keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 50/09.03.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004

09.03.2004

Hotararea Consiliului Local 50/09.03.2004
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2713/16.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.312/2003 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004;
Având în vedere Adresa nr. 465/21.01.2004 a Consiliului Judeţean Timiş privind finanţarea activităţii de cadastru imobiliar, edilitar;
Având în vedere Adresa nr.FN/2004 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş privind alocarea de surse pentru dezvoltarea sistemului energetic;
În conformitate cu prevederile art.5 alin.4 , art.21 lit.(f) şi (g) şi art.22 alin.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi art.68 lit.(e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 , conform Anexelor nr.1,2,3,4,5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.312/16.12.2003.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
GHEORGHE DAVID
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI