keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 418/16.10.2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 418/16.10.2015
privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 26908 din 12.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată;
În conformitate cu Legea 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 1 alin. 4 lit. (c) şi (d);
Având în vedere art.2(2) din cadrul contractelor de concesiune nr. SC 2005-18128/21.10.2005 şi nr. SC 2005-18129/21.10.2005;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b) şi (d) alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public, nr. SC 2005-18128/21.10.2005 şi nr. SC 2005-18129/21.10.2005 numai cu privire la activităţile de întreţinere şi iluminat festiv.

Art. 2: Contractele se prelungesc pe o perioadă de 2 ani, cu condiţia ca la încheierea noilor contracte de concesiune acestea să înceteze.

Art. 3: Se aprobă actele adiţionale la contractele nr. SC 2005-18128/21.10.2005 şi nr. SC 2005-18129/21.10.2005. Actele adiţionale sunt cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA NICOLAE ROBU Nr. SC2015- REFERAT

privind prelungirea contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara

Contractele de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Timişoara: nr. SC

2005-18128/21.10.2005 încheiat cu SC AEM SA (în zona de sud fată de canalul Bega) şi nr. SC 2005- 18129/21.10.2005, încheiat cu SC ELBA SA (în zona de nord faţă de canalul Bega) vor expira în data de 21.10.2015. La art.2(2) din cadrul contractelor de concesiune mai sus amintite se precizează că acestea pot fi prelungite pe o perioadă de cel mult 4 ani.

Compartimentul Iluminat Public a demarat procedura de încheiere a unui nou contract de concesionare a serviciului de iluminat public Zona Nord şi Sud prin Referatul de Necesitate şi Oportunitate privind includerea în programul de investiţii a Studiului de Fezabilitate nr. SC2014- 1316/21.01.2014 pentru obiectivul Concesionare Serviciul de Iluminat Public în Municipiul Timişoara Zona Nord şi Sud.

În urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică s-a încheiat contractul nr. 339/30.12.2014 având ca obiect servicii de întocmire a Studiului de Fezabilitate, Oportunitate şi Caiet de Sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara.

Studiul de Fezabilitate a fost aprobat în Plenul Consiliului Local prin HCL nr. 220/08.05.2015. În data de 23.06.2015 prin dispoziţia Domnului Primar nr. 811/23.06.2015 se înfiinţeaza

Colectivul de Coordonare şi Supervizare în conformitate cu Ordinul nr 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru Implementarea Proiectelor de Concesiune Lucrări Publice şi Servicii în România. Colectivul de Coordonare şi Supervizare elaboreaza Studiul de Fundamentare a deciziei de concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timişoara. Prin raportul nr. 25707/29.09.2015 Colectivul de Coordonare şi Supervizare avizează Studiul de Fundamentare a deciziei de concesionare.

A fost întocmit Referatul şi Proiectul de Hotărâre în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, urmând a se da comandă pentru Caietul de Sarcini şi pregătirea documentaţiilor în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică.

Procedurile de atribuire a noilor contracte de concesiune a serviciului de iluminat nu pot fi încheiate până la data de 21.10.2015.

Conform legii 51/2006, legea servicilor comunitare de utilităţi publice, serviciul de iluminat public este un serviciu de utilitate publică şi are caracter permanent şi regim de funcţionare continuu.

Pentru a nu crea disfuncţionalităţi în funcţionarea sistemului de iluminat sunt necesare în permanenţă lucrări de întreţinere a acestuia. De asemenea cu ocazia sărbătorilor de iarnă sunt necesare lucrări de iluminat festiv.

Având în vedere că începând cu data de 22.10.2015 nu există atribuit un contract privind serviciul de iluminat public, propunem prelungirea contractelor existente până la încheierea noilor contracte de concesiune dar nu mai mult de 2 ani conform art.2(2) din contractele de concesiune.

Menţionăm că pentru activitatea de întreţinere a sistemului de iluminat public din Municipiul Timişoara fondurile alocate pentru anul 2015 nu au fost epuizate, la data curentă mai există următoarele sume pentru anul 2015: pentru contractul SC2005-18128/21.10.2005 – 132.472 lei şi pentru contractul SC2005-18129/21.10.2005 – 86.766 lei.

Conform art. 4 alin. 2 lit. a) din contractului SC2005-18128/21.10.2005: valoarea lucrărilor de întreţinere este până la concurenţa sumei de 479.661,2 RON/an fără TVA adică 139.000 Euro/An fără TVA, iar valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este de 103.524 RON/An adică 30.000 Euro/An fără TVA.

Conform art. 4 alin. 2 lit. a) din contractului SC2005-18129/21.10.2005: valoarea lucrărilor de întreţinere este până la concurenţa sumei de 483.112 RON/an fără TVA adică 140.000 Euro/An fără TVA, iar valoarea lucrărilor pentru realizarea iluminatului festiv de sărbători este de 103.524 RON/An adică 30.000 Euro/An fără TVA.

Prelungirea contractelor de concesiune existente este dată de obligativitatea prestării activităţilor de întreţinere a sistemului de iluminat public pentru a evita apariţia problemelor cum ar fi, scăderea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii, scăderea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale.

PROPUNEM: Aprobarea: Prelungirea contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public, nr. SC 2005- 18128/21.10.2005, nr. SC 2005-18129/21.10.2005 numai cu privire la activităţile de întreţinere şi iluminat festiv. Contractele se prelungesc pe o perioadă de 2 ani, cu condiţia ca la încheierea noilor contracte de concesiune acestea să înceteze.

Pt. Secretar, Director Direcţia Tehnică,

Simona Drăgoi Culiţă Chiş Director Economic, Şef Serviciu, Smaranda Haracicu Ioan Zubaşcu

Consilier, Miron Dragu

Avizat juridic,

Cod FO53-01, ver.2

Atasament: ANEXA_1.pdf

Anexa nr. 1 la HCLMT nr. _____/_______

ACT ADIŢIONAL NR. 5 la Contractul de concesiune nr. SC2005-18129/21.10.2005

În conformitate cu HOTĂRÂREA nr. _______________ a Consiliului Local al Municipiului Timişoara - de comun acord - părţile:

- MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bd. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256…….., fax 0256 ………., reprezentată prin Primar – Nicolae Robu şi Director Direcţia Economică – Smaranda Haracicu în calitate de CONCEDENT şi - S.C. ELBA S.A. cu sediul în Timişoara, str. Paul Morand nr. 135, tel. 0256490087, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/3/1991, CUI RO 1816318, reprezentată prin Director General - Gheorghe Cocian, în calitate de CONCESIONAR,

de comun acord, au convenit la modificarea clauzelor contractului de concesiune nr. SC2005- 18129/21.10.2005, dupa cum urmează:

Art. 1. Se prelungeşte durata contractului de concesiune nr. SC2005-18129/21.10.2005, prevazută la cap. III, art. 2, alin. 1 din contract, pe o perioadă de 2 ani numai în ceea ce priveşte activităţile de întreţinere şi iluminat festiv. La data încheierii noului contract de concesiune prezentul contract încetează. Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. SC2005-18129/21.10.2005, rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat şi semnat astăzi _______________, în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

MUNICIPIUL TIMISOARA SC ELBA SA

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ,

SERVICIUL JURIDIC,

ACT ADIŢIONAL NR. 6 la Contractul de concesiune nr. SC2005-18128/21.10.2005

În conformitate cu HOTĂRÂREA nr. _______________ a Consiliului Local al Municipiului Timişoara - de comun acord - părţile:

- MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bd. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256…….., fax 0256 ………., reprezentată prin Primar – Nicolae Robu şi Director Direcţia Economică – Smaranda Haracicu în calitate de CONCEDENT şi - S.C. AEM S.A. cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 26, tel. 0256222187, fax 0256490928, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/3279/2007, CUI RO 22362534, reprezentată prin Preşedinte – Olimpia Moica, în calitate de CONCESIONAR,

de comun acord, au convenit la modificarea clauzelor contractului de concesiune nr. SC2005- 18128/21.10.2005, dupa cum urmează:

Art. 1. Se prelungeşte durata contractului de concesiune nr. SC2005-18128/21.10.2005, prevazută la cap. III, art. 2, alin. 1 din contract, pe o perioadă de 2 ani numai în ceea ce priveşte activităţile de întreţinere şi iluminat festiv. La data încheierii noului contract de concesiune prezentul contract încetează. Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. SC2005-18128/21.10.2005, rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat şi semnat astăzi _______________, în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

MUNICIPIUL TIMISOARA SC AEM SA

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ,

SERVICIUL JURIDIC,