keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 554/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)"

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 554/16.12.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 27013/26.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c), alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Mocioni (ILSA)" din municipiul Timişoara,conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR.

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii iulie 2008 Studiul de Fezabilitate pentru Modernizare Parcul Mocioni (ILSA) din Timişoara, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi. Intre cele doua razboaie mondiale pe terenul viran de pe malul drept al Canalului Bega se construiesc locuinte, si institutii, ca actuala Prefectura. Pe strada Mocioni, care flancheaza parcul ILSA spre vest si nord se construiesc câteva vile. In 1954 se amenajeaza Splaiul Industria Lânii, azi strada Mocioni, cu care ocazie se realizeaza si primele plantatii în parc. Este vorba de amenajarea mai multor alei, cu garduri vii si doua aliniamente de paltini, paralele cu Splaiul. Ulterior, dupa construirea sediului Politiei municipale dupa 1965, se amenajeaza aleea de faleza si se planteaza în jurul ei salcâmi. In portiunea din fata politiei se planteaza apoi tei, ienuperi de Virginia si alte specii. In jumatatea sudica a parcului, unde existau multi plopi negrii batrâni, se face extragerea acestora, din cauza rupturilor de vânt si a putrezirii tulpinilor. Suprafata a ramas astfel puternic dezgolita. In ultimul deceniu, aici au fost plantate câteva grupe de rasinoase, în apropierea aleei de pe faleza, concomitent cu plantarea de salcii si plopi pe taluzul canalului Bega.

Suprafaţa totală de amenajat a parcului este de 21.438 mp, din care 18.554 mp suprafaţă gazonată, se vor planta 4919 arbori şi arbuşti.

La ora actuală trotuarele sunt deteriorate datorită creşterii rădăcinilor arborilor, de asemenea este necesară instalarea unui sistem de irigare computerizat, amenajarea unui grup sanitar ambisex şi cişmele cu apă pentru băut. Vegetaţia este depreciată din punct de vedere estetic.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi, propunem comisiilor de specialitate aprobarea Studiului de Fezabilitate Modernizare Parcul Mocioni (ILSA) Timişoara în valoare de 3.176.040 lei conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER Avizat juridic DANIELA BURTIC

Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa1.pdf

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: Modernizarea parcului Mocioni (llsa) În mii lei/mii euro la cursul 3.5600 lei/euro din data de 04/09/2008 " Conform H.G. nr. 28 din 2008 Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA |Valoare (inclusiv TVA) crt. de cheltuiţi Miilei | Miieuro | Miilei | Mili | Mii euro 1 2 s | 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 _ [Obtinerea terenului 0.00 1.2 _|Amenajarea terenului 0.00| 13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0.00| starea initiala (TOTAL CAPITOLUL 1 0.00, CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 (Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare n Sa 0.00 0.00) Oi obiectivului (TOTAL CAPITOLUL 2 00 000| 0.00[ CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 _|Sludii teren |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si ITOTAL CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 [Constructii si instalatii 4.2 [Montaj utilaj tehnologic 4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj. 44 _|Utilaje fara montaj si echipamente de transport (45 |Dotari 4.6 _|Active necorporale [TOTAL CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 1 [Organizare de santier 18.57] 116.321 32.67) .1.1 [Lucrari de constructii pentru organizarea 10.61 FU 18.67| santierului 5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 7.96| 5.2 _|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15.92 5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 26.53 A + [TOTAL CAPITOLUL 5 61.02) 382.20) 107.36) CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 _|Pregalirea personalului de exploatare 0; 0 0.00 0.00 Oi 6.2 _|Probe tehnologice si teste 0, 04 0.00 0.00| 0. | [TOTAL CAPITOLUL 6 o 0.00 0.00, 0.00, 0.0

Atasament: Anexa_2.pdf

DEVIZUL GENERAL: Modernizarea parcului Mocioni (llsa) 1 2 3 TOTAL GENERAL: | 3.176,04 din care: C+M | 2.792,86| Raportul generat cu programul WinDoc 3.8 SP88. Web-site: ww.deviz.ro; E-mail: windocQsoftmagazin.ro; Telefon: 0236.477007 A