keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 564/28.11.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 564/28.11.2006
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2006-23.987/07.11.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor şi Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.88/28.03.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timsoara pe anul 2006;
In conformitate cu prevederile art.5 alin.4 , art.21 lit. (f) şi (g) şi art.22 alin.1 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
In conformitate cu art.38 alin. 2 lit. (b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
In temeiul art.46 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modifiicată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articolede Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite); Anexa nr 3 - Venituri si Cheltuieli evidentiate in afara bugetului local; si Anexa nr. 4 - Credite Externe si Interne;

Art.2: Se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr.473/31.10.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timsoara pe anul 2006.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
- Biroul Control Intern;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2006-20974/20.10.2006

rectificat VI

mii Ron Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 96.877,72 63.154,41 160.032,13 -buget local-A 42.527,80 43.895,00 86.422,80 -buget local-B 42.438,19 5.214,00 47.652,19 -buget local-C 11.911,73 13.443,41 25.355,14

0,00 TOTAL GENERAL 96.877,72 63.154,41 160.032,13 din care pe capitole 0,00

0,00 Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe 4.993,00 3.619,00 8.612,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autoritati executive 4.993,00 3.619,00 8.612,00 Construcţii 0,00 530,00 530 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 4.993,00 2.315,00 7308 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0 774 774 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 530,00 530,00 Extindere Retea Data Voce 0,00 530,00 530,00 Mansardare Primarie 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 4.993,00 3.089,00 8.082,00 Dotari independente 993,00 2.315,00 3.308,00 achizitie corp BancPost 4.000,00 0,00 4.000,00 Studii si proiecte 0,00 774,00 774,00 SF Extindere Retea Data Voce 18,00 18,00 Barometrul politicilor publice din Timisoara 55,00 55,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 701,00 701,00

0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 508,00 508,00

0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 508,00 508,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei 0,00 508,00 508,00

0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 508,00 508,00 Dotari independente 508,00 508,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 0,00

Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala 0,00 1.528,00 1.528,00 0,00 0,00

Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 410,00 410,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 426,00 426,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006 131/04131/04

61.02.03.ordine publica 0,00 1.528,00 1.528,00 61.02.03.04 politie comunitara 0,00 1.528,00 1.528,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 1.528,00 1.528,00 Dotari independente 0,00 1.528,00 1.528,00

0,00 Capitolul 65.02 Invatamant 1.747,00 3.370,00 5.117,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 947,00 3.220,00 4.167,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200,00 0,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 600,00 150,00 750,00 65.02.03 Invatamant prescolar si primar 897,00 1.870,00 2.767,00 65.02.03.01.Invatamant prescolar 297,00 1.200,00 1.497,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 47,00 1.150,00 1.197,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7- HCL429/2002 5,00 5,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19- HCL415/2002 15,00 15,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 -HCL416/2002 6,00 6,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 -HCL 422/2002 6,00 6,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 -HCL424/2002 15,00 15,00 gradinita PP12 250,00 250,00 Reparatii capitale gradinita PP26 260,00 260,00 Reparatii capitale gradinita PP32 250,00 250,00 Reparatii capitale gradinita PP53 250,00 250,00 Reparatii capitale gradinita PP22 140,00 140,00 C.Dotari independente si alte investitii 250,00 50,00 300,00 Dotari independente 100,00 100,00 Studii si proiecte 150,00 50,00 200,00

0,00 65.02.03.02 Imvatamant primar 600,00 670,00 1.270,00 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 Investitii la invatamant prescolar 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 300,00 620,00 920,00 Extindere sala de sport sc gen nr 9 -HCL296/2001 150,00 150,00 Amenajare vestiar sc gen nr 24- HCL435/29,11,2005 150,00 150,00 Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 1 100,00 100,00 Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 2 160,00 160,00 Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 11 300,00 300,00 C.Dotari independente si alte investitii 300,00 50,00 350,00 Dotari independante 100,00 0,00 100,00 Studii si proiecte 200,00 50,00 250,00 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 1.500,00 2.350,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 1.500,00 2.350,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 600,00 1.450,00 2.050,00 Grup Scolar Transporturi Cai Ferate 530,00 530,00 Colegiul National De Arta Ion Vidu 220,00 220,00 Grup Scolar Industrial Emanoil Ungureanu 700,00 700,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350,00 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul-HCL427/23,12,2002 150,00 150,00 Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda-HCL428/23,12,2002 100,00 100,00 C. Dotari independente si alte investitii 250,00 50,00 300,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 250,00 50,00 300,00

0,00 Capitolul 66.02 Sanatate 4.100,00 1.912,00 6.012,00

0,00

66.02.06 Spitale 4.100,00 1.912,00 6.012,00 Construcţii 4.100,00 1.464,00 5.564,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 200,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 248,00 248,00

0,00 din care 0,00 A. Lucrari in continuare 500,00 0,00 500,00 Bransament gaz+centrala termica si abur Clinicile Noi-HCL 30/20,07,2004 500,00 500,00

0,00 B. Lucrari noi 3.600,00 1.464,00 5.064,00 Extindere corp B sectia prematuri si lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS TURCANU- HCL60/28 2.900,00 0,00 2.900,00 spitalul clinic municipal z.Torontal 1.464,00 1.464,00 Constructie Centru MRF-HCL54/28,09,2004 700,00 0,00 700,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 448,00 448,00 Dotari independente 200,00 200,00 Studii si proiecte 248,00 248,00

0,00 Capitolul 67.02.03 Cultura recreere si religie 5.286,25 1.252,00 6.538,25 TOTAL 0,00 Construcţii 3.630,00 470,00 4.100,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.656,25 652,00 2.308,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 din care : 0,00 67.02.03.05 Institutii publice de spectacole si concerte 1.007,50 652,00 1.659,50

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.007,50 652,00 1.659,50 Dotari independente 1.007,50 652,00 1.659,50 Studii si proiecte 0,00

0,00 67.02.03.07 Casa de cultura 648,75 0,00 648,75 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 648,75 0,00 648,75 Dotari independente 648,75 0,00 648,75 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 500,00 0,00 500,00

0,00 A. Lucrari in continuare 500,00 0,00 500,00 Amenajare Stadion Dan Paltinisan (Baza de Antrenament) HCL83/24.02.2005 500,00 500,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare baza sportiva Dan Paltinisan (pentru copii) HCL61/28,02,2006 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03Intretinere gradini parcuri zone verzi, baze sportive si de agremen 3.130,00 600,00 3.730,00

0,00 A. Lucrari in continuare 3.130,00 470,00 3.600,00 Reamenajare Gradina Zoologica-HCL33/20,07,2004 3.130,00 470,00 3.600,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare parc zona Uzinei -HCL74/27,03,2001 0,00 0,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 0,00 0,00 Sistem de irigatii zona verde Piata Victoriei -HCL270/11,11,2003 0,00 0,00 Reamenajare Parcul Poporului 0,00 0,00 Pista de Jogging in zona Canal Bega 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 130,00 130,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 130,00 130,00 Studii si proiecte 130,00 130,00

0,00

Capitolul 68.06. Asigurari si Asistenta Sociala 222,48 330,00 552,48 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 222,48 324,00 546,48 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 6,00 6,00

0,00 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 143,28 60,00 203,28

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 143,28 60,00 203,28 Dotari independente 143,28 54,00 197,28 Studii si proiecte 0,00 6,00 6,00

0,00 68.06.15 prevenirea excluderii sociale 79,20 270,00 349,20 68.06.15.01 Ajutor social 0,00 270,00 270,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 270,00 270,00 Dotari independente 0,00 270,00 270,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 79,20 0,00 79,20

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 79,20 0,00 79,20 Dotari independente 79,20 0,00 79,20 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 19.990,00 4.847,90 24.837,90 TOTAL 0,00 din care : 0,00

0,00 Construcţii 19.990,00 2.855,00 22.845,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 300,00 300,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.692,90 1.692,90

0,00 0,00

70.02.03 Locuinte 2.497,00 503,00 3.000,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.497,00 503,00 3.000,00

0,00 A.Lucrari in continuare 1.247,00 35,00 1.282,00 Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B) 0,00 35,00 35,00 Achizitie si reabilitare camin str.Ialomita nr 61B -HCL 146/19,12,2000 715,00 715,00 Amenajari exterioare zona Polona -HCL238/14,09,1999 532,00 532,00

B. Lucrari noi 1.250,00 0,00 1.250,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric-HCL196/21,12,2004 600,00 0,00 600,00 Achizitie si reabilitare camin nr 4 str.Polona -HCL147/19,12,2000 650,00 650,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 468,00 468,00 Dotari independente 0,00 300,00 300,00 Studii si proiecte 0,00 168,00 168,00 Istoria urbanistica a Timisorii 0,00 7,00 7,00 studii si proiecte 0,00 161,00 161,00

0,00 0,00

70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 11.863,00 620,00 12.483,00 70.02.05.01 Alimentari cu apa 11.863,00 620,00 12.483,00

0,00 A. Lucrari in continuare 4.510,00 310,00 4.820,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 0,00 0,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III -HCL28/20,07,2004 700,00 700,00 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda -HCL222/14,10,2003 700,00 700,00 Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu -HCL26/16,12,2003 910,00 300 1.210,00 Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii -HCL163/18,05,2004 195,00 195,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. – zona Plopi Sud (str.nr.1)-HCL166/18,05,2004 20,00 20,00 Extin. reţea apă -canal cu contrib. cetăţ. –str.Octav Băncilă HCL157/18,05,2004 0,00 0,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - zona str. Mureş 16 HCL125/30,11,2004 200,00 200,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Calimanesti (partial)zona Agriculturii - HCL186/21,12,200 130,00 130,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. - str. Euripide HCL185/21,12,2004 170,00 10 180,00

Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Aprodu Movilă HCL182/21,12,2004 110,00 110,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. HCL162/18,05,2004 300,00 300,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) -HCL165/18,05,2004 475,00 475,00 Extin. reţea apă-canal cu contrib. cetăţ. - zona Bobâlna HCL181/21,12,2004 600,00 600,00

B. Lucrari noi 7.353,00 10,00 7.363,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - Mures-Tosca etapa 2 HCL188/21,12,2004 350,00 10 360,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie -HCL 158/18,05,2004 700,00 700,00 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate-HCL200/26,04,2005 410,00 410,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale-HCL326/26,07,2005 500,00 500,00 Sistem major canal Cartier Plopi-HCL198/26,04,2005 500,00 0 500,00 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II-HCL201/26,04,2005 500,00 500,00 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă HCL199/26,04,2005 150,00 0 150,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1.-HCL489/20,12,2005 50,00 50,00 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I -HCL483/20,12,2005 320,00 320,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II-HCL59/28,02,2006 280,00 280,00 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei-HCL485/20,12,2005 580,00 580,00 extindere reţea canal -str.Steaua-HCL484/20,12,2005 68,00 68,00 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş HCL482/20,12,2005 220,00 220,00 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului -HCL486/20,12,2005 330,00 330,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor HCL478/20,12,2005 195,00 195,00 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial)-HCL 487/20,12,2005 510,00 510,00 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor HCL488/20,12,2005 300,00 300,00 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) -HCL 477/20,12,2005 285,00 285,00 Extindere reţea canal -zona Blascovici-HCL479/20,12,2005 600,00 600,00 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu -HCL480/20,12,2005 180,00 180,00 Extindere reţea canal -str.C. Baba -HCL481/20,12,2005 130,00 130,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei-HCL 109/28,03,2006 50,00 50,00 Extindere retea apa canal str.Aurel Pop HCL110/28,03,2006 115,00 115,00 extindere canalizare Calea Sagului HCL189/21,12,2004 30,00 30,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 300,00 300,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 300,00 300,00

0,00 70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale 5.630,00 500,00 6.130,00 B. Lucrari noi 5.630,00 500,00 6.130,00 extindere retele iluminat public zona de nord HCL51/28,02,2006 2.750,00 250,00 3.000,00 extindere retele iluminat public zona de sud HCL51/28,02,2006 2.880,00 250,00 3.130,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localitati 0,00 200,00 200,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 intregiri retele gaze naturale 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 200,00 200,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 200,00 200,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50,00 50,00

SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale 0,00 50,00 50,00

0,00 0,00

70.02.50Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii co 0,00 3.024,90 3.024,90 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 2.000,00 2.000,00 Piata de gros 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 1.024,90 1.024,90 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 1.024,90 1.024,90 Reabilitare fatade centru istoric 0,00 0,00 0,00 Asigurarea mobilitatii transportului in comun in Timisoara 0,00 20,00 20,00 Promovarea turistica a Euroregiunii DKMT 0,00 20,00 20,00 expertize riscuri seismice 0,00 100,00 100,00 alte studii si proiecte 0,00 599,90 599,90 documentatii pentru intabulari , dezmembrari 50,00 50,00 studii topo cadastrale 185,00 185,00 majorare capital social Calor 0,10 0,10 majorare capital social Societatea de Piete 49,90 49,90

0,00 Capitolul80.07 Actiuni generale economice, comerciale si d 15.597,73 0,00 15.597,73 Construcţii 11.757,73 0,00 11.757,73 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 3.840,00 0,00 3.840,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

0,00 80,07,01Acţiuni generale, economice şi comerciale 15.597,73 0 15.597,73

0,00 A. Lucrari in continuare 3.300,00 0,00 3.300,00 Lucrari reabilitare RTS PT87 HCL78/30,03,1999 500,00 500,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 HCL79/30,03,1999 200,00 200,00 incubator de afaceri HCL119/24,06,2003 0,00 0,00 Piata de gros --HCL414/23,12,2002 2.600,00 2.600,00 Reamenajari centre de zi 0,00 0,00 Investitii la spatii cu alta destinatie(consolidari, reparatii capitale 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 8.457,73 0,00 8.457,73 modernizare RTS cartierul SoareluiHCL93/26,10,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Calea Sagului HCL137/30,11,2004 650,00 650,00 modernizare RTS cartierul Fabric HCL91/26,10,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Girocului HCL128/30,11,2004 700,00 700,00 modernizare RTS zona Campus Universitar HCL 129/30,11,2004 550,00 550,00 modernizare RTS zona Bucovinei HCL136/30,11,2004 500,00 500,00 modernizare RTS zona C.Aradului HCL92/26,10,2004 500,00 500,00 Parc tehnologic HCL167/2003 0,00 0,00 Reabilitare P-Ta Iosefin --HCL414/23,12,2002 4.221,73 4.221,73 Reabilitare fatade centru istoric HCL21/31,01,2006 240,00 240,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,2004 96,00 96,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 3.840,00 0,00 3.840,00 Dotari independente 3.840,00 0,00 3.840,00

0,00 dotari protectie civila 1.200,00 1.200,00 achizitie teren P-ta Iosefin 2.640,00 2.640,00

0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 27.785,00 27.785,00 TOTAL 0,00 Construcţii 0,00 27.785,00 27.785,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11765 11.765,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie 0,00 0,00 0,00 a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 27.785,00 27.785,00

0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 44.941,26 18.002,51 62.943,77 TOTAL 0,00 Construcţii 44.541,26 13.257,00 57.798,26 Maşini, echipamente si mijloace de transport 400,00 2.590,51 2.990,51 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 85,00 85,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 2.070,00 2.070,00 din care : 0,00 84.02.03Transport rutier 44.941,26 18.002,51 62.943,77 84.02.03.02 Transportul in comun 18.100,00 14.652,00 32.752,00

0,00 A. Lucrari in continuare 16.790,00 13.257,00 30.047,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) HG 702/01,09,1999 16.790,00 4.300,00 21.090,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 0,00 8.957,00 8.957,00

B. Lucrari noi 910,00 0,00 910,00 Al doilea sens de circulatie linie troleibuz BV Parvan (HCL156/12,06,2001) 550,00 0,00 550,00 Linie de troleibuz str.Lidia(HCL252/27.10,1998) 360,00 0,00 360,00

Modernizare platforma garare( b-dDambovita nr 1-3 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 400,00 1.395,00 1.795,00 Dotari independente 400,00 85,00 485,00 Achizitii refugii calatori 0,00 85,00 85,00 achizitii mijloace transport 400,00 0,00 400,00 Studii si proiecte 0,00 1.310,00 1.310,00 SF Modernizare si extindere retea transport tramvaie 0,00 100,00 100,00 SFModernizare linie troleibuz pe strada Lidia 0,00 40,00 40,00 SF Aldoilea sens de circulatie linie de troleibuz pe bv Parvan 0,00 50,00 50,00 Modernizare platforma garare Dambovita nr1-3 0,00 220,00 220,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 0,00 600,00 600,00 reglementari retele electrice stradale afectate T.15a+b 0,00 70,00 70,00 Alte studii si proiecte 0,00 150,00 150,00 SF Modernizare retea contact pt troleibuzul 80,00 80,00

0,00 84.02.03.03 Strazi 26.841,26 760,00 27.601,26

0,00 A. Lucrari in continuare 12.550,80 0,00 12.550,80 Consolidare pasaj Cal. Şagului HCL94/30,03,1999 40,00 40,00 Consolidare str.Dorobanţilor, Şaguna HCL354/18,12,2001 0,00 0,00 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie HCL56/28,09,2004,HCL475/20,12,2005 500,00 500,00 Modernizare str. H. Creangă HCL403/25,10,2005 700,00 700,00 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu HCL34/20,07,2004 5.000,00 5.000,00 Amenajare str. Vasilescu Vasia HCL441/29,11,2005 1.100,00 1.100,00 Modernizare str. Independenţei – Drubeta HCL202/26,04,2005 1.000,00 1.000,00 Amenajare str. Tibrului HCL376/10,12,2002 910,80 910,80 Amenajari stradale str.Dacilor HCL377/10,12,2002 0,00 0,00 Amenajare str. Ulpia Traiana HCL43/24,02,2004 HCL440/29,11,2005 900,00 900,00 Modernizare str. Traian Vuia HCL177/21,12,2004 HCL357/27,09,2005 1.250,00 1.250,00 Modernizare str. Cassian Munteanu HCL179/21,12,2004 HCL272/28,06,2004 50,00 50,00 Amenajare acces Spitalul Municipal HCL276/28,06,2005 0,00 0,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu-HCL123/30,11,2004 0,00 0,00 Amenajare str. Ciocârliei- HCL375/10,12,2002HCL273/28,06,2005 0,00 0,00 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 400,00 400,00 Amenajare str. Talăngii HCL367/10,12,2002 0,00 0,00 Amenajare str. Cozia HCL381/10,12,2002 0,00 0,00 Amenajare str. Gloriei HCL380/10,12,2002 300,00 300,00 Amenajare intersecţie blv. Eroilor-cal. Buziaşului HCL121/310,11,2004 400,00 400,00 Amenajare Pta Traian HCL20/25,11,2005 HCL274/28,06,2005 0,00 0,00

B. Lucrari noi 14.290,46 0,00 14.290,46

Amenajare str. Busuioc HCL375/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Galileo Galilei HCL368/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Agronomiei HCL362/10,12,2002 95,06 95,06 Amenajare str. Progresul HCL400/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Trifoiului HCL297/16,12,2003 62,40 62,40 Consolidare Pod Eroilor HCL21/25,01,2005 200,00 200,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 300,00 300,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad HCL366/10,12,2002 2.200,00 2.200,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului HCL 386/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita HCL371/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 piste ciclisti HCL356/18,12,2001 100,00 100,00 Modernizare blv. Dâmboviţa HCL437/29,11,2005 2.500,00 2.500,00 Amenajare L.Rebreanu – I.Bulbuca HCL436/29,11,2005 1.933,00 1.933,00 Reabilitare pasaj Jiului HCL163/18,04,2006 100,00 100,00 Pasaj inferior Popa Şapcă HCL162/18,04,2006 50,00 50,00 Amenajare int. Lupului şi Ursului 0,00 0,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bv Antenei-sector Calea Lipovei str.Demetriade HCL118/30, 50,00 50,00 Inele de circulatie-Extindere legatura intre podul Michelangelo si L.Rebreanu 0,00 0,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bvV.Babes-Eroilor HCL119/30,11,2004 50,00 50,00 Inele de circulatie- intersectie inel II blv Antenei- HCL120/11,30,2004 50,00 50,00 Inele de circulatie-legatura Dambovita Bogdanesti 0,00 0,00 Inele de circulatie-legatura Sudului-Muzicescu si Muzicescu -Calea Urseni-Buziasului 0,00 0,00 Inele de circulatie-INEL 4 Grigore Alexandrescu-Calea Buziasului 0,00 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu HCL401/10,12,2002 50,00 50,00 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 50,00 50,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu-HCL123/30,11,2004 100,00 100,00

0,00 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 760,00 760,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 760,00 760,00 SF str. Bastilia 9,10 9,10 SF str.Veronica Micle 4,80 4,80 SF str. Agricultorilor 20,00 20,00 SF str. Semicerc 20,00 20,00 SF str. Olarilor 8,90 8,90 SF str. gen. Stavrescu 14,20 14,20 SF zona Plopi Sud 20,00 20,00 SF str. Mureş (zona Tosca) 9,90 9,90 SF str.E.Botoca-M.Drăghicescu 21,70 21,70 SF str. Octav Băncilă 4,20 4,20 SF str. Banul Severinului 4,10 4,10 SF str. Bruxelles 4,60 4,60 SF str. Corneliu Nepos 20,00 20,00 SF str. Comuna din Paris 20,00 20,00 SF str. Vlad Bănăţeanu 20,00 20,00 SF zona Mureş-Tosca 0,00 0,00 SF str.nr.III - z.Blaşcovici 20,00 20,00 SF str. Anişoara Odeanu 13,50 13,50 SF str. Cercului 20,00 20,00 SF cartier Ghiroda 20,00 20,00 SF cal. Martirilor-Musicescu 20,00 20,00 SF zona Marginii 20,00 20,00 SF str. Pius Brânzeu 13,50 13,50 SF str. Aida 10,90 10,90 SF str. Bârsei 8,90 8,90 SF str. Berzei 5,90 5,90 SF str. Bogdăneştilor(C.Munteanu - Dunărea) 6,00 6,00 SF str. Bucovina 5,40 5,40 SF str. Grigore Alexandrescu 40,00 40,00 SF str. Jose Silva 6,40 6,40 SF str. Vânătorilor 5,40 5,40 SF str. Virtuţii 4,80 4,80 SF str. Bărzava 10,90 10,90 Alte studii şi proiecte 326,90 326,90

0,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.590,51 2.590,51 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 2.590,51 2.590,51 Dotari independente 2.590,51 2.590,51 Achizitii mijloace de transport 2.590,51 2.590,51

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU ADRIAN BODO NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA E.SORIN CIURARIU DUMITRU ANDOR

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:Timis

Formular:

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 455.700,52 480.467,90 24.767,38 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 302.376,74 305.585,01 3.208,27 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 405.789,57 430.316,12 24.526,55 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 362.721,81 387.241,26 24.519,45 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT 5 00.04 141.959,80 145.160,96 3.201,16

6 00.05 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0,00 0,00 0,00 9 00.06 141.959,80 145.160,96 3.201,16

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 141.959,80 145.160,96 3.201,16 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 135.377,00 137.970,48 2.593,48 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bu 12 04.02.04 6.582,80 7.190,48 607,68

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI D 13 00.07 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 0,00 0,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 69.507,39 69.507,39 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 69.507,39 69.507,39 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 43.713,46 43.713,46 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 5.134,09 5.134,09 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea 23 07.02.03 17.028,97 17.028,97 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 3.630,87 3.630,87 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+ 25 00.10 150.076,27 171.394,56 21.318,29 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 144.366,78 165.685,06 21.318,28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru act 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sub 28 11.02.02 95.197,34 109.945,62 14.748,28

*) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00 29 11.02.03 15.912,00 17.212,00 1.300,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dru 30 11.02.04 27.785,00 27.785,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ech 31 11.02.05 0,00

32 11.02.06 5.472,44 10.742,44 5.270,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 300,00 300,00 0,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 300,00 300,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 140,42 140,42 0,00

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 140,42 140,42 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 38 16.02 5.269,07 5.269,08 0,01 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 5.257,26 5.257,27 0,01 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de f 40 16.02.03 11,81 11,81 0,00

41 16.02.50 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.178,35 1.178,35 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.178,35 1.178,35 0,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.178,35 1.178,35 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 43.067,76 43.074,86 7,10 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 34.348,63 34.348,63 0,00

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Rectificat II

2006 Rectificat III

2006 Influente

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN

sistemele centralizate de producere şi distribuţie a

ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu

bunurilor sau pe desfasurare de activitati

131/01 131/01

1

Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 34.348,63 34.348,63 0,00 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilo 48 30.02.01 5.457,56 5.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor prece 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 12.273,28 12.273,28 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75 55 00.14 8.719,13 8.726,23 7,10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd. 56 33.02 86,21 86,21 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intreti 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajut 59 33.02.12 73,57 73,57 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+6 64 34.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27 5.669,27 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz 68 35.02.01 5.669,27 5.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere 69 35.02.02 0,00

70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 416,68 423,78 7,10 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 416,68 423,78 7,10 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 40.953,95 40.953,95 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 40.953,95 40.953,95 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile st 81 39.02.03 786,29 786,29 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului p 83 39.02.07 39.870,95 39.870,95 0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471111 49.02 0,00 112 01 455.700,52 480.467,90 24.767,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+25 113 10 383.697,13 407.076,68 23.379,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+ 114 20 126.611,09 141.719,37 15.108,28 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 139.300,43 142.471,70 3.171,27

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 9.681,10 9.681,10 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 4.280,22 4.280,22 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.937,31 2.937,31 0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 2.463,57 2.463,57 0,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tari 120 40.03 99.142,00 104.242,00 5.100,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 99.142,00 104.242,00 5.100,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor loc 122 50.04 0,00 0,00 0,00

123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+37 124 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+33 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru fina 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de as 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00

abandonate si alte sume constatate odata cu

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

2

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446 130 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+ 131 55.01 0,00 0,00 0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413 137 55.01.18 0,00 0,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 7.769,76 7.769,76 0,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 7.769,76 7.769,76 0,00 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 6.132,97 6.132,97 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.636,79 1.636,79 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 1.192,75 1.192,75 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile natur 144 59.02 192,75 192,75 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+ 148 70 1.000,00 1.000,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+2 149 71 61.932,41 63.154,41 1.222,00

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+4 150 71.01 61.932,41 63.154,41 1.222,00 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417 151 71.01.01 61.424,41 62.646,41 1.222,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+ 484+510+551+582) 152 71.01.02 15.876,00 15.876,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205 153 71.01.03 30.726,51 30.852,51 126,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244 154 71.01.30 1.108,00 1.134,00 26,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 14.221,90 15.291,90 1.070,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE(rd.207+424+461+585) 158 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 10.070,98 10.070,98 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau ac 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 10.070,98 10.070,98 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 6.422,12 6.422,12 0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 3.648,86 3.648,86 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

169 0,00 0,00 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223 171 50.02 0,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 45.833,74 48.233,74 2.400,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 30.459,44 32.859,44 2.400,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 26.440,44 29.240,44 2.800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 11.995,47 14.795,47 2.800,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 176 51 13.444,97 13.444,97 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 0,00 0,00 0,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 1.000,00 1.000,00 0,00

3

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 4.019,00 3.619,00 -400,00 Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 4.019,00 3.619,00 -400,00

Construcţii 182 71.01.01 4.019,00 3.619,00 -400,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 0,00

Din total capitol: 186 4.019,00 3.619,00 -400,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 0,00

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 30.459,44 32.859,44 2.400,00 189 30.459,44 32.859,44 2.400,00

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 5.693,20 5.693,20 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 3.431,98 3.431,98 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 1.292,67 1.292,67 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 2.139,31 2.139,31 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor loc 195 50.04 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 196 51 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 508,00 508,00 0,00

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 508,00 508,00 0,00 Construcţii 203 71.01.01 508,00 508,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 180,00 180,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 328,00 328,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE(rd.208) 207 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 1.753,22 1.753,22 0,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 1.753,22 1.753,22 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 1.753,22 1.753,22 0,00

Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracta 213 54.02.06 0,00 0,00 0,00

214 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 1.753,22 1.753,22 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 2.578,17 2.578,17 0,00

217 1.361,81 1.361,81 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 9.681,10 9.681,10 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 4.280,22 4.280,22 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 2.937,31 2.937,31 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 233 59.02 0,00 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 7.424,92 4.624,92 -2.800,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 5.896,92 3.096,92 -2.800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 2.820,00 20,00 -2.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 3.076,92 3.076,92 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 1.528,00 1.528,00 0,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 1.528,00 1.528,00 0,00 Construcţii 255 71.01.01 1.528,00 1.528,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00

contractate/garantate de administraţile publice locale

4

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 0,00

Din total capitol: 259 1.528,00 1.528,00 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 0,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 7.231,00 4.431,00 -2.800,00 Protectie civila 262 61.02.08 7.231,00 4.431,00 -2.800,00

263 193,92 193,92 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+30 264 64.02 0,00 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 167.930,62 187.740,17 19.809,55 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 115.886,62 133.904,90 18.018,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 113.986,62 130.534,90 16.548,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 89.601,08 104.349,36 14.748,28 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 269 51 23.881,05 25.681,05 1.800,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 0,00 0,00 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 311,74 311,74 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 311,74 311,74 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 311,74 311,74 0,00 Burse 279 59.01 192,75 192,75 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 192,75 192,75 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 1.900,00 3.370,00 1.470,00

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 1.900,00 3.370,00 1.470,00 Construcţii 284 71.01.01 1.900,00 3.370,00 1.470,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 288 1.900,00 3.370,00 1.470,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 0,00

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 52.903,90 54.292,18 1.388,28 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 20.713,15 21.841,43 1.128,28

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 32.190,75 32.450,75 260,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 62.982,72 79.612,72 16.630,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 0,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 47.120,84 63.750,84 16.630,00

303 0,00 Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 5.359,17 5.459,17 100,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 3.447,17 3.547,17 100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 725,00 825,00 100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 308 51 2.722,17 2.722,17 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00 0,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.912,00 1.912,00 0,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.912,00 1.912,00 0,00 Construcţii 317 71.01.01 1.912,00 1.912,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 1.464,00 1.464,00 0,00

5

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 200,00 200,00 0,00

Din total capitol: 321 248,00 248,00 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 0,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 3.462,00 3.462,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 3.462,00 3.462,00 0,00

Crese 325 66.02.50.03 1.897,17 1.997,17 100,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 976,00 1.076,00 100,00

327 921,17 921,17 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 20.934,04 22.710,21 1.776,17 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 19.834,04 21.458,21 1.624,17 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 6.284,00 6.544,00 260,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 332 51 13.550,04 14.914,21 1.364,17

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00

Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 0,00 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 1.100,00 1.252,00 152,00

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 1.100,00 1.252,00 152,00 Construcţii 345 71.01.01 1.100,00 1.252,00 152,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 600,00 600,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 0,00 126,00 126,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 500,00 526,00 26,00

Din total capitol: 349 0,00 0,00 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 9.321,16 9.558,33 237,17 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 0,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 7.876,16 8.043,33 167,17 Case de cultura 355 67.02.03.06 0,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 1.445,00 1.515,00 70,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 0,00 Sport 361 67.02.05.01 10.460,70 11.524,70 1.064,00 Tineret 362 67.02.05.02 514,62 514,62 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 48,00 48,00 0,00

Servicii religioase 364 67.02.06 9.898,08 10.962,08 1.064,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 106,00 86,00 -20,00

366 1.046,18 1.541,18 495,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+3 367 68.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 25.750,79 25.665,89 -84,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 25.420,79 25.335,89 -84,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 11.346,23 11.346,23 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 371 51 6.616,54 6.531,64 -84,90

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 6

Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00

A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 7.458,02 7.458,02 0,00

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 7.458,02 7.458,02 0,00 57.02.02 6.132,97 6.132,97 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 1.325,05 1.325,05 0,00 Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 330,00 330,00 0,00

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 330,00 330,00 0,00 Construcţii 387 71.01.01 330,00 330,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 171,00 171,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 80,00 80,00 0,00

Din total capitol: 391 79,00 79,00 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 2.806,59 2.806,59 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 2.806,59 2.806,59 0,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 1.722,90 1.722,90 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 0,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 19.530,30 19.445,40 -84,90 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 17.710,59 17.717,69 7,10

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 1.819,71 1.727,71 -92,00 401 1.691,00 1.691,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUI 402 69.02 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4 403 70.02 52.076,98 52.334,81 257,83 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 44.132,80 44.390,63 257,83 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 30.967,14 31.059,14 92,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 2.324,40 2.324,40 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 407 51 28.642,74 28.734,74 92,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 412 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 4.847,90 4.847,90 0,00

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 4.847,90 4.847,90 0,00 Construcţii 417 71.01.01 4.847,90 4.847,90 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 500,00 500,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 4.347,90 4.347,90 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE(rd.425) 424 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 8.317,76 8.317,76 0,00

Rambursari de credite externe 426 81.01 8.317,76 8.317,76 0,00 7

Rambursari de credite interne 427 81.02 4.668,90 4.668,90 0,00 Din total capitol: 428 3.648,86 3.648,86 0,00

Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 6.959,80 6.959,80 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 203,00 203,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 6.756,80 6.756,80 0,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 13.253,82 13.253,82 0,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 13.253,82 13.253,82 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 8.195,60 8.195,60 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltar 437 70.02.50 200,00 200,00 0,00

438 15.523,58 15.781,41 257,83 Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 7.944,18 7.944,18 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 7.944,18 7.944,18 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 443 51 7.944,18 7.944,18 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 458 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE(rd.462) 461 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464) 462 81 0,00 0,00 0,00

Rambursari de credite externe 463 81.01 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite interne 464 81.02 0,00

Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 0,00

Salubritate 467 74.02.05.01 7.714,79 7.714,79 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 7.714,79 7.714,79 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 0,00 0,00 0,00 470 229,39 229,39 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+5 471 79.02 0,00 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 98.927,00 104.027,00 5.100,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 71.142,00 76.242,00 5.100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 0,00 0,00 0,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tari 499 40.03 71.142,00 76.242,00 5.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 500 51 71.142,00 76.242,00 5.100,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 8

A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 505 55.01.12 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 27.785,00 27.785,00 0,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 27.785,00 27.785,00 0,00 Construcţii 509 71.01.01 27.785,00 27.785,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 27.785,00 27.785,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 0,00

Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 0,00 Alti combustibili 515 81.02.07 98.927,00 104.027,00 5.100,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd. 518 83.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 320,74 320,74 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 320,74 320,74 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 222,24 222,24 0,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 320,74 320,74 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 320,74 320,74 0,00

533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 83.186,52 83.186,52 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 65.184,01 65.184,01 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 37.184,01 37.184,01 0,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tari 539 40.03 28.000,00 28.000,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 540 51 28.000,00 28.000,00 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 545 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 18.002,51 18.002,51 0,00

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 18.002,51 18.002,51 0,00 Construcţii 550 71.01.01 18.002,51 18.002,51 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 13.312,00 13.312,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 2.590,51 2.590,51 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 554 72 2.100,00 2.100,00 0,00 Active financiare (rd.556) 555 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 556 72.01.01 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: 557 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 0,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 80.596,01 80.596,01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 0,00 Strazi 561 84.02.03.03 42.652,00 42.652,00 0,00

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 37.944,01 37.944,01 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00

REZERVE 597 97.02 0,00 0,00 0,00 9

EXCEDENT 598 98.02 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00 0,00 0,00

0 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

10

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P A SERVICIUL BUGET INVESTITII Dr.Ing. GHEO CIVHAND Nr. 327 /(7 106 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2006 Având in vedere : Adresa nr. a Consiliului Judetean Timis care in baza HG nr. 1584/08.11.2006 au suplimentat sursele la sume defalcate din TVA art. 11.02.02 pentru cheltuieli de personal la invatamant cap.65.02 cu suma de 14.748,28 mii Ron si ar. 04.02.04 cu sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetului suma de 607,68 mii Ron, Adresa nr. 8236/30.10.2006 si adresa nr. 022900/14.11.2006 care in baza HG nr. 1399/2006, respectiv HG nr. 1476/2006 au fost suplimentate sursele la art.11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cu suma de 3800 mii Ron pentru serviciul de furnizare a energiei termice pentru populatie cap.81.02, Adresa nr. 23740/23.11.2006 a Directiei Edilitare — Serviciul Energetic care in baza Ordinului Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1772/22.09.2006 privind „Programul de actiuni pe anul 2006 pentru reabilitare termica a unor cladiri de locuit” se aloca din transferuri de la bugetul de stat art. 42.02.12 suma de 165,83 mii Ron pentru lucrari de expertiza si audit energetic (cap. 70.02.50), Adresa nr. 22855/14.11.2006 a D.G.F.P. Timis privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale art.11.02.06 cu suma de 900 mii Ron in baza HG 1426/2006 pentru finantarea lucrarilor de executie pentru unele obiective de investitii in invatamint preunversitar (cap.65.02 — invatamant) si HG FN /2711.2006 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 570 mii Ron conform anexa nr.5. Adresa nr. 017457/16.11.2006 a Directiei de Asistenta Comunitara privind suplimentarea bugetului la cap.68.02 cu suma de 7,10 mii Ron ca urmare a donatiei primite de la SC DURA Adresa nr. 10797/14.11.2006 a Spitalului de Copii „Louis Turcanu” privind suplimentarea fondurilor alocate pentru cheltuieli de personal care au fost insuficiente, cu suma de 100 mii Ron Adresa nr. 2010/20.11.2006 a Teatrului Maghiar Timisoara privind suplimentarea cu suma de 42 mii Ron pentru cheltuieli materiale Adresa nr. 1150/27.10.2006 a Filarmonicii Banatul Timisoara privind redistribuirea economiei de la art.20 „cheltuieli materiale” de 193 mii Ron astfel : 41 mii Ron pentru cheltuieli personal, 152 mii Ron pentru cheltuieli de capital,

Adresa nr. 23616/23.11.2006 a Directiei Edilitare — Serviciul Administrare Mediu Urban privind suplimentarea cu suma de 1064 mii ron si subcap 67.02.05 pentru lucrari de corectie si defrisare arbori uscati si alte lucrari urgente Adresa nr. 782/22.11.2006 a Casei de Cultura Timisoara privind suplimentarea la art.20 „cheltuieli materiale” cu suma de 70 mii ron. Adresa F.N./22.11.2006 a Teatrului German de stat privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 84 mii ron si diminuarea cheltuielilor materiale cu aceeasi suma, Adresa nr. 41910/21.11.2006 a Ministerului Integrari Europene privind alocarea sumei de 75 mii ron la subventii de la alte administratii art. 42.02 pentru organizarea unor evenimente festive care sa marcheze momentul aderarii Romaniei la U.E. Adresa nr. 253103/09.11.2006 a Ministerului Finantelor Publice privind constituirea de catre Consiliul Local Timisoara in calitate de garant al imprumutului subsidiar al RA AQUATIM TIMISOARA, la capitolul „cheltuieli”, fondul privind garantarea rambursarii ratelor scadente pentru anul 2006, echivalentul in lei al sumei de 30399,56 USD (adica 92 mii RON — la cap. 70.02.50) Adresa nr.21473/27.10.06 a Directiei Patrimoniu privind redistribuirea sumelor din programul de investitii pe anul 2006 (credite) in suma de 333 mii RON pentru anul 2007 Adresa nr.1201B/21.11.06 SC COLTERM SA privind suplimentarea surselor la programul de investitii finantat din credite cu suma de 600 mii Ron precum si a adresei Serviciului Mediu rban De asemenea mentionam faptul ca la cap.51.02 „Autoritati executive” s-au suplimentat cheltuielile de personal cu suma de 2800 mii RON si s-au diminuat in mod corespunzator la cap.61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” ca urmare a faptului ca personalul din cadrul „Politiei Comunitare” a fost cuprins in aparatul propriu, respectiv statul de functii din cadrul cap.51.02 „Autoritati exectuvie”. La anexa nr.3 privind sursele in afara bugetului local se modifica pozitia de venituri cu suma de 620 mii RON de la cod 36.11.50 „alte venituri” la 36.11.09 „Depozite speciale pentru constructii de locuinte” - mii lei (RON) - Total venituri Cod Buget Buget Influente indicator rectificat VII 455.700,52 479.167,89 23.467,37 Venituri proprii 48.02 302.376,74 305.585 3.208,26 Sume defalcate din care : Sume defalcate din TVA 11.02 144.366,78 164.385,06 20.018,29 Sume defalcate din TVA 11.02.02 95.197,34 109.945,62 14.748,28 Sume defalcate din TVA 11.02.03 15.912 15.912 Sume defalcate din TVA 1.02.04 27.785 27.785 Sume defalcate din TVA | 11.02.06 5.472,44 10.742,44 5.270 ptr.echilibrare Subventii din care : 00.17 8.957 9.197,83 240,83 Investitii finantate partial din 42.02.03 8957 8957 - imprumuturi externe Subventii pentru reabilitare 42.02.12 165,83 165,83 termica

Subventii curente 420221 75 15 Total cheltuieli Cod 455.700,52 479.167,90 23.467,38 indicator Autoritati executive 61.02 30.459,44 33.259,44 2.800 Ordine publica si siguranta 61.02 7.424,92 4.624,92 2.800 nationala Invatamant 65.02 115.886,62 133.904,90 18.018,28 Sanatate 66.02 5.359,17 5.459,17 100 Cultura si religie 67.02 20.934,04 22.310,21 1.376,17 Asigurari si asistenta sociala 68.02 25.750,79 25.665,89 -84,90 Locuinte, servicii si dezv.publica 70.02 44.132,80 44.390,63 257,83 Combustibil si energie 81.02 98.927 102.727 3.800 In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5 alin 4, art.21 lit.”P” si lit.”g” si art. 22 alin.1; Legea 215/23.04.2001, art.38 alin.2 lit.”b” si alin.4 lit.”a”, art.46 alin.2 si art.50 privind administratia publica locala actualizata, precum si legea 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006, Legea finantelor publice nr. 273/29.06.2006 art.49 alin.4, 5 si 6. Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la : - anexa nr.1 — bugetul local pe anul 2006 - anexa nr.2 — programul de investitii finantat din bugetul local si credite - anexa nr.3 — bugetul privind sursele in afara bugetului local - anexa nr.4 — bugetul privind creditele interne DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO ema 7 SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

Atasament: Anexa_3.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular:

- mii RON - Trim Trim Trim Trim

I II III IV TOTAL VENITURI (rd.2) 1 13.783,02 3.290,75 3.290,77 3.910,75 3.290,75 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 13.783,02 3.290,75 3.290,77 3.910,75 3.290,75 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 13.783,02 3.290,75 3.290,77 3.910,75 3.290,75 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 13.783,02 3.290,75 3.290,77 3.910,75 3.290,75 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 13.783,02 3.290,75 3.290,77 3.910,75 3.290,75

Taxe speciale 6 36.11.07 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 36.11.09 620,00 620,00

Fond de rulment 10 36.11.11 5.753,00 1.438,25 1.438,25 1.438,25 1.438,25

Alte venituri 11 36.11.50 6.110,02 1.527,50 1.527,52 1.527,50 1.527,50 TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+ 13 13.783,02 3.290,75 3.290,77 3.910,75 3.290,75

14 01 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233) 16 20 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234) 17 70 11.633,02 2.753,25 2.753,27 3.373,25 2.753,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235 18 71 11.633,02 2.753,25 2.753,27 3.373,25 2.753,25

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236) 19 71.01 11.633,02 2.753,25 2.753,27 3.373,25 2.753,25 Construcţii 20 71.01.01 10.988,02 2.747,00 2.747,02 2.747,00 2.747,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 22 71.01.03 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30 620,00 620,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57) 24 79 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget 2006

131/05131/05

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58) 25 80 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59) 26 80.08 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 20 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 Autorităţi executive 44 51.11.01.03 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63) 46 54.11 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58) 57 79 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59) 58 80 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 59 80.08 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 Fond de rulment 61 54.11.08 1.300,00 325,00 325,00 325,00 325,00

Asigurari si asistenta sociala (rd.151+152+154+155+156+159) 139 68.11 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144) 143 70 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145) 144 71 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

Active fixe (rd.146+..+149) 145 71.01 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 148 71.01.03 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158) 156 68.11.15 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25 Ajutor social 157 68.11.15.01 25,00 6,25 6,25 6,25 6,25

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807) 161 70.11 2.068,00 362,00 362,00 982,00 362,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164) 162 01 845,00 211,25 211,25 211,25 211,25 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164 20 845,00 211,25 211,25 211,25 211,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 165 70 1.223,00 150,75 150,75 770,75 150,75 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167) 166 71 1.223,00 150,75 150,75 770,75 150,75

Active fixe (rd.168+..+171) 167 71.01 1.223,00 150,75 150,75 770,75 150,75 Construcţii 168 71.01.01 603,00 150,75 150,75 150,75 150,75 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 171 71.01.30 620,00 620,00

Locuinte (rd.174) 173 70.11.03 520,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 70.11.03.01 520,00 130,00 130,00 130,00 130,00

Iluminat public si electrificari rurale 178 70.11.06 603,00 150,75 150,75 150,75 150,75 Alimentare cu gaze naturale in localitati 179 70.11.07 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 180 70.11.50 125,00 31,25 31,25 31,25 31,25

Transporturi (rd.242+246+248) 230 84.11 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235) 234 70 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236) 235 71 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25

Active fixe (rd.237+..+240) 236 71.01 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 Construcţii 237 71.01.01 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25

Transport rutier (rd.243 la 245) 242 84.11.03 10.385,02 2.596,25 2.596,27 2.596,25 2.596,25 Transport în comun 244 84.11.03.02 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Strazi 245 84.11.03.03 9.785,02 2.446,25 2.446,27 2.446,25 2.446,25

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 250 96.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu EC.Adrian Bodo

Atasament: Anexa_4.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

- mii RON - Trim Trim Trim Trim

I II III IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 96.877,72 28.141,78 28.141,71 28.141,71 28.141,71 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 96.877,72 26.616,78 29.316,71 29.316,71 26.616,71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 96.877,72 26.616,78 29.316,71 29.316,71 26.616,71

Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 96.877,72 26.616,78 29.316,71 29.316,71 26.616,71 Construcţii 5 71.01.01 84.965,99 23.788,81 23.788,79 23.788,79 23.788,79 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 10.911,73 2.727,97 5.427,92 5.427,92 2.727,92 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+354+366+38 201 96.877,72 28.141,78 28.141,71 28.141,71 28.141,71 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+341+355+ 202 70 96.877,72 26.616,78 29.316,71 29.316,71 26.616,71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+324+342+356 203 71 96.877,72 26.616,78 29.316,71 29.316,71 26.616,71

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369+383) 204 71.01 96.877,72 26.616,78 29.316,71 29.316,71 26.616,71 Construcţii 205 71.01.01 84.965,99 23.788,81 23.788,79 23.788,79 23.788,79 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 10.911,73 2.727,97 5.427,92 5.427,92 2.727,92

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 208 71.01.30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget 2006

131/03

Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 Construcţii 214 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 217 71.01.30 0,00

Din total capitol: 218 Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25

220 Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 1.747,00 520,00 520,00 520,00 520,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 1.747,00 520,00 520,00 520,00 520,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 1.747,00 520,00 520,00 520,00 520,00

Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 1.747,00 520,00 520,00 520,00 520,00 Construcţii 254 71.01.01 947,00 470,00 470,00 470,00 470,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 255 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 256 71.01.03 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 257 71.01.30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 258 Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 897,00 307,50 307,50 307,50 307,50

Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 297,00 157,50 157,50 157,50 157,50 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50 Învatamânt secundar inferior 263 65.07.04.01 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50

Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00

Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 Construcţii 275 71.01.01 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00

Spitale generale 281 66.07.06.01 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 5.286,25 1.496,60 1.496,55 1.496,55 1.496,55 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 5.286,25 1.321,60 1.321,55 1.321,55 1.321,55 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 5.286,25 1.321,60 1.321,55 1.321,55 1.321,55

Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 5.286,25 1.321,60 1.321,55 1.321,55 1.321,55 Construcţii 290 71.01.01 3.630,00 907,50 907,50 907,50 907,50 Maşini, echipamente si mijloace de transport 291 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 1.656,25 414,10 414,05 414,05 414,05 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 293 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 294 Servicii culturale (rd296 la 304) 295 67.07.03 1.656,25 414,10 414,05 414,05 414,05

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 296 67.07.03.02 Muzee 297 67.07.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 298 67.07.03.04 1.007,50 251,89 251,87 251,87 251,87 Scoli populare de arta si meserii 299 67.07.03.05 Case de cultura 300 67.07.03.06 648,75 162,21 162,18 162,18 162,18

Servicii recreative si sportive 67.07.05 3.630,00 1.082,50 1.082,50 1.082,50 1.082,50 Sport 67.02.05.01 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Tineret 67.02.05.02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 3.130,00 782,50 782,50 782,50 782,50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 305 67.07.50 306

Asigurari si asistenta sociala (rd.316 la 318) 307 68.07 222,48 55,62 55,62 55,62 55,62 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.309) 308 70 222,48 55,62 55,62 55,62 55,62 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd310) 309 71 222,48 55,62 55,62 55,62 55,62

Active fixe (rd311+..+314) 310 71.01 222,48 55,62 55,62 55,62 55,62 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 313 71.01.03 222,48 55,62 55,62 55,62 55,62

Asistenta acordata persoanelor in varsta 316 68.07.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 317 68.07.06 143,28 35,82 35,82 35,82 35,82

Prevenirea excluderii sociale (rd.319+320) 318 68.07.15 79,20 19,80 19,80 19,80 19,80 Cantine de ajutor social 319 68.07.15.02 79,20 19,80 19,80 19,80 19,80

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 19.990,00 4.997,50 4.997,50 4.997,50 4.997,50 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 19.990,00 4.997,50 4.997,50 4.997,50 4.997,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 19.990,00 4.997,50 4.997,50 4.997,50 4.997,50

Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 19.990,00 4.997,50 4.997,50 4.997,50 4.997,50 Construcţii 326 71.01.01 19.990,00 4.997,50 4.997,50 4.997,50 4.997,50

Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 2.497,00 624,25 624,25 624,25 624,25 Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 2.497,00 624,25 624,25 624,25 624,25

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 11.863,00 2.965,75 2.965,75 2.965,75 2.965,75 Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 11.863,00 2.965,75 2.965,75 2.965,75 2.965,75

Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 5.630,00 1.407,50 1.407,50 1.407,50 1.407,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 338 70.07.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 15.597,73 3.899,43 3.899,43 3.899,43 3.899,43 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 15.597,73 3.899,43 3.899,43 3.899,43 3.899,43 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 15.597,73 3.899,43 3.899,43 3.899,43 3.899,43

Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 15.597,73 3.899,43 3.899,43 3.899,43 3.899,43 Construcţii 358 71.01.01 11.757,73 2.939,43 2.939,43 2.939,43 2.939,43 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 360 71.01.03 3.840,00 960,00 960,00 960,00 960,00

Acţiuni generale, economice şi comerciale (rd.364) 363 80.07.01 15.597,73 3.899,43 3.899,43 3.899,43 3.899,43

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06 15.597,73 3.899,43 3.899,43 3.899,43 3.899,43 Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 44.941,26 14.899,38 14.899,36 14.899,36 14.899,36 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 44.941,26 13.549,38 16.249,36 16.249,36 13.549,36 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 44.941,26 13.549,38 16.249,36 16.249,36 13.549,36

Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 44.941,26 13.549,38 16.249,36 16.249,36 13.549,36 Construcţii 384 71.01.01 44.541,26 13.449,38 13.449,36 13.449,36 13.449,36 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 386 71.01.03 0,00 2.700,00 2.700,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 387 71.01.30 0,00

Din total capitol: 388 Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 44.941,26 14.899,38 14.899,36 14.899,36 14.899,36

Transport în comun 391 84.07.03.02 18.100,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 Strazi 392 84.07.03.03 26.841,26 11.339,38 11.339,36 11.339,36 11.339,36

Transport aerian (rd.380) 393 84.07.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 398 99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo