keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 558/18.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 33722/17.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 317/30.05.2013 privind aprobarea proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2 ", cod SMIS 48189, a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. - " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 4613/19.08.2014 privind proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189;
Având în vedere adresa nr. 21531/10.12.2015 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
Având în vedere Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2 ", cod SMIS 48189, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. - " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe " cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2 ", contract de finanţare nr. 4613/19.08.2014.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.150.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.
Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 4613/19.08.2014 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat350.pdf

Cod FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ” Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună –

faza 2 ”, cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Proiectul “ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2 ”, cod SMIS 48189 este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se finanţează în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 - „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ”. Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea/menţinerea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

 Imbunatatirea condiţiilor de confort interior;  Reducerea consumurilor energetice;  Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;  Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. În vederea accesării fondurilor nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. – „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ”, s-a aprobat, prin HCLMT nr. 317/30.05.2013 cererea de finanţare necesară realizării proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189. De asemenea prin aceeaşi hotărâre s-au aprobat şi cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara. Proiectul “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, include următoarele obiective de investiţii:

- Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Str. Ana Ipătescu, nr.29, bl.T22” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.72-78” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil Str. Simion Bărnuţiu, nr.63/A” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.63” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.45” - Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.37” - Proiect 1.7 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Şagului, nr.35-37” - Proiect 1.8 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Şagului, nr.53-55”. Pentru proiectul nr.2, în urma efectuării de către asistenţa tehnică proiectare, dirigintele de

şantier şi responsabilul tehnic PMT a releveelor şi antemăsurătorilor, s-a constatat atât lipsa mai multor operaţii din listele de cantităţi cuprinse în proiectul tehnic realizat de către SC Proiect C&A S.R.L cât şi unele omisiuni în listele de cantităti aferente proiectului tehnic. Prin adaptarea proiectului la situaţia din teren şi rezolvarea tuturor problemelor întâlnite pe parcursul execuţiei lucrărilor de intervenţii, au apărut unele lucrări suplimentare ce au dus la necesitatea revizuirii documentaţiei.

Cod FO 53-01, Ver.1

Prin solutiile constructive adoptate, obiectivul proiectului, indicatorii si specificaţiile tehnice din caietele de sarcini nu se modifica. Drept urmare, s-au demarat procedurile de achiziţie publică şi s-a încheiat contractul de execuţie pentru lucrările suplimentare aferente proiectului nr.2, ce nu vor fi finalizate până la data de 31.12.2015.

Menţionăm că lucrările suplimentare sunt inseparabile de lucrările de intervenţii cuprinse în contractul iniţial, fapt pentru care acest proiect nu s-a finalizat.

Potrivit Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, toate contractele cuprinse în ,,Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, pot face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 31.06.2015 pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor.

Conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, în vederea prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale.

Prin adresa nr. 21531/10.12.2015 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest ne comunică faptul că proiectul “ Sprijinirea investiţíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, se află pe Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 şi că durata de implementare a acestui proiect poate fi prelungită.

Drept urmare este necesară o hotărâre a Consiliului Local Timişoara pentru finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul “ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare următoarele: 1. Data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, domeniul major de intervenţie 1.2”Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi. 2. Introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, contract de finanţare nr. 4613/19.08.2014. 3. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat mai sus (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.150.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 4613/19.08.2014 în numele Municipiului Timişoara.

Ptr. Secretar,

SIMONA DRAGOI

Director D.E., Administrator Public, SMARANDA HARACICU SORIN DRĂGOI

Avizat Juridic, Manager proiect, IOAN ZUBASCU

Responsabil Tehnic DANIELA DUMITRESCU

Cod FO 53-01, Ver.1