe scandaluri în care este implicat .

Astfel, de curând, d-nul Nicolae Marcu a fost implicat în scandalul falsificarii deciziei fostului Consiliu de Administratie, prin consemnarea eronata în procesul verbal al sedintei a unei propuneri de premiere a persoanei sale care nu s-a discutat si nu s-a votat în sedinta acestui for. Ca urmare a faptei sale, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat prin H.C.L. nr.162/29.07.2003 sanctionarea disciplinara a directorului general al R.A.T.T., d-nul Nicolae Marcu, cu reducerea cu 10 % a salariului de baza pe o perioada de 3 luni, hotarâre aflata pe rolul instantelor de judecata . Precizam faptul ca nu este singura situatie în care d-nul Nicolae Marcu a încercat sa-si atribuie în mod ilegal drepturi salariale necuvenite. Astfel, Curtea de Conturi a încheiat, în 2001, un document care face referire la alte sume încasate de directorul R.A.T.T. Citam scrisoarea trimisa catre Colegiul Jurisdictional Timis, în 27 decembrie 2001: “Din procesul verbal si actele anexe înregistrate la Compartimentul de Control Financiar al Camerei de Conturi Timis în data de 6 decembrie 2001 rezulta mai multe aspecte. (…) Cu ocazia controlului s-a mai stabilit ca, pentru exercitiile financiare ale anilor 1998-2000, managerului regiei i s-a repartizat cota de participare la profit mai mare decît cea legal cuvenita, respectiv în suma totala de 218 079 627 lei, brut, fata de 100 816 058 lei. Astfel, au fost încalcate clauzele cuprinse în Contractul de management, art. 6, lit”A”, pct.9 si Anexa 5 si, respectiv dispozitiile cuprinse la art. 1, alin. 1.din O.G. nr. 2371996. În timpul controlului, cu chitanta 7770173/05.12.2001, Marcu Nicolae a restituit regiei suma de 67 296 609 lei, organul de control calculând foloase nerealizate în suma totala de 47 223 954 lei.”

Fara a avea pretentia de a epuiza în cadrul prezentului referat toate problemele legate de activitatea si stilul managerial al d- lui Nicolae Marcu, vom recapitula succint cîteva situatii recente care ilustreaza atât incompetenta manageriala, cât si deficitul de imagine provocat de actiunile directorului R.A.T.T., d-nul Nicolae Marcu. Pentru obiectivitatea materialului ne vom rezuma la prezentarea fara comentarii a faptelor si a consecintelor acestora, asa cum rezulta din actele de control si/sau mass media .

3

F Probleme evidentiate prin actiuni de control (de data recenta) : - Controlul “Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor concretizat prin

P.V.25/735/03.02.2003 . În urma controlului si a neregulilor constatate, regia a fost sanctionata cu o amenda 50 milioane ; Procesul verbal a fost contestat si pierdut în instanta de regie care a fost obligata sa achite amenda.

- Auditul Serviciului de Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului

Timisoara concretizat prin raportul S.C.2003-5381/ 31.03.2003 a evidentiat pierderi de 11,4 miliarde la activitatea de transport precum si pierderi datorate managementului defectuos de 1,6 miliarde la baza de agrement a regiei. Având în vedere ca, potrivit legii, Serviciul de Audit Public Intern nu poate aplica sanctiuni si/sau amenzi, s-au solicitat o serie de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii R.A.T.T.

- Controlul Directiei Economice –Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei

Municipiului Timisoara concretizat prin P.V.14362/16.10.2003 a evidentiat obligatii fiscale catre bugetul local ca urmare a neregulilor constatate de 637 milioane lei .

- Controale ale Biroului de Transport din cadrul Primariei Municipiului Timisoara concretizare prin încheierea a 12 procese verbale de contraventie în valoare totala de 48 de milioane pentru nerespectarea graficelor de circulatie si a curateniei mijloacelor de transport în comun .

F Probleme în gestionarea contractelor cu terte persoane

- Contractul de prestari servicii nr. 35/26.01.2001 încheiat între Regia Autonoma de Transport Timisoara si S.C. SOLECTRON S.R.L. România al carui obiect îl constituie prestarea serviciului de transport persoane în localitatea Timisoara, contra cost, conform graficelor solicitate de beneficiar. În urma inspectiei de audit a Serviciului de Control si Audit Intern concretizata prin P.V. nr.S.C. 2002- 13454/30.09.2003 au fost regularizate deconturile de subventii ca urmare a constatarii încalcarii mai multor acte normative cu suma de 58,8 milioane lei.

- Contractul nr.9/ 30.01.2001 încheiat între Regia Autonoma de Transport Timisoara si S.C. Glacial Impex S.R.L. Oradea al carui obiect îl constituie achizitionarea unui numar de 6 troleibuze Berlinet 100H . Ca urmare a sentintei definitive 832/R/2003 R.A.T.T. este obligata la plata a 5,2 miliarde lei, prin proprirea contului de catre executorul judecatoresc .

- Contractul 22 /2001 încheiat între Regia Autonoma de Transport Timisoara si S.C. Titan Trade S.R.L. Sibiu al carui obiect îl constituie închirierea a 15 autobuze Ca urmare a neachitarii obligatiilor contractuale au fost calculate – asa cum rezulta din fax nr. 3142/12.11.2003 – penalizari de 1,4 miliarde . De asemenea în fax se precizeaza faptul ca neachitarea imediata a obligatiilor contractuale va conduce la ridicarea celor 15 autobuze închiriate.

4

F Probleme evidentiate în cazuri de presa -extrase- (Avînd în vedere faptul ca articolele din întreg spectrul mass media referitoare la activitatea regiei si a directorului R.A.T.T. sînt ample si numeroase, ne vom rezuma din motive obiective la prezentarea a câtorva exemple despre cum percepe opinia publica managementul regiei) “ Incompetenta care ucide . Într-un caz clar conducerea R.A.T.T. se ascunde dupa fusta justitiei ; Nepasarea unui vatman si incompetenta erau cât pe ce sa ucida o tânara de 22 de ani; Angela Bancsov a scapat de moarte doar printr-o minune; vatmanul conduce în continuare, desi nu este la primul accident grav. Conducerea regiei nu a sanctionat pe nimeni. Expertul tehnic a stabilit clar ca vina este a vatmanului si a celor care trebuie sa repare liniile; …Un grav accident produs în luna mai a anului trecut, ridica mari semne de întrebare asupra competentei conducerii Regiei Autonome de Transport Timisoara…”( Ziua de Vest ) Cu privire la cazul Angelei Bancsov, prezentat în articolul de mai sus, exista în prezent o sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila , prin care Regia Autonoma de Transport Timisoara este obligata sa plateasca 800 de milioane ca despagubiri pentru accidentul produs din culpa sa. “ Jale mare la RATT. Primaria Timisoara patroneaza o criza a transportului în comun. Ultimul control al Protectiei Consumatorilor la Regia de Transport Timisoara scoate la lumina gravitatea situatiei. În perioada de iarna, calatorilor nu li se asigura un confort minim; Graficele nu sînt respectate; nu se fac nici reparatii curente, nici reparatii capitale la vehicule; Regia a fost amendata cu 50 de milioane….Controlul OJPC Timis demonstreaza lipsa de interes fata de confortul calatorilor…”(Ziua de Vest, 7.02.2003) “ E mare nevoie de schimbare si la Regia Autonoma de Transporturi Timisoara . Publicul calator este nemultumit de lipsa curateniei, de muzica din mijloacele de transport în comun si de indiferenta unor vatmani sau soferi.” (Prima Ora, 13.01.2003) Luând în considerare cele de mai sus, ca urmare a raportului comisiei de analiza si verificare a activitatii conducerii agentilor economici la care C.L.M.T. este actionar majoritar nr. S.C.2003-20806726.11.2003, a referatului comisiei de audiere nr. S.C. 2003-21566/08.12.2003 si a punctului de vedere exprimat de Consiliul de Administratie al regiei, executivul Primariei Municipiului Timisoara refuza sa mai cautioneze managementul defectuos al Regiei Autonome de Transport Timisoara . Precizam faptul ca fostul Consiliu de Administratie al R.A.T.T. a denuntat în scris înca din luna aprilie 2003 (adresa nr.S.C. 2003-6685/ 18.04.2003 ) managementul defectuos al R.A.T.T. si a solicitat executivului regiei sa ia toate masurile pentru buna functionare a activitatii . În consecinta, luând act de faptul ca sprijinul acordat în decursul timpului si actele de clementa ale forului tutelar nu au fost receptate de conducerea regiei în sensul îmbunatatirii activitatii si al managementului, executivul Primariei Municipiului Timisoara propune Consiliului Local al Municipiului Timisoara eliberarea din functie a directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara.

5

De asemenea, executivul Primariei Municipiului Timisoara informeaza Consiliul Local al Municipiului Timisoara cu privire la faptul ca situatia creata de managementul defectuos al regiei si de lipsa de colaborare si de comunicare dintre regie si executiv, poate afecta în mod nedorit interesul cetatenilor de a beneficia de un transport public de calitate la preturi accesibile. Din acest motiv, apreciem ca este în interesul cetatenilor orasului ca executivul Primariei Municipiului Timisoara împreuna cu Consiliul Local al Municipiului Timisoara sa gaseasca solutii pentru îmbunatatirea transportului public de calatori, inclusiv pe seama îmbunatatirii managementului Regiei Autonome de Transport Timisoara . Sef Serviciu Audit Public Intern Director Mihaela Mîrza Romulus Komoz

Avizat Juridic Mirela Lasuschevici