keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 5/25.01.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 5/25.01.2017
privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 510/17.01.2017 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr.10901 din 22.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii şi a Organigramei al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie dr. Victor Babeş, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) si alin. 3 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Statul de funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 şi Anexei nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara;
- Mass-media locala.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA II CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA LA HCL NR. ANEXA NR APROBAT P R OLAE NI ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE „Dr. V. BABES” TIMISOARA UNITATE CATEGORIA II M TOTAL PATURI: 295, SPITALIZARE DE ZI 30 VOLLVYWAOIJNI INI3NILYVANOD V 31VIIA3W IILVLITVI IV 1NVN39YNYW 3A DINHI3L 'dWOD MUNCITORI v Y1N39YN 3] IILVALIS IS VIIAI IS "IONAW '1IYNI3S 'dWOD 3YVNOIZIAOYdY Da 1N3WILYYdWNOD J34VLIVH1NOD "3081 ILLIZIHOV SPALATORIE SONNY LNINILUYAWOD DIRECTOR FINANCIAR — CONTABIL 18Y1LNOS PT] -UVIONVNIJ INOUIa DIARBNP MANAGER CPCIN YVIN3WITYV D018 lose... le e. | VOLLALIIA lee. CONSILIU DE ADMINISTRATIE COMITET DIRECTOR AIDVWAVA V"IVOIAAW VOI HISd LNAWI.LYVAWNOD 'ASVOII TIOA LANIAVD LANIAVD Ad IL 08 '3190103NȚY8 IS VDIZI4 VNIDIAIW '3190109331Y '319010WNINA NI 3L3NI8VI MD LVYD3LNI NHOLVINMANYV DIRECTOR MEDICAL LVANJ VI TIVINONIU NILNAd HUI AA INYILNII VDIDOTOLVA4 HINOLVNY Ad INAOLVAOAVI ATVNOLLONNA TAXA SA VIVOIAAW OT10IAVI Ad DAL YVSNAASIA AI90TOWNINd '3SVOILI3INI IO8 'YAIS/AIH * 1Z 3A 33VZITVLIdS ARIOLVAIASTA SALA DE GIMNASTICA VIIDVHOL LNI3WILYVAWOD LV LININILYVdNOID 3SVOILOIINI VAISNIINI 3IdVY3L LNIWILYVdWOD BLOC OPERATOR. STERILIZARE SECTII, COMPARTIMENTE, ALTE STRUCTURI JUL INANLLAVANOD Il HISOTOWNINd VIINIT VILOAIS DAL LNAWILYVAWOS -1 TD VILIIS VOIS/AIH "IdOD IS LLTNAV II 3SVOILOIANI 08 VIND VILI3IS YQIS/AlH ” | 3SYOILIIIANI 08 VIND VILI3S ENDOSCOPIE BRONSICA COMPARTIMENT < = = 2 O = DR.LAZUREANU E A

Atasament: Referat.pdf

APROBAT,

PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT

privind susţinerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii şi a Organigramei pentru

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara

Având în vedere referatul Spitalului Clinic Municipal de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara înregistrat cu nr. 10901 din 22.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii şi a Organigramei;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Statului de funcţii şi a Organigramei , conform anexei nr.1 şi anexei nr.2, prezentată de Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara.

Consilier juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017 – 510/17.01.2017

Atasament: Anexa_3.pdf

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Victor Babes Timisoara, str. Gheorghe Adam nr.13 300310 Tel : 0256/207670; Fax: 0256/ 207735 www.spitalul-vbabes-tm.ro, e-mail: secretariat(aspitalul-vbabes- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR. APROBAT, PRIMAR Nicolae Robu REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. VICTOR BABES TIMISOARA CAPITOLUL II DISPOZITII GENERALE ART. 1 (1) Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara incepand cu data de 2.08.2016 conform Ordinului 486 al Autoritati Nationale de Management al Calitatii in Sanatate se incadreaza in categoria „ NIVEL ACREDITAT ”', conform OMS privind clasificarea in functie de competenta , categoria spitalului este : II M (2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative si de recupera (3) Spitalul participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei, potrivit competentelor stabilite in conformitate cu criteriile Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si aprobate prin ordin al Ministrului Sanatatii. (4) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii. (5) Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege. ART.2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara este unitate sanitară cu paturi de utilitate publica, cu personalitate juridică,din punct de vedere al invatamantului si al cercetarii este un spital clinic, functioneaza in baza Legii 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si este subordonat Primariei Municipiului Timisoara, conform H. G. nr. 529/2010

ART.3 (1) Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes" Timisoara, str Gheorghe Adam nr. 13, este organizat si functioneaza ca spital clinic cu 295 de paturi si are urmatoarele obiective generale: 1. Obiectivele generale stabilite de catre conducerea institutiei sunt: 1.1 Realizarea la un nivel corespunzator de calitate, a obiectivelor stabilite in concordanta cu propria misiune si viziune a spitalului in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta precum si protejarea fondurilor si patrimoniului spitalului impotriva pierderilor datorate erorii, risipei , abuzului sau fraudei, prin utilizarea cu eficienta crescuta a resurselor disponibile 1.2 Cresterea numarului de servicii medicale spitalicesti si a complexitatii cazurilor 1.3 Cresterea numarului de servicii medicale acordate pacientilor in ambulatoriu de specialitate prin modificarea structurii spitalului cu alte specialitati 1.4 Asigurarea participarii la programe/cursuri de perfectionare/pregatire pentru cresterea nivelului de pregatire profesionala al angajatilor spitalului conform modificarilor legislative 1,5 Cresterea nivelului de cercetare medicala in cadrul spitalului 1.6 Dezvoltarea infrastructurii prin extinderea CRMR si constructie noua cladire P+ 4 si reabilitarea intregii cladiri existente (interior- exterior.) In raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale: a) prevenirea şi combaterea bolilor cu potențial endemo-epidemic; b) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică; c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi; d) recuperarea medicală a bolnavilor; e) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor; f) achiziționarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; g) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse h) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienților; i) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentații specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiții de igienă; j) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistați în ambulatoriu; k) realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale; l) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; m) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare. e În cadrul spitalului se desfăşoară şi următoarele activităţi: a) învăţământ medico-farmaceutic; b) învăţământ universitar; Cc) învăţământ postuniversitar; e Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în spital este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii. e Activităţile de învăţământ şi cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

e Colaborarea dintre spital şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. e Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educație medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare. e Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății. e Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților, stabilite de către organele competente. e Spitalul răspunde pentru păstrarea confidențialității tuturor informațiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor față de terţi. e Spitalul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale. e Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistență medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății acesteia este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil. e Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informațiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii. e Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timis. e Personalul medical are obligaţia de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timis şi este sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze. e Spitalul are obligaţia de a completa prescripțiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale) CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI ART. 4 (1) Structura organizatorica a spitalului cuprinde: sectii, laboratoare, servicii de diagnostic si tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice si administrative, serviciu de asistenta prespitaliceasca si alte structuri aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice. (2) Spitalul are in componenta sa structuri care acorda servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, servicii paraclinice ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociaza si se contracteaza in mod distinct cu Casa de Asigurari de Sanatate sau cu terti in cadrul asistentei medicale spitalicesti sau din fondurile alocate pentru serviciile respective. (3) Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftoziolgie Dr. Victor Babes se infiinteaza si, respectiv, se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii Publice, cu avizul consiliului local. (4) Structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii pentru Spitalul Clinic Dr. Victor Babes se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice, la propunerea conducerii spitalului, prin directia de sanatate publica, cu avizul consiliului local. 3

(5) In functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, structura organizatorica a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara cuprinde: A. Structura activitatii medicale care se desfasoara in: a) Sectii si Compartimente cu paturi b) Camera de garda c) Spitalizare de zi: HIV/SIDA, boli infectioase, pneumologie d) Laboratoare medicale; e) Alte structuri functionale — Bloc operator, Comp. de psihiatrie de legatura, Comp. endoscopie f) Compartiment de prevenire si control a infectiilor nozocomiale 8) Dispensar TBC h) Cabinete de boli infectioase: HIV/SIDA, dispensarizare a hepatitei i) Cabinet antirabic J) Sala de gimnastica k) Centru Consiliere pentru Renuntare la Fumat 1) Compartiment Recuperare Medicala Respiratorie B. Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitate: - Pneumologie - Alergologie - Recuperare, medicina fizica si balneologie - Boli infectioase C. Structura activitatii farmaceutice - Farmacia pe spital D. Structura activitatilor auxiliare care se desfasoara in: - atelier intretinere si reparatii cladiri, instalatii, bloc alimentar, centrala termica, statie oxigen, etc. E. Structura functionala care se desfasoara in: a) Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare b) Biroul financiar contabil (Aprovizionare- transport-magazie, bloc alimentar ) c) Biroul de Management al Calitatii d) Achizitii Publice- Contractare e) Compartiment Juridic f) Compartiment Tehnic, Intretinere si Reparati ( Telefoniste, Centrala termica, Statie Oxigen, Muncitori calificaţi reparatii si intretinere instalatii sanitare, electrice, cladiri, centrala termica, paza) g) Compartiment SSM, PSI, Protectie civila si situatii de urgenta h) Compartiment Informatica ART_.5 Activitatea medicala în cadrul sectiilor cu paturi se desfasoara pe urmatoarele specialitati: -Sectia clinica pneumologie 1 75 paturi din care, compartiment pneumologie — TBC 52 paturi -Sectia clinica pneumologie II 75 paturi din care, compartiment pneumologie — TBC 42 paturi -Sectia clinica boli infectioase I 60 paturi din care, compartiment HIV/SIDA 8 paturi - Sectia clinica boli infectioase II ( adulti si copii ) 60 paturi, compartiment HIV/SIDA-l0 paturi - Compartiment terapie intensiva boli infectioase 5 paturi - Compartiment chirurgie toracica 10 paturi - Compartiment ATI 4 paturi - Compartiment recuperare medicala respiratorie 6 paturi - Camera de garda TOTAL 295 paturi - Spitalizare de zi 30 paturi din care: - Spitalizare de zi HIV/SIDA — 12 paturi - Spitalizare de zi Boli Infectioase — 12 paturi - Spitalizare de zi pneumologie — 6 paturi TOTAL 30 paturi - Farmacie

- Bloc operator - Laborator analize medicale - Laborator radiologie si imagistica medicala - Laborator explorari functionale - Laborator anatomie patologica - Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale - Compartiment de psihiatrie de legatura - Compartiment endoscopie bronsica - Dispensar TBC - Cabinet boli infectioase — HIV/SIDA - Cabinet antirabic - Sala de gimnastica Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitate: -pneumologie -alergologie -recuperare, medicina fizica si balneologie -boli infectioase Aparat functional Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat. - La nivelul spitalului functioneaza Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat ART.6 Spitalul are in componenta lui structura care asigura servicii Ambulatorii de specialitate. Furnizarea acestor servicii se negociaza si se contracteaza in mod distinct cu Casa de Asigurari de Sanatate. ART.7 Serviciile medicale furnizate de ambulatoriul de spital cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau chirurgical, ingrijiri, recuperare, medicamente si materiale sanitare. ART.8 Activitatile organizatorice si functionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate si supuse controlului Ministerului Sanatatii. Activitatea profesionala, precum si respectarea manoperelor si a procedurilor medicale sunt supuse reglementarilor in vigoare. Problemele de etica si deontologie profesionala sunt de competenta, dupa caz, a Colegiului Medicilor al jud. Timis, sau a Ordinului Asistentilor Medicali al jud Timis. ART.9 Formele de spitalizare sunt : -spitalizare continua; -spitalizare de zi. CAPITOLULIIII ATRIBUTIILE SPITALULUI ART. 10 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes” Timisoara isi desfasoara activitatea medicala, avand ca obiective specifice : e asigura si raspunde de organizarea activitatii de asistenta medicala preventiva, de urgenta, curativa si de recuperare medicala a bolnavilor; e desfasoara activitati de educatie medicala continua pentru personalul propriu, suportate din veniturile proprii ale acestora; e asigura conditii de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate de MS; e raspunde potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenirea infectiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, ce determina prejudicii cauzate pacientilor, stabilite de catre organele competente. Pentru prejudicii cauzate din culpa medicala, raspunderea este individuala;

are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilirea functiilor vitale, spitalul va asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico - sanitara de profil. va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor; indruma si controleaza modul de aplicare a normelor de igiena si sanitare-antiepidemice prin sectia de prevenire si control a infectiilor nozocomiale dispunand în situatii deosebite masuri antiepidemice; coordoneaza si supravegheaza regimul substantelor si al produselor stupefiante psihotrope si toxice, în conformitate cu prevederile legale; intocmeste anual necesarul de medicamente si produse biologice de uz uman; coordoneaza si urmareste aprovizionare cu medicamente, echipamente medicale, reactivi în cadrul spitalului; organizeaza, în situatii deosebite (ex.epidemii) asistenta medicala, asigurand rezerva de mobilizare cu medicamente si materiale sanitare; organizeaza si elaboreaza impreuna cu Universitatea de Medicina si Farmacie strategia si orientarea activitatii de cercetare stiintifica si didactica cu studentii si rezidenti; sprijina informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate si organizarea manifestarilor stiintifice; indruma si controleaza activitatea privind deontologia medicala si etica profesionala a personalului sanitar; in conformitate cu reglementarile legale spitalul promoveaza, transfera si detaseaza personalul sanitar, organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante sub controlul Primariei Municipiului Timisoara; aplica structura organizatorica, normele de organizare si functionare, precum si normativele de personal al spitalului stabilite de Ministerul Sanatatii; propune realizarea de investitii în cadrul spitalului; asigura instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele necesare bunei desfasurari a activitatii în compartimentele ATI si TIBI; conlucreaza cu Directia de Sanatate Publica Timis si UMF pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului; continuarea abordarii asistentei medicale în toate stadiile de evolutie a bolii prin cooperarea permanenta a medicilor din unitate sau alte unitati, daca este cazul ; incheie acorduri de colaborare cu spitalele din judeţ sau din alte judeţe pentru pacienţii critici, în vederea respectării protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. utilizarea eficienta a personalului de specialitate si a utilajelor tehnice de investigatii si tratament; acordarea asistentei medicale si urmarirea pacientilor cu boli infectioase cu potential cronic; primul ajutor medical si asistenta medicala de urgenta; efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor ambulatorii si spitalizati; depozitarea, prepararea, difuzarea medicamentelor precum si distribuirea instrumentarului si a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; controlul si urmarirea calitatii medicamentelor în vederea ridicarii eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic si a fenomenelor adverse; informarea si documentarea în domeniul medicamentelor; informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si evolutiei acesteia, în scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat; crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare afectiunii, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ precum si servirea mesei în conditii de igiena; 6

e asigurarea alimentaţiei bolnavilor, adecvat, la sala de mese sau la patul bolnavului, dacă acesta rămâne în salon, fiind imobilizat; e asigură semnalizarea corespunzătoare, în zonă şi în interior, a circuitelor funcţionale, în special a celor utilizate de pacientul internat. e asigură libertatea de deplasare a pacientului în afara secţiei, în cadrul spitalului, cu excepţia perioadelor de vizită medicală, carantine, necesităților de imobilizare la pat etc. e realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor, conform normelor în vigoare; e spitalul este obligat sa inregistreze persoanele carora le acorda asistenta medicala, sa le intocmeasca fisa de consultatie, foi de observatie si alte asemenea acte, stabilite prin dispozitii legale; e spitalul asigura accesul neingradit pacientilor/apartinatorilor/vizitatorilor, la registrul sugestii, reclamatii si sesizari aflate in interiorul sectiilor, de regula la birourile de internari cat si prin intermediul formularelor de sesizari online aflate pe site-ul spitalului. e la externarea pacientului va elibera: biletul de externare, scrisoarea medicală, prescripţia medicală, certificatul de constatare a decesului (după caz). e asigură anunțarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situații. De asemenea, va elibera la cererea celor interesati si potrivit dispozitiilor legale, certificatele medicale pentru incapacitate temporara de munca, buletine de analiza, certificate de constatare a decesului si alte asemenea acte. ART.11 Personalul din spital se compune din: A. Personalul medico-sanitar: a) personalul de conducere b) personal de executie B. Personalul din activitati auxiliare: a) personalul de conducere b) personal de executie C. Personalul din aparatul functional a) personalul de conducere b) personal de executie de specialitate c) personal de executie administrativ d) personal de deservire e) muncitori Numarul personalului aferent spitalului se stabileste în conformitate cu criteriile de normare in vigoare. CAPITOLUL IV MANAGEMENTUL SPITALULUI ART. 12 Organele de conducere ale spitalului sunt: Managerul Comitetul director; Consiliul de administratie; ART. 13 (1) Spitalul este condus de un Manager, persoana fizica. (2) Managerul, persoana fizica va fi selectat prin concurs de o comisie numita de primarul Municipiului Timisoara. (3) Managerul este numit prin ordin al primarului unitatii administrativ-teritoriale. 7

(4) Managerul incheie contract de management cu Primaria Municipiului Timisoara pe o perioada de 3 ani. (5) Contractul de management poate inceta inainte de termen in urma evaluarii anuale sau ori de cate ori este nevoie, efectuata pe baza criteriilor de performanta generale stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si pe baza criteriilor specifice stabilite si aprobate prin act administrativ al primarului unitatii administrativ teritoriale. Contractul de managemant si, respectiv, contractul de administrare inceteaza in situatiile prevazute in Legea Nr. 95/2006 —Legea privind reforma in domeniul sanatatii La incetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a postului, respectiv licitatie publica, dupa caz. Primarul Municipiului Timisoara numeste prin act administrativ un manager interimar pana la ocuparea prin concurs a postului de manager. (6) Incompatibilitatile functiei de manager sunt prevazute de legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 95/2006. (7) Persoanele care indeplinesc functia de manager la spitalele care au sub 400 de paturi, pot desfasura activitate medicala in institutia respectiva. (8) Contractul individual de munca al persoanelor care ocupa functia de manager se suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului. (9) Pe perioada executarii contractului de management, managerul persoana fizica beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si de asigurari sociale de sanatate, pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat in conditiile platii contributiilor prevazute de lege. Drepturile si obligatiile managerului spitalului sunt prevazute in contractul de management incheiat cu Primaria Municipiului Timisoara si legislatia in vigoare. ART. 14 (1) Conducerea executiva a spitalului este asigurata de Comitetul Director. (2) Din comitetul director fac parte: -Managerul spitalului; -Directorul medical; -Directorul financiar contabil; Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii de conducere specifice comitetului director si are contractul individual de munca suspendat poate desfasura activitate medicala in unitatea sanitara respectiva. Programul de lucru se stabileste de comun acord cu managerul spitalului. Membrii comitetului director, sefii de sectie, sefii de laboratoare sau sefii de servicii medicale nu mai pot desfasura nici o alta functie de conducere prin cumul de functii. (3) Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului. (4) Managerul spitalului conduce activitatea comitetului director, (5) In spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical. (6) Comitetul director conduce activitatea intreaga a spitalului iar atributiile comitetului director sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice. Comitetul director are atributii stabilite pin ordin al Ministerului Sanatatii Publice: - elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului; - analizeaza si recomanda masuri pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei; - fundamenteaza si supune spre aprobare consiliului de administratie planul de achizitii publice, precum si lista lucrarilor de investitii, de reparatii curente sau capitale care se realizeaza intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii; - raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului; - prezinta consiliului de administratie informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul aflat in administrare, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli .

Art.15. Revocarea membrilor comitetului director se face de catre managerul spitalului pentru neindeplinirea sarcinilor ce la revin. Functia de director medical si director financiar-contabil se ocupa prin concurs organizat de catre managerul spitalului ; de asemenea, functiile de sef sectie si sef de laborator. A. Managerul Atributiile managerului sunt stabilite prin contractul de management. In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul are, in principal, urmatoarele atributii : - stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca , in functie de normativul de personal in vigoare; - aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului; - aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal ; - propune structura organizatorica , reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii Publice; -încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în conditiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti indicatorii de performantă asumati; -in baza necesarului de servicii medicale pentru populatia deservita, elaboreaza, impreuna cu ceilalti membrii ai Comitetului Director, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului ; - raspunde in calitatea sa de presedinte al Comitetului Director de fundamentarea si elaborarea planului anual de furnizare de servicii medicale ; -intocmeste, fundamenteaza si supune spre aprobare Comitetului Director, planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitalecare urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii ; -aplica strategiile si politicile de dezvoltare ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita ; -participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului ; -intreprinde masurile necesare si urmareste realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului . Nivelul indicatorilor de performanta se stabileste anual de catre Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Timis, Ministerul Sanatatii Publice. In situatii exceptionale, din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singura data in cursul anului ; -raspunde de elaborarea regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern al spitalului si a fiselor postului personalului angajat; -negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital ; -realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directa, conform structurii organizatorice si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s- au facut ; -organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a contractului colectiv de munca si a normativelor de personal aprobate de Ministerul Sanatatii Publice; -raspunde de elaborarea planului de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare; -reprezinta spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice ; -incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii ; -asigura obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a certificatului de acreditare, in conditiile prevazute de lege; -asigura crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital; -coordoneaza activitatile de control al calitatii serviciilor oferite de spital, colaborand cu consiliul medical si cu managerul de calitate si nucleul de calitate;

-raspunde de asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si prevenirea infectiilor nozocomiale, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul SanatatiiPublice; -asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, în conformitate cu reglementarile legale in vigoare ; -raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului ; -pune la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, date privind activitatea spitalului ; -nu poate transmite altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din contractul de administrare a spitalului, cu exceptia cazurilor de indisponibilitate ; -asigura respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional,pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului ; -asigura organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern ; -organizeaza arhiva spitalului si asigura securitatea documentelor prevazute de lege, in format scris si electronic; -incheie subcontract de administrare, pe durata mandatului, cu sefii de sectie, laboratoare, departamente si servicii, ca act aditional la contractul de munca . In cuprinsul acestui subcontract sunt prevazuti indicatorii de performanta; -raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului ; -incheie contracte si asigura conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant si cercetare stiintifica, in conformitate cu prevederile legale ; -aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii; - elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si coordoneaza asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza . -impreuna cu ceilati membri ai comitetului director : - elaboreaza proiectul de venituri si cheltuieli al spitalului; - analizeaza si recomanda masuri pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei; - analizeaza si propune lista investitiilor care urmeaza sa se realizeze; - raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului; - conduce operativ intreaga activitate a spitalului. - respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate; B. Directorul medical Atributiile directorului medical sunt stabilite prin contract de management incheiat cu managerul spitalului: În calitate de presedinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli; 1, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli; 2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienților, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, propuneri de îmbunătățire a activităţii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli; 3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor internaţi; 5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 10

6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/ laboratoare/servicii; 7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condițiile legii; 8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 1. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale; 12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenței la medicamente; 13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 14, întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului al căror nivel este stabilit anual; 15. preia, exercită şi îndeplineşte toate prerogativele şi sarcinile funcţiei de manager al spitalului în intervalele de timp în care managerul lipseşte din activitate; 16. îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecțiilor nosocomiale în unităţile sanitare; 17, duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau pe cele trasate de manager; 18. prezintă Consiliului de administraţie informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical; 19. sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunității locale şi din orice sursă legală; 20. coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologică, farmaciei şi a altor structuri funcţionale ca: sterilizare, bloc operator etc. C. Directorul financiar-contabil Atribuţiile specifice Directorului financiar-contabil sunt stabilite prin contract de management incheiat cu managerul spitalului ; 1, asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activității financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale; 2. organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile; 3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispozițiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale; 4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri şi cheltuieli; 5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş; 7. angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condițiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 8. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză; 9. participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile; 10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 11

11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului și terţi; 12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; 13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate 14. organizează evidența tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora; 15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii; 17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin biroului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrității patrimoniului; 18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; 19. împreună cu Biroul Achiziţii publice şi Biroul Administrativ, întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale; 20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine; 21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale Inventarierea mijloacelor materiale în unitate. ART.16. Conducerea spitalului raspunde in fata Directiei de Sanatate Publica, respectiv a Primariei Municipiului Timisoara si Ministerului Sanatatii pentru indeplinirea atributiilor care ii revin. ART.17 (1) În cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes funcţionează un Consiliu de administrație format din 8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. (2) Membrii consiliului de administrație sunt: a) un reprezentant al DSP Timis; b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul local, unul economist; c) un reprezentant numit de primar; d) un reprezentant al universităţii sau facultății de medicină; c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. (3) Managerul participă la şedinţele consiliului de administrație fără drept de vot. (4) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de administrație. (5) Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ. (6) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. (7) Atribuţiile principale ale consiliului de administrație sunt prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. (8) Consiliul de administrație se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. ART.18 (1) Persoanele din conducerea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator si membrii consiliului de administratie, au obligatia de a depune o declaratie de interese, precum si o declaratie 12

cu privire la incompatibilitate in termen de 15 zile de la numirea in functie in conformitate cu prevederile art. 180 Legea Nr. 95/2006 -Legea privind reforma in domeniul sanatatii. (2) Declaratia prevazuta la alin. 1 se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in situatia persoanelor in cauza. (3) Declaratiile se afiseaza pe site-ul spitalului. (4) Modelul declaratiei de interese si cel al declaratiei referitoare la incompatibilitati se aproba prin ordin al ministrului sanatatii. ART.19 Conducerea spitalului raspunde in fata Directiei de Sanatate Publica, respectiv a Primariei Municipiului Timisoara si Ministerului Sanatatii pentru indeplinirea atributiilor care ii revin. ART.20. In cadrul spitalului se organizeaza Consiliul medical, format din medicii sefi de sectie/ coordonatori compartimente, laboratoare, farmacistul sef. Consiliul medical este constituit conform art. 185 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, din sefi de sectie, laboratoare, farmacistul sef si asistentul sef. Directorul Medical este presedintele consiliului medical Atributiile Consiului medical a. evaluează necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea: * planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; * planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; * planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatură si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare; b. face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului; c. participă la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului Intern ale spitalului; d. desfăsoară activitatea de evaluare si monitorizare a calitătii si eficientei activitătilor medicale desfăsurate în spital, inclusiv: * evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în Ambulatoriul acestuia; * monitorizarea principalilor indicatori de performantă în activitatea medicală; * prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale; c. stabileste reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului si răspunde de aplicarea si respectarea acestora; f. elaborează planul anual de îmbunătătire a calitătii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare Managerului; g. înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătătirea activitătilor medicale desfăsurate la nivelul spitalului; h. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei sectii /laborator /compartiment si face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; i, evaluează necesarul liniilor de gardă si face propuneri Managerului cu privire la structura si numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; j. participă la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat; k. înaintează Managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continuă a personalului medico-sanitar; 1. face propuneri si monitorizează desfăsurarea activitătilor de educatie si cercetare medicală desfăsurate la nivelul spitalului, în colaborare cu institutiile acreditate; m. reprezintă spitalul în relatiile cu organizatii profesionale din tară si din străinătate si facilitează accesul personalului medical la informatii medicale de ultimă oră; n. asigură respectarea normelor de ctică profesională si deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; o. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitătilor medicale desfăsurate în spital, în conformitate cu legislatia în vigoare; 13

p. analizează si ia decizii în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morti subite etc); q. participă, alături de Manager, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situatii speciale; r. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si arezistentei la medicamente; s. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentatia medicală a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitătii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; t. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii; u. analizează si solutionează sugestiile, sesizările si reclamatiile pacientilor tratati în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului; v. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislatia în vigoare; x. monitorizeaza si tine evidenta pacientilor care necesita consult prin echipe multidisciplinare. zZ.are responsabilitati privind imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale Modul de desfăsurare a activitătii Consiliului Medical este reglementat de legislatia în vigoare în domeniul sanitar. Consiliul Medical se întruneste cel putin o data pe lună sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelului sau cel putin a 2/3din membrii acestuia si ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenti. Activitatea desfăsurată de Consiliul medical se arhivează sub formă de procese verbale de sedinta. ART.21. In cadrul spitalului este constituit conform art.185 din Legea nr.95/2006 cu modificările si completările apărute, si este format potrivit prevederilor OMS145/2015 pentru aprobarea componentei si atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor Consiliul de etică, format din 7 membri, pentru o perioada de 3 ani, cu următoarea reprezentare: a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică; b) 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; c)2 reprezentanți aleşi ai asistenţilor medicali din spital; d) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare; e) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. (2) Secretarul consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin decizie a managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică. (3) Membrii consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrității. (4) Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia. (5) Atributii: a)promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare; b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare; c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare; f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire; g)primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluționării. 14

h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoar i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienților prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite; ( Vezi PS.01- Semnalarea Neregularitatilor) j) analizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; K) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane şi propune măsuri concrete de soluţionare; l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin; m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse; o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu; q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unităţii sanitare sau de către petent; r) aprobă conţinutul rapoartelor bianualeşi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziția angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective; t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât si măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. Procesul verbal prevăzut la alineatul de mai sus, va fi întocmit numai după ce Consiliul Etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părtilor implicate, inclusiv,dacă este cazul, a unor terte persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Procesul verbal va fi înaintat managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaria în vigoare. (6) In cadrul spitalului este constituit si un Nucleu de Calitate, Nucleu DRG, Comisia Medicamentului, Comisia de Alimentatie, Comisia de farmacovigilenta, etc. CAPITOLUL Y SECTIILE CU PATURI SECTIUNEA I - ORGANIZARE ART.22, Sectiile cu paturi se organizeaza pe profil de specialitate. Compartimentele cu paturi se organizeaza în cadrul sectiilor carora le sunt subordonate în raport de necesitati obiective (se refera la compartimentele HIV/SIDA de la infectioase si compartimentele TBC). Sectiile cu paturi la nivelul spitalului sunt urmatoarele: - Sectia clinica boli infectioase I Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-5,5 posturi; -asistenti medicali-13 posturi; 15

-registratori medicali-2.5 posturi; -infirmiere-7 posturi; -ingrijitoare-4 posturi; -brancardier-l post. - Sectia clinica boli infectioase II ( adulti si copii ) Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-6 posturi; -asistenti medicali-17 posturi; -registratori medicali-3 posturi; -infirmiere-8 posturi; -ingrijitoare-7 posturi. - Sectia clinica pneumologie I Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-S posturi; -asistenti medicali-15 posturi; -registratori medicali-3 posturi; -infirmiere-8 posturi; -ingrijitoare-6 posturi. - Sectia clinica pneumologie II Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-6 posturi; -asistenti medicali-13 posturi; -registratori medicali-l post; -infirmiere-6 posturi; -ingrijitoare-S posturi. -brancardier-l post; - Compartiment terapie intensiva boli infectioase Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-2 post; -asistenti medicali-6 posturi; -infirmiere-4 posturi; -ingrijitoare-l post. -operator-l post; - Compartiment chirurgie toracica Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-2 posturi; -asistenti medicali-5 posturi; -infirmiere-4 posturi; -ingrijitoare-3 posturi. -brancardier-l post. - Compartiment ATI Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-l post; -asistenti medicali-6 posturi; -infirmiere-4 posturi; -ingrijitoare-lpost. - Compartiment recuperare medicala respiratorie 16

Posturi finantate la nivelul acestei sectii: -medici-l post; -kinetoterapeut-2 posturi; -asistenti medicali-5 posturi; -infirmiere-l post; -ingrijitoare-l post. ART.23. (1) Sectiile, laboratoarele, sunt conduse de catre un sef de sectie, sef de laborator. Aceste functii se ocupa prin concurs sau examen, dupa caz, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii. (2) In spital functiile de sef de sectie, sef de laborator, farmacist-sef, asistent medical sef sunt functii de conducere si vor putea fi ocupate numai de medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti sau, dupa caz, asistenti medicali, cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea respectiva. (3) Sefii de sectie au ca atributii indrumarea si realizarea activitatii de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul sectiei respective si raspund de calitatea actului medical, precum si atributiile asumate prin contractul de administrare. (4) La numirea in functie, sefii de sectie, de laborator vor incheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatori specifici de performanta. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, dupa caz, in situatia neandeplinirii indicatorilor de performanta asumati poate inceta inainte de termen. Daca seful de sectie selectat prin concurs se afla in stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa le inlature in termen de maximum 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractual de administrare este reziliat de plin drept. (5) Calitatea de sef de sectie/laborator este compatibila cu functia de cadru didactic universitar. (6) In sectiile clinice universitare functia de sef de sectie se ocupa de cadrul didactic recomandat de senatul instituției de învăţământ medical superior în cauză, cu avizul managerului spitalului şi cu aprobarea autorității administraţiei publice locale. (7) In cazul in care contractul de administrare nu se semneaza in termen de 7 zile de la emiterea recomandarii, se va constitui o comisie de mediere numita prin decizie a consiliului de administratie. In cazul in care conflictul nu se solutioneaza intr-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, in conditiile legii. (8) Pentru sectiile clinice, altele decat cele prevazute la alin. (6), precum si pentru sectiile neclinice conditiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.In cazul in care la concurs nu se prezinta nici un candidat in termenul legal, managerul spitalului public va delega un alt medic in functia de sef de sectic/laborator, pe o perioada de pana la 6 luni, interval in care se vor repeta procedurile prevazute la aliniatul 1. (9) Sefii de sectie/laborator vor face publice, prin declaratie pe propria raspundere, afisata pe site-ul spitalului legaturile de rudenie pana la gradul al TV-lea inclusiv cu personalul angajat in sectia/laboratorul pe care il conduc; de asemenea, vor completa declaratiile de incompatibilitati, avere si interese in conditiile Legii nr. 95/2006. ART.24. Primirea si iesirea bolnavilor se organizeaza în functie de specificul fiecarei sectii clinice: pneumologie, boli infectioase, compartimentele de chirurgie toracica, ATI, TIBI, CRMR, separat pentru fiecare dintre acestea cu respectarea normelor de igiena si antiepidemice. 17

ART.25. Cu exceptia cazurilor de urgenta, internarea bolnavilor se face pe baza cardului national de sanatate si a biletului de trimitere emis de medicul de familie, de la medicul specialist de la alt spital. Internarea bolnavilor se aproba de medicul sef de sectie, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale si a bolilor infecto-contagioase gr. A. Internarea bolnavilor din afara teritoriului arondat spitalului se aproba de managerul spitalului, cu exceptia cazurilor de urgenta. Medicul sef de sectie poate dispune redistribuirea pe saloane a pacientilor în raport cu situatiile create ulterior. ART.26. Repartizarea bolnavilor în sectie, pe saloane, se face avandu-se în vedere natura si gravitatea bolii, sexul, iar în sectiile de pediatrie, pe grupe de afectiuni si grupe de varsta, cu asigurarea masurilor de profilaxie a infectiilor intraspitalicesti. ART.27. In cazuri deosebite se poate aproba internarea bolnavului cu insotitor în sectia de pediatrie, unde acesta poate fi internat în saloane separate, în raport de numarul de locuri, cu aprobarea sefului de sectie si avizul conducerii spitalului, cu exceptia cazurilor care necesita prezenta mamei în acelasi salon. ART.28. Bolnavul poate fi transferat dintr-o sectie în alta, sau dintr-un spital în altul, asigurandu-i-se în prealabil în mod obligatoriu, locul si documentatia necesara si daca este cazul, mijlocul de transport. Transferul se face cu avizul sefului de sectie în timpul orelor de program sau de catre medicul de garda în situatii de urgenta. ART.29. In sectiile din specialitatile de baza se pot interna bolnavi cu afectiuni din specialitatile inrudite, asigurandu-se asistenta medicala, corespunzatoare afectiunii sau cazuri ce presupun elucidarea unui diagnostic de profil. ART.30. La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire din spital intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie sau a medicului care asigura coordonarea activitatii de specialitate.La externare, biletul de iesire din spital, scrisoarea medicală, prescripţia medicală, se inmaneaza bolnavului iar foaia de observatie se indosariaza. Certificatul de constatare a decesului se inmaneaza apartinatorilor conform prevederilor legale. ART3I. Bolnavul nu poate parasi spitalul la cerere fiind un spital cu boli infectioase transmisibile, decât cu acordul sefului de sectie si a medicului de salon sau pe proprie raspundere, consemnata în foaia de observatie, semnata de medic si pacient si cu înregistrarea numarului actului de identitate. In aceste cazuri se anunta Politia Sanitara si la nevoie Directia de Sanatate Publica. ART.32. Declararea la organele de stare civila de catre spital se face pe baza actelor de verificare a deceselor intocmite de medicii din sectiile respective. SECTIUNEA a-ll-a ATRIBUTII ART.33. Sectia cu paturi are în principal urmatoarele atributii: A. CU PRIVIRE LA ASISTENTA MEDICALA a) la primire (camera de garda): -examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor pentru internare; 18

-asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate pana cand bolnavul ajunge în sectie; -asigurarea trusei de urgenta conform instructiunilor Ministerului Sanatatii; -imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor; -asigurarea transportului bolnavilor în sectie; -solicitarea transportului pentru bonavii care se transfera în alte unitati sanitare; -tinerea evidentei zilnice a miscarii bolnavilor si asigurarea comunicarii locurilor libere b) în sectie: -repartizarea bolnavilor în saloane în conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor interioare, în sectiile de boli infectioase cu profil patologic si module; -asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor în ziua internarii; -asigură gestionarea dosarului pacientului astfel: 1. pe toată perioada spitalizării, foaia de observație clinică generală a bolnavului internat pe secţie se păstrează în dosarele cu foi de observaţie ale secţiei respective, în camera asistentului-şef, care va fi responsabil de gestiunea dosarelor pacienţilor; 2, dosarul va avea un opis zilnic care cuprinde: numele şi prenumele pacientului; numărul foii de observaţie; salonul/ rezerva unde se află internat; 3. o listă centralizată cu pacienții, foaia de observație clinică generală corespunzătoare şi salonul unde sunt aceştia cazaţi vor fi afişate zilnic la camera asistentelor; 4. foaia de observație clinică generală va însoţi bolnavul la investigaţiile paraclinice şi, după completarea acesteia de către medicul respectiv, va fi adusă şi returnată de către personalul însoțitor asistentului-şef sau medicului de gardă, după caz. -efectuarea în cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului; -declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform reglementarilor în vigoare; -asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv, si de recuperare), individualizat si diferentiat în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, medicamentelor, agentilor fizici, balneari, climatici si a mijloacelor specifice de transport; -asigurarea ziua si noaptea ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii; -asigurarea trusei de ugenta conform instructiunilor Ministerului Sanatatii; -asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora; -asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce; -asigurarea alimentatiei bolnavilor în concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii; - asigurarea alimentaţiei bolnavilor, adecvat, la sala de mese sau la patul bolnavului, dacă acesta rămâne în salon, fiind imobilizat; -desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire a mesei, de igiena personala, de pastrarea legaturii acestora cu familia (printr-o persoana desemnata de seful de sectie); -în principiu accesul apartinatorilor în sectiile de boli infectioase este contraindicat din cauza riscului de contaminare; -asigurarea securitatii copiilor contra accidentelor în sectia de pediatrie; transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati, unitatilor sanitare ambulatorii; -educatia sanitara a bolnavilor si a apartinatorilor; -la externarea pacientului se vor elibera: biletul de externare, scrisoarea medicală, prescripţia medicală, certificatul de constatare a decesului (după caz). -asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situaţii. B. CU PRIVIRE LA INDRUMAREA TEHNICA A ACTIVITATII DE ASISTENTA MEDICALA -urmarirea ridicarii continue a calitatii ingrijirilor medicale; 19

-asigurarea ridicarii nivelului tehnic-profesional al personalului medico-sanitar propriu si a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice; -analiza periodica a starii de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei medicale (concordanta diagnosticului intre dispensarul medical si spital, respectarea tratamentului indicat) precum si a altor aspecte; C. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE INVATAMANT SI CERCETARE -asigurarea desfasurarii practice si teoretice (sali de curs), curs superior si mediu în conformitate cu reglementarile în vigoare; -efectuarea de studii si cercetari medicale în legatura cu aplicarea de metode noi de investigatie si tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar; -spitalele clinice universitare, reprezinta baza practica a formarii profesionale a studentilor si medicilor rezidenti, iar prin cadrele universitare - angajate ale spitalului - se asigura si baza teoretica de pregatire. In aceasta optica este necesar o buna colaborare între Ministerul Sanatatii si Ministerul Invatamântului, ca si între cadrele medicale universitare si neuniversitare din spital. In spitalele universitare trebuie asigurate de catre spital spatii si servicii corespunzatoare activitatii universitare specifice (sali de curs, laborator, biblioteca, vestiare, informatica, birotica). CAPITOLUL VI SECTIA FARA PATURI COMPARTIMENTUL DE PREVENIREA SI CONTROLUL INFECTIILOR NOZOCOMIALE SECTIUNEA I ORGANIZARE: ART.34 Compartimentul de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale, este organizat pe profil de activitate si este un compartiment fara paturi în baza ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. ART.35 Activitatea compartimentului de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale se desfasoara pe baza unui plan de munca aprobat de managerul spitalului, care controleaza direct activitatea sectiei respective si de câte ori este nevoie. ART.36 Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: -medici-0,5 post; -asistenti medicali-l post. Medicul epidemiolog din spital este subordonat managerului spitalului si se consulta în luarea deciziilor cu sefii de sectii. SECTIUNEA II ATRIBUTII: ART.37. Compartimentul de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale trebuie sa respecte toate obligatiile prevazute de ORDINUL nr. 1.101 din 30 septembrie 2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenţei medicale în unitățile sanitare. Prevenirea infectiilor nozocomiale este un obiectiv permanent al compartimentului si se realizeaza prin: a) masuri de igiena spitaliceasca (conditii de cazare, microclimat, alimentatie, aprovizionare cu apa, îndepartarea reziduurilor, sterilizare, curatenie, dezinfectie etc.); 20

b) alegerea procedurilor de investigatie si tratament cu risc minim de infectie, aplicarea tehnicilor aseptice, a masurilor de antisepsie si utilizarea judicioasa a antibioticilor; c) aprecierea exacta si prompta a potentialului infectios si receptivitatii bolnavilor si aplicarea masurilor de izolare de protectie a receptivilor atât prin amplasare, cât mai ales, functional; d) supravegherea clinica a bolnavilor pentru depistarea infectiilor nozocomiale si a celorlalte boli infectioase, supravegherea starii de sanatate a personalului, aplicarea masurilor de control, asigurarea informarii epidemiologice, a înregistrarii, analizei si raportarii cazurilor; e) asigurarea pregatirii corespunzatoare a întregului personal al spitalului; f) raspunde de dezinsectia si deratizarea spitalului; g) asigurarea întretinerii curateniei spitalului. ART.38. Scopul principal al activitatii sectiei de prevenire si controlul infectiilor nozocomiale, este eliminarea transmiterii parentale a infectiilor sanguine (HIV, hepatita B), evitarea izbucnirilor epidemice si reducerea mortalitatii prin aceste infectii. Un loc important în activitatea cadrelor medico-sanitare trebuie sa îl ocupe prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale, mai ales în sectia de copii în care riscul izbucnirilor epidemice si letalitatii este maxim. Atributii -Asigură supravegherea epidemiologică a infectiilor nosocomiale prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea si diseminarea datelor; -Elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea si eficienta aplicării măsurilor de prevenirea infectiilor nosocomiale; Colaborează cu conducerile sectiilor / compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire sitinere sub control a infectiilor nosocomiale, pe care o supune aprobării Comitetul Director pentru punere în aplicare si respectare, -Bfectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infectii nosocomiale, stabilind factorii cauzali si programele specifice de măsuri si control, urmărind respectarea acestora; -Verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare si mentinerea materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, precum si respectarea precautiunilor universale. Organizează măsurile de remediere a deficientelor constatate; -Este responsabil pentru organizarea si realizarea programelor instructiveducative privind prevenirea infectiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificatdin sectii / compartimente; -Coordonează elaborarea si actualizarea anuală, împreună cu membrii Consiliului Medical a Ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale; -Evaluează activitatea de prevenire si control a infectiilor nosocomiale; -Organizează depistarea, raportarea, evidenNa, izolarea, tratarea si aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital; -Stabileste un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate si neanuntate (ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile); -înregistrează si declară cazurile de infectie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul sectiilor, după consult cu medicul curant al pacientului; -are obligatia întocmirii Dării de seamă statistice trimestriale si transmiterea ci către D.S.P. CAPITOLUL VII LABORATORUL MEDICAL SECTIUNEA I ORGANIZARE: ART.39 Laboratoarele medicale asigura efectuarea analizelor, investigatiilor, specifice profilului lor de specialitate. ART.40 21

In cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pncumoftiziologie dr.” Victor Babes “ sunt organizate si functioneaza urmatoarele laboratoare: - Laborator de analize medicale (biochimie, hematologie, imunologie, bacteriologie-parazitologie, bacteriologie BK) - Laborator de radiologie si imagistica medicala - Laborator de explorari functionale; - Laborator de anatomie patologica. ART.41 Laboratoarele medicale se organizeaza ca activitati unice, pe profile pe întreaga unitate. Ele pot deservi si alte unitati sanitare, în situatia în care acestea nu au laborator propriu. ART.42 In vederea organizarii în cele mai bune conditii a activitatii de programare, recoltare, ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretate în comun a cazurilor deosebite, modernizare dinamica a examenelor, instruirea personalului sanitar pentru a cunoaste posibilitatile de explorare si conditiile tehnice de recoltare si efectuare a acestora, laboratoarele medicale colaboreaza permanent cu sectiile/compartimentele spitalului. ART.43 Laboratorul functioneaza pe baza unui program de lucru afisat si adus la cunostinta sectiilor cu paturi si cabinetului care cuprinde: -zilele si orele de recoltare a probelor pentru bolnavii ambulatori; -zilele si orele de primire a probelor de la sectiile cu paturi; -zilele si orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite; -orele de eliberare a rezultatelor de la laborator. Cazurile de urgenta ca si examenele de laborator pentru femeile gravide si copiii 0-1 an se excepteaza de la program. In spital, transportul produselor biologice la laborator se asigura în conditii corespunzatoare, de cadrele medii si auxiliare din sectiile cu paturi si compartimentele cu paturi. ART.44 Executarea investigatiilor medicale se face pe baza recomandarii medicului; si se verifica si se parafeaza de personalul cu pregatire superioara. SECTIUNEA II ATRIBUTII ART.45 Laboratorul clinic de analize medicale este unitatea apartinand sistemului public fara personalitate juridica, furnizoare de servicii medicale de laborator. Aceste servicii constau in: examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode si tehnici de biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie, citologie etc, cu scopul de a furniza informatii pentru diagnosticul, tratamentul si prevenirea bolilor sau pentru evaluarea starii de sanatate a populatiei; consultanta privind interpretarea rezultatelor, investigatiilor efectuate si ale eventualelor investigatii ulterioare necesare; ART. 46 In vederea functionarii, laboratorului de analize medicale, infiintat si organizat in conditiile legii, trebuie sa obtina autorizatia sanitara de functionare, in baza declaratiei pe proprie raspundere, referitoare la asigurarea confirmarii la normele de igiena si de sanatate publica ART. 47 Autorizatia sanitara de functionare a laboratorului de analize medicale se elibereaza de catre Directia de Sanatate Publica Judeteana, si se vizeaza anual. ART. 48 Laboratorul clinic de analize medicale isi desfasoara activitatea avand o structura functionala alcatuita din unul sau mai multe compartimente, si anume: - biochimie medicala; 22

- hematologie ; - imunologie ; - bacteriologie-parazitologie ; - bacteriologie BK. ART. 49 (1) Functia de sef de laborator de analize medicale se ocupa, conform dispozitiilor legale in vigoare, de catre medici in specialitatea medicina de laborator- laborator clinic, microbiologie, medicina de laborator sau alt personal cu studii superioare autorizat sa lucreze in domeniul medical-biologi, biochimisti, chimisti si farmacisti, care au o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea respectiva. (2) Responsabilitatile conducerii laboratorului de analize medicale sau ale persoanelor desemnate includ aspectele educationale, administrative sau organizationale, de natura profesionala, stiintifica ori consultativa, care au legatura directa cu activitatea desfasurata de laboratorul de analize medicale . (3) Seful de laborator de analize medicale trebuie sa desemneze prin decizie loctiitori pentru toate functiile cheie.In laboratoarele cu numar mic de personal unele persoane pot avea mai multe functii. ART. 50 (1) In laboratorul de analize medicale lucreaza numai personal autorizat conform legislatiei in vigoare, angajat cu norma intreaga sau cu timp de lucru partial. (2) Numarul de personal necesar va fi determinat in functie de specificul serviciilor medicale efectuate conform legislatiei in vigoare. ART.51. In laboratorul de analize medicale isi desfasoara activitatea medici cu specialitatea medicina de laborator - laborator clinic, microbiologie, medicina de laborator, alt personal cu studii superioare autorizat sa lucreze in domeniul medical - biologi, biochimisti , chimisti precum si personal mediu sanitar; ART, 52 (1) Competenta profesionala a personalului care-si desfasoara activitatea in laboratorul de analize medicale trebuie evaluata periodic. Aceasta evaluare este responsabilitatea fiecarei organizatii profesionale din domeniul sanitar care stabileste periodicitatea acestei evaluari, numarul de puncte necesar a fi acumulate de catre fiecare membru si pentru o perioada de timp, dar nu mai putin de 200 de credite obtinute in 5 ani. (2) Intreg personalul laboratorului de analize medicale trebuie instruit pentru a cunoaste sia respecta regulile de biosiguranta, precautiile universale s masurile postexpunere. (3) Cerintele privind studiile, calificarea, experienta, abilitatile, precum si atributiile, responsabilitatile, autorizarile, relatiile de subordonare si colaborare in cadrul laboratorului de analize medicale trebuie precizate in fisele de post intocmite de seful laboratorului de analize medicale, si aduse la cunostinta personalului sub semnatura. (4) Confidentialitatea privind rezultatele analizelor, datele, informatiile si documentele de orice fel de la locul de munca este asigurata prin instruirea personalului , inscrierea acestei cerinte in fisa postului si semnarea unei declaratii de confidentialitate de catre personalul laboratorului de analize medicale. ART.53,. (1) In cadrul laboratorului de analize medicale pot fi efectuate urmatoarele servicii medicale de: biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie, corespunzatoare fiecarui compartiment din structura laboratorului;de asemenea se poate acorda consultanta privind interpretarea rezultatelor investigatiilor efectuate si ale eventualelor investigatii ulterioare necesare (2) Diagnosticul bacteriologic al tuberculozei si al altor micobacterioze se poate efectua numai pe personal special instruit pentru acest tip de activitate, care poate face dovada pregatirii intr-un laborator desemnat pentru activitatea de instruire practica in acest domeniu. (3) Laboratorul de analize medicale intocmeste, mentine actualizata si afiseaza lista serviciilor medicale pe care le efectueaza. ART.54. 23

Serviciile prevazute la articolul de mai sus reprezinta totalitatea serviciilor medicale de laborator care pot fi efectuate de laboratorul de analize medicale in sistem ambulatoriu, fiecare laborator de analize medicale putand opta pentru executarea totala sau partiala a acestora; ART.553. Laboratorul de analize medicale furnizeaza servicii medicale de laborator cu respectarea conditiilor privind dotarea minima prevazuta pe compartimente in Ordinul MS 1301/2007. ART.56. (1)Laboratorul de analize medicale trebuie sa fie structurat si dotat incat sa previna riscul contaminarii si sa poata functiona in mod fluent. (2) Principiile care stau la baza acestui obiectiv sunt cele prevazute in Ordinul MS 1301/2007. ART.57 (1)Laboratorul de analize medicale trebuie sa fie astfel structurat si dotat incat sa previna riscul contaminarilor accidentale si sa poata functiona in mod fluent. (2) Regulile care stau la baza indeplinirii acestui obiectiv sunt urmatoarele : a) constituirea laboratorului de analize medicale pe principiul *? sensului unic”” : fluxul activitatilor laboratorului sa fie unidirectional. In caz contrar, trebuie asigurata separarea activitatilor in timp . b) sectorul de lucru cu pacientii sa fie complt separat de celelalte sectoare de lucru ale laboratorului ; c) realizarea secvenţială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precauţie adecvate pentru integritatea probelor şi protecţia personalului; d) pentru recoltarea probelor de sânge se utilizează în mod obligatoriu materiale şi recipiente de unică utilizare sterile, închise ermetic. Probele de sânge care părăsesc spaţiul aferent activității de recoltare trebuie să parcurgă un circuit diferit de cel al celorlalte produse recoltate sau după un program care să permită separarea timpilor de transport. Transportul probelor de sânge trebuie să se realizeze în mod obligatoriu în cutii de transport adecvate, inscripţionate cu pictograma "Risc biologic"; e) evacuarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale din laboratorul de analize medicale trebuie să se facă conform legislatiei in vigoare. (3) Circuitele functionale din cadrul Laboratorului de analize medicale conform Legii1301/2007. ART.58 Spatiul si conditiile de mediu necesare functionarii laboratorului de analize medicale, dotarea cu echipamente necesare functionarii laboratorului de analize medicale, indepartarea deseurilor rezultate din activitatea laboratorului de analize medicale precum si managementul calitatii, a controlului intern de calitate si evaluarea externa a calitatii in laboratorul de analize medicale se face in conformitate cu Ordinul nr. 1301/2007 al Ministrului Sanatatii Publice pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale. ART.59 Laboratorul de analize medicale trebuie sa dispuna de intrare separata, cu acces direct, conform Ordinului MS 1301/2007. ART.60 Laboratorul de analize medicale trebuie sa dispuna de o dotare minima obligatorie pentru a-si desfasura activitatea in bune conditii. Art.61. Aparatura si reactivii utilizati in cadrul laboratorului de analize medicale trebuie sa fie omologati si inregistrati ca dispozitive medicale conform legislatiei in vigoare; ART.62. Laboratorul clinic de analize medicale are în principal urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: -efectuarea analizelor medicale de: hematologie, citologie, biochimie, microbiologie, virusologie, parazitologie, imunologie, necesare precizarii diagnosticului, stadiului de evolutie. -receptionarea produselor sosite pentru examene de laborator si înscrierea lor corecta; -asigurarea recipientelor necesare recoltarii produselor patologice; redactarea la timp corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate; 24

-raspunde de circuitul pacientului si documentelor aferente actului medical in sectia pe care o coordoneaza conform ROI si ROF si a legislatiei in vigioare. -respecta clauzele contractuale cu CNAS. Posturi finantate la nivelul acestui laborator: -medici — 3.5 posturi; -asistenti medicali — 7 posturi; biologi — 3 posturi; -chimist — 3 posturi; -registratori medicali — 2 posturi; -ingrijitoare — 2 posturi ART.63 Laboratorul de radiologie si imagistica medicala are în principal urmatoarele atributii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare: -efectuarea examenelor radiologice in laborator si la patul bolnavului, in prezenta medicului curant; -efectuarea tratamentului cu radiatii bolnavilor internati si ambulatori; -aplica masurile pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator; -colaboreaza cu medicii clinicieni in scopul precizarii diagnosticului ori de cate ori este necesar; -organizarea si utilizarea corespunzatoarea filmotecii . -raspunde de circuitul pacientului si documentelor aferente actului medical in sectia pe care o coordoneaza conform ROI si ROF si a legislatiei in vigioare. -respecta Normele Generale de Protectie a Muncii si Normele Specifice de protectie amuncii si legislatia in vigoare pentru activitati in domeniul sanatatii. Laboratorul de explorari functionale asigura efectuarea investigatiilor medicale conform solicitarilor medicilor de specialitate si in raport cu dotarea existenta Posturi finantate la nivelul acestui laborator: -medici 2 posturi; -asistenti medicali-S posturi; ART.64 Laboratorul de explorari functionale asigura efectuarea investigatiilor medicale conform solicitarilor medicilor de specialitate si în raport cu dotarea existenta, in conformitate cu legislatia in vigoare. Posturi finantate la nivelul acestui laborator: -asistenti medicali -1 post; ART.65. Laboratorul de anatomie patologica isi desfasoara activitatea avand ca structura functionala impartita in unul sau mai multe compartimente, si anume: - compartimentul de histopatologie; - compartimentul de citologie; - compartimentul de prosectura ART.66. Posturi finantate la nivelul acestui laborator: -medici-l1.5 posturi; -asistenti medicali-2 post; -autopsier-l post. In laboratorul de anatomie patologica serviciile medicale se efectueaza de catre medic avand specialitatea anatomopatologie si de personal mediu sanitar. ART.67. (1) In laboratorul de anatomie patologica se pot efectua servicii care constau in efectuarea de examene macroscopice si microscopice asupra produselor biologice recoltate fie de la persoane în viata, fie la autopsia cadavrelor, si anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de detract digestive, bronsice, hepatice, pancreatice, renale, punctii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare si altele asemenea. (2) Activitatea de prosectura consta in urmatoarele: efectuarea de autopsii in scop anatomoclinic si efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate in cursul autopsiei, care sunt obligatorii si este recomandabil de catre acelasi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de microscopic si, ulterior, cu datele clinice, in scopul aprecierii gradului de concordanta anatomoclinica; eo

activitati de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: imbalsamarea, spalarea, imbracarea si cosmetizarea cadavrelor, acestea reprezentand o masura medicala obligatorie pentru prevenirea contaminarii, care trebuie efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectura. ART.68. Circuitele functionale din cadrul laboratorului de anatomie patologica, spatiul necesare functionarii laboratorului, dotarea necesara functionarii laboratorului de anatomie patologica, autorizatia de functionare, sunt prevazute de legislatia in vigoare. ART.69. Laboratorul de anatomie patologica are atributiile prevazute de legislatia in vigoare. CAPITOLUL VIII DISPENSARUL TBC SECTIUNEA I-a ORGANIZARE ART.70 Dispensarul TBC asigura acordarea asistentei medicale, curativa si profilactica a populatiei din teritoriul arondat. Dispensarul TBC functioneaza cu cabinete medicale de consultatie pneumoftiziologie, serviciu de radiologie, punct recoltare analize de laborator, sala de recoltare probe de sputa, sala de tratamente, cabinet explorari functionale repiratorii, fisier, statistica, spatii de depozitare a materialelor sanitare si de de întretinere. Posturi finantate la nivelul acestei structuri: -medici-8 posturi; -asistenti medicali-l1 posturi; -statistician medical-l post; -registratori medicali-4 posturi; -ingrijitoare-2 posturi. ART.71 Dispensarul TBC face parte din structura organizatorica a spitalului. ART.72 Dispensarul TBC este condus de medicul coordonator. ART.73 Activitatea dispensarului TBC se desfasoara pe baza unui plan de munca întocmit de medicul coordonator al acestuia si aprobat de conducerea spitalului. ART.74 Programul de lucru al dispensarului TBC, al componentelor acestuia, precum si a personalului încadrat, se stabileste de catre coordonatorul dispensarului avizat de managerul spitalului în functie de nevoile de asistenta medicala ale populatiei si gradul de adresabilitate al acestuia si se face cunoscut prin afisare. ART.75 Evidenta bolnavilor se tine pe fise de consultatie individuala, registru de consultatii, registru local si judetean de tuberculoza în care se consemneaza datele rezultate din examinari facute în dispensar in conformitate cu recomandarile Programului National de Control al Tuberculozei (PNCT). ART.76 Trimiterea bolnavilor pentru examene de specialitate se face pe baza recomandarii scrise (bilet de trimitere) în care se consemneaza obligatoriu atât diagnosticul, cât si motivul trimiterii. ART.77 Punctul de radiologie functioneaza în cadrul dispensarului TBC si este asigurat de personal mediu si superior. 26

SECTIUNEA a l-a ATRIBUTII ART. 78 Dispensarul TBC îndeplineste în principal urmatoarele atributii in conformitate cu legislatia in vigoare: -acordarea asistentei medicale de urgenta (hemoptizie), în caz de boala; -acordarea asistentei medicale de specialitate, curativa si profilactica si efectuarea de tratamente în dispensar, conform programului stabilit ; -efectuarea recoltarii probelor de laborator, conform normativelor stabilite de M.S. si trimiterea acestora la laboratorul de analize medicale aflat in relatii contractuale cu CAS Judeteana; -eliberarea de medicamente populatiei si administrarea tratamentului sub directa observare pentru bonavii de tbc. -trimiterea la unitatile sanitare de specialitate a cazurilor ce depasesc posibilitatile de diagnostic si tratament ale dispensarului si bolnavilor sau suspectilor de boli infectioase (tbc) cu internare obligatorie; -constatarea incapacitatii temporare de munca si eliberarea certificatelor de concediu medical potrivit reglementarilor în vigoare; -aplicarea masurilor cu caracter profilactic si curativ, privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, profesionale, a bolilor cronice si degenerative, conform normelor Ministerului Sanatatii; -dispensarizarea unor categorii de bolnavi în vederea recuperarii medicale, precum si a unor categorii de persoane sanatoase cu risc de îmbolnavire (contacti tbc, fosti bolnavi tbc, colectivitati la risc etc) supravegherea respectarii normelor de igiena si antiepidemice; -aplicarea masurilor antiepidemice cu caracter preventiv privind asanarea factorilor de mediu, imunizarea activa a populatiei, neutralizarea surselor de infectie, lupta împotriva agentilor vectori, înlaturarea cailor de transmisie a infectiilor etc., conform normelor în vigoare; -aplicarea masurilor de lupta antiTB în focarele de tuberculoza; -înregistrarea si analiza statistica, precum si evaluarea eficientei muncii; -controlul suspectilor TB conform recomandarilor PNCT. CAPITOLUL IX FARMACIA SECTIUNEA I ORGANIZARE ART.79 Farmacia de circuit inchis(de spital) este unitatea sanitara care asigura asistenta cu produse medicamentoase de uz uman a bolnavilor internati in unitatile sanitare; ART.80 Farmacia este integrata in structura spitalului in cadrul caruia functioneaza ca sectie a acestuia; ART.81 Posturi finantate la nivelul acestei structuri:-farmacist-l.5 post; -asistenti de farmacie-6 posturi; -operator-l post; -ingrijitoare-l post 27

In farmacia de spital, farmacistul este autorizat sa elibereze medicamente numai pentru sectiile spitalului. ART.82 Farmacistul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesionale, a codului deontologic al farmacistului si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesi ART.83 Organizarea spatiului farmaciei si dotarea cu mobilier si utilaje se face astfel încât sa asigure desfasurarea rationala a procesului de munca. ART.84. Spatiul farmaciei este astfel organizat încât acesta sa cuprinda obligatoriu încaperile destinate prepararii si sterilizarii medicamentelor injectabile precum si prepararii apei distilate. Conditiile de spatiu si dotare sunt cele stabilite de catre Ministerul Sanatatii. ART.85 Medicamentele si celelalte produse farmaceutice se aranjeaza în ordine alfabetica, grupate pe forme farmaceutice si în raport cu calea de administrare (separat uz intern si separat pentru uz extern). Art. 86 Inscriptiile aplicate pe recipientele continând medicamente vor avea: - litere negre pe fond alb pentru medicamente anodine; - litere albe pe fond negru pentru medicamete toxice si stupefiante (Venena); - litere rosii pe fond alb pentru medicamente cu actiuni puternic active (Separanda); ART. 87 Exercitarea profesiei de farmacist se realizeaza prin urmatoarele activitati: -prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor; -controlul medicamentelor in cadrul farmaciei; -depozitarea, conservarea si distribuirea medicamentelor; -prepararea, controlul, depozitarea si eliberarea medicamentelor; -acordare de informatii si consultant privind medicamentele; -colaboreaza cu personalul medical pentru stabilirea si urmarirea terapiei pacientului ; farmacovigilenta ; ART.88 Exercitarea profesiei de farmacist, autorizarea exercitarii profesiei de farmacist, nedemnitati si incompatibilitati, se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare. ART.89 Programul farmaciei este stabilit de conducerea spitalului impreuna cu farmacistul - sef. Programul se fixeaza în functie de necesitatile de asistenta cu medicamente si de încadrarea spitalului cu personal. ART.90 Conducerea spitalului va stabili, dupa caz, cu acordul farmacistului sef, un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente a spitalului pe timpul in care farmacia este inchisa. ART.91 Farmacia trebuie sa fie aprovizionata în permanenta cu produse farmaceutice în cantitatile necesare si tinând seama de profilul spitalului. La aprovizionarea farmaciei se va tine seama si de necesitatea constituirii unui stoc de rezerva pe o luna, care sa asigure o desfasurare continua si în bune conditii a activitatii acesteia. 28

SECTIUNEA Il ATRIBUTII ART.92. Farmacia are în principal urmatoarele atributii in conformitate cu legislatia in vigoare: - pastreaza, prepara si difuzeaza medicamente de orice natura si sub orice forma, potrivit prevederilor Farmacopeei Române, în vigoare, specialitati farmaceutice autorizate si alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sanatatii; -depoziteaza produsele conform normelor în vigoare (farma-copee, standarde sau norme interne), tinându-se seama de natura si proprietatile lor fizico-chimice; -organizeaza si efectueaza controlul calitatii medicamentelor si ia masuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior; -asigura, în cadrul competentei sale primul ajutor bolnavilor; -asigura controlul prin:-control preventiv; verificarea organoleptica si fizica; verificarea operatiilor finale; -analiza calitativa a medicamentelor la masa de analiza; -asigura educatia sanitara a populatiei în domeniul medicamentului, combaterea automedicatiei si informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicament; -prescrierea, prepararea si eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii; -Eliberarea medicamentelor se face conform procedurii de eliberare a medicamentelor si a materialelor sanitare din farmacia de spital; -Eliberarea medicamentelor pe baza condicilor destinate truselor de urgent (dulapurilor de urgenta) se face pe baza solicitarii scrise sau on line a sectiei prescriptoare. Baremul truselor sau al dulapurilor de urgenta este aprobat de coordonatorul de compartiment si directorul medical pe spital si contine medicamente de urgenta specifice sectiei respective in cantitati suficiente pentru o perioada stabilita. -respecta regulamentele RI si ROF, N.P.M. si legislatia in vigoare; CAPITOLUL X BLOC OPERATOR ART.93 Compartiment fără paturi : Blocul operator are, în principal, următoarele obiective: 1. desfăşurarea activităţii operatorii a spitalului; 2. asigurarea măsurilor de antisepsie necesare menţinerii condițiilor optime de desfăşurare a actului operator; 3. asigurarea condiţiilor necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecțiilor nosocomiale; 4. ținerea evidenţei zilnice a pacienţilor care se operează şi asigurarea comunicării cu compartimentul anestezie şi terapie intensivă privind locurile libere; 5, asigurarea împreună cu personalul compartimentului anestezie şi terapie intensivă, a transportului bolnavilor din blocul operator în Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă; 6. urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic; 7. asigurarea manipulării, depozitării şi transportului la Laboratorul de analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică al produselor biologice recoltate în actul operator. ART.94 Sterilizare Sterilizarea are, în principal, următoarele obiective: 23

1, verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare; 2, eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale; 3. sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului; 4. procedurile de control şi marcare a produselor finite; 5, sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare; 6. înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare; 7, efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat; 8. banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate; 9. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje; 10. efectuarea testelor de control şi evidența acestora; 11. asigurarea circuitului de stocare, distribuție şi transport la utilizatori; 12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale; 13. supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare; 14. verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate; 15. verificarea stării de igienă a suprafeţelor; 16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare; 17, verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare. CAPITOLUL XI CABINETUL DE DISPENSARIZARE A HEPATITEI SECTIUNEA I ORGANIZARE: ART.95 Cabinetul de dispensarizare a hepatitei este organizat pe profil de specialitate, bolnavii fiind dispensarizati în mod activ prin urmarire (consult clinic, probe de laborator si epidemiologie), la 1;3;6;9;12 luni de la internare. SECTIUNEA II SARCINILE CABINETULUI ART.96 Cabinetul de dispensarizare a hepatitei are în principal urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: -organizeaza consulturile medicale de profil (convalescenti, hepatita acuta si cronica); -urmareste fiecare bolnav de hepatita acuta de la externare la 1,3,6,9,12 luni. Dispensarizeaza pacientii cu hepatite cronice postvirale; -organizeaza si raspunde de acordarea asistentei de urgenta; -organizeaza analiza periodica a calitatii muncii de asistenta medicala împreuna cu cabinetele de profil similare din policlinici si ia masuri corespunzatoare pentru îmbunatatire; -organizeaza si raspunde de activitatea de recuperare medicala; -asigura tratamentul medical complet de recuperare, individualizat si diferentiat în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, medicamentelor, agentilor fizici bolnavi, climatici, a gimnasticii medicale etc.; 30

CAPITOLUL XII CABINETUL ANTIRABIC SECTIUNEA I ORGANIZARE ART.97 Cabinetul antirabic este organizat pe profil de specialitate, pentru tratamentul profilactic antirabic si antitetanic precum si îngrijirea plagilor prin muscaturi de animale. SECTIUNEA II SARCINILE CABINETULUI ART.98 Cabinctul antirabic are în principal urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: -profilaxia rabiei prin dispensarizarea cazurilor cu plagi muscate de animale si administrarea de vaccin antirabic la toate cazurile care se impun; -supravegherea respectarii instructiunilor MS cu privire la ritmicitatea de administrare si prezentare a bolnavului pentru tratamentul profilactic antirabic; -respectarea masurilor de dezinfectie a instrumentarului aflat în dotare. CAPITOLUL XIII COMPARTIMENTUL ATI SI COMPARTIMENTUL TERAPIE INTENSIVA BOLI INFECTIOASE (TIBI ) SECTIUNEA I ORGANIZARE Compartimentul ATI si Compartimentul TIBI din cadrul spitalului sunt organizate si isi desfasoara activitatea in conformitate cu ORDIN nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unitățile sanitare. În sensul prezentului ordin, prin sintagma anestezie şi terapie intensivă, denumită în continuare ATI, se înțelege specialitatea medicală care asigură: a) condițiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie şi terapia durerii, alte proceduri diagnostice şi/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice; b) suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor şi/sau leziunilor acute de organ care amenință viaţa. -Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea şi tratamentul tuturor insuficienţelor acute ale funcţiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacienţilor cărora le este amenințată imediat viaţa. - Activitatea de anestezie şi terapie intensivă este desfăşurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar şi alte categorii de personal pregătit şi autorizat, conform reglementărilor în vigoare. -Activitatea de ATI se poate desfăşura: a) în spital: - în blocul operator: în sala de operaţie şi în sala de preanestezie; - în afara sălii de operaţie; - în componenta cu paturi a secţiei/compartimentului ATI situată într-un amplasament definit 31

şi destinat exclusiv acestei activităţi; b) în ambulatoriu: consult preanestezic şi terapia durerii. - Activitatea de ATI în afara sălii de operaţie se referă la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării unor manevre diagnostice şi/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie şi care se desfăşoară în: a) laboratorul de radiologie şi imagistică medicală (unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN etc.); b) laboratoare/compartimente de explorări funcţionale (cardiorespiratorii, a funcţiilor digestive); c) alte structuri în care se justifică. -Componenta cu paturi este destinată: a) supravegherii şi tratamentului postoperator/postanestezic al pacienţilor cu evoluţie normală; b) îngrijirii pacienţilor care necesită supraveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcţiilor vitale; c) îngrijirii pacienţilor care necesită terapie intensivă mono-sau pluriorganică (protezare respiratorie avansată, monitorizare invazivă, protezare mecanică circulatorie, terapie de substituție a funcţiei renale sau hepatice acut afectată etc.); d) pacienţilor care necesită terapia durerii acute; e) pacienţilor cu moarte cerebrală potenţiali donatori de organe CAPITOLUL XIV COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE CRMR SECTIUNEA I ORGANIZARE Compartimentul de Recuperare Medicala Respiratorie s-a deschis in 01.09.2008 fiind primul de acest profil din tara care ofera servicii integrate pentru patologia pulmonara. Pacientii pot sa beneficieze atat de programe de tip in-patient (internare in clinica) cat si out-patient (ambulator-cu prezentari multiple). Contra cost se pot asigura si servicii de tip home-patient (de reabilitare respiratorie la domiciliul pacientului). Pacientii cu urmatoarele afectiuni se preteaza includerii intr-un program de reabilitare pulmonara: e Boli respiratorii obstructive: BPOC, astmul bronsic, bronsiectaziile, fibroza chistica, etc. e Boli pulmonare restrictive: boli pulmonare interstitiale (fibroze pulmonare, patologie pulmonara profesionala), sarcoidoza, limfangiomatoza, deformari ale peretelui toracic (cifoscolioza, spondilita ankilopetica), boli neuromusculare ce implica afectare respiratorie, tulburari cognitive. e Alte conditii patologice: cancerul pulmonar, pre-/post operatie toracica si/sau abdominala, pre-/post transplant pulmonar, dependenta de ventilator, boli respiratorii corelate cu obezitatea, boli autoimune cu implicare pulmonara, etc. Componentele principale ale programului de reabilitare pulmonara (PRP) sunt reprezentate de: e evaluarea statusului functional exercitii fizice terapeutice (exercitii aerobice de crestere a fortei si tonicitatii musculare) e antrenamentul la efort 32

e re-educarea respiratorie e tehnici de drenaj bronsic e preventia si managementul infectiilor respiratorii e controlul factorilor de mediu e utilizarea corecta a sistemelor de oxigenoterapie e evaluarea nutritionala si interventii specifice e evaluare si suport psihosocial e renuntare la fumat e educarea medicala si implementarea corecta a tehnicilor de inhalare a medicatiei CAPITOLUL XV APARATUL FUNCTIONAL SECTIUNEA I ORGANIZARE ART.99 Compartimentele functionale se constituie pentru îndeplinirea atributiilor ce revin spitalului, cu privire la activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca ART.100 Compartimentele functionale pot fi birouri sau servicii, în functie de volumul de munca, complexitatea, importanta activitatii precum si de capacitatea spitalului. ART.101 Activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca se asigura prin urmatoarele structuri: a) Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare b) Biroul financiar contabil c) Biroul de management al calitatii serviciilor medicale d) Aprovizionare- transport e) Achizitii publice contractare f) Compartiment Juridic g)Compartiment Administrativ h) Compartiment Informatica k) Compartiment Tehnic 1) Compartiment securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta SECTIUNEA II ATRIBUTII ART.102 Ca urmare a aparitiei Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si dat fiind faptul ca Spitalul Victor Babes are in structura sa mai putin de 400 de paturi, compartimentul de audit public intern al spitalului s-a desfiintat prin efectul legii, urmand ca auditul sa se efectueze de catre structura specializata a Primariei Municipiului Timisoara. ART.103 Compartimentul resurse umane, normare, organizare, salarizare are în principal urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: 33

întocmirea statului de functii conform normelor de structura aprobate, pentru toate categoriile de personal; -asigurarea încadrarii personalului de executie, de toate categoriile, potrivit statului de functii si cu respectarea legislatiei în vigoare; - intocmirea statelor de plata; -efectuarea controlului prestarii muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât si în afara acestui timp (garzi, munca suplimentara); -asigurarea acordarii drepturilor de salarizare, ca: salarii tarifare, spor de vechime neîntrerupta în munca, spor de conditii periculoase sau vatamatoare, spor psihologic, garzi, îndemnizatii si sporuri de conducere, premii anuale, sau alte premii etc (atunci cand este cazul) -întocmirea contractelor de munca pentru personalul de executie nou încadrat; -completarea in sistem electronic la zi a carnetelor de munca ale salariatilor in aplicatia REVISAL; întocmirea dosarelor cerute de legislatia în vigoare în vederea pensionarii; -asigurarea întocmirii darilor de seama statistice privind planul fortelor de munca si a numarului de personal si veniturilor personalului încadrat; întocmirea notelor de lichidare a personalului; -tinerea evidentei personalului încadrat si lichidat; -eliberarea adeverintelor de salarizare, vechime, încadrare în grupa de munca sau grad de invaliditate, etc. Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: -economisti-3 posturi; ART.104 Biroul financiar-contabil este instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care conform Legii 82/1991, "Legea contabilitatii”, trebuie sa asigure: a) înregistarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala a spitalului. b) controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate. c) furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national precum si întocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale. d) are obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla si sa întocmeasca bilantul contabil Biroul financiar contabil este condus de seful biroului si de Directorul Financiar Contabil al spitalului. In activitatea sa biroul financiar-contabil urmareste utilizarea fondurilor necesare desfasurarii normale a întregii activitati a spitalului; constituirea si utilizarea legala si eficienta a fondurilor; exercitarea unui control sever asupra respectarii disciplinei financiare de plan conform legislatiei în vigoare; pastrarea integritatii avutului obstesc; cunoasterea modului de utilizare a indicatorilor prevazuti în BVC si modul în care se gospodaresc fondurile materiale si banesti puse la dispozitia spitalului. Biroul financiar-contabil conlucreaza cu toate compartimentele de lucru din spital, pentru asigurarea sarcinilor ce le are în unitate si pentru identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficientelor în gestionarea si administrarea fondurilor, precum si continuarea masurilor cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers a activitatii economice si financiar-contabile, Posturi finantate la nivelul acestui birou:-economisti-3 posturi; -contabil-l post; ART.105 Biroul financiar-contabil are atributiile prevazute de legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 82/199: -tinerea contabilitatii conform Legii 82/1991; -asigura integritatea patrimoniului prin : a) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate 34

b) organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare împreuna cu celelalte servicii din unitate, în ceea ce priveste stocurile disponibile, supranormative, fara miscare, sau cu miscare lenta, sau pentru prevenirea oricaror alte imobilizari de fonduri; -asigurarea întocmirii la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a lucrarilor de planificare financiara si a darilor de seama contabile; -exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile legale; -participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cât mai eficienta a datelor contabile; -asigurarea întocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate; -organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerii lor corecte si la zi; -asigurarea îndeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor; -asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special; -exercitarea controlului intern, în conformitate cu dispozitiile în vigoare; întocmirea studiilor privind îmbunatatirea activitatii economice din unitate si propunerea de masuri corespunzatoare; întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diversi indicatori; zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav, etc, comparativ pe sectiile din spital, analiza cauzelor care determina diferente si propunerea eliminarii celor subiective; -analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune; întocmirea proiectelor de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare; -asigurarea efectuarii corecte si în conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de încasari si plati în numerar; -asigurarea creditelor bugetare, corespunzatoare comenzilor si contractelor emise, în limita celor aprobate; -întretinerea documentelor de acceptare sau refuz a platii; -verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii; întocmirea propunerilor de plafon de casa pentru plati în numerar; -luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru recuperarea pagubelor produse; întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite; - organizarea evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform Ord. MF nr. 1792/2002; -respectarea obligatorie a tuturor actelor normative care vizeaza activitate financiar-contabila. ART.106 Biroul de management al calitatii serviciilor medicale desfasoara in principal urmatoarele activitati : a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calității; b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii: 1) manualul calității; 2) procedurile; c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor; e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calităţii; f) implementează instrumente de asigurare a calității şi de evaluare a serviciilor oferite; g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager; 33

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calității cu cerinţele specifice; i) coordonează activităţile de analiză a neconformităților constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun; j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor; ]) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității. Infiintat conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale. Posturi finantate la nivelul acestui birou: - economisti - 2 posturi; - jurist - 1 post; ART.107 Aprovizionare-transport are în principal urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: -intocmirea si executarea planului de aprovizionare cu respectarea baremurilor in vigoare; -asigurarea aprovizionarii unitatii cu alimente, materiale, instrumentar si aparatura in cele mai bune conditii; -receptionarea calitativa si cantitativa a materialelor primite de la furnizori si asigurarea transportului acestora in conditii igienico-sanitare in conformitate cu normele in vigoare; -intocmirea, urmarirea si executarea planului de transport; -intocmirea darilor de seama privind aprovizionarea cu materiale si alimente si utilizarea mijloacelor de transport; -asigurarea efectuarii inventarului patrimoniului in conditiile si termenele stabilite prin actele normative; -respecta regulamentele ROI si ROF. Posturi finantate la nivelul acestui birou: - operator - 1 post; - magaziner - 1 post ART. 108 Compartimentul Tehnic, are în principal urmatoarele atributii: conform legislatiei in vigoare: -organizarea si asigurarea primirii, circuitului, pastrarii si evidentei corespondentei; -organizarea activitatii de secretariat; -asigurarea pastrarii arhivei conform normelor legale; -asigurarea efectuarii inventarierii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din cadrul serviciului; Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: - Inginer -1 post ART. 109 Achizitii publice, contractare are urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: -intocmirea si executarea contractelor de achizitii , precum si obligatia de a elabora o nota justificativa in toate situatiile in care procedura de atributie propusa pentru a fi aplicata; - nota justificativa se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante, conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului juridic, si constituie un inscris esential al dosarului achizitiei publice; - intocmeste documentatia de atribuire; - are dreptul de a achizitiona produse si servicii noi, necesare penru consumul curent, tinind seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu aceasta destinatie, potrivit legii; - are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, incheiate in anul precedent si a caror durata normala de indeplinire expira la data 31 decembrie, daca indeplinesc in mod cumulativ, urmatoarele conditii: 36

-in documentatia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au prevazut posibilitatea de suplimentare a cantitatilor de produse si servicii deja achizitionate, precum si nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de suplimentare; - atunci cand solicita indeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractanta trebuie sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop; - autoritatea contractanta are dreptul de a stabili criteriile de atribuire, sa motiveze modul in care a fost stabilita ponderea factorilor de evaluare, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseeaza la dosarul achizitiei; - autoritatea contractata are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire orice cerinta, criteriu si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/ candidatului o informare completa, corecta a procedurii de atribuire; - instructiuni privind data limita care trebuie respectata; - caietul de sarcini sau documentatia necesara urmand a fi utilizata in cazul aplicarii procedurii de dialog sau negociere; autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica/ acordul-—cadru numai dupa indeplinirea termenelor de : - 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea estimata , este mai mare decat pragurile valorice prevazute; - 5 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea estimata este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevazute; - dosarele de achizitie publica, precum si ofertele de documentele de calificare si selectie se pastreaza de catre autoritatea contractanta atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul— cadru produce efecte juridice, dar nu mai putin de S ani de la data finalizarii contractului respectiv; - respecta regulamentele ROI si ROF Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: -inginer-l post. Art. 110 Compartimentul Administrativ, are în principal urmatoarele atributii: conform legislatiei in vigoare: -organizarea si asigurarea primirii, circuitului, pastrarii si evidentei corespondentei; -organizarea activitatii de secretariat; -asigurarea pastrarii arhivei conform normelor legale; -asigurarea efectuarii inventarierii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din cadrul compartimentelor. Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: - secretar dactilograf-l post; - referent -1 post; - economist — 1 post; ART. 111 Compartimentul juridic are urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: -avizarea la cererea conducerii a actelor care pot angaja raspunderea patrimoniala a persoanei juridice, si alte acte care produc efecte juridice ; -apara spitalul in litigiile avute cu furnizorii sau cu beneficiarii de produse sau servicii ; -participa la negocierea si incheierea de contracte ; -redacteaza proiectele de contracte, intocmeste procese-verbale de obiectiuni la contractele incheiate la nivelul spitalului ; -redacteaza cererile de chemare in judecata, de excercitare a cailor de atac, modifica, renunta la pretentii si cai de atac cu aprobarea conducerii spitalului ; -acorda consultanta juridica conducerii spitalului, opinia sa fiind consultativa ; 37

-reprezinta si apara interesele persoanei juridice in fata organelor administratiei de stat, a instantelor judecatoresti, a altor organe cu caracter jurisdictional, precum si in cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, in baza delegatiei date de catre conducerea spitalului; -se preocupa de obtinerea titlurilor executorii si sesizeaza directorul financiar-contabil in vederea luarii masurilor necesare pentru realizarea executarii silite a drepturilor de creanta, iar pentru realizarea altor drepturi sesizeaza organul de executare silita competent ; -urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza organelor de conducere, serviciilor interesate, sectiilor, compartimentelor, laboaratoarelor, medicilor etc. atributiile ce le revin din acestea, modificarile legislative aparute pentru luare la cunosinta si conformitate ; -verifica legalitatea actelor juridice si administrative supuse spre avizare - redacteaza si intocmeste cererile de executare silita in vederea recuperarii debitelor, reprezentand cheltuielile de spitalizare, precum si cele acordate in regim de urgenta la camera de garda tinand in permanent legatura cu executorul judecatoresc . Sarcinile de serviciu prevazute in fisa postului se pot modifica si completa conform actelor normative ce vor aparea ulterior cu privire la profesia de consilier juridic . Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: -consilier juridic-1 post. ART. 112 Compartimentul Informatica are urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare: -asigura executia lucrarilor informatice in conditii de calitate si in termenele corespunzatoare; -indruma, organizeaza si controleaza activitatea de analiza acordand asistenta tehnica in scopul utilizarii celor mai noi metode de analiza si programare; urmareste buna functionare a sistemelor de calcul si a celorlalte echipamente, luand masuri de asigurare corespunzatoare activitatii de intretinere si service de catre firmele specializate; -preocuparea pentru aflarea noutatilor aparute in domeniul informaticii si introducerea lor in activitatea Oficiului de calcul; -raspunde de respectarea disciplinei in munca, a prevederilor PSI. -respecta Normele Generale de Protectie a Muncii si Normele Specifice de protectie a muncii si legislatia in vigoare pentru activitati in domeniul sanatatii -participa la implementarea de noi aplicatii, executand codificarea, introducerea datelor si verificarea lor; -participa direct la executarea lucrarilor astfel: primeste documentele primare de la compartimentele functionale, verifica corectitudinea acestora, introduce datele in calculator, scoate listele de erori sau de control, realizeaza corectiile necesare si scoate listele finale; -raspunde de calitatea lucrarilor executate sub semnatura proprie; raspunde de respectarea disciplinei in „munca si a secretului de serviciu. -respecta regulamentele ROI si ROF. Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: - informatician -l post ART. 113 Compartiment securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta are urmatoarele atributii: -realizarea masurilor de protectie a muncii si aducerea la cunostinta întregului personal a normelor de igiena si de protectie a muncii; -asigurarea aplicarii si respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor; - redacteaza fisele de protectie a muncii si aparare impotriva incendiilor; Posturi finantate la nivelul acestui compartiment: -inginer-l post. SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA 38

Obligatiile spitalului privind realizarea masurilorprivind sanatatea si securitatea in munca Art.113.1 În vederea asigurarii conditiilor de sanatate si securitate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, spitalul trebuie sa respecte toate obligatiile prevazute de Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, precum si de normele de aplicare a acesteia. Art.113.2 Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau: a) la angajare; b) la schimbarea locului de munca sau la transfer; c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent; d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru; e) la executarea unor lucrari speciale. Instruirea trebuie sa fie: a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; b) periodica si ori de cate ori este necesar. Fiecare lucrator trebuie sa îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca. APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR Obligatiile spitalului privind realizarea masurilorce se impun in domeniul apararii impotriva incendiilor Art. 113.3 Spitalul trebuie sa respecte toate obligatiile generale prevazute de Legea nr. 307/2006 privind apararea importiva incendiilor. Art. 113.4. Conducerea spitalului va stabili prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate. Art. 113.5 Obligatiile principale ale salariatului la locul de munca conform Legea nr. 307/2006 : a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor; d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; 38

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu; g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor. SPALATORIA SPITALULUI Atributiile spalatoriei ART.114 Spalatoria spitalului este organul de lucru din spital care asigura organizarea spalarii, repararii, si manipularii echipamentului de inventar moale din cadrul spitalului. ART.115 Spalatoria are în componenta sa urmatoarele sectoare de lucru: -spalatoria propriu-zisa; -calcatoria; -atelierul de lenjerie care este încadrat cu lucratori calificati. Serviciile spalatoriei sunt organizate conform Ordinului MS nr. 1025/2000 care cuprinde Normele privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale. Posturi finantate la nivelul acestei structuri: -spalatorese-6 posturi. ART.116 "Serviciile de spalatorie” reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate in scopul gestionarii si prelucrarii lenjeriei de spital, incepand cu momentul colectarii lenjeriei murdare din sectiile si compartimentele spitalului si pana in momentul produsului finit, inapoi pe sectie. Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei, transportul si depozitarea lenjeriei murdare, sortarea lenjeriei, se face in conformitate cu Ord. 1025/2000. ART.117 In cadrul spalatoriei sunt amenajate doua spatii functionale: Zona murdara; Zona curata. ART.118 Cele doua zone, curata si murdara, trabuie sa fie separate obligatoriu printr-o bariera de separare, care poate fi fizica ( perete despartitor, masini de spalat cu bariera igienica) sau functionala, marcata eventual printr-o banda galbena pe pavimente. ART.119 In Zona murdara se realizeaza urmatoarele operatii conform legislatiei in vigoare: - primirea lenjeriei murdare; - sortarea lenjeriei necontaminate pe tipuri de articole; - indepartarea secretiilor daca se impune; - procesul de spalare a lenjeriei; - spalarea si dezinfectarea carucioarelor si containerelor; ART.120 In zona curata se realizeaza urmatoarele operatii conform legislatiei in vigoare: - stoarcerea lenjeriei spalate ( daca exista utilaje separate pentru stoarcere); - uscarea lenjeriei curate; - calcarea lenjeriei; - depozitarea lenjeriei curate; - predarea lenjeriei curate catre sectie; ART.121 Spalatoria are atributiile prevazute de legislatia in vigoare, respectiv Ord. 1025/2000. -primeste si elibereaza lenjeria bolnavilor de pe sectiile stabilite numai pe baza de bon -raspunde de calitatea lenjeriei spalate ( uscate, calcate ) cu respectarea circuitului stabilit 40

-respecta normele tehnice cu privire la durata de spalare a lejeriei -raspunde de starea de curatenie a locului de munca, buna intretinere si exploatare a utilajelor -raspunde de folosirea si gestionarea judicioasa a materialeor de spalat -respecta si aplica normele de protectie a munci si PSI in cadrul spalatoriei -interzice accesul persoanelor straine in spalatorie ART.122 La trecerea dintr-o zona a spalatoriei in alta, personalul este obligat sa schimbe uniforma de lucru trecand prin vestiarul filtru. (conform Ord. 1025/2000). ART.123 Asigurarea calitatii serviciilor de spalatorie include toate activitatile care contribuie la realizarea calitatii serviciilor de spalatorie conform Ord. 1025/2000. Blocul alimentar Atributiile blocului alimentar ART.124 Blocul alimentar este organul de lucru, din spital, care asigura alimentatia rationala si cea dietetica pentru bolnavii internati în spital. ART.125 Activitatea blocului alimentar se desfasoara în conformitate cu normele tehnice eleborate de Ministerul Sanatatii, privind alimentatia bolnavilor în spitale. ART.126 Activitatea compartimentelor care participa la asigurarea alimentatiei, în spital, este coordonata de "Comisia de alimentatie" din care face parte: - medicul delegat cu alimentatia pe spital, directorul medical - contabilul ; - asistenta dieteticiana - magazinerul - bucatarul; ART.127 Blocul alimentar este coordonat de asistenta dieteticiana, care raspunde de organizarea personalului si calitatea alimentelor, conform fisei de post. Activitatea blocului începe cu primirea alimentelor de la magazie pentru pregatirea alimentelor si se termina cu distribuirea lor pregatite la bolnavii de pe sectie. Primirea alimentelor de la magazie se face pe baza listei zilnice de alimentatie. ART. 128 Activitatea blocului alimentar cuprinde atributiile prevazute de legislatia in vigoare. Posturi finantate la nivelul acestei structuri:-muncitori calificati-2 posturi; -muncitori necalificati-S posturi. CAPITOLUL XVI Comisii şi consilii ART.129 În cadrul spitalului funcţionează următoarele consilii şi comisii: A. Consilii: a) Consiliul medical; b) Consiliul de etică. c) Consiliul de administratie B.Comisii: 1. Comisia de control şi supraveghere a infecțiilor nosocomiale; 41

2. Comisia de disciplină; 3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; 4. Comitetul pentru situaţii de urgenţă; 5, Comisia medicamentului; 6. Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor; 7. Nucleul de calitate; 8. Comisia de inventariere a patrimoniului; 9. Comisia de licitaţii; 10. Comisia privind internarea nevoluntară; 11. Comisia de analiză a deceselor; 12. Comisia de alimentaţie şi dietetică. 13. Comisia de arbitraj. 14.Comisia pentru stupefiante si psihotrope 15.Comisia de farmacovigilenta si strategie terapeutica 16. Comisia de analiza DRG 17. Comisia CM 18. Comisia EGR 19 Comisia de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit A. Consilii: a) Consiliul medical : (1) Este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Directorul medical este preşedintele Consiliului medical. (3) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef și directorul de îngrijiri şi are următoarele atribuții: a) evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea: (i) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; (ii) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; (iii) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziția de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare; b) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului; c) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului; d) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calității şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, în colaborare cu nucleul de calitate şi cu Compartimentul de prevenire şi control al infecțiilor nosocomiale, inclusiv: (i) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia; (ii) monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală; (iii) prevenirea şi controlul infecțiilor nosocomiale; e) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; f) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului; 42

g) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; h) evaluează necesarul de personal medical al secţiei/laboratorului şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; i) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; j) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; k) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar; 1) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie medicală desfăşurată la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; m) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; n) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; o) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităților medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; p) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); q) participă la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situații speciale; 1) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; s) supervizează respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienților tratați, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; î) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condițiile legii; u) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamațiile pacienţilor trataţi în spital referitoare la activitatea medicală a spitalului; v) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului în conformitate cu legislaţia în vigoare. z) pentru abordarea cazurilor complexe, medicii sefi de sectie sau alti medici delegati de acestia se pot constituii in echipe multidisciplinare de diacnostic si tratament. b) Consiliul de etică : (1) Are potrivit prevederilor legale în vigoare următoarele atribuții: a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului; b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupţie la nivelul spitalului; c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; d) analizează şi avizează regulamentul intern al spitalului şi poate face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia; e) formulează punct de vedere etic consultativ la solicitarea comitetului director al spitalului; f) analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează 43

propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire; g) primeşte din partea managerului spitalului sesizările făcute, în vederea soluționării sesizării; h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare; i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite; j) analizează sesizările personalului spitalului în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane şi propune măsuri concrete de soluţionare; I) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform legislaţiei în vigoare; m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea; n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse; o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora; p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sanitar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu; q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent; 1) aprobă conținutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziția angajaților, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul spitalului; t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. (2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informații în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. c) Consiliul de administratie Consiliul de Administraţie este condus de către preşedinte care reprezintă Consiliul de Administraţie în relaţiile cu mass-media. Consiliul de Adminstraţie se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la initiativa preşedintelui,a majorității membrilor sau a managerului. Deciziile se iau cu majoritate simplă din numărul total al membrilor. În caz de paritate preşedintele are drept de veto. Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele: a) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situaţiile financiare anuale, în condițiile legii; b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de manager, director medical, director financiar contabil, in baza regulamentului aprobat in acest scop prin ordin al ministrului sănătății; preşedintele consiliului de administraţie numeşte în funcţie persoanele care au promovat concursul; c) aproba masurile pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației; d) aproba planul de achiziţii publice, precum si lista investițiilor si a lucrărilor de reparaţii curente sau capitale care urmează sa se realizeze intr-un exercițiu financiar, in condiţiile legii; 44

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor comitetului director si activitatea directorului general, dispunând masuri deîmbunătățire a activităţii; f) negociază, prin preşedinte si directorul general, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. B. Comisii : (1) Comisia de control şi supraveghere a infecțiilor nosocomiale are în principal următoarele atribuţii: a) elaborează şi înaintează spre aprobare comitetului director planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecțiilor nosocomiale; b) monitorizează condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecțiilor nosocomiale; c) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor planului anual de activitate şi a rezultatelor obţinute; d) face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de curăţenie/sanitare, necesar derulării activităților fundamentale prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecțiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţii nosocomiale. e) Comisia de control şi supraveghere a infecțiilor nosocomiale se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru. f) Propunerile consemnate în procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de control şi supraveghere a infecțiilor nosocomiale vor fi înaintate spre analiză managerului/comitetului director. (2) Comisia de disciplină îşi exercită atribuţiile, conform legislaţiei în vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de serviciu, precum şi a normelor şi dispoziţiilor interne ale spitalului. Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt următoarele: a) convoacă, în scris, salariatul care a săvârşit abaterea disciplinară notificată de şeful secţiei/compartimentului în care acesta lucrează, precizând obiectul notificării, data, ora şi locul întrevederii; b) asigură salariatului dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi înregistrează toate probele şi motivațiile pe care acesta le consideră necesare în apărarea sa; c) întocmeşte proces-verbal cu constatările făcute în timpul cercetării disciplinare prealabile şi îl înaintează conducerii spitalului pentru a dispune aplicarea sancţiunii disciplinare. (3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are în principal următoarele atribuţii: a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare; b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securității şi sănătăţii salariaţilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe; d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice; f) analizează cererile formulate de salariaţi privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; £) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi de inspectorii sanitari; 45

h) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării; j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute; k) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către managerul spitalului cel puţin o dată pe an, cu privire la situația securității şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. (4) Comitetul pentru situaţii de urgenţă are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistență medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; b) organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situațiilor de urgență, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate; c) asigură managementul situaţiilor de urgenţă pe nivelul domeniului de competență, dispunând de infrastructura şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medicale; d) identifică, înregistrează şi evaluează tipurile de risc şi factorii determinanți ai acestora, înştiințarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele excepţionale respective; e) acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor acesteia, (5) Comisia medicamentului are în principal următoarele atribuţii: a) stabileşte lista cu medicamentele de bază obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului; b) preşedintele comisiei va analiza şi va pune rezoluţii pe referatele de urgenţă trimise conducerii, privind necesitatea de medicamente; c) verifică în permanenţă stocul de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistenţa medicală; d) verifică şi analizează lunar cheltuielile pentru medicamente, pe secţii, informează şi face propuneri către conducerea spitalului; e) poate solicita rapoarte periodice de la medicii şefi de secţii sau medicii curanţi, acolo unde există nelămuriri. f) Comisia se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie, întocmindu-se un proces-verbal de şedinţă care se va prezenta spre avizare managerului spitalului. (6) Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor are în principal următoarele atribuţii a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul spitalului; b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific; c) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice; d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor; e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 46

f) acordă centrelor operative pentru situaţii de urgență sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în îndeplinirea atribuţiilor. (T) Nucleul de calitate are în principal următoarele atribuții: a) implementează măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentație; b) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calității şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital; c) analizează sugestiile pacienţilor tratați în spital referitoare la activitatea medicală a spitalului; d) analizează cazuistica abordată; e) analizează rata de utilizare a paturilor la nivel de secţie şi pe întreg spitalul; f) analizează durata medie de spitalizare; g) analizează corectitudinea completării documentelor medicale justificative cerute de lege şi existenţa lor; h) evaluează gradul de satisfacţie a pacienţilor; i) analizează numărul infecțiilor nosocomiale şi evaluează factorii de risc. (8) Comisia de inventariere a patrimoniului are în principal următoarele atribuţii: a) luarea principalelor măsuri organizatorice pentru desfăşurarea inventarierii; b) efectuarea inventarierii patrimoniului prin constatarea existenţei bunurilor şi stabilirea stocurilor faptice; c) elaborarea listelor de inventar conform prevederilor legale; d) înscrierea rezultatelor inventarierii într-un proces-verbal. e) Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere ordonatorului de credite. (9) Comisia de licitaţii are în principal următoarele atribuţii: a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoțesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaților, dacă este cazul; d) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă; e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; f) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; g) stabilirea ofertelor admisibile; h) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare; i) elaborarea raportului procedurii de atribuire, (10) Comisia privind internarea nevoluntară are în principal următoarele atribuţii: a) examinarea periodică a pacientului internat nevoluntar sau la solicitarea medicului care are în îngrijire pacientul - persoană cu tulburări psihice; b) consemnarea deciziei luate în dosarul medical al pacientului, informarea pacientului sau reprezentantului său legal/personal asupra deciziei luate, precum notificarea managerului şi parchetului de pe lângă instanţa competentă. (11) Comisia de analiză a deceselor are în principal următoarele atribuţii: a) analizează obiectiv foile de observaţie a pacienților decedați, privind susţinerea diagnosticelor menționate la internare, de etapă (72 de ore) şi de deces, urmarea protocoalelor de investigații şi tratament ale spitalului, completarea corectă şi în întregime a informațiilor în foile de observaţii; 47

b) poate solicita audierea medicului curant în cazul în care se constată anumite nelămuriri privitoare la evoluţia cazului; c) pentru pacienții cu afecţiuni cronice, bine cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nicio rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către managerul unității, cu avizul sefului de secţie unde bolnavul a fost internat, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică; d) comisia analizează şi propune măsuri cu privire la îndreptarea erorilor constatate. e) Comisia se va întruni semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea directorului medical, întocmindu-se un proces-verbal/raport de şedinţă care se va prezenta spre avizare managerului spitalului şi spre luare la cunoştinţă medicilor din secţii. (12) Comisia de alimentație şi dictetică are în principal următoarele atribuţii: a) verifică zilnic modul de întocmire a meniurilor; b) coordonează activitatea de organizare şi control a alimentației la nivelul spitalului; c) stabileşte strategia de achiziţii a alimentelor în funcţie de planul de diete şi meniuri şi de bugetul alocat; d) realizează planul de diete şi meniuri; e) controlează periodic respectarea normelor de igienă în blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia veselei; f) verifică prin sondaj recoltarea probelor de alimente; g) controlează periodic modul de respectare a normelor de igienă privind transportul, depozitarea, utilizarea şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare; h) verifică prin sondaj calitatea hranei preparate, cu o jumătate de oră înainte de servirea ei; i) verifică respectarea meniurilor şi dietelor; j) verifică efectuarea controalelor medicale periodice de către personalul angajat în bucătărie şi blocul alimentar. (13) Comisia de arbitraj are în principal următoarele atribuții: In cazul în care Spitalul consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. a) este constitutită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale şi din 2 medici pentru pacienții din ambulator. b)Comisia de arbitraj a Spitalului Victor Babes din Timisoara este constituita din 3 medici numiti la propunerea Directorului Medical care este presedintele comisiei si consilierul juridic al spitalului in calitate de secretar. c)Dispozitia de constituire a comisiei de arbitraj de la nivelul spitalului va fi adusa la cunostiinta medicilor sefi/coordonatori/asistente sefe impreuna cu prezenta procedura. d) se intruneste ori de cate ori estr cazul, la solicitarea unui medic curant si cu avizul sefului de sectie. e)Convocarea membrilor comisiei se face telefonic, prin secretariatul institutiei. f)Oportunitatea constituirii comisiei de arbitraj este decizia medicului sef de sectie care a analizat in prealabil solicitarea medicului curant. g)In momentul intrunirii, comisiei de arbitraj i se pun la dispozitie toate documentele medicale ale pacientului. h) are dreptul si obligatia de a se deplasa la patul pacientului pentru a constata starea de sanatate si integritate fizica si psihca a pacientului. i) va emite recomandari si-si va sustine punctul de vedere atat verbal cat si in scris , prin intermediul unui Proces Verbal de intrunire a Comisiei de arbitraj care va fi redactat de secretarul comisiei si va fi semnat de catre toti memebrii comisiei, medicul curant si medicul sef de sectie. j) secretarul comisiei va transmite conducerii insitutiei o nota de informare cu privire la decizia luata de comisia de arbitraj. (14)Comisia pentru stupefiante si psihotrope are in principal urmatoarele atributii: 48

a) trimestrial, se va verifica modul de pastrare a stupefiantelor, evidenta, circuitul si existenta delegatiilor la personalul care ridica si transporta medicamentele ; b) comisia prezinta Conducerii spitalului informari privind respectarea legislatiei, evidenta si gestionarea stupefiantelor ; c) comisia se va intruni o data pe trimestru sau la solicitarea presedintelui comisiei ori de cate ori este nevoie, intocmind un proces-verbal ce va fi prezentat managerului spitalului ; d) deciziile in cadrul comisiei se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti iar problemele se vor consemna intr-un registru existent la nivelul acesteia ; (15) Comisia de farmacovigilenta si strategie terapeutica are in principal urmatoarele atributii: -analizeaza necesarul si consumul de medicamente si propune masuri care sa asigura tratamentul corespunzator al pacientilor cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinatie -monitorizeaza cazurile dsi frecventa reactiilor adverse in tratamentul pacientilor cu produse medicamentoase -identifica factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente -evalueaza avantajele administarii unor medicamente pentru pacientii internati -evita intrebuintarea eronata si abuzul de produse medicamentoase -verifica prin sondaj modul de stabilire a medicatiei pentru pacientii internati si evidentierea acestora -verifica investigatiile stabilite la internare si pentru pacientii internati, ca numar si din punct de vedere a oportunitatii -dispune elaborarea si aproba protocoalele terapeutice -efectueaza si alte investigatii privind asigurarea asistentei medicale de urgenta -intocmeste raporturi scrise in atentia Comitetului Director privind realizarea sarcinilor de catre comisie si formularea unor propuneri de eficientizare. In functie de cazurile analizate vor fi convocate la sedinta si alte persoane cu sarcini specifice si responsabilitati la propunea presedintelui comisiei (16) Comisia de analiza DRG are in principal urmatoarele atributii: -Comisia va analiza dosarele medicale originale ale pacientilor exernati , urmarindu-se motivul internarii , diagnosticele principale si secundare( acordandu-se atentie relatiei dintre acestea atat din punct de vedere medical, cat si al cronologiei acestora), sectia/sectiile in care a fost ingrijit si din care a fost exernat pacientul, motivul externarii, interventiile chirurgicale( tipul acestora, eventualele complicatii) precum si alte informatii pe care comisia le considera utile -analiza fiecarui caz se va concretiza cu un raport scris semnat de membrii comisiei care au participat la evaluarea respectiva -membrii comisiei vor participa in functie de necesitate si cu ocazia analizarii cazurilor nevalidate pentru care s-a solicitat validarea prin comisia de analiza formata impreuna cu reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate , conform reglementarilor in vigoare. (17) Comisia de transfuzie si hemovigilenta Atributii membrii comisiei Comisia de transfuzie si hemovigilenta asigură hemovigilenţă astfel (conf. OMPS nr. 1228/2006): a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observație al/a bolnavului cuprinde documentele legale b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacității hemovigilenţei; c) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului; d) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenței, pe care le transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă; e) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilență rapoartele, conform legislatiei f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs sanguin primitor); Transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă rapoarte, conform OMS 1224/2006: 49

a) monitorizarea nivelului de asigurare a securitatii transfuzionale la nivelul spitalului; b)elaborarea si implementarea documentatiei necesare aplicarii in practica din spital a ghidurilor de utilizare clinica a sangelui total si a componentelor sanguine; c)evaluarea nivelului de pregatire profesionala in domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate in activitatea de transfuzie sanguina din spital; d)monitorizarea utilizarii corecte a terapiei transfuzionale in sectiile spitalului; e)organizarea si monitorizarea functionarii sistemului de hemovigilenta la nivelul spitalului si colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial in analiza reactiilor si incidentelor adverse severe; f)elaborarea si implementarea, in colaborare cu responsabilul cu asigurarea calitatii din spital, a sistemului decalitate in unitatea de transfuzie sanguina din spital si la nivelul sectiilor, privind activitatea de transfuzie sanguina. CAPITOLUL XVII Finanţarea spitalului ART.130 (1) Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timişoara este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanțat integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune: a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor din structura spitalului. (2) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casele de asigurări de sănătate, venituri de la bugetul de stat - programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni şi închirieri, prestări de servicii şi alte surse. (3) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. (4) De la bugetul de stat se asigură: a) desfăşurarea activităților cuprinse în programele naţionale de sănătate; b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii; c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră; d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparații capitale; e) activități didactice şi de cercetare; f) alte cheltuieli curente şi de capital. 5) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din: a) donații şi sponsorizări; b) legate; c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; d) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici; 50

f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; h) contracte de cercetare; i) alte surse, conform legii. CAPITOLUL XVIII DREPTURI SI ÎNDATORIRI ALE BOLNAVILOR, INSOŢITORILOR, VIZITATORILOR ŞI ALE PERSONALULUI MEDICAL ART.131. Definitii l.Pacient: persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate; 2.Discriminare: distinctia care se face între persoane aflate în situatii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenta etnică, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale. 3.Îngrijiri de sănătate; servicii medicale, servicii comunitare si servicii conexe actului medical 4.Interventie medicală: orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare . S.Îngrijiri terminale: îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătătirea prognozei fatale a stăriide boală, precum si îngrijirile acordate în apropierea decesului. Drepturile pacientilor Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 si Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 386/2004; -Pacientii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitătii; -Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare; -Dreptul pacientului la informatia medicală -Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza; -Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitătii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate; - Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării; - Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandărilor medicale, precum si cu privirela datele despre diagnostic si prognostic; - Pacientul are dreptul de a decide dacă doreste sau nu să fie informat în cazul în care informatiile prezentate de către medic i-ar cauza suferintă psihică; -Informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba română, informatiile i se aduc la cunostintă în limba maternă ori în limba pe care ocunoaste sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare; - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situatia sa medicală si de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său; - Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, dar numai cu acordul pacientului; 53

- Pacientul are dreptul să solicite si să primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării; Dreptul pacientului privind interventia medicală - Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenie medicală asumându-si, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului; - Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesară o intervenie medicală de urgentă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia; - În cazul în care pacientul necesită o interventie medicală de urgentă, consimământul reprezentantului legal nu mai este necesar; -În cazul în care se cere consimtământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere; - În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îsi dea consimtământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate; -Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacientii internati în spitale si din doi medici pentru pacientii din ambulatoriul de specialitate; - Consimtământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord; -Consimtământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învătământul medical clinic si cercetarea stiintifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifică persoanele care nu sunt capabile să îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtământului de la reprezentantul legal, si dacă cercetarea este făcută si în interesul pacientului; - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimtământul său, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului si evitării suspectării unei culpe medicale; Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privată a pacientului -Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar si după decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidenial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dă consimtământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtământului este obligatorie. Pacientul are acces la datele medicale personale, la FOCG, atat direct cat si prin apartinatori legali, cat si prin intermediul medicilor nominalizati de pacient . Orice amestec în viata privată, familială, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care această imixtiune influentează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtământul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică. Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale În cazul în care furnizorii sunt obligati să recurgă la selectarea pacietilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale. Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sănătătii si se aduc la cunostinta publicului. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există conditiile de dotare necesare si personal acreditat corespunzător. Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgentă apărute în situatii extreme. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate . Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor tratament cât mai aproape de cel familial, Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze, altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unitătii respective. 52

Pacientul poate oferi unităii unde a fost îngrijit donatii, cu respectarea legii. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unităi medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistentă medicală de urgentă si de servicii farmaceutice, în program continuu. Pacientii au acces neingradit la cutia de colectare pentru sugestii si reclamatii si sesizari si la formularele de satisfactie a pacientilor. Apartinatorii au acces la cutia de colectare pentru sugestii si reclamatii si sesizari si la formularele de satisfactie a pacientilor, pe perioada orarului de vizita afisat in spital. Pacientul internat are libertate de deplasare cu exceptia perioadelor de vizita medicala; Pacientul are dreptul la confidentialitate privind starea sa de sanatate; Obligatiile pacientilor -Să respecte regulile ce se aplică în spital (ROI); -Să păstreze ordinea, linistea si curătenia în spital; -Să respecte programul de vizite si de masă precum si circuitele functionale din spital; -Să nu deterioreze bunurile din spital; -Să respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internării; -Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor sefi de sectie; - Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăsească timpul care i-a fost acordat; -Să păstreze si să predea în bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat primite pentru sederea în spital; -Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 (1).Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cuamenda contraventionala de la 100 -500 lei. Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personalul incadrat în unitate, de catre pacienti, apartinători precum si orice alta persoana care se afla în unitatea sanitara ART.131 Atributiile personalului din sectiile cu paturi MEDICUL ȘŞEF/ COORDONATOR- are următoarele atribuții: l1.Organizeaza activitatea de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în secţia pe care o conduce,si raspunde de calitatea actului medical; -organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce, astfel încât să fie realizaţi indicatorii de performanță stabiliţi de conducerea spitalului. -asigură şi răspunde de cunoaşterea, de către personalul subordonat şi respectarea dispoziţiilor actelor normative care reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate; - nu refuza acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită unității acest serviciu; -verifică aplicarea corectă de către colectivului secţiei a prevederilor contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi şi a pachetului minimal în cazul persoanelorcu asigurare facultativă; -să ia măsuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicale oferite, despre modul în care sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul Medicilor din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicarea în secţiile unităților spitaliceşti; -programează activitatea tuturor medicilor din secţie; -controlează şi răspunde de întocmirea corectă şi completă a foilor de observație clinică, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicațiilor terapeutice, controlează 53

efectuarea investigațiilor prescrise, stabileşte momentul externării bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului — cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti; -organizează consulturile medicale de specialitate, colaborează cu medicii şefi ai altor secţii / compartimente, laboratoare, în scopul stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului corespunzător; -urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament, fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor unității, cu respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu Casa de Asigurări de Sănătate; -răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate unde se virează contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia, precum şi de solicitarea documentelor care atestă această calitate; -controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea /respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemic, în scopul prevenirii infecțiilor nosocomiale; se va preocupa de raportarea corectă a infecțiilor nosocomiale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului ; -controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; se va trece la generalizarea folosirii la prescripţii a DCI ale medicamentelor, respectându-se în unităţile spitaliceşti a tuturor prevederilor Comisiei medicamentului; -răspunde de păstrarea, prescrierea, evidența şi eliberarea substanțelor stupefiante; -răspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei, şi face propuneri de dotare conforme necesităţilor şi normelor; -coordonează şi controlează modul în care asiguraţi internaţi sunt informați asupra serviciilor medicale oferite; -răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informațiilor privitoare la asiguraţi, a intimității şi demnităţii acestora; -răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, primirea vizitelor de către bolnavi, în concordanţă cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului; -răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie, controlează modul de păstrare pe secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare; - raspunde de modul de întocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare, controlează întocmirea corectă a scrisorilor medicale către mediul de familie sau, după caz, către medicul de specialitate din Ambulatoriul integrat/de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigaţiile, tratamentele efectuate sau orice alte informații referitoare la stare de sănătate a pacientului externat; -respecta si raspunde de respectarea drepturilor pacientului ; -controlează şi răspunde de evidența distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate; informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei, punând la dispoziţie actele necesare în -respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitățile medicale; -organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al secţiei a Regulamentului Intern si ROF, a tuturor măsurilor /deciziilor conducerii spitalului care au implicaţii asupra personalului din secţie, a raporturilor de muncă ale acestora; -verifică respectarea de către întregul personal a sarcinilor de serviciu şi a normelor de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul Intern si ROF; -controlează permanent comportamentul personalului din cadrul secţiei; -evaluează necesarul anual de medicamente si materiale sanitare al sectiei/compartimentului, 54

investitiile si lucrările de reparatii curente si capitale necesare pentru desfăsurareaactivitătii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conduceriispitalului; -angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; -aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice sectiei; înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al sectiei,elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar; înaintează comitetului director propuneri de crestere a veniturilor proprii ale Sectiei/compartimentului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donatii, fonduri ale comunitătii localeori alte surse; întreprinde măsurile necesare si urmăreste realizarea indicatorilor specifici de performantă ai sectie, prevăzuti în anexa la contractul de administrare; -elaborează fisa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului; -face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii si locuri de muncă, în functie de volumul de activităti, conform reglementărilor legale învigoare; -propune programul de lucru pe locuri de muncă si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager; -propune aplicarea de sanctiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern al spitalului; -supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigatiilor paraclinice, a indicatiilor operatorii si a programului operator pentru pacientii internati în cadrul sectiei/compartimentului; -aprobă internarea pacientilor în sectie, pe baza criteriilor de internare, cu exceptia internărilor de urgentă; -hotărăste oportunitatea continuării spitalizării după primele 24 de ore de la internare; -propune protocoale specifice depractică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul sectiei, cu aprobarea consiliului medical; -răspunde de solutionarea sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea sectiei; - propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseste din spital. -asigură acomodarea si integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii sectiei, circuitelor, normelor specifice de sănătate si securitate în muncă, PSI, ROI, ROF si fisa postului; -Stabileste obiectivele sectiei/compartimentului în corelatie cu obiectivele si scopurile manageriale ale conducerii Spitalului; -Stabileste obiectivele anuale de învătământ, instruire a personalului medical si nemedical al sectiei; - Controlează permanent tinuta corectă si comportamentul personalului din sectie; -Informează conducerea spitalului asupra activitătii sectiei; -Răspunde de buna utilizare si întretinere a aparaturii, instrumentarului si întregului inventar al sectiei si face propuneri de dotare corespunzător necesitătilor; -Controlează si asigură prescrierea si utilizarea medicamentelor contrasemnând condica de prescriere zilnică a medicamentelor; -Controlează calitatea alimentatiei dietetice, prepararea acesteia si modul de servire; -Îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, -Fundamentează si sustine în fata conducerii bugetul de venituri si cheltuieli a sectiei; -Propune conducerii necesarul de posturi în sectie pe baza normativelor si a BVC al sectiei; -Semnează pontajele si toate documentele specifice de muncă din aria de competentă; 55

-Face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesitătilor sectiei; -Propune si justifică modificarea bugetului alocat sectiei în functie de nevoile acesteia; -Gestionează eficient bugetul stabilit de către conducere.; MEDICUL PRIMAR/ SPECIALIST: -examinează bolnavii imediat la internare si completează Foaia de Observatie în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgentă foloseste investigatiile paraclinice efectuate ambulator; - examinează zilnic bolnavii in mod nediscriminatoriu si consemnează în Foaia de Observatie evolutia, - explorările de laborator, alimentatia si tratamentul corespunzător la sfârşitul internări întocmeşte epicriza; -prezintă medicului sef de sectie situatia bolnavilor pe care îi are în îngrijire si solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar; -comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire si care necesită supraveghere deosebită; -medicul primar răspunde si conduce echipa de gardă conform graficului lunar. -în cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgentă a întregului spital si solutionează toate problemele ivite. -întocmeste si semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeste; -supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal; -recomandă si urmăreste zilnic regimul alimentar al bolnavilor; -răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de seful sectiei. -controlează si răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăsurată de personalul mediu, auxiliar sanitar cu care lucrează; -asigură si răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă si antiepidemice, precum si a normelor de protectia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; -raportează cazurile de boli infectioase si boli profesionale -prezintă mediului şef de secţie situaţia bolnavilor care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar; -participă la consulturi cu medicii din alte specialități şi în cazurile deosebite la examenele paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă; -comunică zilnic, medicului de gardă bolnavii pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită; întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte, supraveghează tratamentele medicale executate de către cadrele medii, iar la nevoie le efectuează personal; -recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor; -controlează şi răspunde de calitatea activitatii de îngrijire a bolnavilor desfăşurate de personalul mediu şi auxiliar cu care lucrează; - răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; -raportează cazurile de boli infecțioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; -răspunde de disciplină, ţinută şi comportamentul personalului din subordine şi a bolnavilor pe care îi are în îngrijire; -respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale; întocmeşte formele de externare a bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului, în legătură cu bolnavii pe care, sau i-a avut în grijă; -răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte secţii şi 56

colaborează cu toţi medici din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor; -execută sarcini de îndrumare şi control, conform planului întocmit de medicul şef de secţie; -se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional şi contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine. -desfăşoară, după caz activitate de cercetare medicală; -depune o activitate permanentă de educație sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor, -participă la autopsii şi confruntările anatomoclinice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire; -asigura circuitul pacientilor internati si a documentelor aferente actului medical din compartiment. - asigurarea declaratiei sub semnatura, a pacientilor privind optiunea personala de a se supune tratamentului aplicat sau de a parasi spitalul. -asigură respectarea Ordinului Ministrului Sănătătii nr.916/2006 cu privire la prevenirea Infectiilor nosocomiale: -asigură protectia propriilor pacienti de alti pacienti infectati sau de personalul care poate fi infectat; -aplică procedurile si protocoalele din planul anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale; -asigură obtinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infectie este prezentă sau suspectă; -raportează cazurile de infectii intraspitalicesti echipei si internarea pacientilor infectati; -consilierea pacientilor, vizitatorilor si personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii infectiilor; -instituirea tratamentului adecvat pentru infectiile pe care le au ei însisi si luarea de măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, în special pacientilor; -poartă echipamentul de protectie prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, controlează si instruieste personalul din subordine asupra tinutei sicomportamentului igienic personal. -se preocupă în permanentă de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine; ASISTENT MEDICAL SEF/ COORODONATOR SECTIE SI COPMARTIMENTE CU PATURI Este subordonată direct medicului şef de secţie/coordinator şi are următoarele atribuţii: -organizează, coordonează, controlează si evaluează activitatea de îngrijire din cadrul seciei; -coordonează si controlează activitatea asistentilor medicali si deleagă sarcini acestora, răspunde de calitatea activitătii desfăsurate de personalul din subordine si de îndeplinirea atributiilor prevăzute în fisa postului; -raspunde de calitatea activitatii medicale prestate personal si de catre personalul din subordine; - evaluează periodic activitatea asistentilor medicali si a personalului auxiliar si face propuneri de îmbunătătire a activitătiiacestora; -analizează împreună cu medicul sef de sectie activitatea personalului din subordine si face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al reprezentantului sindical; -întocmeste graficul de activitate lunar pentru asistenti si personalul auxiliar si urmăreste respectarea acestuia, controlează zilnic condica de prezenă pe care o contrasemnează; -urmăreste respectarea normativului de personal si repartizarea cât mai corectă pe puncte de lucru în functie de necesitate, pentru anul se periclita calitatea îngrijirilor medicale si cere prin referate scrise completarea acestuia ori de câte ori este necesar; -programează graficul concediilor de odihnă conform legislatiei si contractului colectiv de muncă, de comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului, al asistentului sef pe spital si răspunde de respectarea acestuia fără a periclita activitatea medicală; -se preocupă de procurarea materialelor sanitare necesare desfăsurării activitătii medicale, răspunde 57

de folosirea rationalăa acestora fără a periclita asistenta medicală, urmărind respectarea normelor tehnice la aplicarea îngrijirilor medicale; -organizează activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, materialelor sanitare aflate în folosintă si autoiventarierea periodică învederea completării acesteia; - controlează modul de operare al condicilor de medicaie si evidenta aparatelor cu medicatie de urgentă din sectie, precum si modul de păstrare, distribuire si administrare a acestora; -raportează defectiunile la instalatii si aparatura medicală si se preocupa ca remedierea acestora să se facă în cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală; controlează modul cum se asigură bolnavilor internai regimul de odihnă, hrană,îngrijire si răspunde de acordarea conditiilor hoteliere cu respectarea normelor igienico- sanitare în vigoare; înainte de efectuarea unor tratamente cu potential de risc pentru pacient, se preocupă de obtinerea acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimtământului informat, conform art. 649-650 din Legea nr.95/2006; -asistentul medical sef va înmâna pacientilor la externare formularul "Chestionarul pacientului” în vederea monitorizării gradului de satisfactie al pacientilorinternati, pe care acestia îl vor depune în cutiile special amenajate; -efectuează examenul organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor, iar situatiile necorespunzătoare le raportează sefului de sectie / compartiment si ia măsuri de remediere; -asigură izolarea pacientilor infecto-contagiosi si controlează respectarea măsurilor de izolare; -organizează si participă zilnic la raportul asistentilor medicali, la raportul de la vizita efectuată de medicul sef de sectie, la raportul organizat de asistenta sefa pe spital, cu asistentii sefi de sectii; -răspunde de raportările statistice la nivel de sectie privind situatia pacientilor internati si a îngrijirilor medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispozitiilor si deciziilor interne; -prelucrează cupersonalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deseurilor si urmăreste respectarea codului de procedură privind colectarea, selectarea, depozitarea si transportul deseurilor conform reglementarilor legale in vigoare; -urmăreste efectuarea curătării mecanice si a dezinfeciei ciclice a saloanelor, sălilor de tratament, sălilor de pansament, sălilor de operatii si a tuturor anexelor din sectie si păstrează evidenta acestora; -urmăreste respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii,personalul, instrumentarul, lenjeria, alimentele, rezidurile si supraveghează modul încare personalul din subordine le respectă; - urmăreste si respectă reglementările privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale, a conditiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din sectie conform ordinelor în vigoare; -participă cu echipa compartimentului CPCIN la recoltarea probelor de mediu si de sterilitate a materialelor si instrumentelor; -asigură acomodarea si integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii sectiei, circuitelor, normelor specifice de sănătate si securitate în muncă, PSI, RI, ROF si fisa postului; - informează medicul sef si după caz directorul de îngrijiri în cazul unorevenimente deosebite petrecute în sectie; -actele de indisciplină ale salariatilor unitătii, constatate, este obligat să le comunice medicului sef de sectie, directorului de îngrijiri, managerului unitătii, medicului de gardă sau sefului gărzii pe unitate; -anuntă cazurile de indisciplină a pacientilor în conformitate cu legislatia în vigoare, conducerii sectiei si unitătii, iar în cazul părăsirii sectiei de către pacient urmăreste aplicarea codului de procedură stabilit de unitate; 58

-colaborează cu OAMGMANMR si asistentul sef pe spital în vederea realizării de programe de perfectionare pentru asistentii medicali în cadrul programului de educatie medicală continuă si urmăreste activitatea de educatie pentru sănătate desfăsurată deasistentii medicali în cadrul îngrijirilor acordate; -organizează si desfăsoară programe de educatie pentru sănătate si se preocupă de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie medicală continuă; - cunoaste si respectă codul de etică si deontologie profesională, prevederile legale privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă; -efectuează controlul medical periodic, urmăreste efectuarea acestuia de către personalul din subordine conform programărilor,tine evidenta concediilor medicale si aîmbolnăvirilor autodeclarate pentru care ia măsuri de înlocuire; -respectă normele de securitate si sănătate în muncă, normele generale de PSI, prevederile RI si ROF; -cunoaste si respectă confidentialitatea informatiilor referitoare la datele personale ale angajatilor, legea drepturilor pacientului,precum si normele de aplicare alegii pentru toate cazurile sociale adulte si pentru copii aflati în dificultate; respectă demnitatea si intimitatea pacientilor; -urmăreste, creează si mentine un climat deliniste si colaborare în cadrulechipei medicale; -poartă echipamentul de protectie prevăzut de Rl, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, controlează si instruieste personalul din subordine asupra tinutei sicomportamentuluiigienic personal; -în perioada de concediu sau situatii neprevăzute, deleagă un alt asistent medical prin cerere scrisă aprobată de medicul sef si directorul de îngrijiri, -organizeaza activitatile de tratament, explorari functionale si ingrijire din sectie,asigura si raspunde de calitatea acestora; -stabileste sarcinile de serviciu ale intreg personalului din subordine din sectie, pe care le poate modifica, informand medicul sef; -coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul din subordine, in cele trei ture; -evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global, activitatea personalului din sectie; -asigura circuitul pacientilor internati si a documentelor aferente actului medical din compartiment. -participa la selectionarea asistentilor medicali, a surorilor medicale si a personalului auxiliar prin Concurs; -supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat, in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului; -controlează activitatea de educație pentru sănătate realizata/ desfăşurată de asistenții medicali si surorile medicale; informeaza medicul sef de sectie despre evenimentele deoscbite petrecute in timpul turelor; -aduce la cunostinta directorului de ingrijiri absenta temporara a personalului in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale in vigoare; -coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale; -raspunde de aprovizionarea sectiei cu instrumentar, lenjerie si alte materiale sanitare necesare si de intretinere si de inlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate; -asigura stocul de medicamente curente pentru aparatul de urgenta al sectiei, controleaza modul in care medicatia este preluata din farmacie, pastrata, distribuita si administrata de catre asistentele si surorile medicale din sectie. -realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor stabilite in colaborare cu 59

directorul de ingrijiri si deleaga persoana care raspunde de aceasta, fata de administratia unitatii; -controleaza zilnic condica de prezenta a personalului din subordine; -raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul de internari; -analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentu categoriile de personal din subordine si le comunica directorului medical; -participa la vizita efectuata de medicul sef de sectie; -organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine privind normele de protectie a muncii; -se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine; -asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor, numai in interesul bolnavilor; -în cazuri deosebite propune spre aprobare, impreuna cu medicul sef de sectie, ore suplimentare conform reglementarilor legale si informeaza directorul medical; -în cazul constatarii unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul sectiei, decide asupra modului de rezolvare si / sau sanctionare a personalului vinovat si informeaza medicul sef al sectiei, directorul de ingrijiri si conducera unitatii; -întocmeste graficul concediilor de odihna, informeaza directorul de ingrijri, raspunde de respectarea acestuia si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului; -coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor postliceale sanitare insotiti de instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de comun acord cu scoala; -îsi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie -raspunde de aplicarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale; -are obligatia de a pastra si arhiva condicile de prescriptie medicamente si materiale sanitare; -raspunde de exactitatea datelor statistice si respectarea termenelor de raportare,stabilite de conducerea unitatii, privind acivitatea la nivelul sectiei; -raspunde la orice solicitare a medicului sef de sectie /coordinator, privind activitatea medicala sau administrativa a sectiei. -răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea si păstrarea acestora în conditii corespunzătoare; îndeplineste orice alte atributii în limita competentei. -asigurarea luarii unei declaratiei sub semnatura, a pacientilor privind optiunea personala de a se supune tratamentului aplicat sau de a parasi spitalul -raspunde de circuitul pacientului si documentelor aferente actului medical in sectia pe care o coordoneaza conform ROI si ROF si a legislatiei in vigioare. -asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie si administrarea tratamentului potrivit indicatiilor medicale; -organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; -răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea si păstrarea aecestora în conditii corespunzătoare; - cunoaste si respectă codul de etică si deontologie profesională, prevederile legale privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă; -efectuează controlul medical periodic, urmăreste efectuarea acestuia de către personalul din subordine conform programărilor,tine evidenta concediilor medicale si aîmbolnăvirilor autodeclarate pentru care ia măsuri de înlocuire; -respectă normele de securitate si sănătate în muncă, normele generale aecestora în conditii corespunzătoare; 60

îndeplineste orice alte atributii în limita competentei. ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL CARE LUCREAZA IN SECTIILE/COMPARTIMENTELE CU PATURI In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat. -își desfășoară activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerinţelor postului -respecta regulamentul intern al unităţii; -preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza la salon; -informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra drepturilor si obligatiilor (care vor fi afisate la loc vizibil), obligativitatea respectarii regulamentului de ordine interioara (care va fi afisat in salon); -acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul; -participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon; -ientifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile,elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii; -prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii; -observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul; -pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatii si tratament; -pregateste bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigatii speciale sau inteventii chirurgicale, organizeaza transportul bolnavului si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului; -recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescriptiei medicului; - raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea, de catre infirmiera, a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii pozitiei bolnavului; -observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie; - administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile,testarile biologice, etc. conform prescriptiei medicale; -asigura monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescripţiei medicale; -pregăteşte echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervențiilor; -asigura pregătirea preoperatorie a pacientului; -asigura îngrijirile postoperator; -semnalează medicului orice modificări depistate (de ex: auz, vedere, imperforații anale, etc.); -verifica existenta benzii/semnului de identificare a pacientului; -pregăteşte materialele si instrumentarul in vederea sterilizării; -respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special; -organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii educative si demonstratii practice, pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare; -participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora; -participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de 61

depistare a momentelor/situtiilor de criza; -supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform regulamentului de ordine interioara; -efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura; -pregateste pacientul pentru externare; -în caz de deces, inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; -utilzeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea temporara a acestora, conform reglementarilor in vigoare; -poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; -respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, conrolul si combaterea infectiilor nosocomiale; -respecta secretul profesional si codul de etica a asistentului medical; -respecta si apara drepturile pacientului; -se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului; -participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali; -supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine; -participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domaniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate. Competente: 1.Stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire; 2 Efectueaza urmatoarele tehnici: tratamente parenterale; -transfuzii; -punctii arterio-venoase; - vitaminizari; -imunizari; -testari biologice; -probe de compatibilitate; -recolteaza probe de laborator; -sondaje si spalaturi intracavitare; -pnsamente si bandaje; tehnici de combatere a hiposi hipertermiei; -clisme in scop terapeutic si evacuator; -interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare, drenaj postural, umidificare, vibratie, tapotari, frectii, etc.); -intubeaza bolnavul, in situatii de urgenta; -oxigenoterapie; -resuscitare cardio-respiratorie; - aspiratie traheobronsica; -instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua; -îngrijeşte bolnavul cu canula traheo-bronsica; -bai medicamentoase, prisnite si cataplasme; -mobilizarea pacientului; - măsurarea funcțiilor vitale; -pregatirea pacientului pentru explorari functionale; -pregatirea pacientului pentru investigatii specifice; ingrijirea ochilor,mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc.; -prevenirea si combaterea escarelor; -monteaza sonda vezicala iar la barbati numai dupa ce sondajul initial a fost efectuat de medic; -calmarea si tratarea durerii; -urmareste si calculeaza bilantul hidric; -masuratori antropometrice; -verifica si raspunde de existenta benzii de identificare a pacientului. - respecta Normele Generale de Protectie a Muncii si Normele Specifice de protectie a muncii pentru activitati in domeniul sanatatii. -raspunde de circuitul pacientului si documentelor aferente actului medical in sectia pe care o coordoneaza conform ROI si ROF si a legislatiei in vigioare. INFIRMIERA Atributii: -va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; -răspunde de îndeplinirea promptă si corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta; îsi desfăsoară activitatea numai sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical; -pregăteste patul si schimbă lenjeriala maximum 3 zile consecutive sau ori de cate ori este nevoie si dupa fiecare externare; -efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice si partiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă; 62

-ajută pacientii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; -asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie; -ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar si tăvite renale etc.); -asigură curătenia, dezinfectia si păstrarea recipientelor utilizate,a barbotoarelor, în locurile si conditiilestabilite; -ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex.punctii), asigură si curătirea aparaturii imediat după utilizare; -ajută la alimentatia pasivă si artificială a pacientilor imobilizati; -ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; transportă pacientii nedeplasabili cu căruciorul (targa) la investigatii si înapoi; -transportă lenjeria murdară (de pat si a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie si o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară; -execută, la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnică a mobilierului din salon; -pregăteste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de câte ori este necesar; -efectuează curătenia si dezinfectia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor si a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare si se ocupă de întretinerea lor; -colectează materialele sanitare si instrumentarul de unică folosintă, utilizate, în recipiente speciale si asigură transportul lor la spatiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; -ajută asistentul medical la pozitionarea bolnavului imobilizat; -goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilantul de către asistentul medical si au fost înregistrate în documentatia pacientului; -după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteste cadavrul si ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea institutiei; -nu este abilitată să dea relatii despre starea sănătătii bolnavului; -poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal; -participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă si protectia muncii; -transportă alimente de la bucătărie, cu respectarea normelor de igienico-sanitare, în vigoare, astfel: a. transportul alimentelor de la bucătărie pe sectie, cu respectareanormelor igienicosanitare în vigoare si a echipamentului special: halat folositdoar în bucătătie, bonetă, sort; b. asigură ordinea si curătenia în oficiul alimentar; c. va asigura distribuirea alimentelor către bolnavi pe baza dictelorafisate, folosind vesela existentă în oficiul sectiei; d. după servirea mesei, vesela si tacâmurile murdare vor fi decontaminate, spălate mecanic clătite, uscate si depozitate în locuri speciale; e. va asigura colectarea reziduurilor solide si a resturilor alimentare înrecipiente speciale închise pe care le transportăla tancul de gunoi, respectândcircuitul aprobat. -efectueză sub supravegherea asistentei medicale, igiena individuală a pacientilor gravi; -asigură păstrarea si folosirea în bune conditii ainventarului pe care îl are în primire; -respectă circuitele functionale (a deseurilor, lenjeriei etc.); -va informa în permanentă asistenta sefă despre starea sa de indisponibilitate si va solicita în scris ori ce schimbare a graficului de prezentă; -are obligatia să predea si să preia pacientii la schimbarea de tură si nu va părăsi locul de munca pâna la venirea persoanei care urmează sa între în tură; -dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara sectici va avea grijă ca macar una dintre 63

infirmiere/ingrijitoare să rămână pe sectie pentru activitătile specifice; -îsi desfăsoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea si coordonarea asistentului medical; -transportă lenjeria murdară (de pat si a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie si o aduce curătată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor legale în vigoare; -pregăteste si ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării, si îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa; -colectează materialele sanitare si instrumentarul de unică folosintă, utilizat, în recipiente speciale si asigură transportul lor la spatiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării conform Ordinului Ministerului Sănătătii si Familiei nr: 219/2002,respectând codul de procedură; -va asigura transportul probelor biologice recoltate pacientilor din sectie către Laboratorul de Analize Medicale, la solicitarea si conform indicatiilor asistentului medical, respectând codul de procedură; -cunoaste solutiile dezinfectante si modul lor de folosire;colectează si decontaminează instrumentarul întrebuintat, participă la procesul de presterilizare a acestuia; -va respectă comportamentul etic fată de bolnavi, apartinători si fată de personalul medico-sanitar; -respectă drepturile pacientilor asa cum rezultă din Legea 46/2003; respectă Regulamentul de Ordine Interioară si Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitătii; -respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare; -respectă Legea nr. 319/2006-Legea Securitătii si Sănătătii în Muncă si Normele Metodologice de aplicare a legii HG. nr. 1425/2006; -respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor si Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă; -respectă reglementările privind prevenirea, controlul si combaterea Infectiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare si desfăsoare activitatea în asa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât si pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; -părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta sefă sau medicul sef, în cazuri deosebite; -respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaratie publică cu referire la locul de muncă esteinterzisă; -colaborează cu tot personalul sectiei,nu creează stări conflictuale, foloseste un limbaj adecvat si o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relatiile de lucru; -execută si alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru buna desfăsurare a actului medical în functie de necesităti; INGRIJITOARE Are în principal următoarele atributii: -va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora seaflă; -răspunde de îndeplinirea promptă si corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta; -îsi desfăsoară activitatea numai sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical; -poartă echipamentul prevăzut de regulamentul intern, care va fischimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrareaigienci si a aspectuluiesteticpersonal; -va efectua riguros curătenie în toate spatiile aferente si răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; -curătenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie si conform planului DDD de pe sectie; -asigură curătenia, dezinfectia si păstrarea recipientelor utilizate,a urinarelor, a plostilor si scuipătoarelor, în locurile si conditiile stabilite, cu respectarea normelor în vigoare; 64

-transportă gunoiul si reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în conditii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curate si dezinfectează vasele în care se transportă sau păstrează gunoiul; -pregăteste ori de câte ori este necesar, la indicatia asistentului medical, saloanelor pentru dezinfectie, ocupându-se de paviment, pereti, usi, ferestre, chiuvete; -efectuează curătenia si dezinfectia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor si a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare si se ocupă de întretinerea lor; -efectuează acrisirea periodică a încăperilor; -curătă si dezinfectează WC-urile cu material si ustensile folosite numai înaceste scopuri si locuri; -asigură păstrarea si folosirea în bune conditii a inventarului pe care îl are înprimire; -respectă circuitele functionale (a deseurilor, lenjeriei etc.); -dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara sectiei va avea grijă ca măcar una dintre infirmiere/ingrijitoare să rămână pe sectie pentru activitătile specifice; -îsi desfăsoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea si coordonarea asistentului medical; -cunoaste soluiile dezinfectante si modul lor de folosire; -participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă si protectia muncii; -va respectă comportamentul etic fată de bolnavi, apartinători si fată de personalul medico-sanitar; -respectă drepturile pacientilor asa cum rezultă din Legea 46/2003; -respectă Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al Unitătii; -respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare; -respectă Legea nr. 319/2006-Legea Securitătii si Sănătătii în Muncă si Normele Metodologice de aplicare a legii H G. nr. 1425/2006; -respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor si Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă; -respectă reglementările privind prevenirea, controlul si combaterea Infectiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare si desfăsoare activitatea în asa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât si pe celelalte persoane participante la procesul de muncă; -părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, mediculde gardă, asistenta sefă sau medicul sef, în cazuri deoscbite; -respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaratie publică cu referire la locul de muncă este interzisă; -colaborează cu tot personalul sectiei, nu creează stări conflictuale, foloseste un limbaj adecvat si o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relatiile de lucru; -execută si alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru buna desfăsurare a actului medical în functie de necesităti; ATRIBUTII SPECIFICE PERSONALULUI DIN SECTIILE CU PATURI MEDICUL DE GARDA are următoarele atribuţii: -medicul care asigură serviciul de gardă răspunde prompt la solicitările medicilor din celelalte sectii ale spitalului în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar, în termen de maxim 10 minute de la solicitare pentru pacientii aflati în stare critică (cu exceptia cazului în care medicul este implicat într-o altă urgentă în sectie sau blocul operator) sau de 60 minute de la solicitare în cazul pacientilor stabili; controlează la întrarea în gardă prezenta personalului medico-sanitar la serviciu, existenta mijloacelor necesare asigurării asistentei medicale curente si de urgentă, precum si predarea 65

serviciului de cadrele medii si auxiliare care lucrează în ture si consemneaza toate acestea in raportul de garda; -indica si supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii; -supraveghează cazurile grave existente în sectii sau internate în timpul gărzii, mentionate în registrul special al medicului de gardă; -internează cazurile de urgentă; răspunde de justa indicatie a internării acestor cazuri putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu; -răspunde la chemările care necesită prezenta sa în cadrul spitalului si cheamă la nevoie alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; -acordă asistentă medicală de urgentă bolnavilor care nu necesită internarea; -solicită si verifică internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati în spital, după acordarea primului ajutor; -întocmeste în timpul gărzii foaia de observatie a cazurilor internate de urgentă si consemnează evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgentă pe care a administrat-o; -anuntă cazurile cu implicatii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului sef de sectie sau directorului medical, după caz; de asemeni anuntă si alte organe, în cazul în care prevederile legale impun aceasta; -răspunde de buna funcţionare a sectiilor şi de aplicarea dispozițiilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară; -controlează la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă, precum şi predarea serviciului de cadrele medii şi auxiliare care lucrează în ture; -supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare, iar la nevoie le efectuează personal, -supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, menţionate în registrul special al medicului de gardă; -înscrie în registrul de consultaţii orice bolnav prezentat la Urgente, completează toate rubricile; semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav; -internează bolnavii prezenţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de urgenţă care se adresează spitalului, răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu; -răspunde la chemările care necesită prezența sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alți medici aispitalului necesari pentru rezolvarea cazului; întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de observație evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgență pe care a administrat-o; -acordă asistenţă medical de urgenţă bolnavilor care nu necesită internarea; -asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spitalul respectiv, după acordarea primului ajutor; -anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale, medicului şef de secţie sau medicului director al spitalului, după caz; de asemenea, anunţă şi alte organe, în cazul în care prevederile legale im pun acesta; -confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a cadavrului la morgă, după 2 ore de deces; -controleaza calitatea hranei (organoleptic, cantitativ si calitativ) cand este sef de garda pe spital, consemnând observaţiile în condica de la blocul alimentar, verifică reținerea probelor de alimente; -anunță prin toate mijloacele posibile medicul director al spitalului şi autorităţile competente, în caz de incendiu sau alte calamități ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim 66

ajutor cu mijloacele disponibile; -urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa ocazională a altor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare; întocmeşte, la terminare serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice observaţii necesare, prezintă raportul de gardă. - asigurarea declaratiei sub semnatura, a pacientilor privind optiunea personala de a se supune tratamentului aplicat sau de a parasi spitalul. MEDICII DE ALTE SPECIALITATI CARE AU TRANSFERAT PACIENTI IN COMPARTIMENTUL A.T.I. Obligatii: - să răspundă ori de câte ori este nevoie solicitărilor medicului curant si/sau de garda ATI de a vizita pacientii respectivi. MEDICII DE SPECIALITATE SOLICITATI PENTRU CONSULTURI INTERDISCIPLINARE Medicii de specialitate solicitati pentru consulturi interdisciplinare sunt obligati să răspundă solicitării în cel mai scurt timp posibil si să consemneze consultul si recomandările în foaia de observatie clinică. În cazul unor divergente de opinii, se efectuează un consult la care participă medicii sefi de la ambele sectii, sau dupa caz directorul medical, care vor hotărî de comun acord conduita terapeutică adecvată ASISTENTII MEDICALI CARE ADMINISTREAZA SANGE TOTAL SAU COMPONENTE SANGUINE Au urmatoarele atributii: a) iau cunostinta deindicatia de transfuzie sanguina facuta de medicul prescriptor; b) recolteaza esantioanele pretransfuzionale, completează si semneaza formularul "cerere de sânge” pentru unitatea de transfuzie sanguina din spital, în vederea efectuarii probelor pretransfuzionale; c) efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; d) efectuează transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata administrarii si în urmatoarele ore; e) înregistreaza în foaia de observatie rezultatele controlului ultim pretransfuzional si toate informatiile relevante privind procedura efectuata; f) în caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de Urgentă si solicita medicul prescriptor sau de garda; g) returneaza unitătii de transfuzie sanguina din spital recipientele de sânge total sau componente sanguine transfuzate, precum si unitatile netransfuzate. ART.132 CIRCUITELE SPITALULUI -Zone de risc Activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale se desfasoara într-un cadru organizat, ca obligatie permanenta a fiecarui cadru medico-sanitar. Activitatea de supraveghere si prevenire a infectiilor nosocomiale face parte din obligatiile profesionale ale personalului si este inscrisa în fisa postului fiecarui salariat. Circuitele functionale trebuie sa faciliteze o activitate corespunzătoare si sa impiedice contaminarea mediului extern reducand la minimum posibilitatea de producere a infectiilor. Principalele circuite functionale din spital sunt urmatoarele: -circuitul bolnavului -circuitul personalului medico -sanitar, studentilor si elevilor practicanti -circuitul si regimul vizitatorilor si insotitorilor -circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate în practica medicala aseptica -circuitul blocurilor operatorii -circuitul alimentelor -circuitul lenjeriei -circuitul deseurilor 67

CIRCUITUL BOLNAVULUI: De la serviciul primire-internare a spitalului este adus in sectie. - spatii de internare, spitalizare, externare; - cabinete de consultatii; - spatiu pentru prelucrarea sanitara — controlul sanitar al persoanelor; dotat cu materiale de dezinfectie si dezinsectie — in scopul de a evita contaminarea mediului de spital cu germeni adusi din exterior si difuzarea acestora; - se interzice spitalizarea in acelasi timp intr-un pat a doua sau mai multe persoane; - gruparea bolnavilor se face in functie de infectiozitate si receptivitatea lor — saloane separate pentru bolnavii septici, aseptici si cei cu mare receptivitate; - in interiorul spitalului se asigura o circulatie dirijata a diferitelor categorii de bolnavi intre fiecare serviciu de diagnostic (laborator, radiologie); CIRCUITUL PERSONALULUI: Personalul sanitar in tinut de strada, urca pe scari la vestiare, unde se echipeaza in tinuta de spital si ajunge in sectie. - interzicerea accesului in salile de operatie a personalului care nu face parte din echipa operatorie; - interzis accesul altui personal in blocul alimentar, biberonerie, statie de sterilizare; - elemente fundamentale de igiena individuala si colectiva: starea de sanatate, portul corect al echipamentului de protectie, igiena personala (igiena mainilor); SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE A PERSONALULUI ESTE OBLIGATORIE SI PERMANENTA: - efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice; - declararea imediata a oricarei boli infectioase;triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu pentru depistarea la timp a oricarei afectiuni diareice, respiratorii, cutanate; - examinarea clinica si de laborator a intregului personal (inclusiv medicii), in caz de focar de I.N.; - izolarea in spitalul de boli infectioase/la domiciliu — a oricarui suspect/bolanv/purtator de boala transmisibila; - portul echipamentelui de protectie este obligatorie, pe tot timpul prezentei in unitate a personaluluiangajat; - igiena mainilor personalului - factorul „mana murdara”- calea cea mai frecventa de transmitere a IN; PROTOCOL DE SPALAT PE MAINI A PERSONALULUI - personalul sanitar trebuie sa aiba unghiile taiate scurt si sa nu poarta inele/verghiete in timpul serviciului; Spalarea cu apa si sapun obligatorie in urmatoarele situatii: - la intrarea in serviciu si la parasirea locului de munca; - la intrarea si la iesirea din salonul de bolnavi; - inaintea de examinarea: nou-nascutului, sugarului, copilului mic si a altor bolnavi cu mare receptivitate; - dupa folosirea toaletei; - dupa folosirea batistei; - dupa scoaterea mastii folosite in saloane; - inainte de prepararea alimentelor; - inainte de administrarea alimentelor si medicamentelor fiecarui bolnav; - dupa colectarea lenjeriei murdare; Spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie: - dupa manipularea bolnavilor septici si contagiosi (boli transmisibile, tuberculoza, dermato- venerice); - inainte si dupa recoltarea produselor biologice pentru examene de laborator; - inainte si dupa efectuarea oricarui tratament parenteral, punctie, schimbare de pansamente, termometrizare, clisme; - dupa efectuarea igienizarii bolnavului la internare; - dupa manipularea si transportul cadavrelor; - dupa contactul cu sangele, secretiile si excretiile bolnavilor; 68

- Dupa spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie purtarea manusilor de examinare, de unica utilizare; - aplicarea de catetere vezicale, tubaj gastric, alimentare prin gavaj; CIRCUITUL VIZITATORILOR Vizitatorii ajung in sectie, in holul special destinat lor, pe scara principala. - vizitatorii - reprezinta un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni necunoscutisi echipamentul lor contaminat; - vizitarea bolnavilor se face numai in zilele si orele stabilite de conducerea spitalului; - in timpul vizitei, vizitatorii vor purta un halat de protectie; - nu se permite accesul simultan la acelasi bolnav a mai multor vizitatori; - se utilizeaza holurilor de vizitatori pentru pacientii deplasabili; - controlul alimentelor aduse bolnavului si returnarea celor contraindicate; CIRCUITUL STERILELOR SI INSTRUMENTARULUI Trusele si casoletele sunt duse la sterilizare Trusele si casoletele sterilizate sunt aduse in sectie - separare stricta intre materialele sterile si cele utilizate; - se interzice efectuarea sterilizarii in alte spatii decat cele prevazute in autorizatia sanitara de functionare; - se realizeaza numai de personal special instruit; - se va asigura controlul permanent al etanseitatii casoletelor, truselor si pachetelor cu materiale sterile, in vederea scoaterii din uz a celor deteriorate; CIRCUITUL BLOCULUI OPERATOR - sala de operatie-in interiorul ei trebuie sa se asigure un grad de contaminare minima si conditii de lucru aseptice; - dupa fiecare operatie salile-se debaraseaza, se curata, se dezinfecteaza; - la sfarsitul programului operator intreg blocul operator se supune curateniei si dezinfectiei; - dezinfectia ciclica-saptamanal, in ziua de repaus a salii; - limitarea la maxim a circulatiei pe coridoarele blocului operator, a intrarilor si iesirilor din salile de operatie-in timpul programului operator; SALILE DE TRATAMENTE / PANSAMENTE - separate septic si aseptic; - obligatorie - curatarea mesei de pansamente (mesei ginecologice), schimbarea huselor, alezelor dupa fiecare persoana examinata; - dezinfectia mobilierului si pavimentului se face la inceputul fiecarei ture sau ori de cate ori este nevoie; - curatenia generala — spalarea mobilierului, peretilor si pavimentului — se face saptamanal, urmata de dezinfectia de nivel inalt; CIRCUITUL ALIMENTELOR SI IGIENA ALIMENTATIEI Vasele sunt duse la blocul alimentar „Alimentele sunt aduse de la blocul alimentar - include blocul alimentar, modul de transport si distributie a mancarii preparate, oficiile alimentare de pe sectii si servirea mesei la bolnavi; - se va urmari calitatea alimentelor la procurare, organizarea transportului, separarea circuitului alimentelor neprelucrate, de circuitul alimentelor preparate si distribuite bolnavilor; - curatenia permanenta a vaselor, utilajelor si ustensilelor, a mobilierului, peretilor si pavimentului, evacuarea deseurilor si resturilor alimentare; - aplicarea permanenta a masurilor de prevenire a infestarii si de distrugere a insectelor si rozatoarelor; - instruirea personalului; - transportul alimentelor preparate de la blocul alimentar la oficiile de pe sectii se face in recipiente speciale de inox, cu capac; - oficiul alimentar de langa sala de mese este dotat cu: aragaz pentru incalzire, masa pentru portionarea si distributia mancarii, dulap pentru vase curate, bazin pentru spalatul veselei; - !NOPERTIUNEA DE SPALARE SI DEZINFECTIE A VESELEI!!! - alimentele se pregatesc pentru o singura masa si se distribuie imediat dupa prepararea lor; - se interzice pastrarea alimentelor preparate de la o masa la alta; 69

- probe din fiecare aliment distribuit—pastrate la frigider, timp de 48 de ore; - alimentele se pregatesc pentru o singura masa si se distribuie imediat dupa prepararea lor; - se interzice pastrarea alimentelor preparate de la o masa la alta; - probe din fiecare aliment distribuit—pastrate la frigider, timp de 48 de ore; ALIMENTATIA NATURALA, ARTIFICIALA SI REHIDRATAREA PERORALA A COPILULUI MIC - igiena sanului mamei pt. prevenirea si tratamentul eroziunilor si ragadelor — intreruperea alaptarii si izolarea mamelor in caz de mastita, tuberculoza si alte infectii; - actul alaptarii —supravegheat -respectarea de catre mama a regulilor de igiena: spalarea mainilor si sanilor cu apa calduta si sapun, clatirea si stergerea mainilor si sanilor prin tamponare cu comprese sterile, inainte si dupa fiecare alaptare; - pregatirea si administrarea preparatelor pt. nou-nascut si prematur — in conditii aseptice, imediat dupa preparare se racesc brusc la temperatura de administrare; se interzice pastrarea de la o masa la alta a oricarui preparat; - la copii mici — unde nu este posibil, preparatele se racesc rapid, in recipiente mici, se pastreaza la frigider la 4 grade C pana la distribuire, cand se incalzesc la temperatura de administrare; - se interzice administrarea preparatelor care au fost pastrate la temperatura camerei > 30 min. sau la frigider (4 grade C) > 12 ore de la preparare; - utilizarea de ustensile sterile la preparare si portionare (recipiente, palnii, mensuri) si administrare (biberoane, tetine, sonde de gavaj, lingurite, canite); - administrarea preparatelor prin gavaj: utilizarea de truse individuale sterile cu seringa si sonda de gavaj, portul manusilor sterile pentru fiecare copil gavat,; - pregatirea, portionarea si administrarea preparatelor dietetice pentru copii — se face cu respectarea stricta a regulilor de igiena individuala a personalului (igiena mainii, portul echipamentului de protectie complet); - pregatirea preparatelor dieteice — numai in bucataria de lapte a sectiei pentru nou-nascuti si in biberonerie pentru sectia de pediatrie; - evidenta stricta a fiecarui preparat: data, ora prepararii, cantitatea, evidenta copiilor la care a fost administrat, inscrierea in foile de observatie a preparatelor si cantitatilor administrate; - pastrarea din fiecare preparat, timp de 48 de ore, in frigiderul pentru probe, in sticlute sterile (etichetate cu data prepararii si denumirea preparatului), a unei cantitati minime de 10-20 ml; ORAR DE TRANSPORTA MESELOR ZILNICE - Masa se serveste in sectie/compartiment la sala de mese. Mancarea se aduce de la blocul alimentar in oficiile alimentare dupa urmatorul orar: - Dimineata: 8.30 — 9.00 Pranz: 12.30 — 13.00 Cina: 17.30- 18.00 CIRCUITUL SI IGIENA LENJERIEI Lenjeria murdara este dusa la spalatorie pe scara de serviciu Lenjeria curata este adusa in sectie de la spalatorie - blocul spalatoriei, transportul lenjeriei curate, depozitarea acesteia in sectie, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spalatorie; - colectarea lenjeriei utilizate -in saci de doc curati; - lenjeria cu umiditate excesiva-in saci de material plastic/impermeabilizati; - rufele murdare din sectii se transporta pe circuit separat fata de cele curate; - camera de primire-sortare a spalatoriei — singurul loc unde sunt permise manipulari ale acestora (sortarea, numararea rufelor); - aceste operatiuni constituie un risc foarte mare epdemiologic pentru personalul implicat — acesta este obligat sa poarte un echipament de protectie adecvat (halat de protectie, boneta, masca) — ce trebuie imediat schimbat la iesirea din acest spatiu; - sacii de plastic care s-au folosit la colectarea si transportul rufelor murdare, se arunca; - rufaria de pat si de corp provenita de la sectiile de boli contagioase si tuberculoza, de la bolnavii septici, cea murdarita cu sange sau produse patologice — va fi colectata separat si transportata la spalatorie unde inaintea spalarii propriu-zise va fi supusa dezinfectiei chimice; - dezinfectie, inmuiere, spalare mecanica, stoarcere, uscare, calcare (in mod obligatoriu, cu exceptia celei care este supusa sterilizarii); - lenjerie de pat si de corp sterila pentru nou-nascuti; 170

- inventar moale steril pentru interventiile chirurgicale (cearceafuri, campuri, echipament de protectie); - transportul lenjeriei curate de la depozit in sectii —se va face in saci curati; - zilnic - dupa terminarea activitatii in spalatorie - curatenie cu jet de apa si detergenti, dupa care peretii si pardoselile se dezinfecteaza; CIRCUITUL DESEURILOR MEDICALE SI MENAJERE Deseurile medicale periculoase sunt duse pe scara de serviciu la depozitul temporar de deseuri periculoase din cladirea anexa spitalului. Deseurile menajere sunt duse pe scara de serviciu sau cu cantarite si depozitate in europubelele situate pe rampa pentru descuri nepericuloase a spitalului. - colectarea reziduurilor menajere si alimentare in recipiente din materiale usor lavabile, dezinfectabile, inchise etans; - evacuarea lor se face ori de cate ori este nevoie; - masuri de protectie (site, etanseizari ale spatiilor libere la traversarea de conducte) pentru impiedicare infestarii cu insecte si rozatoare; - platforma pentru pubele va fi racordata la sursa de apa, protectie impotriva insectelor, cu posibilitatea spalarii si dezinfectiei permanente; PROGRAME DE CURATENIE-DEZINFECTIE PROGRAME DEDEZINSECTIE- DERATIZARE Anual compartimentul CPCIN elaboreaza: Planul de curatire si dezinfectie pentru spital si Planul de dezinsectie si deratizare pentru spital Acestea sunt aprobate de manager si aduse la cunostinta tuturor salariatilor prin prelucrare la nivel de spital si la nivel de sectie/compariment, cuprinse in structura functionala a spitalului (sectiile/compartimentele/ laboratoare/holuri/depozite/ etc.) Graficele de curatenie contin programe orare, care sunt afisate la nivel de sectie /compartiment /rezerve/anexe ale acestora, etc. Operatiunile de curatenie, dezinfectie, dezinsectie si deratizare se efectueaza conform planurilor enumerate si/sau ori de cate ori este nevoie ART.133 Misiunea spitalului Oferim pacientilor nostri servicii medicale de sanatate utilizand resursele necesare unei ingrijiri medicale complete , complexe, cu respecterea standardelor maxime. Facem acest lucru avand ca prioritate pacientul si nevoile lui, ne concentram atentia asupra confortului si sigurantei medicale a pacientului pe care il tratam cu atentie , respect si rabdare. Sedintele de consiliere psihologica asociate serviciilor medicale ii asigura pacientului cea mai bune calitate a vietii, indiferent de diagnostic si prognostic CAPITOLUL XIX REGULI REFERITOARE LA ORGANIZAREA SI IMPLEMENTAREA STRUCTURILOR DE MANAGEMNT ADMINISTRATIV LA NIVEL DE UNITATE ( SCIM, MC, SNA) ART.134 Având în vedere prevederile: art. 2, art. 3 şi art. 4, din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2016 modificat şi completat prin nr.Ordinul 200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice; Normelor Metodologice CNAS —2015 - Nr NB 3194/31.03.2015 Nr. DG 558 / 30.03.2015, la Capitolul II. 2. (Criteriul de Calitate) ; prevederile art.173 alin.(8) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată; dispoziţiile art. 3 lit. 1), art. 9 lit. f) şi ale art.17 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr.629/2015 privind componența, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate; Ordinul Nr.975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătății şi a autorităţilor administrației publice locale HOTĂRÂRE nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a 71

Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015 , se aprobă constituirea « Structuri cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern/managerial, a structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătății şi a autorităţilor administrației publice locale şi structurii de coordonare instituțională privind Strategia Națională Anticorupţie» a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timişoara, denumită în continuare generic, Comisia de Monitorizare SCIM și Managementul Calității. Din componența Comisiei de Monitorizare CM fac parte conducătorii compartimentelor funcţionale ale spitalului. Obiectivele si atributiile Comisiei CM cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a privind sistemul propriu de control intern/managerial (1) Obiectivele CM. Comisia CM va urmări realizarea obiectivelor generale ale Sistemului de Control Managerial Intern- SCIM : -realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituţiei în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă; -protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; -respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii; -dezvoltarea şi întreţinerea unui sistem de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informațiilor financiare şi de conducere. (2) CM va asigura respectarea şi aplicarea în practica curentă a Cerinţele generale şi specifice ale SCIM prevăzute în legislaţia în vigoare: (a) cerinţe generale: - asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la (1) prin evaluarea sistematică şi menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor; -asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern; -asigurarea integrității şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi înțelegerii de către acesta a importanței şi rolului controlului intern; -stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia; -supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității şi regularității în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient; (b) cerinţe specifice: reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative; asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens; separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control şi înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite; asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile; accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptățite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. (3). Comisia CM asigură respectarea legislaţiei în domeniul managementului public, a managementului performanței, utilizarea cu eficiență, eficacitate şi economicitate a fondurilor publice, respectiv, realizarea standardelor de management în cadrul fiecărui compartiment al instituţiei, având următoarele atribuții: 12

3.1 )Referitor la implementarea „Programului de elaborare şi dezvoltare a SCIM”, CM: a) elaborează „Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern” al SCBIPVB Timisoara, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilități, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activități, perfecţionarea profesională etc. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conţinute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, modificat şi completat prin nr.Ordinul 200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, particularitățile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale institutiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice; b) supune aprobării managerului institutiei „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern” , Planul anual de Management al Calitatii, Planul de actiune sectorial pentru implementarea Strategiei Anticoruptie la nivel de SCBIPVB Timisoara. c) prezintă managerului instituţiei, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe trimestru, rapoarte referitoare la stadiul aplicării în practica a „Programului de dezvoltare a SCIM”, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legatură cu implementarea SCIM; d) asigură armonizarea procedurilor utilizate, în sistemul de control managerial, la nivelul compartimentelor şi unităţilor subordonate, în situaţia operaţiunilor/activităţilor comune acestor structuri. (3.2) Referitor la eficiența şi eficacitatea utilizării fondurilor publice, CM, va asigura: a) realizarea atribuțiilor instituţiei publice, în concordanță cu misiunea ei, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor; b) regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare şi control al îndeplinirii deciziilor; c) utilizarea cu economicitate, eficacitate şi eficienţă a resurselor financire, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi a rezultatelor stabilite de către sistemele de conducere şi de execuţie din cadrul instituţiei publice. d) necesarul de instruire a managerilor din cadrul instituţiei publice; obţinerea cunoştinţelor, abilităţilor şi experienţei care fac posibilă îndeplinirea eficientă şi efectivă a sarcinilor. (3.3) Referitor la obiectivele instituției: a) identifică şi prioritizează periodic obiectivele generale si specifice ale SCBIPVB Timisoara monitorizează semestrial şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale SCBIPVB Timisoara. b) primeşte de la compartimentele,birourile,sectiile,laboratoare si dispensare, rapoarte referitoare la stadiul dezvoltării şi aplicării în practică a sistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situațiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora; c) întocmeşte planurile şi programele de activitate prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat; d) coordonează deciziile şi acţiunile compartimentelor structurale ale spitalului ; e) întocmeste proiectele de buget în baza unor programe cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienţă, fiind precizate: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite. f) identifică, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice şi întreprind acţiuni care să menţină riscurile în limite acceptabile; g) inventariază documentele şi fluxurile de informații care intră/ies din compartimente, respectiv institutie, procesările care au loc, destinațiile documentelor, fluxurile de comunicare între compartimentele spitalului, cu nivelele ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice; 13

h) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfaşoară în cadrul compartimentelor (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele planificate, identifică abaterile de la obiective, aplică măsuri corective etc.); i) autoevaluează realizarea obiectivelor specifice Structuri; j) iau măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control managerial din cadrul compartimentelor pe care le coordonează. (3.4) Referitor la performanţa compartimentelor, asigură: a) monitorizarea performanțelor utilizând indicatorii cantitativi şi calitativi relevanţi; identificarea riscurilor majore care pot afecta eficienţe şi eficacitatea operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor; b) elaborarea procedurilor şi aplicarea lor în condiţiile cunoaşterii şi respectării regulilor de management prevăzute în legislaţia în vigoare; c) coordonarea activităţilor şi problemelor apărute între compartimente, probleme de personal, de alocare a resurselor financiare, materiale, informaţionale şi de timp; d) efectuarea tuturor lucrărilor de management cuprinse în standarde (strategii, programe de activitate, fişe de post, proceduri de lucru); e) perfecţionarea sistemului de comunicare între toate compartimentele institutiei; f) coordonarea desfăşuării programelor de activitate săptămânale, lunare, trimestriale şi anuale pentru fiecare compartiment al instituţiei publice; g) implementarea metodologiei de realizare a funcţiilor de personal: planificare, recrutare, selecţie, angajare, integrare, evaluare, promovare, instruire și protecţie a personalului în cadrul tuturor compartimentelor; h) implementarea Sistemului de asigurare şi control al calităţii serviciilor şi lucrărilor; g) transpunerea în practică a recomandărilor auditului intern, de sistem, respectiv al auditului performanţei. (3.5) Referitor la controlul activităţilor manageriale și operaționale, asigură: a) concepţia şi exploatarea sistemului de raportare centralizat la nivelul fiecărui compartiment, respectiv la nivelul instituţiei publice; b) stabilirea competenţelor, responsabilităţilor, sarcinilor şi obligaţiilor de raportare pentru fiecare componentă structurală; c) sistemul de întocmire a documentelor adecvate, aprobate la nivel corespunzător, înainte de efectuarea oricăror operaţiuni dar și în cazul apariţiei unor abateri faţă de politicile sau procedurile stabilite; d) construirea politicilor adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea obiectivelor specifice compartimentelor şi menținerea în echilibru a acestor strategii; e) transpunerea în practică a recomandărilor pentru eliminarea punctelor slabe identificate în sistemul managerial şi în cel operațional de către auditorul intern; f) transpunerea în practică a prevederilor legale referitoare la standardele de management public; g) dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de stocare, prelucrare, actualizate şi difuzare a datelor şi informaţiilor de conducere conform reglementărilor în vigoare. (3.6) Referitor la raportarea stadiului de implementare a SCIM: Structura va elabora „Proiectul Raportului (anual) asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12...” Proiectul va fi realizat în baza Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 modificat şi completat prin nr.Ordinul 200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice „care conține instrucțiuni precise și formularele aferente raportării stadiului de implementare a SCIM la nivel de instituție, compartimente şi entități subordonate/aflate în coordonare. Scopul final al „Proiectul Raportului(anual) asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12......” îl constituie furnizarea de date şi informații reale necesare conducătorului entității publice în vederea asumării de către acesta a răspunderii juridice manageriale privind stadiul de implementare SCIM prin completarea şi semnarea Raportului(anual) asupra sistemului de control intern'managerial la data de 31.12... ” „precum si elaborarea Planul anual al managementului calității si Planul de acţiune sectorial pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie . 74

Comisia va elabora și supune aprobării Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM, Planul anual al managementului calității Planul de întegritate pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie ” al Spitalului, programe şi planuri elaborate care cuprind obiective, acţiuni, responsabilități, termene,misiuni de consiliere si verificare, precum şi alte măsuri necesare, dezvoltării SCIM, acreditarii ANMCS şi organizării masurilor de anticorupție- conform legislatiei -La solicitarea Comisiei de Monitorizare SCIM la şedinţele sale sau în grupele de lucru, pe care aceasta le constituie, pot participa şi alți reprezentanți din compartimentele institutiei, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din prezenta decizie. -Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul indeplinirii activitatilor, reprezintă sarcini de serviciu. -Sectiile, compartimentele, serviciile şi birourile spitalului vor realiza următoarele lucrări manageriale : Planul de management anual al sectiei/compartimentului/biroului/serviciului ; Planul de pregatire profesionala pe toate categoriile de personal pe institutie Monitorizarea, autocontrol-evaluare şi raportarea lunară a stadiului de realizare a obiectivelor reieşite din planul de management anual; Gestionarea abaterilor de la obiectivele stabilite ale direcţiei, serviciului şi biroului ; Registrul de riscuri şi analiza riscurilor pe obiective Monitorizarea performanţelor utilizand indicatori cantitativi şi calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență şi eficacitate, ai direcţiei, serviciului şi biroului ; Manualul de proceduri pe activități serviciului şi biroului. Metodologia de aplicare in practica a urmatoarelor standarde manageriale ( PS-PO, Planul de dezvoltare si implementare a sistemului de control intern managerial in institutie) obiective, planificarea, coordonarea, monitorizarea performanţei, managementul riscului, proceduri, structura organizatorică, informarea, comunicarea, atribuţii, competența, corespondenţa, coordonarea, supravegherea, gestionarea abaterilor, strategii de control, verificarea şi evaluarea controlului intern; Serviciul de audit al Primariei Municipiului Timisoara, forul superior, va realiza auditul sistemului de conducere, auditul performanței şi auditul de regularitate al directiilor, serviciilor si birourilor. Presedintele, secretarul, toti sefii de sectii/compartimente/birouri/servicii, membrii ai comisiei de monitorizare, organizare si implementare a controlului intern managerial la nivelul spitalului, vor avea atributiile cuprinse in fisa postului si in regulamentul de organizare si functionare a comisiei. Art 135 Având în vedere prevederile:art. 5, alin.(3), din Ordinul nr. 400/2016 modificat şi completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; prevederile art.173 alin.(8) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată; dispoziţiile art. 3 lit. 1), art. 9 lit. f) şi ale art.17 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr.629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate; HOTĂRÂREA nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, se aprobă « Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a managementului riscurilor si riscurilor de coruptie din cadrul Structurii de coordonare instituțională privind Strategia Națională Anticorupţie în cadrul Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timişoara denumită în continuare generic, Comisia de Gestionare a Riscurilor CGR -Comisia de gestionare a riscurilor din SCBIPVB Timisoara cuprinde membri numiti de responsabili de compartimentele organizationale ale spitalului si va fi actualizata ori de cate ori este cazul.Secretarul comisiei este desemnat de catre presedinte, iar presedintele este numit de managerul spitalului prin decizie. 15

Comisia de gestionare a riscurilor din cadrul SCBIPVB Timisoara are urmatoarele atributii: (1) Responsabilii compartimentelor/sectiilor/laboratoarelor/birourilor si interg personalul acestora au obligatia de a identifica riscurile care afecteaza atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de coruptie. (2) Identificarea unui risc la nivelul structurii organizatorice presupune: definirea corecta a riscului, cu respectarea urmatoarelor reguli: e riscul este o situatie, eveniment, care poate sa apara, este o incertitudine si nu ceva sigur; e nu se identifica riscuri care nu afecteaza obiectivele/activitatile; e problemele dificile identificate nu trebuie ignorate, ele putand deveni riscuri in situatii repetitive din cadrul SCBIPVB Timisoara; e riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor, impactul nu este risc, ci consecinta a materializarii riscurilor asupra realizarii obiectivelor; e riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor; e problemele care vor aparea cu siguranta nu constituie riscuri, ci certitudini; e problemele a caror aparitie este imposibila nu constituie riscuri; e prezentarea cauzelor, descrierea circumstantelor care favorizeaza aparitia riscului; e analizarea consecintelor, in cazul materializarii riscului, asupra realizarii obiectivelor 3) Evaluarea expunerii la risc (pentru a stabili o ierarhie a riscurilor) se face prin: e estimarea probabilitatii de aparitie a riscului, pe o scala in cinci trepte (conform procedurii operationale privind Managementul riscului); e estimarea impactului riscurilor asupra obiectivului, pe o scala in cinci trepte (conform procedurii operationale privind Managementul riscului); e estimarea expunerii la risc, pe o scala in cinci trepte , respectiv consecintele, ca o combinatie de probabilitate si impact, pe care le poate resimti e compartimentul/sectia/laboratorul/biroul SCBIPVB Timisoara in raport cu obiectivele prestabilite, in cazul in care riscul se materializeaza (conform procedurii formalizate de sistem privind Managementul riscului); CAPITOLUL XX DISPOZITII FINALE ART. 136 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara, strada Gheorghe Adam nr.13, a fost întocmit în baza Normelor Generale de Organizare si Functionare a unitatilor sanitare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, precum si a Normelor de aplicare a acesteia si in conformitate cu normele tehnice si în unele domenii ale asistentei medicale, aprobate de Ministerul Sanatatii. ART. 137 La întocmirea acestui regulament s-a tinut seama de: -indicatiile metodologice specifice pentru întocmirea Regulamentelor de Organizare si Functionare a unitatilor sanitare ; - noutatile legislative aparute venite sa modifice sau sa completeze vechea legislatie in domeniul sanitar ; - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si toate actele normative, respectiv normele metodologice de aplicare ale acestora, specifice domeniului sanitar. - Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, precum si Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003. ART. 138 16

Acest Regulament de Organizare si Functionare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" va fi supus aprobarii Primariei Municipiului Timisoara si va fi afisat pe site-ul spitalului. ART.139 Regulamentul de Organizare si Functionare al spitalului este pus în concordanta cu Regulamentul Intern al spitalului. SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. VICTOR BABES TIMISOARA SINDICAT SLPUS, AS. MED. POP- DEMIAN MONICA | 3 MI i V DIRECȚOR FIN. CONTABIL, EC. BADEA JANETA d OS, A RU EC. MUNTEANU [ATI CONSILIER JURIDIC, BALASA COSMIN 71

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 STAT DE FUNCTH AL PERSONALULUI DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR. VICTOR BABES TIMISOARA Nr. Total de |Grad Functie Nr. Crt. personal DENUMIREA FUNCTIEI profesional |Profesionala |contractual l. Personal platit din asigurari de sanatate Nivel studii IA ____JFunctii personal contractual de conducere__ [PO JI ans TE TI Tara 1 e MESEI orci 1 pe 3 4 5) 1gredulil Total functii personal ac conducere | TITI B Functii personal contractual de executie po |___S|medic primar primar pc medic specialist specialist PC —S farmacii | i 10Jkinetoterapeut 11|asistent medical principal principal 12| asistent medical principal principal Sfint medical TIE 14|sora medicala principala IMA principal 15|autopsier principal IM 1 principal rs principal TITI pricipei — [pe 17 |registrator medical principal principal 18[registrator medical chimist principal principal | pe | 20|biolog principal principal po pe TI biolog specialist specialist | pe | psiholog specialist S_. specialist PTT pe

pe | ___25fingrijitoare curatenie 6] 33| | fe | 26fbrancardier Je FL SI Fe 1 e 1] 5 | pe | | 2Bjeconomist specialistiA [SS | zin fe 1 | 29jeconomisti SS | si Fel | S30jeconomistii [Shi ŢI fe) | Stfoperator calculatoare! MF 1 pe pc TTTTTTTR ŢI TI Te sajingnert TE TITI e PC 36 IA pc 37 1 PC 1 ] pe 39 1 IA solprestii TITS TITI TITI dactilograf IA MF 1 fn pe 1] 75 |mageziner TTL 43| muncitor | e HI fe 1 44| muncitor ÎI e 1 3 WI pe |] 45|muncitor Il e | 4 | Ip 3 m pe i Fe 48 [ingrijitor spatii verzi | Pe — e et a] ISI III III TOTAL PERSONAL PLATIT DIN ASIGURARI DE SANATATE [3185 Il. Personal ptatit din bugetul de stat A Functii personal contractual de executie pe] primar Terms FC 50|medic specialist | | 1spectalist 1 | S1|asistent medical principal s [1 principat fe] 52|asistent medical principal 10 principal PC

o [mede rezident an VI] IRINEI TOTAL GENERAL DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Badea Janeta 97.5 principal — Fe TPI TPI TREI TE TI TEI TITI CONSILIER JURIDIC: Balasa Virzob Mircei osmin COMPARTIMENT RUNOS, Ec. Munteanu Alina