keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/24.01.2006 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.50 /28.09.2004 - privind aprobarea vânzării către Uniunea Democrată a Maghiarilor din Romania a sediului situat în imobilul din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, în baza dispoziţiilor Legii nr.90/2003

24.01.2006

Hotararea Consiliului Local 12/24.01.2006
privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.50 /28.09.2004 - privind aprobarea vânzării către Uniunea Democrată a Maghiarilor din Romania a sediului situat în imobilul din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, în baza dispoziţiilor Legii nr.90/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006-835/17.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 90/2003 - privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 927/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 50/28.09.2004 - privind aprobarea vânzării către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a sediului situat în imobilul din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, în baza dispoziţiilor Legii nr.90/2003;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) si (h) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală , modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.50/28.09.2004 , care va avea următorul cuprins:
"Art.1: Se aprobă vânzarea către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a spaţiului în suprafaţă utilă de 210,22 mp., situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, înscris în C.F.nr.8497 Timişoara, nr.top.16854, închiriat prin contractul de închiriere nr.1221/2001 modificat prin Actul adiţional nr.2/24.04.2003, pentru sediu, la valoarea de inventar de 203.832 lei + T.V.A. (rol), actualizată la data vânzării."
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2004 rămân nemodificate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Banca de Date Urbane;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Uniunii Democrate a Maghiarilor din România;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
BOGDAN ACHIMESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Sediu_UDMR.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU S.A.D. Nr. ………………………………… dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Prin HOTĂRÂREA nr.50 din data de 28.09.2004 privind vânzarea către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a sediului situat în imobilul din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, în baza dispoziţiilor Legii nr.90/2003, s-a aprobat vânzarea către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a spaţiului în suprafaţă utilă de 210,22 mp., situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, închiriat prin contractul de închiriere nr.1221/2001 modificat prin Actul adiţional nr.2/24.04.2003, pentru sediu, în baza art.1 şi art.10 din Legea privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice nr.90 din 18.03.2003, publicată în Monitorul Oficial nr.200/27.03.2003.

Deoarece pe str. Budai Deleanu erau două imobile cu nr.14, din eroare s-a trecut în hotărâre C.F.nr.8554 Timişoara, nr.top.16753 în loc de C.F.nr.8497 Timişoara, nr.top.16854. Avand în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind modificarea HOTĂRÂRII nr.50 din data de 28.09.2004 privind vânzarea către Uniunea Democrată a Maghiarilor din Romania a sediului situate în imobilul din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, în baza dispoziţiilor Legii nr.90/2003, prin care să se modifice art.1 după cum urmează:

“ Art.1: Se aprobă vânzarea către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a spaţiului în suprafaţă utilă de 210,22 mp., situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Budai Deleanu nr.14, înscris în C.F.nr.8497 Timişoara, nr.top.16854, închiriat prin contractul de închiriere nr.1221/2001 modificat prin Actul adiţional nr.2/24.04.2003, pentru sediu, la valoarea de inventar de 203.832 lei + T.V.A., actualizată la data vânzării.”

2. Celelalte articole rămân nemodificate.

VICEPRIMAR DIRECTOR

ing.Adrian Orza ec.Nicuşor Constantin Miuţ ŞEF BIROU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC ing. Marius Voicu REFERENT DE SPEC. sing.Gheorghe Drăgoi