keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 466/18.12.2007 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2008

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 466/18.12.2007
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-27777/10.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2000 - pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutica a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 15, lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2, lit. (b) din Decretul Lege nr. 118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. (d) si alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2008, pezentat in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_protocol_2008.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI NR. ……………………. ………………………

REFERAT Privind acordarea facilităţilor pentru unele categorii de cetăţeni la transportul urban de călători în

municipiul Timişoara în anul 2008

Având în vedere practica anilor precedenţi şi deconturile transmise de către R.A. Transport Timişoara privind reducerile şi gratuităţile acordate în anul 2007 la transportul în comun, se prevăd pentru anul 2008, următoarele facilităţi la transportul în comun:

- pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara, vor circula gratuit pe baza cuponului de pensie şi buletinului sau cărţii de identitate

- Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiei emise de RATT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de asociaţie. Datele se vor transmite şi în format electronic. Ridicarea legitimaţiilor în vederea distribuirii se va face pe baza de delegaţie semnată şi ştampilată de asociaţie. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nici o asociaţie vor prezenta la RATT în original şi copie buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al Legii în baza cărora vor beneficia de legitimaţie de transport gratuit. De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Serviciul de Asistenţă din cadrul PMT o adeverinţă în baza căreia pot solicita , împreună cu buletinul sau cartea de identitate(original şi copie), la RATT, legitimaţie de călătorie valabilă până la finele anului în care a fost eliberată adeverinţa.

- Reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 1 lună, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform HG 1364/2006. Aceştia vor circula pe baza de abonament lunar eliberat de RATT, în baza adeverinţelor emise de Centrul de Transfuzii (original), Buletin / Carte Identitate (original şi copie);

- Reducere 20% a costului abonamentelor cetăţenilor cu domiciliul în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărţii de Identitate. Eliberările se fac la chioşcurile RATT iar evidenţa se păstrează în format electronic

- Reducere 50% a costului abonamentelor la transportul în comun, elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza carnetului de elev vizat la zi. Eliberările se fac la chioşcurile RATT iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic;

- Copiii preşcolari şi elevii, până la nivelul clasei a IV a, inclusiv, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun în baza pe baza carnetului de elev vizat la zi;

- Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Casei Faenza pe baza legitimaţiei de serviciu;

- Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii serviciului SALVO pe baza legitimaţiei de serviciu;

- Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista nominală cu cele 10 persoane.

- Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Serviciului de Ajutor Maltez din România, filiala Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice.

- Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (medicale, adeverinţe venit, etc.) precum şi pentru elevii, studenţii şi sportivii cu merite deosebite, pe baza unei adeverinţe eliberate de unitatea de învăţământ, respectiv de cluburile sportive la care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru cursele speciale solicitate de Primăria Municipiului Timişoara pentru acţiunile la care este coparticipantă sau a transportului pe mijloace de transport în comun participanţilor la manifestările de interes public la care Primăria Municipiului Timişoara este coparticipantă. Acordarea gratuităţilor se face pe bază de referarat aprobat de Primarul Municipiului Timişoara până la valoarea de 250.000 lei/an.

- Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul în comun studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara. Eliberarea abonamentelor se face pe baza card-ului EURO<26 cu sigla municipiului Timişoara in conformitate cu HCL nr. 151/29.03.2005, şi a Buletinului /Carte identitate (original), iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic.

- Gratuitate pentru nevăzători şi însoţitorii acestora la costul abonamentelor pentru transportul în comun. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor emise de Asociaţia Nevăzătorilor

Propunem aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai

municipiului Timişoara, protocol încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara, prezentat în anexă.

DIRECTOR ŞEF SERVICIU R.T.U.

CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

CONSILIER PRINCIPAL AVIZAT JURIDIC, SORIN TRUŢA MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Protocol_2008.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI NR……………………………..

Protocol de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2008 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun astfel: a) pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara, vor circula gratuit pe baza cuponului de pensie şi buletinului sau cărţii de identitate. b) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiei emise de RATT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de asociaţie. Datele se vor transmite şi în format electronic. Ridicarea legitimaţiilor în vederea distribuirii se va face pe baza de delegaţie semnată şi ştampilată de asociaţie.

Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nici o asociaţie vor prezenta la RATT în original şi copie buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al Legii în baza cărora vor beneficia de legitimaţie de transport gratuit.

De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Serviciul de Asistenţă din cadrul PMT o adeverinţă în baza căreia pot solicita , împreună cu buletinul sau cartea de identitate(original şi copie), la RATT, legitimaţie de călătorie valabilă până la finele anului în care a fost eliberată adeverinţa. c) Reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 1 lună, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform HG 1364/2006. Aceştia vor circula pe baza de abonament lunar eliberat de RATT, în baza adeverinţelor emise de Centrul de Transfuzii (original), Buletin / Carte Identitate (original şi copie); d) Reducere 20% a costului abonamentelor cetăţenilor cu domiciliul în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărţii de Identitate. Eliberările se fac la chioşcurile RATT iar evidenţa se păstrează în format electronic; e) Reducere 50% a costului abonamentelor la transportul în comun, elevilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza carnetului de elev vizat la zi. Eliberările se fac la chioşcurile RATT iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic; f) Copiii preşcolari şi elevii, până la nivelul clasei a IV a, inclusiv, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun în baza pe baza carnetului de elev vizat la zi; g) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Casei Faenza pe baza legitimaţiei de serviciu;

h) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii serviciului SALVO pe baza legitimaţiei de serviciu; i) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista nominală cu cele 10 persoane. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiile similar asociaţiilor menţionate la litera b). j) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Serviciului de Ajutor Maltez din România, filiala Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea legitimaţiilor similar asociaţiilor menţionate la litera b). k) Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (medicale, adeverinţe venit, etc.) precum şi pentru elevii, studenţii şi sportivii cu merite deosebite, pe baza unei adeverinţe eliberate de unitatea de învăţământ, respectiv de cluburile sportive la care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru cursele speciale solicitate de Primăria Municipiului Timişoara pentru acţiunile la care este coparticipantă sau a transportului pe mijloace de transport în comun participanţilor la manifestările de interes public la care Primăria Municipiului Timişoara este coparticipantă. Acordarea gratuităţilor se face pe bază de referarat aprobat de Primarul Municipiului Timişoara până la valoarea de 250.000 lei/an. l) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul în comun studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara. Eliberarea abonamentelor se face pe baza card-ului EURO<26 cu sigla municipiului Timişoara in conformitate cu HCL nr. 151/29.03.2005, şi a Buletinului /Carte identitate (original), iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic. m) Gratuitate pentru nevăzători şi însoţitorii acestora la costul abonamentelor pentru transportul în comun. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor emise de Asociaţia Nevăzătorilor. Art. 2. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2008 la transportul urban de călători pentru toate aceste categorii se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECTOR GENERAL,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU ING. EUGEN STĂNESCU

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI CULIŢĂ CHIŞ