keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 50/01.03.2016
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-3675/16.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentele de gestiune a resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara, Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Serviciului pentru Protectia Copilului şi Familiei, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Timişoara, Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara;
- Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la referatul nr. SC2016-3675/16.02.2016 PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE -2016

Funcţia publică‐Centralizare

Nr. maxim de funcţii publice

Nr. de  funcţii  publice ocupate

Nr. de  funcţii  publice vacante

Nr. maxim  de funcţii 

publice care vor fi 

infiinţate

Nr. maxim  de funcţii  publice  supuse

reorganizării

Nr. maxim  de funcţii  publice  rezervate promovări

i

Nr. maxim  de funcţii  publice  rezervate promovării rapide

Nr. maxim  de funcţii 

publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local 1 1 0 0 0 0 0 1 director executiv în cadrul aparatului propriu  al autorităţilor administraţiei publice locale 8 5 3 0 0 0 0 3 director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate 4 2 2 0 0 0 0 2 director executiv adjunct în cadrul aparatului propriu  al autorităţilor administraţiei publice locale 0 0 0 0 0 0 0 0 director executiv adjunct din cadrul instituţiilor publice subordonate 4 3 1 0 0 0 0 0 şef serviciu 37 34 3 0 0 0 0 3 şef birou 41 28 13 0 0 0 0 13 Total categoria funcţionari publici de conducere 95 73 22 0 0 0 0 22 auditor clasa I grad profesional asistent 1 1 0 0 0 0 0 0 auditor clasa I grad profesional principal 3 1 2 0 0 0 0 2 auditor clasa I grad profesional superior 10 7 3 0 0 0 0 3 consilier juridic clasa I grad profesional debutant 1 1 0 0 0 0 0 0 consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 2 0 0 0 0 0 0 consilier juridic clasa I grad profesional principal 12 10 2 0 3 0 0 2 consilier juridic clasa I grad profesional superior 16 16 0 3 0 3 0 0 consilier  clasa I grad profesional debutant 7 1 6 10 0 0 0 16 consilier  clasa I grad profesional asistent 113 95 18 0 26 0 0 18 consilier  clasa I grad profesional principal 160 139 21 26 71 26 0 15 consilier clasa I grad profesional superior 272 252 20 66 5 66 0 14 inspector  clasa I grad profesional asistent 6 2 4 0 1 0 0 4 inspector  clasa I grad profesional principal 8 5 3 1 3 1 0 3 inspector clasa I grad profesional superior 14 14 0 3 0 3 0 0 politist local clasa I grad profesional debutant 5 5 0 0 0 0 0 0 politist local clasa I grad profesional asistent 55 54 1 45 0 45 0 1 politist local clasa I grad profesional principal 20 20 0 0 0 0 0 0 politist local clasa I grad profesional superior 11 11 0 0 0 0 0 0 Total funcţii publice clasa I 716 636 80 154 109 144 0 78 referent de specialitate  clasa II grad profesional debutant 0 0 0 0 0 0 0 0 referent de specialitate  clasa II grad profesional asistent 0 0 0 0 0 0 0 0 referent de specialitate  clasa II grad profesional principal 0 0 0 0 0 0 0 0 referent de specialitate clasa II grad profesional superior 8 8 0 0 0 0 0 0 politist local clasa  II grad superior 1 1 0 0 0 0 0 0 Total funcţii publice clasa II 9 9 0 0 0 0 0 0 referent  clasa III grad profesional debutant 1 0 1 0 0 0 0 1 referent clasa III grad profesional asistent 1 0 1 0 0 0 0 1 referent clasa III grad profesional principal 4 3 1 0 1 0 0 1 referent clasa III grad profesional superior 68 62 6 1 0 1 0 6 politist local clasa III grad profesional debutant 24 3 21 0 0 0 0 21 politist local clasa III grad profesional asistent 32 30 2 0 35 0 0 2 politist local clasa III grad profesional principal 31 30 1 25 32 25 0 1 politist local clasa III grad profesional superior 66 65 1 17 20 17 0 1 Total funcţii publice clasa III 227 193 34 43 88 43 0 34 Total funcţii publice execuţie 952 838 114 197 197 187 0 112 Total funcţii publice 1047 911 136 197 197 187 0 134

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - CENTRALIZAT -

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01,ver 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SERVICIUL RESURSE UMANE SC2016 –3675 /16.02.2016

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016

Având în vedere prevederile Capitolului III - Elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din administraţia publică locală din Ordinul ANFP nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice potrivit căruia planul de ocupare a funcţiilor publice pentru ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală se aprobă anual centralizat de către Consiliul Local , coroborate cu prevederile art.6 lit.a),7 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 , art.23 din Legea nr.188/1999, art.6 alin.(4), art.26 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010 ;

Luând în considerare referatele privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice întocmite pe fiecare instituţie în parte, respectiv pentru aparatul de specialitate al Primarului –înregistrat sub numărul SC2015- 31749 / 02.12.2015 , pentru Direcţia Poliţia Locală a municipiului Timişoara înregistrat sub numărul SC2016-3658/16.02.2016, pentru Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara înregistrat sub numărul SC2016- 3620/16.02.2016, pentru Serviciul pentru Protectia Copilului şi Familiei înregistrat sub numărul SC2016-3622/16.02.2016, pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Timişoara înregistrat sub numărul SC2016-3621/16.02.2016, pentru Direcţia Fiscală a municipiului Timişoara înregistrat sub numărul SC2016-3663/16.02.2016.

Propunem aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 centralizat, conform anexei parte integrantă a prezentului referat. P.SECRETAR Simona Drăgoi

Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane Gabriela Iova Rodica Aurelian