keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 425/03.08.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - construire centru multifunctional" prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

03.08.2019

Hotararea Consiliului Local 425/03.08.2019
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - construire centru multifunctional" prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 19637/31.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 19637/31.07.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 19637/01.08.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-19637/31.07.2019;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 19637/31.07.2019;
Avand in vedere Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectiv specific 4.3 - Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania;
Avand in vedere adresa ADR Vest nr. 16370/23.07.2019 inregistrata cu nr. CDD2019-556/24.07.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018, Hotararii Consiliului Local nr. 65/25.02.2019, Hotararii Consiliului Local nr. 273/21.05.2019 si Hotararii Consiliului Local nr. 374/15.07.2019;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrata de Dezvoltare Urbana a Polului de Crestere Timisoara", cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) "atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;", lit. e) "atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern", alin. 4 lit. d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii; lit. e) "aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale" si alin. 9 lit. a) "Hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 si art. 196 (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea alin. (1) si (2) ale Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019- 4681/30.07.2019 pentru realizarea proiectului "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - construire centru multifunctional" incheiat intre Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba forma reeditata a Acordului de parteneriat conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 374/15.07.2019, Hotararea Consiliului Local nr. 273/21.05.2019, Hotararea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019 raman neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Compartimentul Proiecte Diverse NR. SC 2019 -

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de

parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane

marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se propune:

 modificarea alin. (1) și (2) ale Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019- 4681/30.07.2019 pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 1

 forma reeditată a Acordului de parteneriat conform Anexei 2

Prin adresa adresa adresa ADR Vest nr. 16370/23.07.2019 a solicitat actualizarea acordului de parteneriat în conformitate cu modificările bugetare impuse de încadrarea cheltuielilor cu unele dotări și a cheltuielilor diverse și neprevăzute în categoria cheltuielilor neeligibile în acord cu bugetul din cererea de finanțare in concordant cu prevederile Ghidului specific si actualizarea acordului de parteneriat. Aceasta solicitare a determinat recalcularea categoriilor de cheltuieli din bugetul proiectului si modificarea contributiei Municipiului Timisoara prevazute de art. 3 din Acordul de parteneriat incheiat cu Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. In urma recalcularii cheltuielilor a rezultat: valoarea totală a proiectului de 5.729.005,05 lei rămâne neschimbată, valoarea eligibilă a proiectului se reduce la 5.698.066,48 lei, valoarea neeligibilă a proiectului va fi de 30.938,57 lei, valoarea contribuţiei în proiect a Municipiului Timişoara reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului va fi de 144.899,92 lei, reducerea cheltuielilor pentru activitatea „Executie lucrari pentru invetitia de baza” si cresterea celor pentru activitatea „Dotarea cu mobilier si echipamente specifice”. Astfel art. 3 alin. (1) si (2) din Acordul de parteneriat incheiat se modifica astfel:

2

“(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

UAT Municipiul Timişoara – lider de parteneriat

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 42.891,60 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 42.891,60 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00lei 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare – 5.686.113,45 lei 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 73.932,96lei 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza – 3.992.451,30 lei 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice – 1.448.064,59 lei 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor – 122.144,61 lei 2.6. Informare si publicitate – 9.520,00 lei 2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 39.999,99 lei 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor – 0,00 lei 2.9. Managementul de proiect - – 0,00 lei

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Partener

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00 lei 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 0,00 lei 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza - 0,00 lei 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice - 0,00 lei 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor - 0,00 lei 2.6. Informare si publicitate - 0,00 lei 2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 0,00 lei 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor - 0,00 lei 2.9. Managementul de proiect - 0,00 lei

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. Organizaţia Contribuţia (unde este cazul)

UAT Municipiul Timişoara (Lider de parteriat)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 113.961,35 lei (2% din valoarea eligibila) Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile 30.938,57 lei (100% din total cheltuieli neeligibile) Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 144.899,92 lei (2,53% din valoarea totală a proiectului)

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 0 lei (0% din valoarea eligibila)

3

Timişoara Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile 0 lei (0% din total cheltuieli neeligibile) Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0 lei (0% din valoarea totală a proiectului)

Restul articolelor din Acordul de parteneriat incheiat raman neschimbate. Având în vedere cele menţionate în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Magdalena Nicoară

Consilier Compartimentul Proiecte Diverse Marcel Malac

4

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului

Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin

POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale

Municipiul Timişoara a depus în data de 27.12.2018 spre finanţare proiectul „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale. Pentru îndeplinirea cerinţelor ghidului specific a fost încheiat Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. În acest moment proiectul se afla în faza de contractare.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Zona pentru care se propune proiectul, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate – zonă de tip mahala cu case, conform cercetării de teren efectuate de Direcția de Asistenta sociala a Municipiului Timișoara in anul 2018. Membrii comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuințe inadecvate, supraaglomerare, neșcolarizare sau abandon școlar, lipsa calificării profesionale, resurse financiare scăzute. Proiectul urmărește combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, propunându-se investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare. Prin adresa adresa adresa ADR Vest nr. 16370/23.07.2019 a solicitat actualizarea acordului de parteneriat în conformitate cu modificările bugetare impuse de încadrarea cheltuielilor cu unele dotări și a cheltuielilor diverse și neprevăzute în categoria cheltuielilor neeligibile în acord cu bugetul din cererea de finanțare in concordant cu prevederile Ghidului specific si actualizarea acordului de parteneriat.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea și completarea ultimului Acord de parteneriat incheiat pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

PRIMAR DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLATRE

NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

COD FO53-03,VER.1

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa 2 la HCL nr _____/ 2019

Acord de parteneriat

nr. _______/__________

pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”

Art. 1. Părţile

1. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: 50.41.02 “Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O.U.G. nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare”

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr.9B, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod poştal 300080, România

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

 21.A.48.01.01 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX,  21.A.48.01.02 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ62121A480102XXXX,  21.A.48.01.03 -“Prefinanţare”,codul IBAN RO85TREZ62121A480103XXXX,  21.A.42.69.00 -“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriii proiectelor finanţate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN RO54TREZ62121A426900XXXX.

2. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, instituţie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Local Timişoara, cu sediul în

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Timişoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel:

 RO61TREZ5006XXX023508 - cont deschis pe codul de identificare fiscală

 Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr.9B, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod poştal 300080, România

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România, apel de proiecte (Cod generat MySMIS și denumire): 121017, POR/192/4/3/Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România/3/Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, precum şi pe perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare.

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare.

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

UAT Municipiul Timişoara – Lider de parteneriat

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 42.891,60 lei

1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 42.891,60 lei

1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei

1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00lei

2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare – 5.686.113,45 lei

2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei

3

2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 73.932,96lei

2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza – 3.992.451,30 lei

2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice – 1.448.064,30lei

2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor – 122.144,61 lei

2.6. Informare si publicitate – 9.520,00 lei

2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 39.999,99 lei

2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor – 0,00 lei

2.9. Managementul de proiect - – 0,00 lei

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Partener

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei

1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei

1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei

1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00 lei

2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare

2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei

2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 0,00 lei

2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza - 0,00 lei

2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice - 0,00 lei

2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor - 0,00 lei

2.6. Informare si publicitate - 0,00 lei

2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 0,00 lei

2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor - 0,00 lei

2.9. Managementul de proiect - 0,00 lei

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul)

4

UAT Municipiul Timişoara (Lider de parteriat)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile

113.931,04 lei (2% din valoarea eligibila)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile

30.938,57 lei (100% din total cheltuieli neeligibile)

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului

144.899,92 lei (2,53% din valoarea totală a proiectului)

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara – (Partener)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile

0 lei (0% din valoarea eligibila)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile

0 lei (0% din total cheltuieli neeligibile)

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului

0 lei (0% din valoarea totală a proiectului)

(3) Plăţile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

a) UAT Municipiul Timişoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefinantare/plată/ rambursare către OI/autoritatea de management3, pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat şi pentru toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice derulate de aceștia, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timişoara, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) şi (2) din acordul de parteneriat.

b) UAT Municipiul Timişoara îşi cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

3 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 4 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

5

Perioada de valabilitate a acordului începe la data aprobarii de catre Consiliul Local şi după data semnării prezentului acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat

A. Drepturile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat

(1) UAT Municipiul Timişoara are dreptul să solicite Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect.

B. Obligaţiile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat

(1) UAT Municipiul Timişoara va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

(2) UAT Municipiul Timişoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(4) UAT Municipiul Timişoara este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de prefinantare/plată/rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale şi procedurale.

(5) UAT Municipiul Timişoara are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenţi activităţilor proprii, UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia Asistenţă Sociala a Municipiului Timişoara răspund în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7) În cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timişoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) UAT Municipiul Timişoara - Lider de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către Autoritatea de management.

6

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerului

A. Drepturile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

(1) Cheltuielile angajate de Direcția de Asistența Socială a Municipiului Timișoara, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(2) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timişoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(3) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timişoara, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligaţiile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

(4) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicităţii în implementarea activităţilor proprii.

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

(8) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să pună la dispoziţia AM/OI, sau oricărui alt organism naţional sau european, abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi

7

financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită verificarea lor..

(10) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să furnizeze UAT Municipiul Timişoara, orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în procesul elaborării rapoartelor de progres.

(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(14) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să pună la dispoziţia auditorului financiar independent si autorizat în condiţiile legii toate documentele si/sau informaţiile solicitate si să asigure toate condiţiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta..

(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(19) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

(21) Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să participe la elaborarea cererii de finantare care va fi depusa de catre UAT Municipiul Timişoara la OI.

8

(22) Raspunde pentru functionarea in conditiile legii a serviciilor sociale finantate prin proiect in conformitate cu prevederile contractului de finantare.

Art. 8. Achiziţii publice

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de catre UAT Municipiul Timişoara, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au facut obiectul finanţării nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părţile au obligaţia respectării prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidenţialitate

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11. Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

Art. 12. Dispoziţii finale

9

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei NICOLAE ROBU - PRIMAR

Semnătura Data şi locul semnării

Partener 2

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei RODICA SURDUCAN - DIRECTOR GENERAL

Semnătura Data şi locul semnării

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa 1 la HCL nr _____/________2019

Modificarea Acordului de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara -

construire centru multifuncţional” încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Alin. (1) și alin. (2) ale Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

UAT Municipiul Timişoara – lider de parteneriat

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 42.891,60 lei

1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 42.891,60 lei

1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei

1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00lei

2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare – 5.686.113,45 lei

2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei

2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 73.932,96lei

2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza – 3.992.451,30 lei

2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice – 1.448.064,59 lei

2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor – 122.144,61 lei

2.6. Informare si publicitate – 9.520,00 lei

2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 39.999,99 lei

2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor – 0,00 lei

2.9. Managementul de proiect - – 0,00 lei

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului

1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei

1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei

2

Timişoara - Partener 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei

1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00 lei

2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare

2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei

2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 0,00 lei

2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza - 0,00 lei

2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice - 0,00 lei

2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor - 0,00 lei

2.6. Informare si publicitate - 0,00 lei

2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 0,00 lei

2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor - 0,00 lei

2.9. Managementul de proiect - 0,00 lei

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul)

UAT Municipiul Timişoara (Lider de parteriat)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile

113.961,35 lei (2% din valoarea eligibila)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile

30.938,57 lei (100% din total cheltuieli neeligibile)

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului

144.899,92 lei (2,53% din valoarea totală a proiectului)

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile

0 lei (0% din valoarea eligibila)

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile

0 lei (0% din total cheltuieli neeligibile)

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului

0 lei (0% din valoarea totală a proiectului)