keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul"

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 580/21.11.2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Jiul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-32848/14.11.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 247/12.11.2013 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pasaj Jiul", întocmit de S.C. POD - PROIECT S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2013 –

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,PASAJ JIUL”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2013

obiectivul de investiţii ,, PASAJ JIUL” Pasajul Jiul este un pasaj inferior amplasat în Municipiul Timişoara la intersecţia Bulevardului Republicii cu Calea Circumvalaţiunii, pe sub linia CF 100 Orşova-Jimbolia, linia moartă Buziaş şi linia de tragere cap.X.

Pasajul Jiul are o deschidere de 12,60 m între culei. Proiectul cuprinde strada Jiul între Splaiul Nicolae Titulescu, bv. Republicii şi pasajul de Cale

ferată, respectiv calea Circumvalaţiunii până la intersecţia cu strada Nera. În prezent, circulaţia auto este strangulată în zona pasajului, deplasarea autovehicolelor

făcându-se pe trei benzi de câte 3,0 m. În urma investigaţiei vizuale a drumului, au fost constatate următoarele:

- tasări neuniforme şi băltiri ale apei pe partea carosabilă şi fisuri, crăpături; - suprafeţe şlefuite, borduri ciobite şi degradate; - denivelări şi tasări în bretele de acces la pasaj; - fisuri, crăpături, gropi, cedări fundaţie; - borduri mici tasate, marcaje rutiere uzate. Podul de cale ferată este un pod metalic definitiv pentru 3 linii CF cu funcţia de pasaj inferior. Având în vedere cele de mai sus menţionate, starea de viabilitate a pasajului este nesatisfăcătoare, din punct de vedere al clasei de încărcare, al siguranţei circulaţiei şi al confortului utilizatorilor, motiv pentru care sunt necesare lucrări de reabilitare şi lărgire a pasajului existent. Realizarea acestui obiectiv are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Efectele ce vor rezulta prin realizarea pasajului:

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pentru bunuri şi persoane; 2. Crearea unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii operatorilor de transport locali şi

regionali; 3. Determinarea creşterii volumului transportului, precum şi satisfacerea mai bună a nevoilor de

deplasare a cetăţenilor. 4. Îmbunătăţirea factorilor de mediu.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri şi poduri, Cap. C Studii şi proiecte.

Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiului de Fezabilitate pentru ,,Pasaj Jiul” realizat de S.C. POD-PROIECT S.R.L. conform contractului de prestări servicii nr.7/22.01.2013. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,, Pasaj Jiul” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 36.579,445 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 8.197,442 mii Euro (1 euro =4,4623 lei la data de 10.10.2013).

Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 14 luni. Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Pasaj Jiul” se face din Bugetul

local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

VICEPRIMAR, P SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRAGOI

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER VIOLA DUMITRU AVIZAT JURIDIC Red. VD Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Plan_situatie_Jiul.pdf

Atasament: Deviz_Gen__JIUL.pdf

S.C. POD PROIECT S.R.L. IASI stg.

Contract nr. ………

Faza : S.F.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

in mii lei / mii euro la cursul 4,4623 lei / euro din data de 10.10.2013

Intocmit conform H.G. 28 / 2008

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

crt. subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 1.519,414 340,500 364,659 1.884,073 422,220

1.3. Amenajari pentru protectia mediului 64,883 14,540 15,572 80,455 18,030

TOTAL CAPITOLUL 1 1.584,297 355,040 380,231 1.964,528 440,250

CAPITOLUL 2

2 Bransamente 222,997 49,974 53,519 276,516 61,967

TOTAL CAPITOLUL 2 222,997 49,974 53,519 276,516 61,967

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 13,000 2,913 3,120 16,120 3,612

3.2. Taxe pt.obtinere avize, acord.si autoriz. 4,000 0,896 0,960 4,960 1,112

3.3. Proiectare si engineering 41,500 9,300 9,960 51,460 11,532

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. Consultanta (max 1 % [4]) 236,096 52,909 56,663 292,759 65,607

3.6. Asistenta tehnica (max 1,5 % [4]) 354,145 79,364 84,995 439,140 98,411

TOTAL CAPITOLUL 3 648,741 145,382 155,698 804,439 180,275

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 23.001,469 5.154,622 5.520,353 28.521,822 6.391,731

4.2. Montaj utilaj tehnologic 151,847 34,029 36,443 188,290 42,196

4.3. Utilaje,echip.tehnologice cu montaj 456,322 102,262 109,517 565,839 126,804

4.4. Utilaje fara montaj si echip.de transp. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOLUL 4 23.609,638 5.290,913 5.666,313 29.275,951 6.560,731

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 520,030 116,539 124,807 644,837 144,508

5.1.1.- lucrari de constructii 508,339 113,919 122,001 630,340 141,259

5.1.2.- chelt.conexe org. santierului 11,692 2,620 2,806 14,498 3,249

5.2. Comisioane,cote,taxe,costul creditului 343,831 77,052 0,000 343,831 77,052 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 2.606,567 584,131 625,576 3.232,143 724,322

TOTAL CAPITOLUL 5 3.470,429 777,722 750,383 4.220,812 945,882

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice,teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2. Probe tehnologice si teste 30,000 6,723 7,200 37,200 8,337

TOTAL CAPITOLUL 6 30,000 6,723 7,200 37,200 8,337

TOTAL GENERAL 29.566,101 6.625,754 7.013,344 36.579,445 8.197,442

Din care C + M 25.468,948 5.707,583 6.112,548 31.581,496 7.077,403

Proiectant, SC POD PROIECT SRL

Intocmire a Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii Executie, aferente obiectivului de

investitii: PASAJ JIUL

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Beneficiar,

VARIANTA 1

Atasament: Semnalizare_rutiera_Jiul.pdf

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, PASAJ JIUL”.

Studiul de fezabilitate întocmit de SC POD PROIECT SRL – Iaşi, aferent obiectivului de investiţii ,, Pasaj Jiul”, conform contractului de prestare de servicii nr.7 din data de 22.01.2013 , are principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 14 luni Valoare de investitie (INV) 36.579,445 mii lei (inclusiv TVA)

8.197,442 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 31.581,496 mii lei (inclusiv TVA)

7.077,403 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Lungime străzi reabilitate 521,00 m

- Lungime străzi modernizate 619,00 m - Pasaj pentru 3 fire cale ferată 1 buc - Spaţii verzi amenajate 5148,00 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU