keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 55/17.03.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 si a contuluide incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1997

17.03.1998

Hotararea Consiliului Local 55/17.03.1998
privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 si a contuluide incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO983152/10.03.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997;
In conformitate cu prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor Publice;
Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.20 lit.(e) din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art.29 alin.1 si 3 din Legea Nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului
Local al Municipiului Timisoara, precum si bugetul rectificat pe anul 1997, cu
urmatoarele influente :

VENITURI: Prevederi Prevederi Realizat
aprobate initial definitive
(mii lei) (mii lei) (mii lei)

VenituriTOTAL, 182.334.400,00 205.287.570,00 205.287.570,00
din care:
I. Venituri
proprii 44.050.000,00 53.650.645,00 53.650.645,00
II.Sume defalcate
din impozitul pe
salarii 57.186.000,00 60.809.600,00 60.809.600,00
III.Subventii
primite din bugetul
de stat 69.915.000,00 81.345.975,00 81.345.975,00

din care:
pt. protectie
sociala 44.760.000,00 56.148.440,00 56.148.440,00
pentru investitii 25.155.000,00 25.197.535,00 25.197.535,00

IV.InvestitiiBERD 11.183.400,00 9.174.776,00 9.174.776,00

V.Alte surse 306.574,00 306.574,00

CHELTUIELI:

CHELTUIELI
TOTAL 182.334.400,00 205.287.570,00 205.287.570,00

din care:

Cheltuieli
curente 137.027.100,00 161.782.309,00 161.782.309,00

Cheltuieli
de capital 45.307.300,00 43.505.261,00 43.505.261.00

In detaliu, sunt prevazute veniturile si cheltuielile in Anexa 1 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Se modifica si se completeaza in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Local nr. 1/1998privind aprobarea bugetului rectificat si a
contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al
Municipiului Timisoara pe anul 1997.

Art.2: Influentele privind cheltuielile de capital se vor reflecta in listele
de investitii, Anexa la bugetul local. Art.3:Cuaducerealaindeplinire a
prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Tehnica din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice
si Control Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza