keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 515/25.11.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare si selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 515/25.11.2008
privind constituirea Comisiei de evaluare si selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-25019/ 04.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentrudezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate protecţie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere art.36 alin.2 lit. (d), alin. 4 lit.(a), alin. 6 lit.(a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local în următoarea componenţă:
- SZABO FRANCISC - consilier local
- WOLF ELENA - consilier local
- BUNGĂU IONEL - consilier local
- MOŞIU SIMION - consilier local
- SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN - consilier local
Secretariatul comisiei va fi asigurat de personalul din cadrul Biroului Relaţii Publice, Învăţământ, Sport, Cultură.

Art.2: La lucrările comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pot participa, cu rol consultativ, şi reprezentanţi ai societăţii civile:
- reprezentant al Instituţiei Prefectului (1 membru)
- reprezentant al tinerilor (1 membru din partea ARDOR- Asociaţia Română de Dezbateri Oratorie şi Retorică)
- reprezentant al studenţilor (1 membru din partea OSUT- Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara)
- reprezentant al organizaţiilor nonguvernamentale (1 membru: Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara)

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Urbanism ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi ;
- Direcţiei de Comunicare ;
- Direcţiei de Dezvoltare ;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Membrilor comisiei;
- Membrilor cu rol consultativ din cadrul comisiei;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53- 01 ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2008-25019/ 04.11.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local

Prin HCL 68 din 27.03.2007, Consiliul Local a aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local. În capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţionare este reglementat modul de lucru al comisiei, componenţa acesteia (minim 5 consilieri locali maxim 7, cu drept de vot), secretarul comisiei un reprezentant al Biroului Relaţii Publice (fără drept de vot). De asemenea, este menţionat faptul că printr-o hotărâre a Consiliului Local vor fi desemnaţi membrii comisiei. Prin urmare propunem Consiliului Local Timişoara să nominalizeze componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local.

Din experienţa anilor anteriori şi luând în considerare atât complexitatea domeniilor finanţate cât şi numeroasele solicitări de finanţare a proiectelor care vor fi depuse pentru a fi evaluate, din comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pot face parte, cu rol consultativ şi reprezentanţi ai societăţii civile:

- reprezentant al Instituţiei Prefectului (1 membru) - reprezentant al tinerilor (1 membru din partea ARDOR- Asociatia Română de Dezbateri

Oratorie şi Retorică) - reprezentant al studenţilor (1 membru din partea OSUT- Organizaţia Studenţilor din

Universitatea de Vest Timişoara) - reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale: Federaţia Asociaţiilor de Locatari

Timişoara; Fundaţia Soros Romania, Asociaţia pentru Promovarea Femeii din Romania. De asemenea, specificăm că membrii comisiei nu vor fi remuneraţi pentru activitatea depusă. Violeta Mihalache Director

Alina Pintilie Şef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic