keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 424/03.10.2008 privind concesionarea catre Directia Apelor Banat a unei suprafete de teren de 25 Ha pentru lucrarile de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega

03.10.2008

Hotararea Consiliului Local 424/03.10.2008
privind concesionarea catre Directia Apelor Banat a unei suprafete de teren de 25 Ha pentru lucrarile de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC200821716/01.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1247 / 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului "Apărarea impotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României";
Luind in considerare propunerea de calcul a redeventei folosirii terenului in suprafata de 25 ha , intocmita de catre expert ANEVAR ing. Opra Petru ;
In conformitate cu prevederile art. 15 lit.a din Legea nr. 50 /1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi modificată;
În baza art.36 alin.(2) lit.c şi d şi alin.6 lit.a pct.9 şi pct. 14 , din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În bazal art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;HOTARASTE

Art.1: Se aproba concesionarea unei suprafete de 25 Ha din terenul identificat prin nr. cadastral A 1046 in suprafata de 25,42 Ha , catre Directia Apelor Banat, pe o perioada de 10 ani , cu plata unei redevente de 5.250 lei/an in vederea realizarii lucrarilor de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega .

Art.2: Studiile , documentatiile tehnice , avizele , lucrarile si supravegherea lucrarilor de realizare a celor doua depozite ecologice, precum si documentatia cadastrala de identificare si dezmembrare a terenului cad in sarcina exclusiva a Directiei Apelor Banat , fara recuperare a contravalorii cheltuielilor efectuate cu acestea de la Primaria Municipiului Timisoara.

Art.3: La data expirarii perioadei de concesionare prevazuta la art. 1 , Directia Apelor Banat va preda terenul fara sarcini de natura ecologica , care sa implice cheltuieli financiare din partea Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu ,Directia de Mediu si Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Drumuri şi Tramnsporturi;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Directiei Apelor Banat ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT_ECOLOGIZARE_BEGA_01.10.2008.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA PATRIMONIU Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR. ............................/ 01.10.2008

R E F E R A T privind atribuirea catre Directia Apelor Banat a unei suprafete de

teren de 25 Ha pentru lucrarile de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega

Prin H.G. nr. 1247 /13 septembrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului "Apărarea impotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României" s-a aprobat lista obiectivelor de investiţii cuprinse în proiectul "Apărarea impotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României", derulat prin Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prevăzută în anexa nr. I. Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr. I, se face dintr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. ANEXA I- LISTA obiectivelor de investiţii cuprinse în proiectul "Apărarea impotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României"cuprinde la pozitia 3 : ,, Ecologizare canal Bega pe sectorul Timişoara - frontiera, judeţul Timis ,, Directia Apelor Banat va incepe pana la finele anului lucrarile de ecologizare si decolmatare a canalului Bega pe o distanta de 20 de kilometri cu scopul reducerii riscului producerii de inundatii . In prima faza canalul Bega va fi adancit cu 70 pana la 150 de centimetri, iar in cea de-a doua etapa a proiectului, pentru care nu exista inca finantare, canalul va fi adancit cu pana la 7 metri si va permite navigatia.Prima adancire a canalului Bega se va realiza pe trei tronsoane: in amonte de Timisoara si Uzinele de Apa Timisoara (investitie de 7 milioane de lei), traseul urban al Begheiului pana la Sanmihaiu Roman). .

Aceasta va fi prima actiune de ecologizare a Begheiului dupa mai bine de 70 de ani. In 1945 raul era navigabil pentru ambarcatiuni de dimensiuni mai reduse, care ajungeau in Serbia, iar de acolo pe Dunare pana in Olanda. Proiectul trezeste interes ambelor parti, tinand cont de faptul ca in anul 1728 inginerul olandez Maximilian Fremant a realizat primul plan de canalizare a raului Bega pentru a realiza legatura dintre raurile Timis si Bega, dupa care canalul Bega a devenit o ruta navigabila deosebit de eficienta si economicoasa pana la Dunare si Rhin .Prin aceasta poarta navala, zona Timisului a beneficiat de o legatura directa cu Occidentul pentru transportul marfurilor pana la Rotterdam. Din anul 1958, din considerente politice si economice, navigatia a fost intrerupta, iar canalul neexploatat s-a colmatat, devenind, astazi, inutilizabil. Primele si cele mai complexe lucrari de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega initiate pana acum demareaza din acest an, dupa ce vreme de peste sapte decenii raul care traverseaza Timisoara nu a mai fost curatat in profunzime. Investitia de peste 15 milioane de euro face parte dintr-un amplu proiect al Directiei Apelor Banat.

Directia Apelor Banat a solicitat inca din anul 2004 ,autoritatilor locale sa identifice doua amplasamente de-a lungul canalului Bega , unul in amonte de U.H.E. si unul in aval de Timisoara pentru amplasarea a doua gropi ecologice de depunere a sedimentelor dragate din canal ;

Prin adresa cu nr. D72008 – 001328 / 20.02.2008 , Directia Apelor Banat , solicita atribuirea unui teren in vederea amplasarii deponeului ecologic aferent lucrarilor de ecologizare a riului Bega pe sectorul Timisoara – frontiera Serbia , pe o perioada de 10 ani.

Prin adresa cu nr. D72008 – 1328 / 05.05.2008 , Serviciul Banca de Date Urbana ne –a transmis pentru promovarea proiectului de hotarire , planul parcelar Sarmes extravilan suprapus cu planul cadastral pentru numerele cadastrale A1046 , A1042, A1043, A1055.

Prin adresa cu nr. 12211/41/25.09.2009 Directia Apelor Banat a optat pentru atribuirea unei suprafete de teren de 25 Ha din parcela de teren A 1046 in suprafata de 25,42 Ha , fiind de acord cu plata unei redevente in cazul concesionarii terenului mentionat.

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem atenţiei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea

P R O P U N E R E :

1 . Concesionarea unei suprafete de 25 Ha din terenul identificat prin nr. cadastral A 1046 in suprafata de 25,42 Ha , catre Directia Apelor Banat, pe o perioada de 10 ani , cu plata unei redevente de ..............lei in vederea realizarii lucrarilor de ecologizare si decolmatare a Canalului Bega . 2. Studiile , documentatiile tehnice , avizele , lucrarile si supravegherea lucrarilor de realizare a celor doua depozite ecologice, precum si documentatia cadastrala de identificare si dezmembrare a terenului , cad in sarcina exclusiva a Directiei Apelor Banat , fara recuperare a contravalorii cheltuielilor efectuate cu acestea de la Primaria municipiului Timisoara. DIRECTOR, / SEF SERVICIU Ec. NICUŞOR C-TIN MIUŢ ing. CALIN N. PIRVA DIRECTIA URBANISM DIRECTIA DE MEDIU DIRECTOR DIRECTOR Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU dr. ing. VASILE CIUPA SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR SEF SERVICIU Ing. EDITH SAS AVIZAT SERVICIU JURIDIC SEF SERVICIU Cj. MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: redeventa_teren_25_ha_ECOLOGIZARE_BEGA.pdf

PROPUNERE DE CALCUL privind redeventa aferenta folosirii terenului in suprafata de 25 ha, in vederea depozitarii namolului rezultat din lucrarile de dragare a Canalului Bega. Calculul redeventei,se bazeaza pe metodologia practicata de catre expertii funciari privind calculul redeventei privind concesionarea terenurilor agricole. Redeventa ( lei/ha/an ) se calculeaza ca un echivalent valoric a 15 % din productia medie de griu la hectar. S-a luat in calcul o productie medie de 3.500 kg. griu la hectar si un pret mediu de achizitie a griului de 0,400 lei/kg. Astfel , valoarea redeventei anuale pe hectar, este : 3.500 kg/ha x 0,15 x 0,4 lei/kg = 210 lei /ha /an. Valoarea totala a redeventei aferenta suprafetei concesionate, este de : 210 lei/ha/an x 25 ha = 5.250 lei/an. 01.10.2008 Intocmit Ing. Opra Petru