keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 428/16.10.2015 privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 428/16.10.2015
privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-24881/21.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 103/30.03.2010 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara pentru constituirea Asociaţiei "Agenţia de Energie a Judeţului Timiş";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 408/16.11.2010 privind modificarea denumirii asociaţiei care face obiectul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 103/ 30.03.2010, din "Agenţia de Energie a Judeţului Timiş" în "Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş";
Având în vedere adresa Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş înregistrată cu nr. RE2015-1687/11.08.2015;
Luând în considerare Hotărârea Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş nr. 3/10.03.2015 privind aprobarea contribuţiei minime a fiecărui membru la Bugetul de venituri şi Cheltuieli al AMET;
În conformitate cu prevederile 36 alin. (2), lit. b) şi lit.e), alin.(7) lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă contribuţia financiară a Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru anul 2015, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş, în cuantum de 22.250 lei (contravaloarea a 5.000 euro, calculată la un curs mediu de 4.45 lei/euro).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

 

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE NR.

REFERAT privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local Timişoara la bugetul de venituri şi

cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015

Prin H.C.L. nr. 103/30.03.2010 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru constituirea Asociaţie „Agenţia de Energie a Judeţului Timiş”.

Prin H.C.L. nr. 408/16.11.2010 s-a aprobat modificarea denumirii asociaţiei din „Agenţia de Energie a Judeţului Timiş” în „Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş”.

Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş a fost înfiinţată prin asocierea Consiliului Judeţean Timiş, Consiliului Local Timişoara, Universităţii Politehnica Timişoara, Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timiş, Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş şi Colterm în urma câştigării unui contract de finanţare în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, program Gestionat de Agenţia pentru Competitivitate şi Inovare a Comisiei Europene.

Contractul de finanţare presupune că prin derularea lui să fie facilitată implementarea conceptului de Comunitate Durabilă din punct de vedere Energetic la nivelul judeţului Timiş, proiect strategic care are în vedere că politica energetică a judeţului trebuie să fie capabilă să susţină o creştere economică durabilă, bazată pe armonizarea cerinţelor uniunii Europene cu privire la eficientizarea energetică.

Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş este un organism calificat care îşi desfăşoară activitatea în interes comunitar ajutând autorităţile locale să elaboreze şi să implementeze proiecte cu finanţare nerambursabilă în domeniul energiei, să conceapă strategii energetice, contribuind la informarea asupra legislaţiei şi problemelor curente în domeniu, pentru a înţelege necesitatea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor de producţie şi distribuţie a energiei în vederea utilizării raţionale a acesteia.

Prin adresa Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş înregistrată cu nr. RE2015- 1687/11.08.2015:

- se comunică Hotărârea nr. 2/10.03.2015 cu privire la cuantumul cotizaţiilor membrilor, respectiv Hotărârea nr. 3/10.03.2015 privind valoarea contribuţiilor minime ale membrilor la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţie pentru anul 2015;

- se solicită plata contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Timişoara la sustenabilitatea activităţilor Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş.

Aşadar pentru finanţarea activităţilor AMET pe anul 2015 contribuţia financiară minimă a Consiliului Local Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli este în cuantum de 22.250 lei (contravaloarea a 5.000 euro, calculată la un curs mediu de 4.45 lei/euro).

Cod FO 53-01, ver.2

 

Având în vedere cele arătate mai sus, precum şi Hotărârea Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş nr. 3/10.03.2015

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local Timişoara pe anul 2015, la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş, în cuantum de 22.250 lei (contravaloarea a 5.000 euro, calculată la un curs mediu de 4.45 lei/euro).

VICEPRIMAR, Dan Diaconu

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Culiţă Chiş Smaranda Haracicu

ŞEF SERVICIU ENERGETIC M.SU.P., Ioan Zubaşcu

SECRETAR, Ioan Cojocari

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,