keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 473/28.10.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere Gradinita PP.29" str. Mures, nr.6, Timisoara

28.10.2008

Hotararea Consiliului Local 473/28.10.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere Gradinita PP.29" str. Mures, nr.6, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008-19346/28.08.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere Gradinita PP.29" str.Mures, nr.6, Timisoara, conform proiectului nr.1718/2008 intocmit de SC "BAU - PROIECT" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii
- Serviciului Audit Public Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI