keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 51/17.03.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului National pentru Teatru in Limba Engleza pentru Adolescenti T4T

17.03.1998

Hotararea Consiliului Local 51/17.03.1998
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului National pentru Teatru in Limba Engleza pentru Adolescenti T4T


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO982151/19.02.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de coorganizator al Festivalului National pentru Teatru in Limba
Engleza pentru Adolescenti T4T. Art.2:Se aproba alocarea sumei de 2.000.000,00
lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura, religie sialte actiuni privind
activitatea sportiva si de tineret", pentru organizarea festivalului.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform
legii.
Art.3:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare;
Fundatiei pentru Teatrul National din Timisoara;
Trupei de Teatru "Heavenly Hell" a Colegiului Banatean;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza