keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 418/29.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 418/29.11.2005
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2005-19637/16.11.2005 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Adresa nr. 123173/20.10.2005 a Ministerului Finantelor Publice şi Adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. 16514/28.11.2005;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.5 alin.4, art.21 lit.(f) şi (g) şi art.22 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finantele publice locale , aprobată de Legea nr. 108/2004;
Având în vedere Legea nr. 511/29.11.2004 - privind bugetul de stat pe anul 2005.
În temeiul prevederilor art.38, lit.d si art.50 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.347 / 27.09.2005 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2005.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitara, Directia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Secretarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Amendament_rectificare_buget_2005.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT P R I M A R DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL BUGET INVESTITII Nr.SC2005-19637/16.11.2005

R E F E R A T privind rectificarea bugetului pe anul 2005

Avand in vedere : - Adresa nr. 123173/20.10.2005 a Ministerului Finantelor Publice privind diminuarea

transferurilor din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi

externe cu suma de 5.502,27mii lei(RON);

- Adresa nr. 378/11.11.2005 a Grupului Scolar Energetic privind suplimentarea

cheltuielilor de capital cu suma de 5.000lei(RON);

- Adresa nr. F.N./15.11.2005 a Directiei de Urbanism; adresa nr.19644/16.11.2005 a

Serviciului Energetic; adresa nr.19423/11.11.2005 a Biroului Hidrotehnic, respectiv a

Biroului Infrastructura Transport si adresele nr.14079/10.11.2005 si 18925/10.11.2005

a Directiei Edilitare, Serviciul Administrare Mediu Urban privind modificarile

mentionate in anexe la Cap.63.02 – „Gospodarie Comunala” si Cap.68.02 – „Transport”

la cheltuieli curente si cheltuieli de capital cu influentele corespunzatoare;

- Adresele nr. 19408/11.11.2005, 19655, 1656/16.11.2005 ale Serviciul Tehnic Edilitate

cu privire la modificarea sumelor alocate pentru investitii la invatamant prin diminuarea

cu 1.100mii lei(RON) si transferarea la Cap.59.02 – „Cultura si Sport” si transferul

sumei de 50mii lei(RON) de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente;

- Adresa nr. 19592/15.11.2005 a Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana privind

modificarile la proiectele mentionate in referat prin diminuarea pozitiilor

corespunzatoare;

- Adresa nr. 19503/15.11.2005 a Biroului Relatii Publice privind alocarea sumei de 80mii

lei(RON);

- Adresa nr.1349/08.11.2005 a Filarmonicii Banatul Timisoara cu privire la diminuarea

cheltuielilor de personal cu suma de 350mii lei(RON);

Astfel, bugetul prezinta modificari la capitolul Venituri dupa cum urmeaza :

- mii lei(RON)- Denumire indicatori Rectificat

Sepi 2005

Rectificat

Nov 2005

Influente

Venituri Total din care : 380.780,18 375.278,92 -5.502,27

37.02 Subventii primite din bugetul de stat 19.502,27 14.000,00 -5.502,27

37.02.03 Subventii primite de B.L.pt.investitii

finant.partial din imprumuturi externe

19.502,27 14.000,00 -5.502,27

Cheltuieli total din care : 380.781,18 375.278,92 -5.502,27

Cap.57.02 Invatamant din care 96.449,56 95.354,56 -1.095,00

Cheltuieli curente 94.373,26 94.423,26 +50,00

Cheltuieli capital 2.076,30 931,30 -1.145,00

Cap.59.02 Cultura, religie si actiuni sportive 10.777,24 10.647,24 -130,00

Cheltuieli curente 9.279,49 9.149,49 -130,00

Cap.60.02 Asistenta sociala 20.440,80 20.305,80 -135,00

Cheltuieli capital 1.387,70 1.252,70 -135,00

Cap.63.02 Servicii si Dezvoltare Publica,

Locuinte, Mediu si Ape

118.459,27 121.254,76 +2.795,49

Cheltuieli curente 85.595,36 91.223,31 +5.627,95

Cheltuieli capital 32.863,92 30.031,45 -2832,47

Cap.68.02 Transporturi-comunicatii 77.826,68 70.888,92 -6.937,76

Cheltuieli curente 40.705,35 43.366,86 +2.661.51

Cheltuieli capital 37.121,33 27.522,06 -9.599,27

In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5, alin.4, art.21, lit.f si g si art.22 alin.1; Legea 215/23.04.2001 privind administratia publica locala art.38, lit.d si

art.48 alin.2 si art.50 precum si Legea 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005.

Serviciul Buget Investitii din cadrul Directiei Economice propune rectificarea bugetului pe

anul 2005 conform anexa nr.1 si anexa nr.2

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.BUGET-INVESTITII

ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT P R I M A R DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL BUGET INVESTITII Nr.SC2005-19637/16.11.2005

R E F E R A T privind rectificarea bugetului pe anul 2005

Avand in vedere : - Adresa nr. 123173/20.10.2005 a Ministerului Finantelor Publice privind diminuarea

transferurilor din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi

externe cu suma de 5.502,27mii lei(RON);

- Adresa nr. 378/11.11.2005 a Grupului Scolar Energetic privind suplimentarea

cheltuielilor de capital cu suma de 5.000lei(RON);

- Adresa nr. F.N./15.11.2005 a Directiei de Urbanism; adresa nr.19644/16.11.2005 a

Serviciului Energetic; adresa nr.19423/11.11.2005 a Biroului Hidrotehnic, respectiv a

Biroului Infrastructura Transport si adresele nr.14079/10.11.2005 si 18925/10.11.2005

a Directiei Edilitare, Serviciul Administrare Mediu Urban privind modificarile

mentionate in anexe la Cap.63.02 – „Gospodarie Comunala” si Cap.68.02 – „Transport”

la cheltuieli curente si cheltuieli de capital cu influentele corespunzatoare;

- Adresele nr. 19408/11.11.2005, 19655, 1656/16.11.2005 ale Serviciul Tehnic Edilitate

cu privire la modificarea sumelor alocate pentru investitii la invatamant prin diminuarea

cu 1.100mii lei(RON) si transferarea la Cap.59.02 – „Cultura si Sport” si transferul

sumei de 50mii lei(RON) de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente;

- Adresa nr. 19592/15.11.2005 a Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana privind

modificarile la proiectele mentionate in referat prin diminuarea pozitiilor

corespunzatoare;

- Adresa nr. 19503/15.11.2005 a Biroului Relatii Publice privind alocarea sumei de 80mii

lei(RON);

- Adresa nr.1349/08.11.2005 a Filarmonicii Banatul Timisoara cu privire la diminuarea

cheltuielilor de personal cu suma de 350mii lei(RON);

Astfel, bugetul prezinta modificari la capitolul Venituri dupa cum urmeaza :

- mii lei(RON)- Denumire indicatori Rectificat

Sepi 2005

Rectificat

Nov 2005

Influente

Venituri Total din care : 380.780,18 375.278,92 -5.502,27

37.02 Subventii primite din bugetul de stat 19.502,27 14.000,00 -5.502,27

37.02.03 Subventii primite de B.L.pt.investitii

finant.partial din imprumuturi externe

19.502,27 14.000,00 -5.502,27

Cheltuieli total din care : 380.781,18 375.278,92 -5.502,27

Cap.57.02 Invatamant din care 96.449,56 95.354,56 -1.095,00

Cheltuieli curente 94.373,26 94.423,26 +50,00

Cheltuieli capital 2.076,30 931,30 -1.145,00

Cap.59.02 Cultura, religie si actiuni sportive 10.777,24 10.647,24 -130,00

Cheltuieli curente 9.279,49 9.149,49 -130,00

Cap.60.02 Asistenta sociala 20.440,80 20.305,80 -135,00

Cheltuieli capital 1.387,70 1.252,70 -135,00

Cap.63.02 Servicii si Dezvoltare Publica,

Locuinte, Mediu si Ape

118.459,27 121.254,76 +2.795,49

Cheltuieli curente 85.595,36 91.223,31 +5.627,95

Cheltuieli capital 32.863,92 30.031,45 -2832,47

Cap.68.02 Transporturi-comunicatii 77.826,68 70.888,92 -6.937,76

Cheltuieli curente 40.705,35 43.366,86 +2.661.51

Cheltuieli capital 37.121,33 27.522,06 -9.599,27

In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5, alin.4, art.21, lit.f si g si art.22 alin.1; Legea 215/23.04.2001 privind administratia publica locala art.38, lit.d si

art.48 alin.2 si art.50 precum si Legea 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005.

Serviciul Buget Investitii din cadrul Directiei Economice propune rectificarea bugetului pe

anul 2005 conform anexa nr.1 si anexa nr.2

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.BUGET-INVESTITII

ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2005 -mii lei noi-

cu 2 zecimale cod clasifica Denumire indicatori Cod rand Rectificat Sept Rectificat Noi Influente 0001 VENITURI TOTALE 1 380.781,18 375.278,92 -5.502,27

Din care: 4802 VENITURI PROPRII 2 236.449,95 236.449,95 0,00 0002 I. VENITURI CURENTE 3 101.298,22 101.298,22 0,00

Din care: 0,00 0,00 0,00 0003 A. VENITURI FISCALE 4 68.916,27 68.916,27 0,00 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 51.692,11 51.692,11 0,00 01.02. Impozitul pe profit 6 6.794,34 6.794,34 0,00 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 17.947,22 17.947,22 0,00 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 0,00 0,00 0,00 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 8 13.272,19 13.272,20 0,01 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 9 1.710,11 1.710,11 0,00 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 0,00 0,00 0,00 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 0,00 0,00 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 0,00 0,00 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 0,00 0,00 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 10 2.205,74 2.205,74 0,00 03.02.30 Alte impozite si taxe 11 759,17 759,17 0,00 04.02. TAXA PE TEREN 12 68,64 68,64 0,00 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 13 21.392,80 21.392,80 0,00 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 14 19.562,40 19.562,40 0,00 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 15 1.830,40 1.830,40 0,00 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 16 5.489,11 5.489,11 0,00 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 17 1.447,98 1.447,98 0,00 080206 Impozitul pe terenul agricol 18 0,00 0,00 0,00 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 19 4.041,14 4.041,14 0,00 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 20 17.224,16 17.224,16 0,00 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 21 125,00 125,00 0,00 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 22 17.099,16 17.099,16 0,00 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 23 10,51 10,51 0,00 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 24 4.044,01 4.044,01 0,00

1

17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 25 10.982,50 10.982,50 0,00 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 26 1.441,44 1.441,44 0,00 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 27 620,70 620,70 0,00 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 28 32.381,95 32.381,95 0,00 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 29 4.858,19 4.858,19 0,00 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 30 2.415,76 2.415,76 0,00 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 31 2.216,82 2.216,82 0,00 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 32 0,00 0,00 0,00 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 33 0,00 0,00 0,00 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 34 0,00 0,00 0,00

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 33 0,00 0,00 0,00 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 34 0,00 0,00 0,00 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 35 65,49 65,49 0,00 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 36 0,00 0,00 0,00 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 37 0,00 0,00 0,00 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 38 133,45 133,45 0,00 22.02 DIVERSE VENITURI 39 25.108,01 25.108,01 0,00 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 40 11,25 11,25 0,00 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 41 762,81 762,81 0,00 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 42 12.575,91 12.575,91 0,00

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 43 6,86 6,86 0,00

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 44 10.925,37 10.925,37 0,00

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 45 0,00 0,00 0,00

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 46 0,00 0,00 0,00 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 47 0,00 0,00 0,00 22.02.19 Venituri din dividende 48 0,00 0,00 0,00 22.02.30 Incasari din alte surse 49 825,80 825,80 0,00

0,00 0,00 0,00 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 50 36.456,17 36.456,17 0,00 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 51 36.456,17 36.456,17 0,00 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 52 264,13 264,13 0,00 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 53 699,94 699,94 0,00 30.02.04 Venituri din privatizare 54 0,00 0,00 0,00 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 55 35.492,11 35.492,11 0,00

0,00 0,00 0,00 31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 56 223.165,98 223.165,98 0,00 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 57 98.533,79 98.533,79 0,00 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 58 93.561,51 93.561,51 0,00 31.02.02 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 59 0,00 0,00 0,00

2

31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 60 4.972,28 4.972,28 0,00 31.02.04 Sume defalcate din impozitul pe venit pt.ajutor social si ajutor pt.incalzire 0,00 0,00 0,00 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 61 161,77 161,77 0,00 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 62 124.470,42 124.470,42 0,00

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 63 80.092,55 80.092,55 0,00

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 64 32.170,04 32.170,04 0,00

33.02.03 Sume defalcate din TVA pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 65 12.000,00 12.000,00 0,00

33.02.04 Sume defalcate din TVA pt.drumurile judetene si comunale 1,37 1,37 0,00 33.02.07 Sume defalcate din TVA pt.servicii publ.comunitare si evid.publ.a persoanelor 206,45 206,45 0,00 37.00 IV. SUBVENTII 66 19.502,27 14.000,00 -5.502,27 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 67 19.502,27 14.000,00 -5.502,27

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 68 0,00 0,00 0,00

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 69 19.502,27 14.000,00 -5.502,27 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 70 0,00 0,00 0,00 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 70 0,00 0,00 0,00

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 72 0,00 0,00 0,00

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 71 0,00 0,00 0,00

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 72 0,00 0,00 0,00

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 73 0,00 0,00 0,00 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 74 0,00 0,00 0,00

37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 75 0,00 0,00 0,00

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 76 0,00 0,00 0,00

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 77 0,00 0,00 0,00 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 78 0,00 0,00 0,00

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 79 0,00 0,00 0,00

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 80 0,00 0,00 0,00

40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 81 358,54 358,54 0,00 40.02.01 Donatii si sponzorizari 82 358,54 358,54 0,00

0,00 0,00 0,00 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 83 0,00 0,00 0,00 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 84 0,00 0,00 0,00 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 85 0,00 0,00 0,00

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 86 0,00 0,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00 IX. IMPRUMUTURI 0,00 0,00 0,00

45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 0,00 0,00 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00 0,00 0,00

5002 CHELTUIELI TOTAL 87 380.781,18 375.278,92 -5.502,27 01 A.CHELTUILI CURENTE 88 291.953,60 296.982,51 5.028,90 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 89 101.401,03 100.951,03 -450,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 90 118.042,54 122.307,15 4.264,60 34 SUBVENTII 91 63.480,37 68.480,37 5.000,00 35 Subventii 92 63.480,37 68.480,37 5.000,00 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 93 206,45 206,45 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 94 63.273,91 68.273,91 5.000,00 38 TRANSFERURI 95 1.003,97 1.003,97 0,00 39 Transferuri consolidabile 96 0,00 0,00 0,00 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 97 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 98 1.003,97 1.003,97 0,00 40.02 Burse 99 192,27 192,27 0,00 40.08 Ajutoare sociale 100 747,17 747,17 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 101 0,00 0,00 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 102 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 103 0,00 0,00 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 104 0,00 0,00 0,00 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 105 0,00 0,00 0,00 40.41 Asociatii si fundatii 106 0,00 0,00 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 107 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 108 0,00 0,00 0,00 40.61 Sustinerea cultelor 109 0,00 0,00 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 110 0,00 0,00 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 110 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 111 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 112 64,53 64,53 0,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 113 0,00 0,00 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 114 0,00 0,00 0,00 49 DOBANZI 115 5.010,30 4.240,00 -770,30 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 116 5.010,30 4.240,00 -770,30 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 117 0,00 0,00 0,00 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 118 5.010,30 4.240,00 -770,30 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 119 770,30 0,00 -770,30 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 120 0,00 0,00 0,00

4

50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 121 0,00 0,00 0,00 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 122 80.354,25 67.102,52 -13.251,73 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 80.354,25 67.102,52 -13.251,73 72 Investitii ale institutiilor publice 124 32.455,62 24.606,15 -7.849,47

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 125 47.898,64 42.496,37 -5.402,27

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 126 0,00 0,00 0,00 78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 127 8.461,60 8.461,60 0,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 128 0,00 0,00 0,00 80 Imprumuturi 129 0,00 0,00 0,00 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 130 0,00 0,00 0,00

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 131 0,00 0,00 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 132 0,00 0,00 0,00 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 133 0,00 0,00 0,00 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 134 0,00 0,00 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 135 0,00 0,00 0,00 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 136 0,00 0,00 0,00 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 137 0,00 0,00 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 138 8.461,60 8.461,60 0,00 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 139 0,00 0,00 0,00 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 140 3.400,00 3.400,00 0,00 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 141 5.061,60 5.061,60 0,00 89 D. REZERVE 142 11,99 11,99 0,00 90 REZERVE 143 11,99 11,99 0,00 91 Rezerve 144 11,99 11,99 0,00 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 145 28.069,45 28.069,46 0,00 51,02 AUTORITATI PUBLICE 146 28.069,45 28.069,46 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 147 24.526,45 24.526,46 0,00 02 - cheltuieli de personal 148 9.576,00 9.576,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 149 14.744,00 14.744,00 0,00 34 SUBVENTII 150 206,45 206,45 0,00 35 Subventii 151 206,45 206,45 0,00 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 152 206,45 206,45 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 3.543,00 3.543,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 3.543,00 3.543,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 155 3.543,00 3.543,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 156 0,00 0,00 0,00 51.02.05 Autoritati executive 157 27.331,94 27.331,94 0,00

- cheltuieli de personal 9.342,79 9.342,79 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 14.572,86 14.572,86 0,00 Investitii ale institutiilor publice 3.416,29 3.416,29 0,00

51.02.07 Evidenta Populatiei 737,51 737,51 0,00 5

- cheltuieli de personal 233,21 233,21 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 171,14 171,14 0,00 Subventii de la buget pentru institutiile publice 206,45 206,45 0,00 Investitii ale institutiilor publice 126,71 126,71 0,00

57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 158 130.987,02 129.627,02 -1.360,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 159 124.965,27 124.885,27 -80,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 160 89.894,01 89.444,01 -450,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 161 34.067,29 34.437,29 370,00 34 SUBVENTII 162 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 163 0,00 0,00 0,00 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 164 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 165 1.003,97 1.003,97 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 166 1.003,97 1.003,97 0,00 40.02 Burse 167 192,27 192,27 0,00 40.08 Ajutoare sociale 168 747,17 747,17 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 169 0,00 0,00 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 170 0,00 0,00 0,00 40.41 Asociatii si fundatii 171 0,00 0,00 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 172 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 173 0,00 0,00 0,00 40.61 Sustinerea cultelor 174 0,00 0,00 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 175 0,00 0,00 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 175 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 176 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 177 64,53 64,53 0,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 178 0,00 0,00 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 179 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 6.021,75 4.741,75 -1.280,00 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 181 6.021,75 4.741,75 -1.280,00 72 Investitii ale institutiilor publice 182 6.021,75 4.741,75 -1.280,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 183 0,00 0,00 0,00 57,02 INVATAMANT 184 96.449,56 95.354,56 -1.095,00 01 CHELTUIELI CURENTE 185 94.373,26 94.423,26 50,00 02 - cheltuieli de personal 186 71.769,45 71.769,45 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 187 22.411,54 22.461,54 50,00 34 SUBVENTII 188 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 189 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 190 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 191 192,27 192,27 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 192 192,27 192,27 0,00 40.02 Burse 193 192,27 192,27 0,00 4041 Asociatii si fundatii 194 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferuri 195 0,00 0,00 0,00

6

69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 196 2.076,30 931,30 -1.145,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 197 2.076,30 931,30 -1.145,00 72 Investitii ale institutiilor publice 198 2.076,30 931,30 -1.145,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 199 0,00 0,00 0,00 57.02.02 Invatamant prescolar 200 14.792,52 14.792,52 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 3.799,76 3.849,76 50,00 -cheltuieli de personal 10.472,76 10.472,76 0,00 -cheltuieli de capital 520,00 470,00 -50,00 -transferuri 0,00 0,00 0,00

57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 201 33.915,76 33.465,76 -450,00 -cheltuieli materiale si servicii 8.217,30 8.217,30 0,00 -cheltuieli de personal 24.964,90 24.964,90 0,00 -cheltuieli de capital 650,00 200,00 -450,00 -transferuri 83,57 83,57 0,00

57.02.04 Invatamant liceal 202 33.197,28 32.552,28 -645,00 -cheltuieli materiale si servicii 7.452,95 7.452,95 0,00 -cheltuieli de personal 24.757,42 24.757,42 0,00 -cheltuieli de capital 906,30 261,30 -645,00 -transferuri 80,61 80,61 0,00

57.02.05 Invatamant profesional 203 14.119,84 14.119,84 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 2.749,87 2.749,87 0,00 -cheltuieli de personal 11.343,27 11.343,27 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 26,69 26,69 0,00

57.02.06 Invatamant postliceal 204 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 0,00 0,00 0,00

57.02.08 Invatamant special 205 424,17 424,17 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 191,66 191,66 0,00 -cheltuieli de personal 231,11 231,11 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 1,40 1,40 0,00

57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 206 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

58,02 SANATATE 207 3.319,42 3.319,42 0,00 0,00 0,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 208 2.259,42 2.259,42 0,00 02 - cheltuieli de personal 209 722,42 722,42 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 210 1.537,00 1.537,00 0,00

7

38 TRANSFERURI 211 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 212 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 213 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 214 1.060,00 1.060,00 0,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 215 1.060,00 1.060,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 216 1.060,00 1.060,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 217 0,00 0,00 0,00 58.02.03 Spitale 218 1.560,00 1.560,00 0,00

- cheltuilei materiale si servicii 500,00 500,00 0,00 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 1.060,00 1.060,00 0,00

58.02.05 Crese 219 939,42 939,42 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 217,00 217,00 0,00 - cheltuieli de personal 722,42 722,42 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 220 820,00 820,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 820,00 820,00 0,00 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 221 10.777,24 10.647,24 -130,00 01 CHELTUIELI CURENTE 222 9.279,49 9.149,49 -130,00 02 - cheltuieli de personal 223 6.021,45 5.671,45 -350,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 224 3.258,04 3.478,04 220,00 34 SUBVENTII 225 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 226 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 227 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 228 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 229 0,00 0,00 0,00 4041 Asociatii si fundatii 230 0,00 0,00 0,00 4061 Sustinerea cultelor 231 0,00 0,00 0,00 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 232 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferuri 233 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 234 1.497,75 1.497,75 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 1.497,75 1.497,75 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 236 1.497,75 1.497,75 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 237 0,00 0,00 0,00 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 238 0,00 0,00 0,00 590204 Muzee 239 0,00 0,00 0,00 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 240 6.898,30 6.548,30 -350,00

- cheltuieli de personal 5.622,70 5.272,70 -350,00 - cheltuilei materiale si servicii 985,60 985,60 0,00 - cheltuieli de capital 290,00 290,00 0,00

590206 Scoli populare de arta 241 0,00 0,00 0,00 590207 Casa de cultura 242 1.280,00 1.280,00 0,00

8

- cheltuieli de personal 398,75 398,75 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 473,50 473,50 0,00 - cheltuieli de capital 407,75 407,75 0,00

590208 Camine culturale 243 0,00 0,00 0,00 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 244 0,00 0,00 0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 245 0,00 0,00 0,00 Centre culturale 246 0,00 0,00 0,00

590215 Culte religioase 247 100,00 100,00 0,00 590220 Activitatea sportiva cheltuieli materiale 248 927,00 1.067,00 140,00 590220 Activitatea sportiva cheltuieli de capital 249 800,00 800,00 0,00 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 250 771,94 851,94 80,00 60,02 ASISTENTA SOCIALA 251 20.440,80 20.305,80 -135,00 01 CHELTUIELI CURENTE 252 19.053,10 19.053,10 0,00 02 - cheltuieli de personal 253 11.380,69 11.280,69 -100,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 254 6.860,71 6.960,71 100,00 34 SUBVENTII 255 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 256 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 257 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 258 811,70 811,70 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 259 811,70 811,70 0,00 40.08 Ajutoare sociale 260 747,17 747,17 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 261 0,00 0,00 0,00 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 262 0,00 0,00 0,00 4041 Asociatii si fundatii 263 0,00 0,00 0,00 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 264 0,00 0,00 0,00 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferuri 265 0,00 0,00 0,00 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 266 64,53 64,53 0,00

Praograme cu finantare nerambursabila 267 0,00 0,00 0,00 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 268 0,00 0,00 0,00

69 CHELTUILI DE CAPITAL 269 1.387,70 1.252,70 -135,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 270 1.387,70 1.252,70 -135,00 72 Investitii ale institutiilor publice 271 1.387,70 1.252,70 -135,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 272 0,00 0,00 0,00 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 273 205,08 205,08 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 205,08 205,08 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 274 0,00 0,00 0,00 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 275 1.011,98 1.011,98 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 204,64 204,64 0,00 -cheltuieli de personal 607,34 607,34 0,00 -cheltuieli de capital 200,00 200,00 0,00

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 276 0,00 0,00 0,00 9

-cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 277 1.405,83 1.405,83 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 600,68 600,68 0,00 -cheltuieli de personal 698,26 698,26 0,00 -cheltuieli de capital 106,90 106,90 0,00

60.02.07 Cantina de ajutor social 278 2.310,85 2.175,85 -135,00 -cheltuieli materiale si servicii 1.830,42 1.830,42 0,00 -cheltuieli de personal 200,43 200,43 0,00 -cheltuieli de capital 280,00 145,00 -135,00

60.02.09 Ajutor social 279 811,70 811,70 0,00 Ajutoare sociale 747,17 747,17 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 64,53 64,53 0,00

60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 280 0,00 0,00 0,00 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 281 0,00 0,00 0,00 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 282 244,54 244,54 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 81,83 81,83 0,00 -cheltuieli de personal 162,70 162,71 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 283 2.245,22 2.245,22 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 868,76 868,76 0,00 -cheltuieli de personal 950,66 950,66 0,00 -cheltuieli de capital 425,80 425,80 0,00

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 284 865,82 865,82 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 262,28 262,28 0,00 -cheltuieli de personal 473,55 473,55 0,00 -cheltuieli de capital 130,00 130,00 0,00

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 285 1.815,20 1.815,20 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 1.004,00 1.104,00 100,00 -cheltuieli de personal 611,20 511,20 -100,00 -cheltuieli de capital 200,00 200,00 0,00

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 286 9.524,58 9.524,58 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 1.803,02 1.803,03 0,01 -cheltuieli de personal 7.676,56 7.676,56 0,00 -cheltuieli de capital 45,00 45,00 0,00 -Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 0,00 0,00 0,00

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 287 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -transf din bug stat pt plata ajutorului social cf L416 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

10

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 288 118.459,27 121.254,76 2.795,49 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 289 118.459,27 121.254,76 2.795,49 01 CHELTUIELI CURENTE 290 85.595,36 91.223,31 5.627,95 02 - cheltuieli de personal 291 1.618,00 1.618,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 292 32.216,53 32.844,48 627,95 34 SUBVENTII 293 51.760,83 56.760,83 5.000,00 35 Subventii 294 51.760,83 56.760,83 5.000,00 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 295 0,00 0,00 0,00 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 296 51.760,83 56.760,83 5.000,00 38 TRANSFERURI 297 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 298 0,00 0,00 0,00

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 299 0,00 0,00 0,00

4080 Alte transferuri 300 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 301 32.863,92 30.031,45 -2.832,47 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302 32.863,92 30.031,45 -2.832,47 72 Investitii ale institutiilor publice 303 13.002,42 10.069,95 -2.932,47 73 Investitii ale regiilor autonome 304 19.861,50 19.961,50 100,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 305 0,00 0,00 0,00 63.02.03 Iluminat 306 7.692,15 7.692,15 0,00

- cheltuieli curente 7.260,00 7.260,00 0,00 - cheltuieli de capital 432,15 432,15 0,00

63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 307 8.189,88 8.389,89 200,00 - cheltuieli curente 7.669,88 7.869,89 200,01 - cheltuieli de capital 520,00 520,00 0,00

63.02.08 Locuinte 308 8.774,83 8.772,90 -1,93 - cheltuieli de personal 1.618,00 1.618,00 0,00 - cheltuieli curente 3.528,92 3.592,00 63,08 - cheltuieli de capital 3.622,91 3.562,90 -60,01

63.02.09 Alimentari cu apa 309 15.937,22 16.202,09 264,87 - Fond rezerva MRD ( inclusiv contrib.ISPA) 5.412,43 5.412,43 0,00 - Investitii BERD 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 3.413,30 3.778,16 364,86 - cheltuieli de capital 7.111,50 7.011,50 -100,00

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 310 64.510,83 69.710,83 5.200,00 - subventii buget local 19.590,79 24.590,79 5.000,00 - subventii buget de stat 32.170,04 32.170,04 0,00 - cheltuieli de capital 12.750,00 12.950,00 200,00

63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 311 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 312 750,00 750,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00

11

- cheltuieli de capital 750,00 750,00 0,00 63.02.14 Electrificari rurale 313 0,00 0,00 0,00 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 314 12.604,36 9.736,90 -2.867,46

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 4.932,00 4.932,00 0,00 - cheltuieli de capital 7.677,36 4.804,90 -2.872,46

64 V. MEDIU SI APE 315 8.194,51 8.194,51 0,00 64.02 MEDIU SI APE 316 8.194,51 8.194,51 0,00

A.CHELTUILI CURENTE 317 8.194,51 8.194,51 0,00 CHELTUIELI DE PERSONAL 318 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 319 8.194,51 8.194,51 0,00 SUBVENTII 320 0,00 0,00 0,00 Subventii 321 0,00 0,00 0,00 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 322 0,00 0,00 0,00 TRANSFERURI 323 0,00 0,00 0,00 Transferuri neconsolidabile 324 0,00 0,00 0,00 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 325 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri 326 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 327 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 328 0,00 0,00 0,00 Investitii ale institutiilor publice 329 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome 330 0,00 0,00 0,00 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 331 0,00 0,00 0,00

64.02.04 Salubritate 332 7.978,10 7.978,10 0,00 - cheltuieli curente 7.978,10 7.978,10 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate 333 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

64.02.11 Canalizare 334 216,41 216,41 0,00 - cheltuieli curente 216,41 216,41 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

66 V. ACTIUNI ECONOMICE 335 78.225,78 71.288,03 -6.937,75 01 A.CHELTUILI CURENTE 336 41.104,46 43.305,97 2.201,51 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337 313,02 313,02 0,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 338 29.278,36 31.479,87 2.201,51 34 SUBVENTII 339 11.513,08 11.513,08 0,00 35 Subventii 340 11.513,08 11.513,08 0,00 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 341 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 342 11.513,08 11.513,08 0,00 38 TRANSFERURI 343 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 344 0,00 0,00 0,00

12

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 345 0,00 0,00 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 346 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 347 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 37.121,33 27.982,06 -9.139,27 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 37.121,33 27.982,06 -9.139,27 72 Investitii ale institutiilor publice 350 9.084,19 5.447,19 -3.637,00 73 Investitii ale regiilor autonome 351 28.037,14 22.534,87 -5.502,27 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 352 0,00 0,00 0,00 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 353 399,10 399,10 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 354 399,10 399,10 0,00 02 - cheltuieli de personal 355 313,02 313,02 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 356 86,09 86,09 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 357 0,00 0,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 358 0,00 0,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 359 0,00 0,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 360 0,00 0,00 0,00 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 361 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 0,00 0,00 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 284,58 284,58 0,00

- cheltuieli de personal 217,49 217,49 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 67,09 67,09 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 362 114,52 114,52 0,00 - cheltuieli de personal 95,52 95,52 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 19,00 19,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 363 77.826,68 70.888,92 -6.937,75 01 CHELTUIELI CURENTE 364 40.705,35 42.906,86 2.201,51 02 - cheltuieli de personal 365 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 366 29.192,27 31.393,78 2.201,51 34 SUBVENTII 367 11.513,08 11.513,08 0,00 35 Subventii 368 11.513,08 11.513,08 0,00 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 369 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 370 11.513,08 11.513,08 0,00 38 TRANSFERURI 371 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 372 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 373 0,00 0,00 0,00

40.80 Alte transferuri 374 0,00 0,00 0,00

13

69 CHELTUIELI DE CAPITAL 375 37.121,33 27.982,06 -9.139,27 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 376 37.121,33 27.982,06 -9.139,27 72 Investitii ale institutiilor publice 377 9.084,19 5.447,19 -3.637,00 73 Investitii ale regiilor autonome 378 28.037,14 22.534,87 -5.502,27 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 379 0,00 0,00 0,00 68.02.02 Aviatie civila 380 0,00 0,00 0,00 68.02.05 Drumuri si poduri 381 0,00 0,00 0,00 68.02.07 Transport in comun 382 39.550,22 34.047,95 -5.502,27 68.02.12 Strazi 383 38.276,46 36.840,97 -1.435,49

- cheltuieli curente 29.192,27 31.393,78 2.201,51 - cheltuieli de capital 9.084,19 5.447,19 -3.637,00

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 384 0,00 0,00 0,00 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 385 0,00 0,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 386 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 387 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 388 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 389 0,00 0,00 0,00 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 390 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 391 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 392 0,00 0,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 393 0,00 0,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 394 0,00 0,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 395 0,00 0,00 0,00 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 396 0,00 0,00 0,00 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 397 0,00 0,00 0,00 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 398 0,00 0,00 0,00

VI. ALTE ACTIUNI 399 1.411,26 1.411,26 0,00 72,02 ALTE ACTIUNI 400 1.411,26 1.411,26 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 401 607,00 607,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 402 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 403 607,00 607,00 0,00 38 TRANSFERURI 404 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 405 0,00 0,00 0,00 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 406 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 407 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 408 804,26 804,26 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 409 804,26 804,26 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 410 804,26 804,26 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 411 0,00 0,00 0,00 72.02.02 Centre militare 412 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

72.02.07 Protectie civila 413 815,62 815,62 0,00

14

- cheltuieli curente 172,62 172,62 0,00 - cheltuieli de capital 643,00 643,00 0,00

72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 414 0,00 0,00 0,00 72.02.50 Alte cheltuieli 415 595,64 595,64 0,00

- cheltuieli curente 434,38 434,38 0,00 - cheltuieli de capital 161,26 161,26 0,00

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 416 1.950,00 1.950,00 0,00 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 417 1.950,00 1.950,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 418 0,00 0,00 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 419 0,00 0,00 0,00

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 420 0,00 0,00 0,00 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 421 0,00 0,00 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 422 0,00 0,00 0,00

Rambursari de credite externe contractate de stat 423 0,00 0,00 0,00 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 424 0,00 0,00 0,00

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 425 1.950,00 1.950,00 0,00

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 426 0,00 0,00 0,00

84.00 VIII . TRANSFERURI 427 0,00 0,00 0,00 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 428 0,00 0,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 429 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 430 0,00 0,00 0,00 39 Transferuri consolidabile 431 0,00 0,00 0,00 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 432 0,00 0,00 0,00 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 433 0,00 0,00 0,00 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 434 0,00 0,00 0,00 86,02 IMPRUMUTURI 435 0,00 0,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 436 0,00 0,00 0,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 437 0,00 0,00 0,00 80 IMPRUMUTURI 438 0,00 0,00 0,00 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 439 0,00 0,00 0,00 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 440 0,00 0,00 0,00 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 441 0,00 0,00 0,00 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 442 0,00 0,00 0,00 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 443 5.010,30 5.010,30 0,00 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 444 5.010,30 5.010,30 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 445 4.240,00 4.240,00 0,00 49 DOBANZI 446 4.240,00 4.240,00 0,00 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 447 4.240,00 4.240,00 0,00 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 448 0,00 0,00 0,00 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 449 4.240,00 4.240,00 0,00

15

50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 450 0,00 0,00 0,00 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 451 0,00 0,00 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 452 0,00 0,00 0,00 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 453 0,00 0,00 0,00 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 454 4.240,00 4.240,00 0,00 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 455 770,30 770,30 0,00 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 456 0,00 0,00 0,00 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 457 0,00 0,00 0,00 89.00 PLATI DE DOBANZI 458 0,00 0,00 0,00 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 459 0,00 0,00 0,00 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 458 8.461,60 8.461,60 0,00 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 459 8.461,60 8.461,60 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 460 8.461,60 8.461,60 0,00 84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 461 0,00 0,00 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 462 8.461,60 8.461,60 0,00 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 463 0,00 0,00 0,00 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 463 0,00 0,00 0,00 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 464 3.400,00 3.400,00 0,00 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 465 5.061,60 5.061,60 0,00 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 466 0,00 0,00 0,00 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 466 0,00 0,00 0,00 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 467 3.400,00 3.400,00 0,00 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 468 5.061,60 5.061,60 0,00 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 469 11,99 11,99 0,00 95.02 FONDURI DE REZERVA 470 11,99 11,99 0,00 89 REZERVE 471 11,99 11,99 0,00 90 REZERVE 472 11,99 11,99 0,00 91 Rezerve 473 11,99 11,99 0,00 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 474 11,99 11,99 0,00

EXCEDENT ( DEFICIT) 475 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET - INVESTITII,

EC. ADRIAN BODO EC. SMARANDA HARACICU

16

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2005-

rectificat 6

lei noi Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 67.102.520,00 -buget local-A 31.433.430,00 -buget local-B 25.230.660,00 -buget local-C 10.438.430,00

TOTAL GENERAL 67.102.520,00 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autoritati Executive 3.543.000,00 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 3.416.290,00 A.Lucrari in continuare 200.000,00 Lift pentru persoane cu handicap 200.000,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 3.216.290,00 Dotari independente 2.380.290,00 Studii si proiecte 836.000,00 Studiu informatic privind fondul funciar din Zona Freidorf 500.000,00 Mansardare Primarie 100.000,00 SF Centrala telefonica 20.000,00 SF extindere retea date-voce 16.000,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 200.000,00 51.02.07 Evidenta Populatiei 126.710,00 C. Dotari independente si alte investitii 126.710,00 Capitolul 57.02 Invatamant 931.300,00 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 470.000,00 A. Lucrari in continuare 80.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 20.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 60.000,00

B. Lucrari noi 240.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7 70.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN15 10.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP5 10.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP26 10.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP31 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 10.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 10.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 70.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 50.000,00

C.Dotari independente si alte investitii 150.000,00 Dotari independente 100.000,00 Studii si proiecte 50.000,00

57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 200.000,00 A.Lucrari in continuare 50.000,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2005

1

Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN4 50.000,00

B. Lucrari noi 50.000,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 19 0,00 Amenajare vestiar sc gen nr 24 50.000,00 Bransamet+ centrala term. Gen6 0,00 Bransamet+ centrala term. Gen22 0,00 bransament+centala term.Gen 11 0,00 Brans+centrrala termica Gen1 0,00

C.Dotari independente si alte investitii 100.000,00 Dotari independante 50.000,00 Studii si proiecte 50.000,00

57.02.04 Invatamant liceal 261.300,00 B. Lucrari noi 106.300,00 Consolidare cladire liceul de constructii-montaj 0,00 Ext.retea gaz+brans + centr.termGRUP SCOLAR ENERGETIC 106.300,00 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Auto 0,00 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Agricol 0,00 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 0,00 Bransament gaz Liceul H.Coanda 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 155.000,00 Dotari independente 105.000,00 Studii si proiecte 50.000,00

Capitolul 58.02 Sanatate 1.060.000,00

58.02.03 Spitale 1.060.000,00 A. Lucrari in continuare 750.000,00 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 550.000,00 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 200.000,00

B. Lucrari noi 150.000,00 spitalul clinic municipal z.Torontal 150.000,00 C. Dotari independente si alte investitii 160.000,00 Dotari independente Studii si proiecte 160.000,00 Capitolul 59.02 Cultura 1.497.750,00 TOTAL din care : 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 290.000,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 290.000,00 Dotari independente 290.000,00 Studii si proiecte

59.02.07 Casa de cultura 407.750,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 Amenajare scena Parcul rozelor-scena demontabila C. Dotari independente si alte investitii 407.750,00 Dotari independente 407.750,00 Studii si proiecte 59.02.20 Activitatea sportiva 800.000,00 B. Lucrari noi 800.000,00 Amenajare Stadion Dan Paltinisan 800.000,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Studii si proiecte 0,00 Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 1.252.700,00 TOTAL

2

din care :

60.02.04Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap (Podul Lun 200.000,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 200.000,00 Dotari independente 200.000,00 Studii si proiecte

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica(pentru voi) 106.900,00

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 106.900,00 Dotari independente 106.900,00 Studii si proiecte

60.02.07 Cantina de ajutor social 145.000,00

A. Lucrari in continuare 0,00 Amenajare cantina sociala 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 145.000,00 Dotari independente 145.000,00 Studii si proiecte 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 425.800,00

A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 425.800,00 Dotari independente 425.800,00 Studii si proiecte

60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 130.000,00

A. Lucrari in continuare 100.000,00 Amenajare centru de tranzit pentru minori 100.000,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 30.000,00 Dotari independente 30.000,00 Studii si proiecte 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 200.000,00

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 200.000,00 Dotari independente 200.000,00 Studii si proiecte

60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 45.000,00

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 45.000,00 Dotari independente 45.000,00 Studii si proiecte

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 30.031.450,00 TOTAL din care :

63.02.03 Iluminat 432.150,00 3

A.Lucrari in continuare 382.150,00 Extindere iluminat public Eduard Benes 24.920,00 Extindere iluminat public str.Polona-Otto Rudolf-Wilhelm Tell 184.020,00 Extindere iluminat public zona Polona 87.630,00 Extindere iluminat public zona Felix 85.580,00

B. Lucrari noi 50.000,00 Extindere iluminat public Calea Aradului 50.000,00

63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 520.000,00

A. Lucrari in continuare 510.000,00 Reamenajare Gradina Zoologica 510.000,00

B. Lucrari noi 0,00 Amenajare Parc Zona Uzinei 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 10.000,00 Dotari independente 10.000,00 Studii si proiecte

63.02.08.Locuinte 3.562.900,00

A. Lucrari in continuare 1.666.110,00 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 140.000,00 Amenajari exterioare zona Steaua III 280.000,00 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 714.210,00 Amenajare exterioare zona Polona 531.900,00

B. Lucrari noi 634.710,00 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 634.710,00

C. Dotari independente si alte investitii 1.262.080,00 Dotari independente 424.000,00 Achizitie camin nr 2 300.000,00 Studii si proiecte 538.080,00 alte studii-urbanism 195.000,00 studii si proiecte 180.000,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al mun in vederea dezvoltarii turismului 163.080,00 63.02.09 Alimentari cu apa 7.011.500,00

A. Lucrari in continuare 4.025.140,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 20.000,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 80.000,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 500.000,00 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 0,00 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 1.155.000,00 Extindere retea apa Zona Marginii 770.140,00 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 1.500.000,00

B. Lucrari noi 2.856.360,00 Extindere retea canal str. Agricultorilor 99.000,00 Extindere retea canal str. Semicerc 275.000,00 Extindere retea canal str. Olarilor 37.500,00 Extindere retea canal str. Gen. Stavrescu 150.000,00 Extindere retea canal str. Musicescu (partial) 5.000,00 Extindere retea apa zona Plopi Sud (partial) 180.000,00 Extindere retea apa str.Mures (zona Tosca) 20.000,00 Extindere retea apa str. E.Botoca - M.Draghici 240.000,00 Extindere retea apa str. Octav Bacila 125.000,00 Sistem major canal - cartier Kuncz 45.000,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie 38.000,00 Extindere retea canal str. Banul Severinului 240.000,00

4

Extindere retea apa- canal str. Bruxelles 190.000,00 Extindere retea canal str. Corneliu Nepos 13.000,00 Extindere retea apa-canal zona Bobalna 29.000,00 Extindere retea canal str. Comuna din Paris 160.000,00 Extindere retea apa-canal str. Vlad Banateanu 150.000,00 Extindere retea apa-canal zona Mures - Tosca 115.000,00 Extindere retea apa-canal strada nr.III zona Blascovici 60.000,00 Extindere retea apa-canal str. Anisoara Odeanu 188.000,00 Extindere retea apa-canal zona str. Mures 16 19.000,00 Extindere retea canal str. Cercului(partial) 62.000,00 Extindere retea canal str. Calimanesti(partial) 8.000,00 Extindere retea apa canal str. Pius Branzeu 213.000,00 Extindere retea apa canal str. Horia Crenga(partial) 160.000,00 Extindere retea apa canal zona Mures Tosca etapa 2 15.000,00 Extindere retea canal str. Aprodul Movila 4.860,00 Extindere retea apa str. Euripide 15.000,00

C. Dotari independente si alte investitii 130.000,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 130.000,00 SF Alimentari apa si canal 130.000,00

63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 12.950.000,00 B. Lucrari noi 12.950.000,00 Reabilitare si modernizare in mun.Timisoara:reabilitare CAF4nr3din CET Centru,utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CT SUD, modernizare PT Freidorf 12.000.000,00

Reabilitare retele termice secundare Calea Sagului- L.Rebreanu 950.000,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00

63.02.13 Introduceri gaze in localitati 750.000,00

A. Lucrari in continuare 700.000,00 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 450.000,00 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 250.000,00

B. Lucrari noi 50.000,00 Intregiri retele gaze naturale 50.000,00

63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 4.804.900,00 B. Lucrari noi 4.500.000,00 Piata de gros 4.000.000,00 Reabilitare P-ta Vacarescu 0,00 Reabilitare fatade centru istoric Timisoara 0,00 Reabilitare centru istoric 0,00 Consolidare P-ta libertatii nr 1 500.000,00

C. Dotari independente si alte investitii 304.900,00 Dotari independente 199.900,00 Achizitii teren 100.000,00 Achizitii teren P-ta Vacarescu 0,00 Studii si proiecte 5.000,00 Studii si proiecte -Ecofit 0,00 Inventariere , expertizare riscuri seismice 0,00 Alte studii 5.000,00 Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 27.982.060,00 TOTAL din care : 68.02.12 Intretinerea si repararea strazilor 5.447.190,00

A. Lucrari in continuare 1.585.160,00 Modernizare str. Mihalache 350.000,00 Modernizare str. Kogalniceanu 1.100.000,00

5

amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 0,00 Amenajare str. Mangalia 135.160,00

B. Lucrari noi 2.682.030,00 Amenajare str. Horia Creanga 100.000,00 Amenajare str. Ion Ratiu 0,00 Amenajare str. Herculane 0,00 Amenajare str. Cozia 100.000,00 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 419.030,00 Amenajare str. Busuioc 0,00 Amenajare str. Schwicker 0,00 Amenajare str. Vasilescu Vasia 10.000,00 Modernizare str.Independentei-Drubeta 125.000,00 Amenajare str. Tibrului 5.000,00 Amenajare str. Copernic 0,00 Amenajare str. Galileo Galilei 0,00 Amenajare str. Agronomiei 0,00 Amenajare str. Gloriei 10.000,00 Amenajare str. Progresul 0,00 Amenajare str. Trifoiului 0,00 Modernizare intersectie Lipovei - Antenei 350.000,00 Amenajare str. Ulpia Traiana 200.000,00 Amenajare piata Traian 73.000,00 Modernizare str. Traian Vuia 200.000,00 Modernizare str. Pestalozzi 0,00 Modernizare blv Dambovita 100.000,00 Modernizare Bv Rebreanu - I. Bulbuca 100.000,00 Consolidare pod Eroilor 0,00 Modernizare str. Casian Munteanu 600.000,00 Amenajare intersectie bl. Eroilor-cal. Buziasului 10.000,00 Modernizare Str.Armoniei 80.000,00 Amenajare acces Spitalul Municipal 200.000,00

C. Dotari independente si alte investitii 1.180.000,00 Dotari independente Studii si proiecte 1.180.000,00 SF str. Lapusneanu 10.000,00 SF str. Belgrad 10.000,00 SF str. Virgilius 10.000,00 SF str. Brigadierilor 10.000,00 SF str. Weismuller 10.000,00 SF str. Gospodarilor 10.000,00 SF str. Jose Silva 10.000,00 SF consolidare pod Muncii 20.000,00 SF Consolidare Pasarela Parcul Copiilor 10.000,00 SF Consolidare pod Michelangelo 20.000,00 SF Consolidare pod Stefan cel Mare 20.000,00 SF Consolidare pasaj Slavici- Polona 20.000,00 SF Pasaj Demetriade 170.000,00 SF consolidare pasaj 16 Decembrie 20.000,00 SF Amenajari drumuri cartier Ghiroda 20.000,00 SF Amenajare intersectie Cal.Sagului-Iuliu Maniu-16 Decdembrie 10.000,00 SF Amenajare intersectie Cetatii -Gh.Lazar-Closca 10.000,00 SF Amenajare intersectie Brancoveanu-Porumbescu 10.000,00 SF Amenajare intersectie Lidia-Drubeta 10.000,00 SF Amenajare Liviu Rebreanu- I.Bulbuca 50.000,00 SF Pasaj inferior Jiul 50.000,00 SF Pod peste Bega la str. Jiul 50.000,00 SF Pasaj superior peste liniile CF la Bd.Iuliu Maniu 140.000,00 SF Pasaj inferior Popa Sapca 50.000,00 SF Pod peste Bega la str. Bobalna 110.000,00 SF Amenajare zona Aida-Mures-N.Ivan 20.000,00 SF Alte studii si proiecte drumuri 300.000,00

6

68.02.07 Transport in comun 22.534.870,00

A. Lucrari in continuare 21.384.870,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 7.384.870,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 14.000.000,00 B. Lucrari noi 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 1.150.000,00 Dotari independente 700.000,00 achizitii refugii calatori 600.000,00 achizitii mijloace transport 0,00 Dispecerizare automata (GPS)si Tiketing 100.000,00 Studii si proiecte 450.000,00 Alte studii si proiecte 450.000,00

Capitolul 72.02 Alte Actiuni 804.260,00 TOTAL din care :

72.02.07 Protectie civila 643.000,00 Inspectorat Municipal de Protectie Civila

B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 643.000,00 Dotari independente 443.000,00 Studii si proiecte 200.000,00

72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 161.260,00

B. Lucrari noi 161.260,00 Parc Tehnologic 45.000,00 realizare locuinta sinistrati comuna Denta 48.670,00 realizare locuinta sinistrati in comunaDenta 67.590,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00

PRIMAR dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA ADRIAN BODO IOAN ZUBASCU

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU RADU RADOSLAV NICUSOR CONSTANTIN MIUT

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

7