keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 491/25.11.2008 privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre S.C. PETROM S.A. şi MUNICIPIUL TIMIŞOARA

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 491/25.11.2008
privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre S.C. PETROM S.A. şi MUNICIPIUL TIMIŞOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 25843 / 13.11.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) , alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Contractul de sponsorizare încheiat între SC PETROM SA şi Municipiul Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi reprezintă valoarea investiţiei realizată de către Sponsor în vederea dezvoltării proiectului "Parcurile Viitorului" constând în costurile achiziţionării de bunuri imobile prin destinaţie, mobilier stradal, diverse materiale de construcţii, precum şi costurile executării lucrărilor de construcţii.
Valoarea sponsorizării este de 419.076 EUR.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Contract_sponsorizare_Petrom_-_Primaria_Tm.pdf

1

CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr. _____________/____________

Încheiat între:

S.C. PETROM. S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, având cont nr. RO63 RZBR 0000 0600 0240 6702, deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala S.M.B., reprezentată legal prin dna. Mariana Gheorghe, în calitate de Director General şi dl. Dan Pazara, în calitate de Director - Direcţia Comunicare, denumita în continuare „Sponsorul”

şi

Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, cod 300030, C.I.F. R14756536, cont Trezoreria Timişoara, nr RO86TREZ6212250360XXXXX, reprezentată de dr. ing. Gheorghe Ciuhandu, în calitate de Primar, denumită în continuare „Beneficiarul"

în continuare fiecare denumită în mod individual Partea, iar împreună denumite Părţile.

Părţile au convenit să încheie prezentul Contract de Sponsorizare (denumit în continuare „Contractul” şi/sau Sponsorizarea”, în condiţiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea următoarelor clauze:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1 Sponsorul se angajează să sponsorizeze Municipiul Timişoara cu bunuri şi mijloace financiare în vederea dezvoltării unui proiect de protecţie a mediului intitulat: „Parcurile Viitorului”.

2. DURATA CONTRACTULUI 2.1 Prezentul Contract va fi valabil pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data semnării sale de către Părţi.

3. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 3.1. Valoarea prezentei Sponsorizări este de 419.076 EUR. 3.2. Suma prevăzuta mai sus reprezintă valoarea investiţiei realizată de către Sponsor în vederea dezvoltării proiectului „Parcurile Viitorului” şi reprezintă costurile achiziţionării de bunuri imobile prin destinaţie, mobilier stradal, diverse materiale de construcţii, precum şi costurile executării lucrărilor de construcţii.

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4.1. Obligaţiile Beneficiarului: 4.1.1. Beneficiarul va aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii Sponsorului pe o perioada de 5 ani, în condiţiile legii; În acest scop, Beneficiarul va permite Sponsorului să amplaseze în incinta parcului reabilitat mijloacele sale publicitare şi va lua toate măsurile necesare pentru a păstra buna stare a semnalisticii Sponsorului amplasată în interiorul parcului.. 4.1.2. Beneficiarul, pe toată durata sponsorizării, nu va putea promova marca, emblema, numele sau imaginea unei firme concurente pentru sponsor în Parcul Elevilor (Adolescenţilor); 4.1.3. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică; 4.1.4. Beneficiarul nu va efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea sa, a sponsorului sau a altor persoane, în incinta parcului; 4.1.5. Beneficiarul va prezenta Sponsorului un raport lunar privind paza, întreţinerea, integritatea parcului şi a investiţiei făcută de Sponsor; 4.1.6. Beneficiarul se obliga să primească pe bază de Proces-verbal de predare – primire bunurile şi lucrările efectuate; Procesul – verbal de predare primire se va semna odată cu semnarea prezentului Contract, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor la proiectul „Parcurile Viitorului”, conform Convenţiei încheiată anterior de Părţi. La data încheierii Contractului şi a procesului-verbal de predare-primire, proprietatea asupra bunurilor predate se transmite de la Sponsor la Beneficiar. 4.1.7. Beneficiarul se obligă să asigure reparaţia şi întreţinerea corespunzătoare a bunurilor predate pe toată durata de valabilitate a Contractului. 4.1.8. Beneficiarul va asigura paza şi întreţinerea parcului reabilitat de Sponsor pe întreaga durată de valabilitate a Contractului. 4.1.9. Beneficiarul va înregistra în evidenţa contabilă sumele de bani şi bunurile primite cu titlu de sponsorizare în baza contractului. 4.1.10. Beneficiarul va permite Sponsorului să organizeze în cadrul parcului evenimente de natura sociala şi de protecţie a mediului, numai cu acordul prealabil al Primăriei Municipiului Timişoara şi fără a limita accesul publicului în parc. 4.1.11 Beneficiarul va asigura accesul la utilităţi şi infrastructura necesară, întreţinerea parcului şi bunurilor ce formează obiectul sponsorizării (minim 5 ani), conform competenţelor specifice, în condiţiile legii. 4.2 Obligaţiile Sponsorului: 4.2.1. Sponsorul se obligă să predea Beneficiarului lucrările efectuate în parc şi bunurile achiziţionate aferente, pe bază de Proces-verbal de predare – primire. Totodată, Sponsorul va pune la dispoziţia Beneficiarului un deviz al lucrărilor executate.

2

4.2.2. Începând cu data încheierii Procesului-verbal de predare-primire şi a prezentării devizului lucrărilor se va considera ca Sponsorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile decurgând din prezentul Contract. 4.2.3. Sponsorul va numi o persoană din cadrul personalului Sponsorului, care să menţină legătura cu Beneficiarul. 4.2.4. Sponsorul poate nominaliza în comunicările interne şi externe ale companiei investiţia făcută în parc. Astfel de comunicări se pot referi fără însă a se limita la comunicate de presă şi/sau orice declaraţie în mass-media, anunţuri şi alte materiale publicitare şi/sau informative.

4.3. OBLIGAŢIILE COMUNE ALE PĂRŢILOR: 4.3.1. Părţile îşi asumă răspunderea păstrarea caracterului confidenţial al tuturor informaţiilor privind executarea contractului, cu excepţia aducerii sponsorizării şi a lucrărilor realizate în urma acesteia, la cunoştinţa publicului, precum şi aducerea la cunoştinţa publicului a clauzelor prezentului contract care, având în vedere cerinţele legale, vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local.

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 5.1 Prezentul contract încetează la data expirării conform art. 2 din contract. 5.2. Contractul poate fi reziliat în situaţia în care una din părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Partea în culpă va plăti celeilalte Părţi daune-interese egale cu valoarea sponsorizării. 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

6. FORŢA MAJORĂ 6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract dacă aceasta este invocată în condiţiile legii; prin forţa majoră se înţelege un eveniment exterior şi imprevizibil, imposibil de înlăturat prin voinţa omului şi care face imposibil de executat obligaţiile contractuale. 6.2. Partea care invocă cazul de forţă majoră va notifica celeilalte părţi, în termen de 10 zile, apariţia cazului de forţă majoră. 6.3. Forţa majoră nu este exoneratoare de răspundere în situaţia în care evenimentul nu este notificat celeilalte părţi, potrivit art. 6.2. de mai sus. 6.4. Dacă în termen de 3 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract.

7. NOTIFICĂRI 7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract. 7.2. În cazul în care notificarea se face prin intermediul poştei, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare. 7.3. Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

8. CLAUZE FINALE 8.1. Orice modificare a prezentului Contract este posibilă numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 8.2. Prezentul Contract este guvernat de şi va fi interpretat în conformitate cu legile române. 8.3. Litigiile ivite între Părţi, rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea Contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere vor fi soluţionate de către instanţa judecătorească competentă.

Prezentul Contract a fost încheiat în Timişoara, astăzi ………………… 2008 în 3 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR S.C. PETROM S.A.

BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Director General Mariana Gheorghe

Primar Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Director Direcţia Comunicare Dan Pazara

Viceprimar Adrian Orza

Direcţia Juridică

Director Direcţia Economică

Director Direcţia de Mediu Vasile Ciupa

Serviciul Juridic

Atasament: referat_hot.contract_sponsorizare_PETROM.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR.

REFERAT

Parcul Elevilor (Adolescenţilor) este situat în cartierul Giroc, în spatele Liceului de chimie Azur şi în faţa Liceului Teoretic „Iris” şi a Şcolii Generale cu clasele I-VIII nr. 25. Parcul este de trecere, agrement şi loc de joacă pentru copii.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Adolescenţilor” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL şi aprobat prin HCL nr. 31/29.01.2008.

SC PETROM SA, în cadrul proiectului „PETROM Respect pentru viitor – Parcurile Viitorului, 2008”, a ales municipiul Timişoara, în acest an, în vederea amenajării unui parc la standarde europene.

În acest sens, în februarie 2008, a fost semnată Convenţia, cu numărul SC 2008- 2356/07.02.2008, dintre Primăria Municipiului Timişoara şi SC PETROM SA privind principiile de colaborare şi implicare a părţilor în cadrul proiectului „Parcurile Viitorului” în vederea reamenajării la standarde europene a Parcului Elevilor (Adolescenţilor).

Proiectul de reamenajare a fost întocmit, în urma organizării unui concurs de idei, de către câştigătoarea concursului, Mirela Cârstea. Proiectul respectă Studiul de Fezabilitate în proporţie de 80%, ca obiectiv nou fiind amenajarea unui iaz şi câteva elemente noi din punct de vedere peisagistic (valonamente).

SC PETROM SA a finanţat în totalitate reamenajarea parcului, lucrările fiind executate de SC GREEN SHOP SRL Bucureşti, societate angajată de finanţator.

Parcul a fost inaugurat în 03.08.2008. În data de 25 septembrie 2008 a fost semnat Procesul verbal de predare-primire bunuri/lucrări efectuate în Parcul Elevilor (Adolescenţilor) din Timişoara între Primăria Municipiului Timişoara reprezentată de Primar dr. ing. Gheorghe Ciuhandu şi SC PETROM SA reprezentat de CSR Manager Dana Bănuţă.

PROPUNEM:

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem Comisiilor de specialitate aprobarea contractului de sponsorizare ce se va încheia între SC PETROM SA (finanţator) şi Municipiul Timişoara (beneficiar). Valoarea prezentei Sponsorizări este de 419.076 EUR. Suma prevăzuta mai sus este valoarea investiţiei realizată de către Sponsor în vederea dezvoltării proiectului „Parcurile Viitorului” şi reprezintă costurile achiziţionării de bunuri imobile prin destinaţie, mobilier stradal, diverse materiale de construcţii, precum şi costurile executării lucrărilor de construcţii.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER Avizat juridic, DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod FP53-01, Ver. 1