keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg"

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 436/21.11.2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-27798 din data de 08.11.2017 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 27798/08.11.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d şi alin. (6) lit. a) pct.10,11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie "Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg", întocmit de S.C. COSO CONS S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

ANEXA la HCL nr. ........./...........................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str.

N. Stoica de Haţeg, întocmit de Coso Cons SRL, conform contractului de prestări servicii nr. 258 din data de 31.08.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

- Valoare totală investiţie (inclusiv TVA) 285,16 mii lei 62,28 mii euro

o Din care C+M 245,51 mii lei 53,62 mii euro

- Durata de realizare a investiţiei (luni) 3 luni

- Sursa de finanţare: Bugetul local

- Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) :

-Latime podet: 12 m, -Deschidere podet: 2 m

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A. CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

CONSILIER BIROU C.A.A.,

CAMELIA CEAUŞESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situaţiei actuale Direcţia Edilitară are cuprins în programul de dezvoltare pe anul 2017 obiectivul de investiţii SF+PT Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg prin care se propune execuţia unui podeţ pe strada N. Stoica de Haţeg din Cartierul Ciarda Rosie, la traversarea acesteia peste canalul de desecare CCP 263 (HCn 1498). 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Având în vedere situaţia actuală în ceea ce priveşte traversarea canalului CCP263 de strada N. Stoica de Haţeg, care prezintă neajunsuri privind circulaţia rutieră şi pietonală în acest punct (îngustarea părţii carosabile pe sectorul traversării canalului, lipsa oricăror elemente de protecţie corespunzătoare (parapete pietonale şi direcţionale), modalitatea de continuitate a canalului: un provizorat impropriu, tub cu diametru insuficient, deteriorat, care nu asigură debitele de scurgere necesare al apei din canal), prin prezentul proiectul se propune execuţia unei structuri de traversare a canalului HCn 1498, de tip podeţ, care să asigure atât debitul de scurgere al apei din canal, cât şi funcţionalitatea străzii care îl traversează, în concordanţă cu situaţia actuală de pe teren, gospodărie subterană actuală, lăţime actuală a părţii carosabile modernizate, trotuare, etc. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg, şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULITĂ

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APA Nr…………………..

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie “ Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie “Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg”, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie “Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg”, Facem următoarele precizări:

Direcţia Edilitară are cuprins în programul de dezvoltare pe anul 2017 obiectivul de investiţii SF+PT Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg, prin care se propune execuţia unui podeţ pe strada N. Stoica de Haţeg din Cartierul Ciarda Roşie, la traversarea acesteia peste canalul de desecare CCP 263 (HCn 1498).

Situaţia actuală în ceea ce priveşte traversarea canalului CCP263 de strada N. Stoica de Haţeg, implică neajunsuri privind circulaţia rutieră şi pietonală în acest punct: îngustarea părţii carosabile pe sectorul traversării canalului, lipsa oricăror elemente de protecţie corespunzătoare (parapete pietonale şi direcţionale), precum şi modalitatea de continuitate a canalului: un provizorat impropriu, tub cu diametru insuficient, deteriorat, care nu asigură debitele de scurgere necesare al apei din canal.

Prin prezentul proiectul se propune execuţia unei structuri de traversare a canalului HCn 1498 (podeţ) printr-o soluţie care să asigure atât debitul de scurgere al apei din canal cât şi funcţionalitatea străzii care îl traversează, în concordanţă cu situaţia actuală de pe teren, gospodărie subterană actuală, lăţime actuală a părţii carosabile modernizate, trotuare, etc.

Podeţul propus va avea lăţimea totală de 12 m (inclusiv trotuare şi piste de ciclişti) şi va fi realizat din elemente prefabricate din beton – tuburi C2’ – ce au o deschidere de 2.00 m şi înălţime liberă de 1.80 m, asigurând astfel o secţiune de scurgere de circa 3.20 m2 (luându-se în considerare că o parte din secţiunea liberă a tubului va fi ocupată de pereul din interior, extins în amonte şi aval podeţ), faţă de circa 0.30 m2, situaţia existentă.

Pentru protejarea malurilor canalului în zona podeţului s-au prevăzut atât în amonte cât şi în aval aripi prefabricate tip A1. Atât aripile cât şi elementele curente prefabricate ale podeţului se vor dispune pe o fundaţie din beton simplu de minim 1.00 m adâncime.

Ca urmare a realizării proiectului, se contează şi pe îmbunatăţirea condiţiilor de circulaţie, astfel, se va asigura pe secţiunea de traversare a canalului, lăţimea părţii carosabile a străzii continuizate, iar structura rutieră pe secţiunea de traversare a canalului va fi similară, ca îmbrăcăminte, structurii rutiere adoptate la modernizarea străzii.

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg a fost înaintat Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Comisia a avizat condiţionat documentaţia tehnico-economică cu avizul nr. 346/13.10.2017, cu recomandarea actualizării avizelor conform Certificatului de Urbanism. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.05.01. Alimentări cu apă. Cap. C Studii şi proiecte.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului

de investiţie Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg, conform proiect nr. CC16/2015 întocmit de COSO CONS SRL, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Haţeg, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1