keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 586/16.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Reabilitare termică imobil str. Ştiinţei, nr.3-5"

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 586/16.11.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Reabilitare termică imobil str. Ştiinţei, nr.3-5"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26577/09.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26577/09.11.2018 al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-26577/09.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate - nr. SC2018-26577/09.11.2018;
Având în vedere Adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr.24116/26.10.2018 referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 4, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD 2018 - 482/30.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înlocuieşte Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 434/21.11.2017 cu Anexa privind noii indicatori.

Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 434/21.11.2017 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea HCL nr. 434/21.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a

indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Științei, nr.3-5"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind

obiectivul de investiții "Reabilitare termică imobil, str. Științei, nr.3-5", prin care se propune modificarea HCL nr. 434/21.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico - economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Științei, nr.3-5",

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Proiectul tehnic a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18/04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr.139/2/2017, faza D.A.L.I., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC Eurodraft Proiect Design SRL. Pentru imobilul situat la adresa str. Științei, nr.3-5, s-a depus Cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale. În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a cerut de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 4, înregistată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD 2018-482/30.10.2018, ca în cadrul anexei la HCL nr. 434/21.11.2017 să fie menţionaţi "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

În concluzie, prin Proiectul nr.139/2/2017 s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 720.433,75 lei (inclusiv TVA),

din care C+M are valoarea de 622.071,72 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza D.A.L.I., conform

Anexei la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 434/21.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico - economici- faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Științei, nr.3-5", îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ŞEF SERVICIU, Pt. ŞEF BIROU MAGDALENA NICOARĂ ANA GEORGIU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 434/21.11.2017 privind aprobarea

documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul

"Reabilitare termică imobil, str. Științei, nr.3-5"

1.Descrierea situatiei actuale Pentru imobilul situat la adresa str. Științei, nr.3-5, s-a depus documentaţia tehnico-

economică pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil str. Științei, nr.3-5", spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale. În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a cerut de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 4, înregistată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD 2018- 482/30.10.2018, ca în cadrul anexei la HCL nr. 434/21.11.2017 să fie menţionaţi "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului". Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea HCL nr. 434/21.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Științei, nr.3-5", prin înlocuirea Anexei 1 cu o nouă anexă care va include "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de

investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt: - Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidenţial; - Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an); - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an); - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

1. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea HCL nr. 434/21.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Științei, nr.3-5".

PRIMAR ŞEF SERVICIU NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: anexa_586.pdf

Anexa la HCL nr. IE dl 2018 INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI — FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT Reabilitare termică imobil str. Științei, nr.3-5 AMPLASAMENT Municipiul Timișoara, str. Științei, nr.3-5 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, str. Științei, nr.3-5 NUMĂR PROIECT 139/2/2017 DATE TEHNICE - Anul construirii 1980 Regim de inălţime S+P+4 Număr apartamente 24 Suprafaţa construită 918,00 mp Suprafața construită desfăşurată 3.552,00 mp Aria utilă totală 2.079,00 mp Sistemul constructiv pereți structurali din beton armat prefabricați INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 720.433,75 lei Din care C+M: 622.071,72 lei INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță — elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare: — Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de GO,;: 16,13 tone CO, — Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 24 — Scăderea consumului anual de energie primară: 190.743,49 kwh/an — Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 78,70 kwh/m2/an — Scăderea consumului anual specific de energie 78,70 kwh/m2/an INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: — Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO: 30,01 tone CO, — Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 24 — Consumul anual de energie primară: 368.154,68 kwh/an — Consumul anual specific de energie pentru încălzire: 81,90 kwh/m2/an — Consumul anual specific de energie 143,10 kwh/m2/an PROIECTANT SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL