keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/29.07.2003 privind sancţionarea disciplinară a Directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara, d-l Nicolae Marcu

29.07.2003

Hotararea Consiliului Local 162/29.07.2003
privind sancţionarea disciplinară a Directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara, d-l Nicolae Marcu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003-13021/22.07.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Adresa nr. 2003-012378/14.07.2003;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, modificată si completată;
În conformitate cu prevederile art.264 alin.1 lit.d din Codului Muncii;
În baza art. 38 lit. ( i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă sancţionarea disciplinară a Directorului general al Regiei Autonome de Transport Timisoara, d-l Nicolae Marcu cu reducerea cu 10% a salariului de bază pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.08.2003.
Art 2.: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administratie al R.A.T.T.
Art.3.: Cu drept de contestaţie la Tribunalul Timis în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Resurse Umane;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Domnului Nicolae Marcu;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI