keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 46/27.02.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Locuinţe Calea Urseni Vest " Timişoara

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 46/27.02.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Locuinţe Calea Urseni Vest " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 1881/08.02.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.91/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor -Urseni";
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " Locuinţe Calea Urseni Vest" Timişoara , conform Proiectului nr.P 4/02-2000 , întocmit de arh. Craculeac Mircea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.4950 -Timişoara, cu nr.topo cuprins între 14238 ; 14240/1 până la 14238;14240/27, constând în 27 parcele, proprietate privată . Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe calea Urseni Vest " Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 4 ani.
Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor din zonă se vor face în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi cu Regulamentul Local de Urbanism.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliul Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Corp Control Primar;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- D-nei Nagy F. Olga Elvira şi d-lui Simion Dan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI