keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 446/18.12.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-27803/10.12.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007.
Avand in vedere Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificată ;
In conformitate cu art. 36 alin.2 lit. (b) , alin.4 lit.a si art.63 alin.1 lit.c si alin.4 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată ;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite).

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară , Directia Patrimoniu, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Drumuri şi Transporturi, Direcţia de Mediu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2_cu_amendament.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR SC2007-20.582/18.10.2007

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2007 rectificat 6

, Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

TOTAL GENERAL 120.005,49 93.130,72 213.136,21 -buget local-A 96.631,57 50.130,28 146.761,85

18.056,04 18.404,01 36.460,05 -buget local-C 5.317,88 24.596,43 29.914,31 TOTAL GENERAL 120.005,49 93.130,72 213.136,21

0,00 din care pe capitole 0,00 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 1.993,00 5.149,43 7.142,43 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 700,00 981,00 1.681,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.293,00 4.168,43 5.461,43 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.993,00 5.149,43 7.142,43 Total, din care: Construcţii 700,00 981,00 1.681,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 993,00 3.523,43 4.516,43 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 300 445,00 745,00

0,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

0 B. Lucrări noi 700,00 981,00 1.681,00 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post) 981 981,00 Extindere Reţea Data Voce 700,00 0,00 700,00 Mansardare Primărie 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 1.293,00 3.560,00 4.853,00 Dotări independente 993,00 3.115,00 4.108,00 Dotări Primărie 0,00 3.115,00 3.115,00 Studii şi proiecte 300,00 445,00 745,00 Expertiza amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post) 19,00 19,00 Barometrul politicilor publice din Timişoara 26,00 26,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 300,00 400,00 700,00 SF+ Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 0,00 0,00 DIRECTIA FISCALA - Dotari 608,43 608,43 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 582,52 582,52 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 239,15 239,15 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Total, din care: Construcţii 0,00 239,15 239,15 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 343,37 343,37 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 0,00 582,52 582,52

131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04

1

A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 0,00 239,15 239,15 Casa Casatoriilor si Serviciul de Evidenta a Persoanelor 239,15 239,15

0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Dotări independente 343,37 343,37 Dotări 343,37 343,37 Studii şi proiecte 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 0,00 564,00 564,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 564,00 564,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 35,20 35,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 372,60 372,60 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 156,20 156,20 61.02.03.Ordine publică 0,00 559,00 559,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 0,00 559,00 559,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 559,00 559,00 Dotări independente 367,60 367,60 Achiziţie masini, echipamente si mijloace de transport 35,20 35,20 Studii şi proiecte 0,00 156,20 156,20 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Mehala 0,00 0,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Freidorf 0,00 0,00 0,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Fratelia 0,00 156,20 156,20

0,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 0,00 5,00 5,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 5,00 5,00 Dotări independente 0,00 5,00 5,00 Dotări 0,00 5,00 5,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 1.359,00 14.938,30 16.297,30 A.Lucrări în continuare 0,00 2.600,75 2.600,75 B. Lucrări noi 1.359,00 11.503,00 12.862,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 834,55 834,55 Total, din care: Construcţii 1.359,00 14.103,75 15.462,75 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 480,25 480,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 354,30 354,30 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 528,00 5.396,05 5.924,05 65.02.03.01.Învăţământ preşcolar 528,00 2.228,10 2.756,10 A. Lucrări în continuare 0,00 60,00 60,00 Reparatii capitale gradinita PN22 0,00 60,00 60,00 B. Lucrări noi 528,00 1.918,00 2.446,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7 22,00 0,00 22,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19 50,00 0,00 50,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5 56,00 0,00 56,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 0,00 0,00 Mansardare gradinita PS1 150,00 150,00 Reparatii capitale gradinita PP22 200,00 200,00 Mansardare gradinita PP20 200,00 200,00 Mansardare gradinita PP14 500,00 500,00 Extindere Gradinita PP. 12 100,00 100,00

2

Reparatii capitale Gradinita PP 31 194,00 194,00 Reabilitare Gradinita PP 32 79,00 79,00 Reabilitare Gradinita PP 25 262,00 262,00 Reabilitare PN. 10 200,00 200,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 250,10 250,10 Dotări independente 135,00 135,00 Achiziţie plită gaz PP 22, PP 48, PP11, PP3 135,00 135,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 0,00 0,00 Studii şi proiecte 115,10 115,10 proiect instalaţii int. PP.22 0,00 0,00 proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22 2,00 2,00 proiect SF instal.PP.23 0,00 0,00 proiect mansardare clădire PP.20 13,10 13,10 SF Extindere Gradinita PP12 16,00 16,00 SF+ proiect mansardare PP.14 84,00 84,00

65.02.03.02 Învăţământ primar 0,00 3.167,95 3.167,95 A.Lucrări în continuare 0 767,75 767,75 Bransamente utilitati, reparatii capitale Gen 11 127,75 127,75 Reparatii capitale Gen2 290,00 290,00 Reabilitare Grup Scolar Silvic 350,00 350,00 B. Lucrări noi 0,00 2.170,00 2.170,00 Extindere branşament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4 150,00 150,00 Reparatii capitale Sc.Gen 4 100,00 100,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 72,00 72,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22 127,00 127,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 11 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29 8,00 8,00 Extindere sala de sport Gen. 9 50,00 50,00 Amenajare vestiar Gen 24 250,00 250,00 Reparatii capitale scoala gen16 380,00 380,00 Reparatii capitale scoala gen 22 130,00 130,00 Reparatii capitale scoala gen27 450,00 450,00 Reparatii capitale scoala gen29 200,00 200,00 Reparatii capitale scoala gen 1 50,00 50,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 230,20 230,20 Dotări independante 200,00 200,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 200,00 200,00 Studii şi proiecte 30,20 30,20 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 0,00 0,00 Proiect+SF constr.lab. Gen.14 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.27 0,00 0,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 5,20 5,20 65.02.04 Învăţământ secundar 831,00 9.542,25 10.373,25 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 831,00 9.542,25 10.373,25 A. Lucrări în continuare 0,00 1.773,00 1.773,00 Reparatii capitale Lic I.Vidu 0 30,00 30,00 Reparatii capitale Lic Silvic 267,00 267,00 Reparatii capitale Lic E.Ungureanu 580,00 580,00 Reparatii capitale LicCFR 436,00 436,00 Reparatii capitale Lic Agricol 460,00 460,00 B. Lucrări noi 831,00 7.415,00 8.246,00 Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Reabilitare Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 100,00 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00

Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 100,00 0,00 100,00

Reparatii capitale Lic V.Tepes 500,00 500,00

Reparatii capitale Lic G.Moisil 800,00 800,00

Reparatii capitale Lic C.Sylva 150,00 150,00

Reparatii capitale Lic N.Lenau 150,00 150,00

Utilitati Reabilitare retea termica Lic. N. Lenau 215,00 215,00

Reparatii capitale Lic Bartok Bela 800,00 800,00

Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup Scolar Silvic 0,00 383,00 383,00 Dotari investitionale Colegiul Tehnic de vest 500,00 500,00

3

Reabilitare Colegiul Tehnic Henri Coanda 350,00 350,00 Investitii Lic. Bela Bartok 200,00 200,00 Colegiul Economic F.S. Niti 337,00 337,00 Reabilitare Grup Sc. Transporturi Auto 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 354,25 354,25 Dotări independente 145,25 145,25 Achiziţie plite cu montaj 90,25 90,25 Dotari Lic.Auto 55,00 55,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 0,00 0,00 Studii şi proiecte 209,00 209,00 Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil 0,00 0,00 Proiectare rampe unit.învăţământ 25,00 25,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu 2,00 2,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu 2,00 2,00

Proiect GŞ-Ungureanu 180,00 180,00 Capitolul 66.02 Sănătate 3.040,00 1.300,00 4.340,00 66.02.06 Spitale 3.040,00 1.300,00 4.340,00 A.Lucrări în continuare 1.840,00 390,00 2.230,00 B. Lucrări noi 1.200,00 295,86 1.495,86 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 614,14 614,14 Total, din care: Construcţii 3.040,00 685,86 3.725,86 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 250,00 250,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 364,14 364,14 A. Lucrări în continuare 1.840,00 390,00 2.230,00 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi 500,00 390,00 890,00 Construcţie Centru MRF 1.340,00 0,00 1.340,00

0,00 B. Lucrări noi 1.200,00 295,86 1.495,86 Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL 700,00 0,00 700,00 Reabilitare centrală abur spital V.Babeş 0,00 0,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi 295,86 295,86 Extindere corp B secţia prematuri şi lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ŢURCANU 500,00 0,00 500,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 614,14 614,14 Dotări independente NEESALONAT 250,00 250,00 Studii şi proiecte 364,14 364,14 SF + proiect mansardare Sp.V.Babeş 0,00 0,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 90,00 90,00 SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeş 100,00 100,00 SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeş 0,00 0,00 SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 0,00 0,00 Proiect dezmembrare Clinica de Neuropsihiatrie Infantila (L/Turcanu) 20,00 20,00 SF+pr. Reabilitare Cl.Noi 154,14 154,14 SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 0,00 0,00

0,00 Capitolul 67.02 Cultură recreere şi religie 4.368,90 3.551,90 7.920,80 Total, din care: A.Lucrări în continuare 3.363,90 296,10 3.660,00 B. Lucrări noi 178,00 1.174,00 1.352,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 827,00 2.081,80 2.908,80 Construcţii 3.541,90 1.470,10 5.012,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 250,00 1.063,00 1.313,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 577,00 1.018,80 1.595,80 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 1.805,00 1.805,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 800,00 800,00 Reabilitare Modernizare instalatie de ventilatie si climatizare-Filarmonica 800,00 800,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 1.005,00 1.005,00 Dotări independente 0,00 986,00 986,00 Dotări 510,00 510,00

4

Dotari Filarmonica 476,00 476,00 Studii şi proiecte 19,00 19,00 SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol" 19,00 19,00

0,00 0,00

67.02.03.07 Casa de cultură 250,00 0,00 250,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 250,00 0,00 250,00 Dotări independente 250,00 0,00 250,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 2.113,90 296,10 2.410,00 A. Lucrări în continuare 2.113,90 296,10 2.410,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament) 2.113,90 296,10 2.410,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare bază sportivă Dan Paltinişan (pentru copii) 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.005,00 1.450,80 3.455,80 A. Lucrări în continuare 1.250,00 0,00 1.250,00 Reamenajare Gradină Zoologică 1.250,00 0,00 1.250,00 B. Lucrări noi 178,00 374,00 552,00 Amenajare parc zona Uzinei 78,00 0,00 78,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 0,00 0,00 0,00 Sistem de irigaţii zona verde Piaţa Victoriei 0,00 0,00 0,00 Reamenajare Parcul Poporului 100,00 0,00 100,00

Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina 66,00 66,00 Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor 115,00 115,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor 105,00 105,00 Reamenajare si modernizare Parcul Botanic 88,00 88,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 577,00 1.076,80 1.653,80 C. Dotări independente şi alte investiţii 577,00 77,00 654,00 achizitii dotari gradina zoo 577,00 77,00 654,00 Studii şi proiecte 0,00 999,80 999,80 SF Iluminat Gradina Zoologică 0,00 0,00 SF Modernizare Parcul Justiţiei 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Bihor 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Stadion 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Alpinet 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Scudier Central 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Vasile Pârvan 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Catedralei 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Studenţesc 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arcidava 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Libertăţii 0,00 0,00 SF Modernizare Scuar Elevilor - Adolescentilor 50,00 50,00 SF, PT, DE Extindere Grădina Zoologică 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Avram Iancu 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Sf.Nicolae - Panu Pincio 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril - Măslinului 50,00 50,00 SF economico-financiar Parcul Copiilor 20,00 20,00 SF Modernizare incintă Colegiul Bănăţean 0,00 0,00 SF Reamenajare Parc str. Zürich-Lorena 56,00 56,00 SF Reamenajare spaţii verzi aliniament Calea Lipovei 50,00 50,00 SF Reamenajare spaţii verzi aliniament Calea Şagului 50,00 50,00 Extindere si restaurare gard Parcul Poporului 23,80 23,80

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 143,28 606,11 749,39 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 606,11 749,39 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 70,00 70,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 143,28 561,93 705,21 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21

5

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 153,93 297,21 Dotări independente 143,28 153,93 297,21 Dotări PARTIAL NEESALONAT 143,28 153,93 297,21 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 0,00 452,18 452,18 68.02.15.01 Ajutor social 0,00 408,00 408,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 408,00 408,00 Dotări independente 0,00 408,00 408,00 Dotări 0,00 408,00 408,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 44,18 44,18

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 44,18 44,18 Dotări independente 0,00 44,18 44,18 Achiziţie autoturism 0,00 44,18 44,18 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 SF şi Proiect Cantina Socială 0,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 25.427,16 14.328,03 39.755,19 A.Lucrări în continuare 18.153,29 2.320,00 20.473,29 B. Lucrări noi 6.913,87 3.611,00 10.524,87 C. Dotări independente şi alte investiţii 360,00 8.397,03 8.757,03 Total, din care: Construcţii 25.067,16 5.931,00 30.998,16 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 2.367,43 2.367,43 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 360,00 6.029,60 6.389,60 70.02.03 Locuinţe 1.282,00 1.137,00 2.419,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 1.282,00 937,00 2.219,00

0,00 A.Lucrări în continuare 632,00 100,00 732,00 Consolid mansard imobil str. Ştefan cel Mare nr.2-P-ţa Romanilor 1 0,00 0,00 0,00 Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B) 0,00 100,00 100,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B 100,00 0,00 100,00 Amenajări exterioare zona Polonă 9 532,00 0,00 532,00

0,00 B. Lucrări noi 650,00 350,00 1.000,00 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric NESALONARE 0,00 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin nr 4 str.Polonă 650,00 350,00 1.000,00 Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii NEESALONATE 0,00 487,00 487,00 Dotări independente 0,00 300,00 300,00 Dotări NEESALONATE 0,00 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 187,00 187,00 Istoria urbanistică a Timişorii 7,00 7,00 SF + expertiza Consolidare si reabilitare imobil Stefan cel Mare nr.2 Piata Romanilor 0,00 0,00 SF +expertiza Reparatii capitale reabilitare corp cladire V.Alecsandri nr.1 180,00 180,00 Sf.+ Pr. Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 0,00 0,00

0,00 70.02.03.30 Locuinţe 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00

0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 16.186,00 3.950,00 20.136,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 16.186,00 3.950,00 20.136,00

0,00 A. Lucrări în continuare 10.921,29 1.085,00 12.006,29 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 770,00 0,00 770,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. 0,00 0,00 0,00

6

Extin. reţea apă-canal - zona Bobâlna 339,00 0,00 339,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 2.316,88 28,00 2.344,88 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 310,00 0,00 310,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 880,00 13,00 893,00 Sistem major canal Cartier Plopi 2.913,29 24,00 2.937,29 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 7,01 20,00 27,01 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 500,00 0,00 500,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 980,00 0,00 980,00 -Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 6,50 0,00 6,50 Extindere retea apa-canal zona Blascovici 431,41 0,00 431,41 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 462,00 0,00 462,00 extindere reţea canal -str.Steaua 0,40 0,00 0,40 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş 2,17 0,00 2,17 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 10,00 0,00 10,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor 1,89 0,00 1,89 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 214,00 0,00 214,00 Extindere reţea apa-canal -str.Aurel Pop 0,90 0,00 0,90 Extindere reţea apa-str nr 1 Cartier Plopi 0,20 0,00 0,20 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) 2,34 0,00 2,34 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 1,79 0,00 1,79 Extindere reţea canal -str.C. Baba 1,20 0,00 1,20 Extin. reţea apă- canal . - zona str. Mureş 16 1,67 0,00 1,67 Extin. reţea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC 1,04 0,00 1,04 Extin. reţea apă - str. Euripide 2,06 0,00 2,06 Extin. reţea apă- canal - str. Aprodu Movilă 1,00 0,00 1,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 211,33 0,00 211,33 Extin. reţea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2 2,71 0,00 2,71 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 350,00 0,00 350,00 Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu 200,40 0,00 200,40 Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III 0,10 1.000,00 1.000,10 B. Lucrări noi 5.264,71 2.665,00 7.929,71 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 750,00 0,00 750,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 100,00 0,00 100,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 571,89 0,00 571,89 Extindere reţea apă- str. Louis Ţurcanu 79,81 0,00 79,81 Extindere reţea apa- str. Obreja 98,38 0,00 98,38 Extindere reţea apă- str. N. S. de Haţeg 124,69 0,00 124,69 Extindere reţea canal-str.Moise Doboşan 93,17 0,00 93,17 Extindere reţea canal- str. Stephenson 308,21 0,00 308,21 Extindere reţea canal- str. Mircea cel Bătrân (parţial) 162,36 0,00 162,36 Extindere reţea canal- str.Ruderia 342,00 0,00 342,00 Extindere reţea canal- str.Cometei (parţial) 103,17 0,00 103,17 Extindere reţea apa-canal- str. C. Prezan 120 188,33 0,00 188,33 Extindere reţea apa-canal- str. M. Neamţu 440,63 0,00 440,63 Extindere reţea canal- str. Rarău 219,29 0,00 219,29 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7 8,69 202,86 211,55 Extindere reţea apa-canal- str. M. Sadoveanu 215,47 0,00 215,47 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy. 470,61 0,00 470,61

Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 36,30 200,00 236,30 Extindere reţea apă- str. Anina 4,40 47,84 52,24 Extindere reţea canal -str. Grigore Antipa 7,74 255,22 262,96 Extindere reţea apă-canal -str. Muncii 11,31 318,39 329,70 Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu 10,12 250,26 260,38 Extinderi reţele apă-canal -zona Muzicescu – Urseni 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia 16,66 344,92 361,58 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev 41,65 115,00 156,65 Extinderi reţele apă-canal –zona Trubadur-Eroilor 5,00 212,62 217,62 Extinderi reţele apă-canal – zona Dâmboviţa-Lacului 39,76 160,00 199,76 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V 41,65 0,00 41,65 Sistem major canal –cartier Kuntz- etapa a II-a 54,74 0,00 54,74 Sistem major canal –zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a 60,10 0,00 60,10 Extindere reţea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde 132,13 0,00 132,13 Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor calea Mosnitei 114,64 0,00 114,64 Extinderi reţele canal - zona Plopi-Canal Bega 192,84 0,00 192,84 Sistem major canal – cartier Ciarda Roşie -etapa II 44,63 0,00 44,63 Sistem major canal – cartier Plopi- -etapa II 48,79 0,00 48,79 Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 28,56 0,00 28,56

7

Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 18,45 57,89 76,34 Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 21,42 100,00 121,42

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00

0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 6.600,00 1.200,00 7.800,00

0,00 A. Lucrări în continuare 6.600,00 1.000,00 7.600,00 Extindere reţele iluminat public zona de nord 3.399,96 500,00 3.899,96 Extindere reţele iluminat public zona de sud 3.200,04 500,00 3.700,04 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 200,00 200,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 200,00 200,00 SF+ Pr. ref.branşam.şi instalatii iluminat cimitire 0,00 0,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 0,00 150,00 150,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 150,00 150,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 0 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50 50 SF extindere retele gaze naturale 0 0

0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvolt 1.359,16 7.891,03 9.250,19

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 135,00 135,00 Incubator de afaceri 0,00 0,00 Montare CT + instalare încălzire Secţia 4 Poliţie 90,00 90 piata de gros 45,00 45 B. Lucrări noi 999,16 596,00 1.595,16 Parc tehnologic 0 36,00 36,00 Reabilitare Pta Văcărescu 0 280,00 280,00 Reabilitare spatii publ din centrul istoric in vederea dezv.turismului 0 60,00 60,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Cetate 0 0,00 0,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana 999,16 0,00 999,16 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,2004 70,00 70,00 Reabilitare si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara-Bastionul Therezia- HCL376/11.10.2007 150,00 150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 360,00 7.160,03 7.520,03 Dotări independente 0,00 1.867,43 1.867,43 Achiziţie teren P-ta Văcărescu 0,00 1318,00 1318,00 Dotări - rampe electromagnetice la instituţii din Municipiul Timişoara 100,00 100,00 Statie de Clorinare-Complex Bega 25,00 25,00 Achizitie gherete mobile pt.asigurarea pazei 40,00 40,00 majorare valoare imobil str.Gh.Lazar nr 1 384,43 384,43 Studii şi proiecte 360,00 5.292,60 5.652,60 alte studii si proiecte 364,00 364,00 Studiu privind zonele de cladiri inalte a Municipiului Timisoara 100,00 100,00 Studii de densificare pe cartiere rezidentiale cu regim P+2+M 463,00 463,00 Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement 500,00 500,00 Master plan-Zona Metropolitana Timisoara 1.000,00 1000,00 SF + Proiectare Extindere Sala Olimpia 180,00 180,00 SF + Proiectare Realizare Complex Sportiv "COMPLEX BEGA" 180,00 180,00 SF Conceptul integrat de reabilitare urbană 0,00 0,00

8

n

0

SF sistem integrat de semnalizare 47,40 47,40 SF Iluminat Public şi Arhitectonic 168,60 168,60 SF Reabilitare Fântâni şi Statui 94,80 94,80 SF Reabilitare Clădiri Piaţa Victoriei 279,80 279,80 Diverse SF-uri Iosefin 12,00 12,00 Diverse Sf-uri Fabric 12,00 12,00 SF+Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice 0,00 150,00 150,00 SF+Expertiza Cazarma U 0,00 30,00 30,00 Studiu de trafic pe zona centrală 0,00 130,00 130,00 SF Spaţii publice 0,00 5,00 5,00 Studiu Concept turistic zona Cetate 0,00 36,00 36,00 Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental 200,00 200,00 Documentaţie topo-cadastrale 250,00 250,00 Planuri urbanistice zonale 750,00 750,00 plan urbanistic general 500,00 500,00 Planuri urbanistice de detaliu 200,00 200,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 405,00 405,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 405,00 405,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 0,00 405,00 405,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 405,00 405,00 Alte studii si proiecte 105,00 105,00 SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deşeurilor 300,00 300,00

Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de mu 8.747,26 0,00 8.747,26 A.Lucrări în continuare 5.452,09 0,00 5.452,09 B. Lucrări noi 3.275,57 0,00 3.275,57 C. Dotări independente şi alte investiţii 19,60 0,00 19,60 Total, din care: Construcţii 8.727,66 0,00 8.727,66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19,60 0,00 19,60 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 8.747,26 0,00 8.747,26

0,00 A. Lucrări în continuare 5.452,09 0,00 5.452,09 Modernizare RTS PT nr. 87 191,16 0,00 191,16 Modernizare RTS Cartierul Soarelui 538,67 0,00 538,67 modernizare RTS cartierul Calea Şagului 1.150,72 0,00 1.150,72 Modernizare RTS Cartierul Fabric 722,78 0,00 722,78 Modernizare RTS Cartierul Girocului 1.105,61 0,00 1.105,61 Modernizare RTS Campus Universitar 868,55 0,00 868,55 Modernizare RTS Zona Bucovina 300,00 0,00 300,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului 574,60 0,00 574,60

0,00 B. Lucrări noi 3.275,57 0,00 3.275,57 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii 400,00 0,00 400,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei 539,07 0,00 539,07 Reabilitare RTS ZONA Steaua 350,00 0,00 350,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei 200,00 0,00 200,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,20 66,50 0,00 66,50 Casa Căsătoriilor şi Serviciul de evidenţă a populaţiei 339,15 0,00 339,15 Amenajare sediu poliţia comunitară 1.380,85 0,00 1.380,85 C. Dotari independente si alte investitii 19,60 0,00 19,60 Dotari independente 19,60 0,00 19,60 Studii şi proiecte 0,00 0,00

9

dotari protectie civila 19,60 0,00 19,60

10

Dotări independente 0,00 0,00

0

Achizitii refugii călători 100,00

a

Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 44.158,00 44.158,00 A.Lucrări în continuare 0,00 44.000,00 44.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 158,00 158,00 Total, din care: Construcţii 0,00 44.000,00 44.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 158,00 158,00 81.01.06 Energie termică 0,00 44.158,00 44.158,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 44.000,00 44.000,00 Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara 44.000,00 44.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă condominii pe anul 2006 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 158,00 158,00

0,00 Studii şi proiecte 0,00 158,00 158,00 Studii şi proiecte CT/PT şi reţele Torac Bitolia Apateu 0,00 0,00 0,00 SF privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1 0,00 44,00 44,00 PT privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1 0,00 114,00 114,00 Capitolul 84.02 Transporturi 74.926,89 7.547,43 82.474,32 A.Lucrări în continuare 67.822,29 523,43 68.345,72 B. Lucrări noi 4.429,60 600,00 5.029,60 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.675,00 6.424,00 9.099,00 Total, din care: Construcţii 72.251,89 1.123,43 73.375,32 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 4.914,00 4.914,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 100,00 100,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 150,00 1.410,00 1.560,00 84.02.03 Transport rutier 74.926,89 7.547,43 82.474,32 84.02.03.02 Transportul în comun 6.845,00 1.670,00 8.515,00

0,00 A. Lucrări în continuare 4.070,00 0,00 4.070,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/ 4.070,00 0,00 4.070,00 B. Lucrări noi 100,00 100,00 200,00 Al doilea sens de circulaţie linie troleibuz BV Pârvan 50,00 0,00 50,00 Linie de troleibuz str.Lidia 50,00 0,00 50,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul 100,00 Timişoara

100,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.675,00 1.570,00 4.245,00 Dotări independente 2.525,00 1.100,00 3.625,00 Sistem integrat de eficientizare incasări 2.525,00 0,00 2.525,00 Achiziţii mijloace de transport 0,00 1.000,00 1.000,00

100,00 Studii şi proiecte 150,00 470,00 620,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 150,00 0,00 150,00 Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare 0,00 150,00 150,00 SF Reabilitare infrastructura la reteaua de transport in comun cu tranvaiul - amenajari str 0,00 130,00 130,00

0,00 0,00 0,00 Sistem integrat de transport intermodal 0,00 10,00 10,00 Consultanţa Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în 0,00 0,00 0,00 Reactualizare Cadastru Rutier 0,00 0,00 0,00 SF Extindere reţea contact linia 13 0,00 0,00 0,00 SFClădiri admin. Spaţii de productie şi depou tramvai C.Buziaşului 0,00 0,00 0,00 SF Extindere reţea de transport electric, modernizare depou blv Dâmboviţa 0,00 0,00 0,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în perspectiva extinderii 0,00 0,00 0,00 Studiu privind conectarea relatiilor de transport public 0,00 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de troleibuz 0,00 10,00 10,00 Studiu de amenajare a autogărilor 0,00 10,00 10,00 Studiu de extindere a reţelei de autobuz 0,00 10,00 10,00

11

o

Amenajare str. Ion Raţiu 377,53 0,00 Amenajare P-ţa Hunedoara 523,43

Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 1.011,75 0,00

Amenajare str. Galileo Galilei 397,41 0,00 397,41 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 762,33 0,00 762,33 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 542,12 0,00 542,12 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad 6.534,29 0,00 6.534,29 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului 8.047,32 0,00 8.047,32

Amenajare P-ţa Traian 362,21 0,00 362,21 Amenajare str. Agronomiei 724,90 0,00 724,90

Amenajare str. Busuioc 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Veronica Micle 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Olarilor 200,00 0,00 200,00

Amenajare str Mureş 300,00 0,00 300,00 Amenajare Botoca Drăghicescu 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Octav Băncilă 100,00 0,00 100,00

Amenajare str . Anişoara Odeanu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Pius Brânzeu 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Aida 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Barsei 150,00 0,00 150,00

Studiu privind implementare sistemului "park and ride" 0,00 10,00 10,00 Studiu de reamenajare a intersecţiilor cheie pe radialele principale 0,00 10,00 10,00 Studiu de realizare de platforme logistice 0,00 10,00 10,00 Studiu privind realizarea pasaj zona Dâmboviţa inel IV 0,00 10,00 10,00 Studiu de realizare a lucrărilor inelului IV 0,00 10,00 10,00 Studiu de modernizare a gărilor C.F. ca staţii de transfer intermodal 0,00 10,00 10,00 Studiu privind ridicarea liniei C.F. pe estacadă în mun. Timişoara 0,00 10,00 10,00 Studiu privind valorificarea reţelei de căi ferate industriale 0,00 10,00 10,00 Studiu privind verificarea potenţialului de trafic naval pe canalul Bega 0,00 10,00 10,00 Studiu privind amenajarea aerogării ptr. legătura cu transp. CFR şi public urban 0,00 10,00 10,00 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizarii de piste pt biciclete şi zone piet 0,00 10,00 10,00 Studiu privind amenajarea "Central parc" în Pădurea Verde 0,00 10,00 10,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 0,00 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de tramvai 0,00 10,00 10,00 SF Modernizare şi extindere reţea troleibuz, substaţii de redresare şi reţea de alimentare 0,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 68.081,89 1.963,43 70.045,32

0,00 A. Lucrări în continuare 63.752,29 523,43 64.275,72 Amenajare str. Vasia Vasilescu 520,00 0,00 520,00 Modernizare str. Traian Vuia 402,00 0,00 402,00 Modernizare str. Ulpia Traiana 24,20 0,00 24,20 Modernizare str. Cassian Munteanu 11,00 0,00 11,00 Amenajare intersecţie Eroilor - Buziaşului 70,00 0,00 70,00 Modernizare Independenţei - Drubeta 15,00 0,00 15,00

Consolidare pasaj Cal. Şagului 985,80 0,00 985,80 Amenajare str. Trifoiului 226,24 0,00 226,24 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie 944,72 0,00 944,72 Modernizare str. Horea Creangă 700,52 0,00 700,52 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 8.069,25 0,00 8.069,25

377,53 523,43

Amenajare str. Tibrului 859,52 0,00 859,52 Consolidare Pod Eroilor 393,47 0,00 393,47 Modernizare blv. Rebreanu -IBulbuca 14.221,58 0,00 14.221,58

1.011,75 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 3,52 0,00 3,52 Amenajare str. Gloriei 600,00 0,00 600,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 647,00 0,00 647,00

Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita 10.003,40 0,00 10.003,40 Modernizare blv. Dâmboviţa 6.295,21 0,00 6.295,21

0,00 B. Lucrari noi 4.329,60 500,00 4.829,60

Amenajare str. Progresul 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Stavrescu 150,00 0,00 150,00

Amenajare str. Banul Severinului 0,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles 100,00 0,00 100,00

12

SF str.Cloşca 50 50 SF str.Torontalului 0 0 SF str. Aprodul Movilă 0 0 SF str. Ghioceilor 0 0 SF str. Călimaneşti 0 0 SF Zona Marginii 0 0 SF Calea Martirilor - Muzicescu 0 0 SF zona Ghiroda 0 0 SF str.Cercului 0 0 SF str. Vlad Bănăţeanu 0 0 SF str. Comuna din Paris 0 0 SF str. Musorski 0 0 SF str Semicerc 0 0 SF Soarelui 0 0 Alte studii şi proiecte 860 860 SF str Liege 30 30

SF Str Dragos Voda 0 0 0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0,00 3.914,00 3.914,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 3.914,00 3.914,00 Dotari independente 3.914,00 3.914,00 Achizitii mijloace de transport 0 3.914,00 3.914,00

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

Amenajare str Berzei Amenajare Calea Bogdăneştilor-sector C.Munteanu-Dunării Amenajare str Bucovina Amenajare str Gr Alexandrescu Amenajare str Jose Silva Amenajare str Vânătorilor Amenajare str Virtuţii

100,00 0,00 100,00 27,90 0,00 27,90

100,00 0,00 100,00 400,00 0,00 400,00 100,00 0,00 100,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00

Amenajare str. Bârzava Amenajare intr.Lupului şi Ursului Piste ciclişti Amenajare blv Dragalina C. Dotări independente şi alte investiţii Dotări independente Studii şi proiecte

100,00 0,00 100,00 200,00 0,00 200,00

500,00 500,00 901,70 901,70

940,00 940,00 0,00 0,00

940,00 940,00

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTIA URBANISM DIRECTIA EDILITARA E.SORIN CIURARIU DUMITRU ANDOR

13

DIRECTIA DE MEDIU DIRECTIA DEZVOLTARE VASILA CIUPA AURA JUNIE

DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI SEF SERVICIU BUGET CULITA CHIS

14

 • Anexa_2

Atasament: Anexa_1_cu_amendament.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator

Buget Rectificat Octombrie

2007

Buget Rectificat Decembrie 2007

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 606.157,93 603.949,45 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 400.160,14 400.652,66 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 559.006,43 551.797,95 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 505.399,70 498.174,22 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 230.846,48 231.322,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 6 00.05 3.540,00 3.540,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.540,00 3.540,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.540,00 3.540,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 9 00.06 223.306,48 223.782,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 223.306,48 223.782,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 222.356,48 222.356,48 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 950,00 1.425,52

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 4.000,00 4.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 180,00 180,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 180,00 180,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,00 180,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 94.568,22 94.568,22 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 94.568,22 94.568,22

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 62.787,22 62.787,22 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 7.800,00 7.800,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 18.881,00 18.881,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 5.100,00 5.100,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 178.567,00 170.866,00

131/01 131/01 131/01 131/01 131/01

1

ş

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 164.497,00 156.796,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli 27 11.02.01 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 120.162,00 112.407,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere i distribuţie a energiei termice 30 11.02.04 44.000,00 44.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 335,00 389,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 500,00 500,00

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 300,00 300,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activi 38 16.02 13.170,00 13.170,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 8.620,00 8.620,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionarep 40p , 16.02.03 50,00 50,00 activitati 41 16.02.50 4.500,00 4.500,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 53.606,73 53.623,73 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 29.810,35 29.810,35 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 29.785,35 29.785,35

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 6.457,56 6.457,56 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 6.710,00 6.710,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.796,38 23.813,38 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24

2

Contribuţ ă ă ţ ţ ţ ăia lunar a p rin ilor pentru între inerea copiilor în unităţile de protec ie social 61 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 12,64 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 69 35.02.02 0,00 0,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 70 35.02.03 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 521,78 538,78 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 521,78 538,78 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 5.650,71 5.650,71 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 5.650,71 5.650,71

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 354,00 354,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 5.000,00 5.000,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 86 40.02.06 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 87 40.02.07 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 41.500,79 46.500,79 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 41.500,79 46.500,79 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 41.500,79 46.500,79 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 41.425,79 46.425,79

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,003

5

Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 Reabilitare termica 97 42.02.12 158,00 158,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 99 42.02.14 11.689,00 11.689,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 27.583,00 32.583,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 55,79 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 165,00 165,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 106 43.02.01 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca 107 43.02.04Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ p j ţ 108 43.02.07 extremă dificultate 109 43.02.08

110

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 606.157,93 603.949,45 CHELTUIELI CURENTE 112 01 488.100,75 498.254,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306+330+369+405+441+ 113 10 175.870,93 162.815,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+370+406+442+475+49 114 20 167.720,65 179.304,69 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 14.497,00 11.497,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 8.166,00 6.666,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 2.451,00 2.451,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 3.880,00 2.380,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 109.583,00 123.991,00 Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif (rd.499+539) 120 40.03 109.583,00 123.991,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195) 122 50.04 0,00 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.176+196+225+269+308+332+371+407+443+500+540+569) 123 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+501+541+570) 124 51.01 0,00 0,00 Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+373+409+445+502+ 125 51.01.01 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00

4

e

8

+ +

e

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi p 127 51.01.14 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru pe 128 51.01.15 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+543+572) 130 55 0,00 0,00 A. Transferu e.(rd 3+ +375 5 57ri intern .27 336 +411+447+477+504+ 44+ 3) 131 55.01 0,00 0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.4 134 55.01.12 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+450+479+546+575) 137 55.01.18 0,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 19.076,04 19.293,41 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 19.076,04 19.293,41

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 18.563,30 18.780,67 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 512,74 512,74

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.353,13 1.353,13 Burse (rd.279) 143 59.01 353,13 353,13 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.577) 144 59.02 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+480+ 148 70 105.493,18 93.130,72 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+4 149 71 105.493,18 93.130,72

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+482+508+524+549+580 150 71.01 105.493,18 93.130,72 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+454+483+509+550+581) 151 71.01.01 72.041,16 68.632,22 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+510+551+582) 152 71.01.02 5.331,20 5.331,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+243+257+286+319+347+389 153 71.01.03 12.022,38 8.550,08 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+258+287+320+348+390+420 154 71.01.30 16.098,44 10.617,22

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.423+460+556) 157 72.01.01 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 12.564,00 12.564,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din v 160 80.03 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 12.564,00 12.564,00 5

Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 8.964,00 8.964,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00 3.600,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00

169 170

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 68.941,39 66.130,54 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 43.135,07 43.085,07 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 37.935,64 37.935,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 22.714,59 22.714,59 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 14.221,05 14.221,05 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.177) 176 51 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 5.199,43 5.149,43 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 5.199,43 5.149,43

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 5.199,43 5.149,43 Construcţii 182 71.01.01 981,00 981,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 3.523,43 3.473,43 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 495,00 495,00

Din total capitol: 186 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 43.135,07 43.085,07

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 38.408,88 38.358,88 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 4.726,19 4.726,19

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 11.309,32 11.548,47 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 6.477,95 6.477,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 2.480,37 2.480,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 3.997,58 3.997,58 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.197) 196 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24

6

1

e

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 343,37 582,52 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 343,37 582,52

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 343,37 582,52 Construcţii 203 71.01.01 0,00 239,15 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 343,37 343,37 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 4.488,00 4.488,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 4.488,00 4.488,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 4.488,00 4.488,00 Rambursari de credite interne 210 81.02

Din total capitol: 211 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 213 54.02.06 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile 214 54.02.07 4.488,00 4.488,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.849,70 5.088,85 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.971,62 1.971,62

217 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 14.497,00 11.497,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 8.166,00 6.666,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 2.451,00 2.451,00 Alte dobanzi 221 30.03 3.880,00 2.380,00

222

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.230 + 23 223 56.02 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.226) 225 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi p 227 51.01.14 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru pe 228 51.01.15

Din total capitol: 229 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia 230 56.02.06 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele 231 56.02.07

232 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248 233 59.02 15.486,81 7.361,98 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 0,00

7

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00 0,00 Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 0,00

Construcţii 241 71.01.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00 0,00

Din total capitol: 245 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00 0,00

247

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 15.486,81 7.361,98 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 13.295,41 6.797,98 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 8.111,81 3.874,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 5.183,60 2.923,60 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 2.191,40 564,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 2.191,40 564,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.191,40 564,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 35,20 35,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 2.000,00 372,60 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 156,20 156,20

Din total capitol: 259 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 14.745,61 7.115,78

Politie comunitara 261 61.02.03.04 14.745,61 7.115,78 Protectie civila 262 61.02.08 741,20 246,20

263

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 247.505,02 242.283,05 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 163.093,44 154.704,29 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 147.765,99 139.765,99 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 111.961,00 103.961,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 34.939,12 34.939,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270) 269 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( )rd.276 275 57 512,74 512,74

Aj ( )utoare sociale rd.277 276 57.02 512,74 512,74 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 512,74 512,74

8

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 353,13 353,13 Burse 279 59.01 353,13 353,13 Asociaţii ş ţi funda ii 280 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 15.327,45 14.938,30 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 15.327,45 14.938,30

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 15.327,45 14.938,30 Construcţii 284 71.01.01 14.231,00 14.103,75 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 742,15 480,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 354,30 354,30

Din total capitol: 288 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 64.857,71 63.668,56

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 21.200,23 20.983,33 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 43.657,48 42.685,23

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 98.235,73 91.035,73 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 74.809,57 67.609,57 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 23.426,16 23.426,16

Învatamânt postliceal 296 65.02.05 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00 0,00

Învatamânt special 298 65.02.07.04 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 303

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 8.453,80 8.453,80 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 7.153,80 7.153,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 2.567,80 2.567,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.586,00 4.586,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309) 308 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 1.300,00 1.300,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.300,00 1.300,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.300,00 1.300,00 Construcţii 317 71.01.01 685,86 685,86

9

Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 250,00 250,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 364,14 364,14

Din total capitol: 321 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 5.550,00 5.550,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 5.550,00 5.550,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 2.903,80 2.903,80

Crese 325 66.02.50.03 2.903,80 2.903,80 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00

327 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 32.665,58 36.996,58 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 29.150,68 33.444,68 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 9.436,00 8.608,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 19.714,68 24.836,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333) 332 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00

Asociaţii ş ţi funda ii 339 59.11 Susţinerea cultelor 340 59.12 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 3.514,90 3.551,90 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 3.514,90 3.551,90

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 3.514,90 3.551,90 Construcţii 345 71.01.01 1.510,10 1.470,10 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 636,00 1.063,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 1.368,80 1.018,80

Din total capitol: 349 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 14.708,00 14.309,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 Muzee 352 67.02.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 12.437,00 11.494,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 Case de cultura 355 67.02.03.06 2.271,00 2.815,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.0810

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 16.667,58 20.679,58 Sport 361 67.02.05.01 1.811,10 1.771,10 Tineret 362 67.02.05.02 200,00 200,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 14.656,48 18.708,48

Servicii religioase 364 67.02.06 100,00 100,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 1.190,00 1.908,00

366 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 43.292,20 42.128,38 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 42.560,27 41.522,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 15.557,26 15.567,26 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 8.439,71 7.174,34 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372) 371 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 Programe PHARE 377 55.01.08 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 18.563,30 18.780,67 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 18.563,30 18.780,67

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 18.563,30 18.780,67 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 Asociaţii ş ţi funda ii 383 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 731,93 606,11 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 731,93 606,11

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 731,93 606,11 Construcţii 387 71.01.01 97,93 97,93 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 182,00 182,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 100,00 100,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 352,00 226,18

Din total capitol: 391 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 1.462,08 1.462,08

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 1.462,08 1.462,08 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.347,90 5.347,90 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.1011

Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 27.470,63 26.306,81 Ajutor social 398 68.02.15.01 24.659,71 24.659,71 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.810,92 1.647,10

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 9.011,59 9.011,59 401

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+40 402 69.02 66.520,98 64.299,74 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) 403 70.02 53.265,98 53.144,74 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 24.740,71 30.740,71 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 2.804,30 2.804,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 21.936,41 27.936,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408) 407 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 412 55.01.12 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 20.449,27 14.328,03 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 20.449,27 14.328,03

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 20.449,27 14.328,03 Construcţii 417 71.01.01 9.411,84 5.931,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 2.302,43 2.367,43 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 8.735,00 6.029,60

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 8.076,00 8.076,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 8.076,00 8.076,00

Rambursari de credite externe 426 81.01 4.476,00 4.476,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00 3.600,00

Din total capitol: 428 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 8.430,20 8.100,20

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.267,00 937,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 7.163,20 7.163,20

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 10.975,00 16.975,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 10.975,00 16.975,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 7.959,00 8.859,00 12

Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 150,00 150,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 25.751,78 19.060,54

438

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 13.255,00 11.155,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 12.850,00 10.750,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 12.850,00 10.750,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444 443 51 0,00 0,00 Transferuri curente ( )rd.445 444 51.01 0,00 0,00

Transferuri că ţtre institu ii publice 445 51.01.01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ( )rd.447 446 55 0,00 0,00

A. Transferuri interne. ( )rd.448 la 450 447 55.01 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 449 55.01.12 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 405,00 405,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( )rd.453 452 71 405,00 405,00

Active fixe ( )rd.454 la 457 453 71.01 405,00 405,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 405,00 405,00

Din total capitol: 465 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 12.955,00 10.855,00

Salubritate 467 74.02.05.01 10.805,00 8.305,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 2.150,00 2.550,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 470

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 207.703,73 223.874,14 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 121.741,00 134.741,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 77.583,00 90.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 77.583,00 90.583,00

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif 499 40.03 77.583,00 90.583,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501) 500 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00

13

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 505 55.01.12 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 44.158,00 44.158,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 44.158,00 44.158,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 44.158,00 44.158,00 Construcţii 509 71.01.01 44.000,00 44.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 158,00 158,00

Din total capitol: 513 Energie termica 514 81.02.06 121.741,00 134.741,00 Alti combustibili 515 81.02.07 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50

517

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 359,80 359,80 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 359,80 359,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 237,80 237,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 122,00 122,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 359,80 359,80 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 359,80 359,80 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30

533

Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 85.602,93 88.773,34 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 73.730,50 81.225,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 41.730,50 47.817,91 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 32.000,00 33.408,00

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif 539 40.03 32.000,00 33.408,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.541) 540 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 545 55.01.12 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 11.872,43 7.547,43 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 11.872,43 7.547,43

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 11.872,43 7.547,43 Construcţii 550 71.01.01 1.123,43 1.123,43 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 4.914,00 4.914,00

14

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 2.125,00 100,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 3.710,00 1.410,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 81.688,93 84.859,34 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 Transport în comun 560 84.02.03.02 37.995,00 35.078,00 Strazi 561 84.02.03.03 43.693,93 49.781,34

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 3.914,00 3.914,00 565

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 REZERVE 597 97.02 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

15

 • Anexa_1

  Atasament: Referat_Buget_2007.pdf

  MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr.SC2007-27803/10.12.2007

  R E F E R A T

  Avand in vedere : - Adresa nr. 9007/30.11.2007 a D.G.F.P. Timis, in conformitate cu OUG

  134/2007 cu prvirie la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 la sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat pe trim. IV situatia comunicata esre urmatoarea : 1. Cote defalcate din impozitul pe venit cod (040204) = +475,52 mii lei 2. Sume defalcate din TVA (cod 11.02.02) = - 7.775 mii lei 3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod

  11.02.06) = + 54 mii lei - Adresa nr. 25384/14.11.2007, adresa nr. 27634/07.12.2007, adresa

  nr.FN/10.12.2007 si adresa nr.27449/05.12.2007 a Directiei Patrimoniu – Serviciu Tehnic Edilitate privind obiectivele de investitii;

  - Adresa nr. 26560/28.11.2007 al Biroului Relatii Publice si nr. 27738/10.12.2007;

  - Adresa nr. 26572/28.11.2007 a Directiei Drumuri si Transporturi; - Adresa nr. 264/05.12.2007 a Serviciului Public Politia Comunitara privind

  disponibilizarea sumei de 7.629,83 mii lei ca urmare a faptului ca personalul existent este mult mai mic comparativ cu cel estimat la inceputul anului, rezultand astfel economii la capitolul cheltuieli;

  - Adresa nr. FN/10.12.07 a Teatrului German prin care se diminueaza bugetul cu suma de 588 mii lei si adresa nr. 2335/07.12.2007 a Filarmonicii Banatul care disponibilieaza suma de 255 mii lei, ca urmare a economiilor rezultate de la concedii fara plata si a concediilor medicale efectuate in anul 2007;

  - Adresa nr. 782/04.12.2007 a Cantinei de Ajutor Social privind disponibilizarea sumei de 1163,82 mii lei datorita faptului ca necesarul de surse la inceputul anului 2007 a fost calculat la capacitatea maxima de abonati, iar pe parcursul anului numarul acestora a fost mai mic;

  - Adresa nr. 1044/06.12.2007 a „Centrului de zi Pentru Voi” privind rectificare suma de 170 mii lei intre art. 20 „Bunuri si servicii” si 57.02 „Ajutoare sociale”;

  - Adresa nr. 25293/13.11.2007 si nr.FN/10.12.2007 a Directiei de Mediu privind suplimentarea cap. 74.02.05.22 cu suma de 400 mii lei si cap. 67.02.05.03 cu suma de 1.975 mii lei si diminuarea subcap. 74.02.05.01 salubrizare cu suma de 2.500 mii lei ca urmare a nerealizarii programului de salubrizare;

  - Adresa nr. 22851/11.12.07 a Directiei Edilitare – Serviciul Energetic; - Adresa nr. 264/05.12.2007 a Directiei Drumuri si Transporturi privind

  redistribuirea surselor, intre obiectivele de investitii;

  - Adresa nr. 14692/04.12.2007 a RATT privind necesarul de subventii pe anul 2007, suplimentarea cu suma de 1.408 mii lei;

  - Adresa nr. 27747/10.12.07 a Directiei Dezvoltare privind disponibilizarea surselor prevazute la cap. 70.02.50 conform anexa;

  - Adresa nr.27741/10.12.2007 a Directiei Edilitare – Biroul Hidrotehnic privind redistribuire surse pentru avize de racordare;

  Astfel bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

  - mii RON - Cap. Total venituri Buget

  initial Buget rectificat

  Influente

  Total venituri 606.157,93 598.949,45 -7.208,48 Venituri proprii 400.160,14 400.652,66 492,52 Sume defalcate din TVA 164.497 156.796 -7.701,00 Total cheltuieli 606.157,93 598.949,45 -7.208,48 51.02 Autoritati executive 43.135,07 43.085,07 -50,00 54.02 Alte servicii publice generale 11.309,32 11.548,47 239,15 55.02 Dobanzi 14.497,00 11.497,00 -3.000,00 61.02 Ordine publica si asigurari nat. 15.486,81 7.361,98 -8.124,83 65.02 Invatamant 163.093,44 154.704,29 -8.389,15 67.02 Cultura, recreere, religie 32.665,58 36.959,58 4.294,00 68.02 Asigurari si asistenta sociala 43.292,20 42.128,38 -1.163,82 70.02 Locuinte, servicii si dezv.publica 53.265,98 53.181,74 -84,24 74.02 Protectia mediului 13.255 11.155,00 -2.100,00 81.02 Combustibil si energie 121.741 129.741 8.000,00 84.02 Transporturi 85.602,93 88.773,34 3.170,41 In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art.49 alin.5 si alin.7, art.45 alin.1 si 2 precum si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala art.36 alin.4 lit.”a” si 63 alin.1 lit.”c”, Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune rectificarea bugetului local pe anul 2007 conform celor mai sus mentionate.

  DIRECTOR EXECUTIV, PENTRU SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU

  AVIZAT JURIDIC,

  Atasament: Anexa1_Buget_2007.pdf

  JUDEŢUL:Timis

  Formular:

  -mii Ron-

  Influente

  TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 606.157,93 598.949,45 -7.208,48 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 400.160,14 400.652,66 492,52 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 559.006,43 551.797,95 -7.208,48 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 505.399,70 498.174,22 -7.225,48 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 230.846,48 231.322,00 475,52

  6 00.05 3.540,00 3.540,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.540,00 3.540,00 0,00

  Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.540,00 3.540,00 0,00 9 00.06 223.306,48 223.782,00 475,52

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 223.306,48 223.782,00 475,52 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 222.356,48 222.356,48 0,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 950,00 1.425,52 475,52

  A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 180,00 180,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 180,00 180,00 0,00

  Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,00 180,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 94.568,22 94.568,22 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 94.568,22 94.568,22 0,00

  Impozit pe cladiri 21 07.02.01 62.787,22 62.787,22 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 7.800,00 7.800,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 18.881,00 18.881,00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 5.100,00 5.100,00 0,00

  Buget Rectificat Octombrie

  2007

  A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

  A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

  Buget Rectificat Decembrie 2007

  Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

  D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

  indicator

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007

  131/01 131/01 131/01 131/01 131/01

  1

  A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 178.567,00 170.866,00 -7.701,00

  Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 164.497,00 156.796,00 -7.701,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli pu 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 120.162,00 112.407,00 -7.755,00

  30 11.02.04 44.000,00 44.000,00 0,00

  32 11.02.06 335,00 389,00 54,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00

  Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 500,00 500,00 0,00

  Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 300,00 300,00 0,00

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat 38 16.02 13.170,00 13.170,00 0,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 8.620,00 8.620,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00

  41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

  Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 53.606,73 53.623,73 17,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 29.810,35 29.810,35 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 29.785,35 29.785,35 0,00

  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 6.457,56 6.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 6.710,00 6.710,00 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

  Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.796,38 23.813,38 17,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

  Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 0,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

  p , p activitati

  2

  Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

  Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

  Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 69 35.02.02 0,00 0,00 0,00

  70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

  Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

  Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 521,78 538,78 17,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 521,78 538,78 17,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

  II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 5.650,71 5.650,71 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 5.650,71 5.650,71 0,00

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 354,00 354,00 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 5.000,00 5.000,00 0,00

  III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

  86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 87 40.02.07 0,00 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00

  IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 41.500,79 41.500,79 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 41.500,79 41.500,79 0,00 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 41.500,79 41.500,79 0,00

  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

  Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

  3

  A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 41.425,79 41.425,79 0,00 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 0,00

  97 42.02.12 158,00 158,00 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 99 42.02.14 11.689,00 11.689,00 0,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 27.583,00 27.583,00 0,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 55,79 0,00 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 165,00 165,00 0,00

  B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 0,00 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00

  Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 106 43.02.01 0,00

  107 43.02.04 0,00

  108 43.02.07 0,00 109 43.02.08 0,00 110 0,00

  TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 606.157,93 598.949,45 -7.208,48 112 01 488.100,75 493.254,73 5.153,98

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306+330+369+405+441+4 113 10 175.870,93 162.815,50 -13.055,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+370+406+442+475+497 114 20 167.720,65 179.304,69 11.584,04 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 14.497,00 11.497,00 -3.000,00

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 8.166,00 6.666,00 -1.500,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 2.451,00 2.451,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 3.880,00 2.380,00 -1.500,00

  TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 109.583,00 118.991,00 9.408,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+539) 120 40.03 109.583,00 118.991,00 9.408,00

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195) 122 50.04 0,00 0,00 0,00

  Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

  Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca

  ţ p g ş j ţ p j ţ extremă dificultate

  Reabilitare termica

  CHELTUIELI CURENTE

  4

  123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+501+541+570) 124 51.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+373+409+445+502+542 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pen 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru perso 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+543+572) 130 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+573) 131 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.412 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+450+479+546+575) 137 55.01.18 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 19.076,04 19.293,41 217,37 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 19.076,04 19.293,41 217,37

  Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 18.563,30 18.780,67 217,37 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 512,74 512,74 0,00

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.353,13 1.353,13 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 353,13 353,13 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.577) 144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+480+5 148 70 105.493,18 93.130,72 -12.362,46 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+481+ 149 71 105.493,18 93.130,72 -12.362,46

  Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+482+508+524+549+580) 150 71.01 105.493,18 93.130,72 -12.362,46 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+454+483+509+550+581) 151 71.01.01 72.041,16 68.532,22 -3.508,94 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+510+551+582) 152 71.01.02 5.331,20 5.331,20 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+243+257+286+319+347+389+4 153 71.01.03 12.022,38 8.613,08 -3.409,30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+258+287+320+348+390+420+4 154 71.01.30 16.098,44 10.654,22 -5.444,22

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.176+196+225+269+308+332+371+407+443+500+540+569)

  5

  Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.423+460+556) 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00

  OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 12.564,00 12.564,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din veni 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

  TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 12.564,00 12.564,00 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 8.964,00 8.964,00 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

  TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

  169 0,00 170 0,00

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 68.941,39 66.130,54 -2.810,85 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 43.135,07 43.085,07 -50,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 37.935,64 37.935,64 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 22.714,59 22.714,59 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 14.221,05 14.221,05 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.177) 176 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00 0,00

  Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 5.199,43 5.149,43 -50,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 5.199,43 5.149,43 -50,00

  Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 5.199,43 5.149,43 -50,00 Construcţii 182 71.01.01 981,00 981,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 200,00 200,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 3.523,43 3.473,43 -50,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 495,00 495,00 0,00

  Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 43.135,07 43.085,07 -50,00

  Autorităţi executive 188 51.02.01.03 38.408,88 38.358,88 -50,00 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 4.726,19 4.726,19 0,00

  Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 11.309,32 11.548,47 239,15 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 6.477,95 6.477,95 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 2.480,37 2.480,37 0,00

  6

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 3.997,58 3.997,58 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.197) 196 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 343,37 582,52 239,15 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 343,37 582,52 239,15

  Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 343,37 582,52 239,15 Construcţii 203 71.01.01 0,00 239,15 239,15 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 343,37 343,37 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 4.488,00 4.488,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 4.488,00 4.488,00 0,00

  Rambursari de credite externe 209 81.01 4.488,00 4.488,00 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

  Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 213 54.02.06 0,00

  214 54.02.07 4.488,00 4.488,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.849,70 5.088,85 239,15 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.971,62 1.971,62 0,00

  217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 14.497,00 11.497,00 -3.000,00

  Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 8.166,00 6.666,00 -1.500,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 2.451,00 2.451,00 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 3.880,00 2.380,00 -1.500,00

  222 0,00

  Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.230 + 231) 223 56.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.226) 225 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pen 227 51.01.14 0,00

  ţ publice locale

  7

  Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru perso 228 51.01.15 0,00 Din total capitol: 229 0,00

  230 56.02.06 0,00 0,00 0,00 231 56.02.07 0,00 232 0,00

  Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248) 233 59.02 15.486,81 7.361,98 -8.124,83 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00 0,00 0,00

  Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 241 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  Din total capitol: 245 0,00 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00 0,00 0,00

  247 0,00

  Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 15.486,81 7.361,98 -8.124,83 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 13.295,41 6.797,98 -6.497,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 8.111,81 3.874,38 -4.237,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 5.183,60 2.923,60 -2.260,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 2.191,40 564,00 -1.627,40 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 2.191,40 564,00 -1.627,40

  Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.191,40 564,00 -1.627,40 Construcţii 255 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 35,20 35,20 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 2.000,00 372,60 -1.627,40 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 156,20 156,20 0,00

  Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 14.745,61 7.115,78 -7.629,83

  Politie comunitara 261 61.02.03.04 14.745,61 7.115,78 -7.629,83 Protectie civila 262 61.02.08 741,20 246,20 -495,00

  263 0,00

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 247.505,02 242.246,05 -5.258,97 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 163.093,44 154.704,29 -8.389,15

  Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia

  8

  CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 147.765,99 139.765,99 -8.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 111.961,00 103.961,00 -8.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 34.939,12 34.939,12 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270) 269 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 512,74 512,74 0,00

  Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 512,74 512,74 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 512,74 512,74 0,00

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 353,13 353,13 0,00 Burse 279 59.01 353,13 353,13 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 15.327,45 14.938,30 -389,15 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 15.327,45 14.938,30 -389,15

  Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 15.327,45 14.938,30 -389,15 Construcţii 284 71.01.01 14.231,00 14.003,75 -227,25 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 742,15 580,25 -161,90 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 354,30 354,30 0,00

  Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 64.857,71 63.668,56 -1.189,15

  Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 21.200,23 20.983,33 -216,90 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 43.657,48 42.685,23 -972,25

  Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 98.235,73 91.035,73 -7.200,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 74.809,57 67.609,57 -7.200,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 23.426,16 23.426,16 0,00

  Învatamânt postliceal 296 65.02.05 0,00 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00 0,00 0,00

  Învatamânt special 298 65.02.07.04 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11 0,00

  Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 0,00 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00

  Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00 303 0,00

  Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 8.453,80 8.453,80 0,00

  9

  CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 7.153,80 7.153,80 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 2.567,80 2.567,80 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.586,00 4.586,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309) 308 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

  Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 1.300,00 1.300,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.300,00 1.300,00 0,00

  Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.300,00 1.300,00 0,00 Construcţii 317 71.01.01 685,86 685,86 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 250,00 250,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 364,14 364,14 0,00

  Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 5.550,00 5.550,00 0,00

  Spitale generale 323 66.02.06.01 5.550,00 5.550,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 2.903,80 2.903,80 0,00

  Crese 325 66.02.50.03 2.903,80 2.903,80 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00 0,00

  327 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 32.665,58 36.959,58 4.294,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 29.150,68 33.444,68 4.294,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 9.436,00 8.608,00 -828,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 19.714,68 24.836,68 5.122,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333) 332 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

  Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 3.514,90 3.514,90 0,00

  10

  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 3.514,90 3.514,90 0,00 Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 3.514,90 3.514,90 0,00

  Construcţii 345 71.01.01 1.510,10 1.470,10 -40,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 636,00 1.026,00 390,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 1.368,80 1.018,80 -350,00

  Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 14.708,00 14.309,00 -399,00

  Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 12.437,00 11.494,00 -943,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 2.271,00 2.815,00 544,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

  Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 16.667,58 20.642,58 3.975,00 Sport 361 67.02.05.01 1.811,10 1.771,10 -40,00 Tineret 362 67.02.05.02 200,00 200,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 14.656,48 18.671,48 4.015,00

  Servicii religioase 364 67.02.06 100,00 100,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 1.190,00 1.908,00 718,00

  366 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 43.292,20 42.128,38 -1.163,82 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 42.560,27 41.522,27 -1.038,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 15.557,26 15.567,26 10,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 8.439,71 7.174,34 -1.265,37 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372) 371 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 18.563,30 18.780,67 217,37 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 18.563,30 18.780,67 217,37

  Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 18.563,30 18.780,67 217,37

  11

  Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 0,00

  Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 731,93 606,11 -125,82 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 731,93 606,11 -125,82

  Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 731,93 606,11 -125,82 Construcţii 387 71.01.01 97,93 97,93 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 182,00 182,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 100,00 100,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 352,00 226,18 -125,82

  Din total capitol: 391 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 1.462,08 1.462,08 0,00

  Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 1.462,08 1.462,08 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.347,90 5.347,90 0,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 27.470,63 26.306,81 -1.163,82

  Ajutor social 398 68.02.15.01 24.659,71 24.659,71 0,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.810,92 1.647,10 -1.163,82

  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 9.011,59 9.011,59 0,00 401 0,00

  Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+409) 402 69.02 66.520,98 64.336,74 -2.184,24 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) 403 70.02 53.265,98 53.181,74 -84,24 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 24.740,71 30.740,71 6.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 2.804,30 2.804,30 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 21.936,41 27.936,41 6.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408) 407 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 20.449,27 14.365,03 -6.084,24 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 20.449,27 14.365,03 -6.084,24

  Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 20.449,27 14.365,03 -6.084,24 Construcţii 417 71.01.01 9.411,84 5.931,00 -3.480,84 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00

  12

  Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 2.302,43 2.367,43 65,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 8.735,00 6.066,60 -2.668,40

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 8.076,00 8.076,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 8.076,00 8.076,00 0,00

  Rambursari de credite externe 426 81.01 4.476,00 4.476,00 0,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

  Din total capitol: 428 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 8.430,20 8.100,20 -330,00

  Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.267,00 937,00 -330,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 7.163,20 7.163,20 0,00

  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 10.975,00 16.975,00 6.000,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 10.975,00 16.975,00 6.000,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

  Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 7.959,00 8.859,00 900,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 150,00 150,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 25.751,78 19.097,54 -6.654,24

  438 0,00

  Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 13.255,00 11.155,00 -2.100,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 12.850,00 10.750,00 -2.100,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 12.850,00 10.750,00 -2.100,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444) 443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

  A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 405,00 405,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 405,00 405,00 0,00

  Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 405,00 405,00 0,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 405,00 405,00 0,00

  13

  Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 12.955,00 10.855,00 -2.100,00

  Salubritate 467 74.02.05.01 10.805,00 8.305,00 -2.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 2.150,00 2.550,00 400,00

  Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 0,00 470 0,00

  Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 207.703,73 218.874,14 11.170,41 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 121.741,00 129.741,00 8.000,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 77.583,00 85.583,00 8.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 77.583,00 85.583,00 8.000,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 499 40.03 77.583,00 85.583,00 8.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501) 500 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 505 55.01.12 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 44.158,00 44.158,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 44.158,00 44.158,00 0,00

  Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 44.158,00 44.158,00 0,00 Construcţii 509 71.01.01 44.000,00 44.000,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 158,00 158,00 0,00

  Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 121.741,00 129.741,00 8.000,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

  517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 359,80 359,80 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 359,80 359,80 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 237,80 237,80 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 122,00 122,00 0,00

  Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 359,80 359,80 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 359,80 359,80 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

  14

  533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 85.602,93 88.773,34 3.170,41 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 73.730,50 81.225,91 7.495,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 41.730,50 47.817,91 6.087,41 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 32.000,00 33.408,00 1.408,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 539 40.03 32.000,00 33.408,00 1.408,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.541) 540 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 11.872,43 7.547,43 -4.325,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 11.872,43 7.547,43 -4.325,00

  Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 11.872,43 7.547,43 -4.325,00 Construcţii 550 71.01.01 1.123,43 1.123,43 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 4.914,00 4.914,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 2.125,00 100,00 -2.025,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 3.710,00 1.410,00 -2.300,00

  Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 81.688,93 84.859,34 3.170,41 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 37.995,00 35.078,00 -2.917,00 Strazi 561 84.02.03.03 43.693,93 49.781,34 6.087,41

  Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 3.914,00 3.914,00 0,00 565 0,00

  VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 597 97.02 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

  Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

  DIRECTOR ECONOMIC,

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  163.093,44

  23

  163.093,44

  163.093,44

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  Atasament: Anexa_2_Buget_2007.pdf

  ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR SC2007-20.582/18.10.2007

  rectificat 6

  , Denumirea obiectivului

  Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

  TOTAL GENERAL 120.005,49 93.130,72 213.136,21 -buget local-A 96.631,57 50.028,28 146.659,85

  18.056,04 18.406,01 36.462,05 -buget local-C 5.317,88 24.696,43 30.014,31 TOTAL GENERAL 120.005,49 93.130,72 213.136,21

  0,00 din care pe capitole 0,00 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 1.993,00 5.149,43 7.142,43 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 700,00 981,00 1.681,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.293,00 4.168,43 5.461,43 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.993,00 5.149,43 7.142,43 Total, din care: Construcţii 700,00 981,00 1.681,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 993,00 3.523,43 4.516,43 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 300 445,00 745,00

  0,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

  0 B. Lucrări noi 700,00 981,00 1.681,00 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post) 981 981,00 Extindere Reţea Data Voce 700,00 0,00 700,00 Mansardare Primărie 0,00 0,00 0,00

  PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2007 131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04

  1

  C. Dotări independente şi alte investiţii 1.293,00 3.560,00 4.853,00 Dotări independente 993,00 3.115,00 4.108,00 Dotări Primărie 0,00 3.115,00 3.115,00 Studii şi proiecte 300,00 445,00 745,00 Expertiza amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post) 19,00 19,00 Barometrul politicilor publice din Timişoara 26,00 26,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 300,00 400,00 700,00 SF+ Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 0,00 0,00 DIRECTIA FISCALA - Dotari 608,43 608,43 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 582,52 582,52 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 239,15 239,15 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Total, din care: Construcţii 0,00 239,15 239,15 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 343,37 343,37 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 0,00 582,52 582,52 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrări noi 0,00 239,15 239,15 Casa Casatoriilor si Serviciul de Evidenta a Persoanelor 239,15 239,15

  0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Dotări independente 343,37 343,37 Dotări 343,37 343,37 Studii şi proiecte 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 0,00 564,00 564,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 564,00 564,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 35,20 35,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 372,60 372,60 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 156,20 156,20 61.02.03.Ordine publică 0,00 559,00 559,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 0,00 559,00 559,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 559,00 559,00 Dotări independente 367,60 367,60 Achiziţie masini, echipamente si mijloace de transport 35,20 35,20

  2

  Studii şi proiecte 0,00 156,20 156,20 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Mehala 0,00 0,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Freidorf 0,00 0,00 0,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Fratelia 0,00 156,20 156,20

  0,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 0,00 5,00 5,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 5,00 5,00 Dotări independente 0,00 5,00 5,00 Dotări 0,00 5,00 5,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

  0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 1.359,00 14.938,30 16.297,30 A.Lucrări în continuare 0,00 2.583,75 2.583,75 B. Lucrări noi 1.359,00 11.420,00 12.779,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 934,55 934,55 Total, din care: Construcţii 1.359,00 14.003,75 15.362,75 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 580,25 580,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 354,30 354,30 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 528,00 5.396,05 5.924,05 65.02.03.01.Învăţământ preşcolar 528,00 2.228,10 2.756,10 A. Lucrări în continuare 0,00 60,00 60,00 Reparatii capitale gradinita PN22 0,00 60,00 60,00 B. Lucrări noi 528,00 1.918,00 2.446,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7 22,00 0,00 22,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19 50,00 0,00 50,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5 56,00 0,00 56,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 0,00 0,00 Mansardare gradinita PS1 150,00 150,00 Reparatii capitale gradinita PP22 200,00 200,00 Mansardare gradinita PP20 200,00 200,00 Mansardare gradinita PP14 500,00 500,00 Extindere Gradinita PP. 12 100,00 100,00 Reparatii capitale Gradinita PP 31 194,00 194,00 Reabilitare Gradinita PP 32 79,00 79,00 Reabilitare Gradinita PP 25 262,00 262,00 Reabilitare PN. 10 200,00 200,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 250,10 250,10

  3

  Dotări independente 135,00 135,00 Achiziţie plită gaz PP 22, PP 48, PP11, PP3 135,00 135,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 0,00 0,00 Studii şi proiecte 115,10 115,10 proiect instalaţii int. PP.22 0,00 0,00 proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22 2,00 2,00 proiect SF instal.PP.23 0,00 0,00 proiect mansardare clădire PP.20 13,10 13,10 SF+ proiect mansardare PP.14 100,00 100,00

  65.02.03.02 Învăţământ primar 0,00 3.167,95 3.167,95 A.Lucrări în continuare 0 767,75 767,75 Bransamente utilitati, reparatii capitale Gen 11 127,75 127,75 Reparatii capitale Gen2 290,00 290,00 Reabilitare Grup Scolar Silvic 350,00 350,00 B. Lucrări noi 0,00 2.170,00 2.170,00 Extindere branşament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4 150,00 150,00 Reparatii capitale Sc.Gen 4 100,00 100,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 72,00 72,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22 127,00 127,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 11 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29 8,00 8,00 Extindere sala de sport Gen. 9 50,00 50,00 Amenajare vestiar Gen 24 250,00 250,00 Reparatii capitale scoala gen16 380,00 380,00 Reparatii capitale scoala gen 22 130,00 130,00 Reparatii capitale scoala gen27 450,00 450,00 Reparatii capitale scoala gen29 200,00 200,00 Reparatii capitale scoala gen 1 50,00 50,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 230,20 230,20 Dotări independante 200,00 200,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 200,00 200,00 Studii şi proiecte 30,20 30,20 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 0,00 0,00 Proiect+SF constr.lab. Gen.14 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.27 0,00 0,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 5,20 5,20 65.02.04 Învăţământ secundar 831,00 9.542,25 10.373,25 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 831,00 9.542,25 10.373,25 A. Lucrări în continuare 0,00 1.756,00 1.756,00 Reparatii capitale Lic I.Vidu 0 30,00 30,00 Reparatii capitale Lic Silvic 250,00 250,00 Reparatii capitale Lic E.Ungureanu 580,00 580,00 Reparatii capitale LicCFR 436,00 436,00 Reparatii capitale Lic Agricol 460,00 460,00 B. Lucrări noi 831,00 7.332,00 8.163,00

  4

  Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Reabilitare Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 100,00 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00

  Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 100,00 0,00 100,00

  Reparatii capitale Lic V.Tepes 500,00 500,00

  Reparatii capitale Lic G.Moisil 800,00 800,00

  Reparatii capitale Lic C.Sylva 150,00 150,00

  Reparatii capitale Lic N.Lenau 150,00 150,00

  Utilitati Reabilitare retea termica Lic. N. Lenau 215,00 215,00

  Reparatii capitale Lic Bartok Bela 800,00 800,00

  Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup Scolar Silvic 0,00 300,00 300,00 Dotari investitionale Colegiul Tehnic de vest 500,00 500,00 Reabilitare Colegiul Tehnic Henri Coanda 350,00 350,00 Investitii Lic. Bela Bartok 200,00 200,00 Colegiul Economic F.S. Niti 337,00 337,00 Reabilitare Grup Sc. Transporturi Auto 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 454,25 454,25 Dotări independente 245,25 245,25 Achiziţie plite cu montaj 90,25 90,25 Dotari Lic.Auto 55,00 55,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 209,00 209,00 Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil 0,00 0,00 Proiectare rampe unit.învăţământ 25,00 25,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu 2,00 2,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu 2,00 2,00

  Proiect GŞ-Ungureanu 180,00 180,00 Capitolul 66.02 Sănătate 3.040,00 1.300,00 4.340,00 66.02.06 Spitale 3.040,00 1.300,00 4.340,00 A.Lucrări în continuare 1.840,00 390,00 2.230,00 B. Lucrări noi 1.200,00 295,86 1.495,86 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 614,14 614,14 Total, din care: Construcţii 3.040,00 685,86 3.725,86 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 250,00 250,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 364,14 364,14 A. Lucrări în continuare 1.840,00 390,00 2.230,00 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi 500,00 390,00 890,00 Construcţie Centru MRF 1.340,00 0,00 1.340,00

  0,00 B. Lucrări noi 1.200,00 295,86 1.495,86

  5

  Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL 700,00 0,00 700,00 Reabilitare centrală abur spital V.Babeş 0,00 0,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi 295,86 295,86 Extindere corp B secţia prematuri şi lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ŢURCANU 500,00 0,00 500,00

  0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 614,14 614,14 Dotări independente NEESALONAT 250,00 250,00 Studii şi proiecte 364,14 364,14 SF + proiect mansardare Sp.V.Babeş 0,00 0,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 90,00 90,00 SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeş 100,00 100,00 SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeş 0,00 0,00 SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 0,00 0,00 Proiect dezmembrare Clinica de Neuropsihiatrie Infantila (L/Turcanu) 20,00 20,00 SF+pr. Reabilitare Cl.Noi 154,14 154,14 SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 0,00 0,00

  0,00 Capitolul 67.02 Cultură recreere şi religie 4.368,90 3.514,90 7.883,80 Total, din care: A.Lucrări în continuare 3.363,90 296,10 3.660,00 B. Lucrări noi 178,00 1.174,00 1.352,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 827,00 2.044,80 2.871,80 Construcţii 3.541,90 1.470,10 5.012,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 250,00 1.026,00 1.276,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 577,00 1.018,80 1.595,80 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 1.805,00 1.805,00

  0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrări noi 800,00 800,00 Reabilitare Modernizare instalatie de ventilatie si climatizare-Filarmonica 800,00 800,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 1.005,00 1.005,00 Dotări independente 0,00 986,00 986,00 Dotări 510,00 510,00 Dotari Filarmonica 476,00 476,00 Studii şi proiecte 19,00 19,00 SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol" 19,00 19,00

  0,00 0,00

  67.02.03.07 Casa de cultură 250,00 0,00 250,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 250,00 0,00 250,00 Dotări independente 250,00 0,00 250,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 2.113,90 296,10 2.410,00

  6

  A. Lucrări în continuare 2.113,90 296,10 2.410,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament) 2.113,90 296,10 2.410,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare bază sportivă Dan Paltinişan (pentru copii) 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.005,00 1.413,80 3.418,80 A. Lucrări în continuare 1.250,00 0,00 1.250,00 Reamenajare Gradină Zoologică 1.250,00 0,00 1.250,00 B. Lucrări noi 178,00 374,00 552,00 Amenajare parc zona Uzinei 78,00 0,00 78,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 0,00 0,00 0,00 Sistem de irigaţii zona verde Piaţa Victoriei 0,00 0,00 0,00 Reamenajare Parcul Poporului 100,00 0,00 100,00

  Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina 66,00 66,00 Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor 115,00 115,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor 105,00 105,00 Reamenajare si modernizare Parcul Botanic 88,00 88,00

  C. Dotări independente şi alte investiţii 577,00 1.039,80 1.616,80 C. Dotări independente şi alte investiţii 577,00 40,00 617,00 achizitii dotari gradina zoo 577,00 40,00 617,00 Studii şi proiecte 0,00 999,80 999,80 SF Iluminat Gradina Zoologică 0,00 0,00 SF Modernizare Parcul Justiţiei 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Bihor 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Stadion 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Alpinet 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Scudier Central 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Vasile Pârvan 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Catedralei 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Studenţesc 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arcidava 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Libertăţii 0,00 0,00 SF Modernizare Scuar Elevilor - Adolescentilor 50,00 50,00 SF, PT, DE Extindere Grădina Zoologică 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Avram Iancu 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Sf.Nicolae - Panu Pincio 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril - Măslinului 50,00 50,00 SF economico-financiar Parcul Copiilor 20,00 20,00 SF Modernizare incintă Colegiul Bănăţean 0,00 0,00 SF Reamenajare Parc str. Zürich-Lorena 56,00 56,00 SF Reamenajare spaţii verzi aliniament Calea Lipovei 50,00 50,00 SF Reamenajare spaţii verzi aliniament Calea Şagului 50,00 50,00 Extindere si restaurare gard Parcul Poporului 23,80 23,80

  Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 143,28 606,11 749,39

  7

  A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 606,11 749,39 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 70,00 70,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 143,28 561,93 705,21 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21

  0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 153,93 297,21 Dotări independente 143,28 153,93 297,21 Dotări PARTIAL NEESALONAT 143,28 153,93 297,21 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00

  0,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 0,00 452,18 452,18 68.02.15.01 Ajutor social 0,00 408,00 408,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 408,00 408,00 Dotări independente 0,00 408,00 408,00 Dotări 0,00 408,00 408,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 44,18 44,18

  0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 44,18 44,18 Dotări independente 0,00 44,18 44,18 Achiziţie autoturism 0,00 44,18 44,18 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 SF şi Proiect Cantina Socială 0,00

  0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 25.427,16 14.365,03 39.792,19 A.Lucrări în continuare 18.153,29 2.235,00 20.388,29 B. Lucrări noi 6.913,87 3.696,00 10.609,87 C. Dotări independente şi alte investiţii 360,00 8.434,03 8.794,03 Total, din care: Construcţii 25.067,16 5.931,00 30.998,16 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 2.367,43 2.367,43 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 360,00 6.066,60 6.426,60 70.02.03 Locuinţe 1.282,00 1.137,00 2.419,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 1.282,00 937,00 2.219,00

  8

  0,00 A.Lucrări în continuare 632,00 100,00 732,00 Consolid mansard imobil str. Ştefan cel Mare nr.2-P-ţa Romanilor 1 0,00 0,00 0,00 Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B) 0,00 100,00 100,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B 100,00 0,00 100,00 Amenajări exterioare zona Polonă 9 532,00 0,00 532,00

  0,00 B. Lucrări noi 650,00 350,00 1.000,00 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric NESALONARE 0,00 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin nr 4 str.Polonă 650,00 350,00 1.000,00 Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT 0,00 0,00

  0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii NEESALONATE 0,00 487,00 487,00 Dotări independente 0,00 300,00 300,00 Dotări NEESALONATE 0,00 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 187,00 187,00 Istoria urbanistică a Timişorii 7,00 7,00 SF + expertiza Consolidare si reabilitare imobil Stefan cel Mare nr.2 Piata Romanilor 0,00 0,00 SF +expertiza Reparatii capitale reabilitare corp cladire V.Alecsandri nr.1 180,00 180,00 Sf.+ Pr. Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 0,00 0,00

  0,00 70.02.03.30 Locuinţe 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00

  0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 16.186,00 3.950,00 20.136,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 16.186,00 3.950,00 20.136,00

  0,00 A. Lucrări în continuare 10.921,29 1.000,00 11.921,29 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 770,00 0,00 770,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. 0,00 0,00 0,00 Extin. reţea apă-canal - zona Bobâlna 339,00 0,00 339,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 2.316,88 2.316,88 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 310,00 0,00 310,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 880,00 0,00 880,00 Sistem major canal Cartier Plopi 2.913,29 2.913,29 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 7,01 0,00 7,01 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 500,00 0,00 500,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 980,00 0,00 980,00 -Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 6,50 0,00 6,50 Extindere retea apa-canal zona Blascovici 431,41 0,00 431,41 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 462,00 0,00 462,00 extindere reţea canal -str.Steaua 0,40 0,00 0,40 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş 2,17 0,00 2,17 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 10,00 0,00 10,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor 1,89 0,00 1,89 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 214,00 0,00 214,00

  9

  Extindere reţea apa-canal -str.Aurel Pop 0,90 0,00 0,90 Extindere reţea apa-str nr 1 Cartier Plopi 0,20 0,00 0,20 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) 2,34 0,00 2,34 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 1,79 0,00 1,79 Extindere reţea canal -str.C. Baba 1,20 0,00 1,20 Extin. reţea apă- canal . - zona str. Mureş 16 1,67 0,00 1,67 Extin. reţea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC 1,04 0,00 1,04 Extin. reţea apă - str. Euripide 2,06 0,00 2,06 Extin. reţea apă- canal - str. Aprodu Movilă 1,00 0,00 1,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 211,33 0,00 211,33 Extin. reţea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2 2,71 0,00 2,71 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 350,00 0,00 350,00 Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu 200,40 0,00 200,40 Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III 0,10 1.000,00 1.000,10 B. Lucrări noi 5.264,71 2.750,00 8.014,71 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 750,00 0,00 750,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 100,00 0,00 100,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 571,89 0,00 571,89 Extindere reţea apă- str. Louis Ţurcanu 79,81 0,00 79,81 Extindere reţea apa- str. Obreja 98,38 0,00 98,38 Extindere reţea apă- str. N. S. de Haţeg 124,69 0,00 124,69 Extindere reţea canal-str.Moise Doboşan 93,17 0,00 93,17 Extindere reţea canal- str. Stephenson 308,21 0,00 308,21 Extindere reţea canal- str. Mircea cel Bătrân (parţial) 162,36 0,00 162,36 Extindere reţea canal- str.Ruderia 342,00 0,00 342,00 Extindere reţea canal- str.Cometei (parţial) 103,17 0,00 103,17 Extindere reţea apa-canal- str. C. Prezan 120 188,33 0,00 188,33 Extindere reţea apa-canal- str. M. Neamţu 440,63 0,00 440,63 Extindere reţea canal- str. Rarău 219,29 0,00 219,29 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7 8,69 202,86 211,55 Extindere reţea apa-canal- str. M. Sadoveanu 215,47 0,00 215,47 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy. 470,61 0,00 470,61

  Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 36,30 200,00 236,30 Extindere reţea apă- str. Anina 4,40 47,84 52,24 Extindere reţea canal -str. Grigore Antipa 7,74 255,22 262,96 Extindere reţea apă-canal -str. Muncii 11,31 318,39 329,70 Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu 10,12 250,26 260,38 Extinderi reţele apă-canal -zona Muzicescu – Urseni 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia 16,66 344,92 361,58 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev 41,65 115,00 156,65 Extinderi reţele apă-canal –zona Trubadur-Eroilor 5,00 212,62 217,62 Extinderi reţele apă-canal – zona Dâmboviţa-Lacului 39,76 160,00 199,76 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V 41,65 0,00 41,65 Sistem major canal –cartier Kuntz- etapa a II-a 54,74 0,00 54,74 Sistem major canal –zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a 60,10 0,00 60,10

  10

  Extindere reţea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde 132,13 0,00 132,13 Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor calea Mosnitei 114,64 0,00 114,64 Extinderi reţele canal - zona Plopi-Canal Bega 192,84 0,00 192,84 Sistem major canal – cartier Ciarda Roşie -etapa II 44,63 0,00 44,63 Sistem major canal – cartier Plopi- -etapa II 48,79 0,00 48,79 Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 28,56 0,00 28,56 Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 18,45 57,89 76,34 Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 21,42 100,00 121,42 Tarif Racordare Energie electrica obiective apa-canal 85,00 85,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00

  0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 6.600,00 1.200,00 7.800,00

  0,00 A. Lucrări în continuare 6.600,00 1.000,00 7.600,00 Extindere reţele iluminat public zona de nord 3.399,96 500,00 3.899,96 Extindere reţele iluminat public zona de sud 3.200,04 500,00 3.700,04 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00

  0,00 Studii şi proiecte 200,00 200,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 200,00 200,00 SF+ Pr. ref.branşam.şi instalatii iluminat cimitire 0,00 0,00

  0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 0,00 150,00 150,00

  0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 150,00 150,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 0 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50 50 SF extindere retele gaze naturale 0 0

  0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvolt 1.359,16 7.928,03 9.287,19

  0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 135,00 135,00 Incubator de afaceri 0,00 0,00 Montare CT + instalare încălzire Secţia 4 Poliţie 90,00 90 piata de gros 45,00 45

  11

  B. Lucrări noi 999,16 596,00 1.595,16 Parc tehnologic 0 36,00 36,00 Reabilitare Pta Văcărescu 0 280,00 280,00 Reabilitare spatii publ din centrul istoric in vederea dezv.turismului 0 60,00 60,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Cetate 0 0,00 0,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana 999,16 0,00 999,16 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,2004 70,00 70,00 Reabilitare si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara-Bastionul Therezia- HCL376/11.10.2007 150,00 150,00

  0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 360,00 7.197,03 7.557,03 Dotări independente 0,00 1.867,43 1.867,43 Achiziţie teren P-ta Văcărescu 0,00 1318,00 1318,00 Dotări - rampe electromagnetice la instituţii din Municipiul Timişoara 100,00 100,00 Statie de Clorinare-Complex Bega 25,00 25,00 Achizitie gherete mobile pt.asigurarea pazei 40,00 40,00 majorare valoare imobil str.Gh.Lazar nr 1 384,43 384,43 Studii şi proiecte 360,00 5.329,60 5.689,60 alte studii si proiecte 364,00 364,00 Studiu privind zonele de cladiri inalte a Municipiului Timisoara 100,00 100,00 Studii de densificare pe cartiere rezidentiale cu regim P+2+M 500,00 500,00 Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement 500,00 500,00 Master plan-Zona Metropolitana Timisoara 1.000,00 1000,00 SF + Proiectare Extindere Sala Olimpia 180,00 180,00 SF + Proiectare Realizare Complex Sportiv "COMPLEX BEGA" 180,00 180,00 SF Conceptul integrat de reabilitare urbană 0,00 0,00 SF sistem integrat de semnalizare 47,40 47,40 SF Iluminat Public şi Arhitectonic 168,60 168,60 SF Reabilitare Fântâni şi Statui 94,80 94,80 SF Reabilitare Clădiri Piaţa Victoriei 279,80 279,80 Diverse SF-uri Iosefin 12,00 12,00 Diverse Sf-uri Fabric 12,00 12,00 SF+Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice 0,00 150,00 150,00 SF+Expertiza Cazarma U 0,00 30,00 30,00 Studiu de trafic pe zona centrală 0,00 130,00 130,00 SF Spaţii publice 0,00 5,00 5,00 Studiu Concept turistic zona Cetate 0,00 36,00 36,00 Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental 200,00 200,00 Documentaţie topo-cadastrale 250,00 250,00 Planuri urbanistice zonale 750,00 750,00 plan urbanistic general 500,00 500,00 Planuri urbanistice de detaliu 200,00 200,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 405,00 405,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00

  12

  C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 405,00 405,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 0,00 405,00 405,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 405,00 405,00 Alte studii si proiecte 105,00 105,00 SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deşeurilor 300,00 300,00

  Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de mun 8.747,26 0,00 8.747,26 A.Lucrări în continuare 5.452,09 0,00 5.452,09 B. Lucrări noi 3.275,57 0,00 3.275,57 C. Dotări independente şi alte investiţii 19,60 0,00 19,60 Total, din care: Construcţii 8.727,66 0,00 8.727,66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19,60 0,00 19,60 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 8.747,26 0,00 8.747,26

  0,00 A. Lucrări în continuare 5.452,09 0,00 5.452,09 Modernizare RTS PT nr. 87 191,16 0,00 191,16 Modernizare RTS Cartierul Soarelui 538,67 0,00 538,67 modernizare RTS cartierul Calea Şagului 1.150,72 0,00 1.150,72 Modernizare RTS Cartierul Fabric 722,78 0,00 722,78 Modernizare RTS Cartierul Girocului 1.105,61 0,00 1.105,61 Modernizare RTS Campus Universitar 868,55 0,00 868,55 Modernizare RTS Zona Bucovina 300,00 0,00 300,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului 574,60 0,00 574,60

  0,00 B. Lucrări noi 3.275,57 0,00 3.275,57 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii 400,00 0,00 400,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei 539,07 0,00 539,07 Reabilitare RTS ZONA Steaua 350,00 0,00 350,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei 200,00 0,00 200,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,200 66,50 0,00 66,50 Casa Căsătoriilor şi Serviciul de evidenţă a populaţiei 339,15 0,00 339,15 Amenajare sediu poliţia comunitară 1.380,85 0,00 1.380,85 C. Dotari independente si alte investitii 19,60 0,00 19,60 Dotari independente 19,60 0,00 19,60 Studii şi proiecte 0,00 0,00

  13

  dotari protectie civila 19,60 0,00 19,60 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 44.158,00 44.158,00 A.Lucrări în continuare 0,00 44.000,00 44.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 158,00 158,00 Total, din care: Construcţii 0,00 44.000,00 44.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 158,00 158,00 81.01.06 Energie termică 0,00 44.158,00 44.158,00

  0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 44.000,00 44.000,00 Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara 44.000,00 44.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă condominii pe anul 2006 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 158,00 158,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 158,00 158,00 Studii şi proiecte CT/PT şi reţele Torac Bitolia Apateu 0,00 0,00 0,00 SF privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1 0,00 44,00 44,00 PT privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1 0,00 114,00 114,00 Capitolul 84.02 Transporturi 74.926,89 7.547,43 82.474,32 A.Lucrări în continuare 67.822,29 523,43 68.345,72 B. Lucrări noi 4.429,60 600,00 5.029,60 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.675,00 6.424,00 9.099,00 Total, din care: Construcţii 72.251,89 1.123,43 73.375,32 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 4.914,00 4.914,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 100,00 100,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 150,00 1.410,00 1.560,00 84.02.03 Transport rutier 74.926,89 7.547,43 82.474,32 84.02.03.02 Transportul în comun 6.845,00 1.670,00 8.515,00

  0,00 A. Lucrări în continuare 4.070,00 0,00 4.070,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/0 4.070,00 0,00 4.070,00 B. Lucrări noi 100,00 100,00 200,00 Al doilea sens de circulaţie linie troleibuz BV Pârvan 50,00 0,00 50,00 Linie de troleibuz str.Lidia 50,00 0,00 50,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara

  100,00

  100,00

  0,00

  14

  C. Dotări independente şi alte investiţii 2.675,00 1.570,00 4.245,00 Dotări independente 2.525,00 1.100,00 3.625,00 Sistem integrat de eficientizare incasări 2.525,00 0,00 2.525,00 Achiziţii mijloace de transport 0,00 1.000,00 1.000,00 Achizitii refugii călători 100,00 100,00 Studii şi proiecte 150,00 470,00 620,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 150,00 0,00 150,00 Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare 0,00 150,00 150,00 SF Reabilitare infrastructura la reteaua de transport in comun cu tranvaiul - amenajari stra 0,00 130,00 130,00

  0,00 0,00 0,00 Sistem integrat de transport intermodal 0,00 10,00 10,00 Consultanţa Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în 0,00 0,00 0,00 Reactualizare Cadastru Rutier 0,00 0,00 0,00 SF Extindere reţea contact linia 13 0,00 0,00 0,00 SFClădiri admin. Spaţii de productie şi depou tramvai C.Buziaşului 0,00 0,00 0,00 SF Extindere reţea de transport electric, modernizare depou blv Dâmboviţa 0,00 0,00 0,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în perspectiva extinderii 0,00 0,00 0,00 Studiu privind conectarea relatiilor de transport public 0,00 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de troleibuz 0,00 10,00 10,00 Studiu de amenajare a autogărilor 0,00 10,00 10,00 Studiu de extindere a reţelei de autobuz 0,00 10,00 10,00 Studiu privind implementare sistemului "park and ride" 0,00 10,00 10,00 Studiu de reamenajare a intersecţiilor cheie pe radialele principale 0,00 10,00 10,00 Studiu de realizare de platforme logistice 0,00 10,00 10,00 Studiu privind realizarea pasaj zona Dâmboviţa inel IV 0,00 10,00 10,00 Studiu de realizare a lucrărilor inelului IV 0,00 10,00 10,00 Studiu de modernizare a gărilor C.F. ca staţii de transfer intermodal 0,00 10,00 10,00 Studiu privind ridicarea liniei C.F. pe estacadă în mun. Timişoara 0,00 10,00 10,00 Studiu privind valorificarea reţelei de căi ferate industriale 0,00 10,00 10,00 Studiu privind verificarea potenţialului de trafic naval pe canalul Bega 0,00 10,00 10,00 Studiu privind amenajarea aerogării ptr. legătura cu transp. CFR şi public urban 0,00 10,00 10,00 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizarii de piste pt biciclete şi zone pieto 0,00 10,00 10,00 Studiu privind amenajarea "Central parc" în Pădurea Verde 0,00 10,00 10,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 0,00 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de tramvai 0,00 10,00 10,00 SF Modernizare şi extindere reţea troleibuz, substaţii de redresare şi reţea de alimentare 0,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 68.081,89 1.963,43 70.045,32

  0,00 A. Lucrări în continuare 63.752,29 523,43 64.275,72 Amenajare str. Vasia Vasilescu 520,00 0,00 520,00 Modernizare str. Traian Vuia 402,00 0,00 402,00 Modernizare str. Ulpia Traiana 24,20 0,00 24,20 Modernizare str. Cassian Munteanu 11,00 0,00 11,00 Amenajare intersecţie Eroilor - Buziaşului 70,00 0,00 70,00

  15

  Modernizare Independenţei - Drubeta 15,00 0,00 15,00

  Consolidare pasaj Cal. Şagului 985,80 0,00 985,80 Amenajare str. Trifoiului 226,24 0,00 226,24 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie 944,72 0,00 944,72 Modernizare str. Horea Creangă 700,52 0,00 700,52 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 8.069,25 0,00 8.069,25 Amenajare str. Ion Raţiu 377,53 0,00 377,53 Amenajare P-ţa Hunedoara 523,43 523,43 Amenajare str. Tibrului 859,52 0,00 859,52 Consolidare Pod Eroilor 393,47 0,00 393,47 Modernizare blv. Rebreanu -IBulbuca 14.221,58 0,00 14.221,58 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 1.011,75 0,00 1.011,75 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 3,52 0,00 3,52 Amenajare str. Gloriei 600,00 0,00 600,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 647,00 0,00 647,00 Amenajare str. Galileo Galilei 397,41 0,00 397,41 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 762,33 0,00 762,33 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 542,12 0,00 542,12 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad 6.534,29 0,00 6.534,29 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului 8.047,32 0,00 8.047,32 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita 10.003,40 0,00 10.003,40 Modernizare blv. Dâmboviţa 6.295,21 0,00 6.295,21 Amenajare P-ţa Traian 362,21 0,00 362,21 Amenajare str. Agronomiei 724,90 0,00 724,90

  0,00 B. Lucrari noi 4.329,60 500,00 4.829,60 Amenajare str. Busuioc 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Veronica Micle 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Olarilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Progresul 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Stavrescu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Mureş 300,00 0,00 300,00 Amenajare Botoca Drăghicescu 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Octav Băncilă 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Banul Severinului 0,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles 100,00 0,00 100,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Pius Brânzeu 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Aida 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Barsei 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Berzei 100,00 0,00 100,00 Amenajare Calea Bogdăneştilor-sector C.Munteanu-Dunării 27,90 0,00 27,90 Amenajare str Bucovina 100,00 0,00 100,00

  16

  Amenajare str Gr Alexandrescu 400,00 0,00 400,00 Amenajare str Jose Silva 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Vânătorilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str Virtuţii 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Bârzava 100,00 0,00 100,00 Amenajare intr.Lupului şi Ursului 200,00 0,00 200,00 Piste ciclişti 500,00 500,00 Amenajare blv Dragalina 901,70 901,70 C. Dotări independente şi alte investiţii 940,00 940,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 940,00 940,00 SF str.Cloşca 50 50 SF str.Torontalului 0 0 SF str. Aprodul Movilă 0 0 SF str. Ghioceilor 0 0 SF str. Călimaneşti 0 0 SF Zona Marginii 0 0 SF Calea Martirilor - Muzicescu 0 0 SF zona Ghiroda 0 0 SF str.Cercului 0 0 SF str. Vlad Bănăţeanu 0 0 SF str. Comuna din Paris 0 0 SF str. Musorski 0 0 SF str Semicerc 0 0 SF Soarelui 0 0 Alte studii şi proiecte 860 860 SF str Liege 30 30

  SF Str Dragos Voda 0 0 0,00

  84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0,00 3.914,00 3.914,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 3.914,00 3.914,00 Dotari independente 3.914,00 3.914,00 Achizitii mijloace de transport 0 3.914,00 3.914,00

  PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

  17

  VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

  DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU NICUSOR C-TIN MIUT

  DIRECTIA URBANISM DIRECTIA EDILITARA E.SORIN CIURARIU DUMITRU ANDOR

  DIRECTIA DE MEDIU DIRECTIA DEZVOLTARE VASILA CIUPA AURA JUNIE

  DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI SEF SERVICIU BUGET CULITA CHIS

  18