keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 497/10.10.2014 privind branşarea/rebranşarea construcţiilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 497/10.10.2014
privind branşarea/rebranşarea construcţiilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 26984/10.10.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.b) şi alin (4) lit. e), f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Construcţiile noi finanţate din bugetul local, precum şi clădirile existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, vor fi branşate/rebranşate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara.

Art. 2: Fondurile necesare pentru branşarea/rebranşarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, vor fi alocate de la bugetul local odată cu fondurile pentru investiţia de bază.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 2

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2014 –………………………

REFERAT privind branşarea/rebranşarea clădirilor noi finanţate din bugetul local, precum şi a clădirilor existente

ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara

Strategia energetică a României va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici energie – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate şi de România: - creşterea siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice si limitarea dependentei de resursele energetice de import;

- creşterea eficienţei energetice; - reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; - utilizarea raţionala si eficienta a resurselor energetice primare; - stimularea investiţiilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ: surse –

producţie – transport – distribuţie – consum, având în vedere faptul că energia rămâne un factor important de creştere pentru economie şi sectorul rezidenţial (Se estimează că, aproximativ un sfert din nevoile de resurse energetice primare, la nivel global, vor fi acoperite în continuare de cărbune)

- modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu căldură în zonele urbane mari - sursă – reţea de transport şi distribuţie – consumator final şi realizarea capacităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă

- se va acorda o atenţie deosebită facilitării investiţiilor în acele proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2020 conform politicii UE

- realizarea de instalaţii de desulfurare, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere la unităţile de producere a energiei electrice şi termice.

În Municipiul Timişoara s-au făcut deja investiţii în vederea conformării la normele de protecţia

mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană prin modernizările la cazanele de apă fierbinte, pompele de transport termoficare în CET Centru şi cazanele de abur, pompele de transport termoficare în CET Sud şi realizarea unei Instalaţii noi de desulfurare în CET Sud.

Investiţiile în acest domeniu se vor continua cu reabilitarea reţelelor termice primare şi secundare din Municipiul Timişoara, în perioada 2014-2015 .

Aceste investiţii vor asigura: - îmbunătăţirea condiţiilor de mediu ca urmare a reducerii poluării aerului provenite de la

sistemul centralizat de încălzire prin: o reducere emisiilor de SO2 şi NOx datorită modernizării surselor de producere a

energiei termice,

FO 53-01, Ver. 2

o reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a creşterii semnificative a eficienţei energetice a sistemului centralizat de încălzire urbană,

- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei datorită reducerii poluării aerului; - îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu energie termică pentru Municipiul

Timişoara. Având în vedere strategia energetică şi investiţiile realizate şi în curs de realizare la sistemul

centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara,

PROPUNEM: Să se aprobe de către Consiliul Local următoarele:

1. Clădirile noi finanţate din bugetul local, precum şi clădirile existente ale instituţiilor publice, care vor fi modernizate, reabilitate cu fonduri de la bugetul local, , vor fi branşate/rebranşate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din Municipiul Timişoara.

2. Aducerea la îndeplinire a hotărârii de către Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU BUGET, ŞEF SERVICIU EMSUP, STELIANA STANCIU IOAN ZUBAŞCU SECRETAR, AVIZAT JURIDIC, IOAN COJOCARI Red. G.G. Ex.2