keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 417/25.10.2005 privind acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane Euro de catre Compania Locala COLTERM TIMISOARA de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare

25.10.2005

Hotararea Consiliului Local 417/25.10.2005
privind acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane Euro de catre Compania Locala COLTERM TIMISOARA de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr SC2005-16046/16.09.2005 al Primarului Municipiului Timisoara- domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate,protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
In conformitate cu prevederile art. 38 lit. "d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane euro de catre Compania Locala de Termoficare Timisoara de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Compania Locală de Termoficare COLTERM Timisoara.

Art. 3 : Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judetului Timis ;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciul Juridic ;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Serviciul Audit Public Intern ;
- Biroului Relatiei Publice ;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni ;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM Timişoara;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Colterm.pdf

PRIMARIA SE APROBA MUNICIPIULUI TIMISORARA PRIMAR DIRECTIA ECONOMICA GHEORGHE CIUHANDU …………………………….

REFERAT Privind acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane Euro de catre CL COLTERM de la Banca Europeana

de Recostructie si Dezvoltare CL. COLTERM a demarat un progrm de investitii prioritare avand ca scop cresterea eficientei unitatii de cogenerare prin instalarea unor noi turbine de gaz.Proiectul reprezinta modernizarea centralei existente si imbunatatirea eficientei prin care se vor spori securitatea si calitatea alimentarii cu electricitate a retelei de energie si cu caldura a retelei de termoficare, permitand reducerea costurilor Companiei si cresterea competitivitatii acesteia. BERD a mai incheiat un contract de imprumut cu RA Aquatim, contract garantat de Primarie. Banca ia in considerare participarea la Proiect in conformitate cu prevederile Acordului de finantare pe termen lung al Companiei pentru o suma totala de pana la 15 milioane euro si avand in vedere garantia actuala a Primariei si posibilul program de investitii, bancile au discutat cu Primaria posibilitatea transferului garantiei financiare actuale a imprumutului MELF acordat Aquatim catre Colterm. Conform scrisorii BERD Proiectul de reabilitare a Companiei de termoficare Timisoara a trecut de faza preliminara de verificare, aceasta constituie un semnal pozitiv din partea conducerii pentru sustinerea proiectului. Deasemenea, banca poate transfera garantia financiara a imprumutului MELF acordat Aquatim pentru a garanta tranzactia catre Colterm.Structura finala va depinde de negocierile intre BERD si Banca Austria Creditansalt, banca fintatoare a imprumutului MELF.Operatiunea va avea loc in conditiile urmatoarelor pachete de garantii pentru cele doua proiecte : Pachetul de garantii pentru proiectul de termoficare :

• Garantia financiara din partea Primariei orasului Timisoara • Angajamentul pentru sprijinirea proiectului din partea Primariei pentru Colterm • Contul de credit al Imprumutatorului

Noul pachet de garantii pentru Aquatim : • Acordul de sprijin al Municipalitatii pentru Aquatim, intre Primaria Timisoara si Banca

cu privire la compensarea pierderilor tarif/ venit, obligand Primaria sa intervina daca este necesar pentru a-i facilita Aquatim-lui atingerea unui coeficient minim de acoperire a creditului de 1.3 cu asumarea angajamentului de a(l) creste tarifele sau (ii) de a face un transfer de la bugetul Primariei bazat pe un cont escrow pe 6 luni.

(1)

Comisia Bancii de acordare a creditului este de acord sa ia in calcul ridicarea garantiei financiare pentru Aquatim, doar daca aceasta este legata de pachetul de garantii pentru proiectul de termoficare. In acest context, propunem aprobarea acordului de prefinantare asa cum a fost convenit cu Banca, si anticipam semnarea documentatiei de proiect la inceputul anului 2006, odata cu indeplinirea conditiilor. DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO AVIZAT, SEF SERVICIU JURIDIC MIRELA LASUSGHEVICI

(2)

Atasament: Acord_de_prefinantare.pdf

ACORD DE PREFINANTARE Reabilitarea companiei de Termoficare Timisoara / Romania Prezentul acord de prefinantare (prezentul “Acord”) este facut pe data de [ ] August 2005, de catre si intre :

(1) Primaria Timisoara («Primaria »), avand sediul pe strada Loga nr.1, cod postal 300030 Timisoara, Romania

(2) Colterm S.A., Compania de Termoficare Timisoara (« Compania »), cu sediul in strada Ep. Joseph Lonovici nr.4, cod postal 300092 Timisoara, Romania si

(3) Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (« Banca » sau « BERD ») Avand sediul in Piata One Exchange, Londra EC2A 2JN, Anglia. (colectiv “Partile”). Intrucat : A. Compania isi afirma interesul pentru un program de investiţii prioritare in cadrul Companiei de

Termoficare din Timisoara (“Proiectul”). Proiectul are ca scop cresterea eficientei unitatii de cogenerare prin instalarea unor noi turbine de gaz ( turbine de gaz si aburi cu cazane recuperatoare de aburi). Proiectul reprezinta modernizarea centralei existente si imbunatatirea eficientei prin care se vor spori securitatea si calitatea alimentarii cu electricitate a retelei de energie si cu caldura a retelei de termoficare, permitand reducerea costurilor Companiei si cresterea competitivitatii acesteia. Costul total estimat al proiectului este in momentul de fata estimat la circa 19,5-21,5 milioane euro, cost care se poate modifica in urma evaluarii finale a studiului de fezabilitate.

B. Banca ia in considerare participarea la Proiect in conformitate cu prevederile Acordului de finantare pe termen lung al Companiei pentru o suma totala de pana la 15 milioane euro, cu conditia ca due diligence-ul tehnic si financiar sa poata sprijini proiectul.

C. Avand in vedere garantia actuala a Primariei si posibilul program de investitii, Bancile au discutat cu Primaria posibilitatea transferului garantiei financiare actuale a imprumutului MELF acordat Aquatim catre Colterm.

D. Primaria Timisoara va oferi garantii financiare tranzactiei, incluzand angajamentul sprijinirii proiectului Companiei, susţinut de un cont escrow de pana la 6 luni

E. Partile vor sa stabileasca prin acest Acord bazele de colaborare pentru pregatirea finantarii propuse pentru Proiect.

F. Compania si Primaria , cu asistenta Bancii vor cauta cofinantare atat pentru dezvoltarea cat si pentru implementarea Proiectului (fonduri de cooperare tehnica) de la finantatori bilaterali si multilaterali interesati de Proiect.

Prin urmare, Partile au hotarat urmatoarele :

1. Banca isi confirma interesul de a participa la Proiect (conform sectiunii 7 de mai jos) in conformitate cu prevederile Acordului de finantare pe termen lung, sub forma unui imprumut

acordat Companiei sustinut de o Garantie si de un Acord de sprijin al Proiectului din partea municipalitatii Timisoara.

2. Termenii si conditiile oricarei finantari furnizate de catre Banca vor fi negociate dupa o evaluare prealabila. In tot cazul, sunt anticipati urmatorii termeni semnificativi pentru obligatiile financiare pe termen lung, obiect al negocierilor finale inainte de semnarea acordului de imprumut :

(a) un imprumut in Euro de pana la cincisprezece milioane Euro ( 15,000,000 Euro), suma finala fiind

stabilita de catre Companie, Primarie si Banca, fundamentat pe capacitatea financiara si pe necesitati ;

(b) un imprumut pe cel mult 13 ani ; (c) o perioada de gratie pentru suma rambursabila de 2-3 ani de la data semnarii acordului de

imprumut, in functie de perioada de implementare ; (d) o marja a ratei de dobanda de 2.50 –3.00 %, plus 6 luni EURIBOR cu mecanism de descrestere

odata cu indeplinirea si respectarea unor obligatii (e) un comision anticipat de 1% din suma datorata a imprumutului ; (f) un comision de angajament de 0.5% p.a. pe suma nerambursata (g) o penalizare de 3% pentru sumele platite in avans in intervalul primilor 5 ani de la semnarea

imprumutului ; o penalizare de 2% pentru sumele platite in avans dupa 5 ani de la semnarea imprumutului ;

(h) pachetul de garantii incluzand un cont de credit al Companiei si un cont escrow pe 6 luni al Primariei.

(i) clauze specifice de operatiuni, impact financiar si de tranzitie vor fi incluse in acordul de imprumut, care va cuprinde printre altele :

• Implementarea unui program de cooperare tehnica menit sa sprijine Compania cu un Program de

Dezvoltare Corporativa care are ca scop instruirea in managementul de proiect, in Standardele Internationale de Contabilitate si intermedieri.

• Evaluarea transparenta si consistenta a costurilor energiei termice pentru acoperirea integrala a costurilor de functionare si investitie ale Companiei luand in calcul disponibilitatile financiare;

• Reforma preturilor pe o structura pe doua niveluri incluzand capacitatea de plata si costurile de operare, aprobate de catre autoritatea nationala de reglementare;

• Reformarea regimului de subventii pentru consumatorii sociali in schimbul subventiilor operationale catre Companie

• Revizuirea contractului de concesionare intre Primarie si Companie • Implementarea unui parteneriat contractual intre Companie si consumatori • Primaria trebuie sa atinga urmatorii indici financiari care vor fi stabiliţi pe parcursul pregătirii

proiectului:

• Serviciul de credit/Venituri eligibile ( taxe & impozite locale, parte din taxa pe venitul individual si TVA,etc)

• Datoria totala ( fara garantii) Excedent curent • Excedent curent la datorie ( prezent si viitor maxim)

(j) Achizitiile vor fi facute in conformitate cu Politicile si Reglementarile BERD 3. La cererea Primariei, Banca va mobiliza fondurile grantului de Cooperare Tehnica pe care le administreaza ( Fonduri CT), cu acordul conducerii Bancii, in scopul instituirii de reforme organizationale legate de functionarea Primariei si a Companiei.

4. Compania va rambursa Bancii platile facute de catre Banca in legatura cu taxele si cheltuielile ( “ Cheltuielile”) pentru avize legale, investite de catre Banca pentru pregatirea documentatiei de proiect precum si a elaborarii, traducerii si negocierii raportului financiar. O parte din aceasta suma va fi folosita pentru pregatirea Acordului de Credit intre Primarie, BERD si banca locala de proiect. Daca totalul cheltuielilor atinge echivalentul a 40,000 Euro, Banca va cere aprobarea Primariei pentru cheltuieli suplimentare. Toate cheltuielile vor fi returnate de catre Primarie in termen de 21 de zile de la furnizarea de catre Banca a documentatiei justificative a cheltuielilor. 5. Daca Primaria si Compania doresc sistarea operatiunilor de finantare cu Banca, Primaria este

obligata sa plateasca Bancii taxa de sistare in valoare de 30,000 Euro ( Taxa de sistare) si orice alte cheltuieli suplimentare care nu au fost rambursate impreuna cu toate Fondurile de Cooperare Tehnica acordate Companiei sau Primăriei. Taxa de sistare nu va fi platibila daca Banca decide sa intrerupa lucrarile la Proiect sau daca Consiliul Director al Bancii nu aproba imprumutul.

6. Contributia Primariei si a Companiei la pregatirea Proiectului va include: (a) Primaria isi va achita propriile costuri legate de pregatirea si aprobarea Proiectului (b) Primaria va numi un coordonator de proiect care va conduce o comisie de implementare a

proiectului care va avea in componenta sa reprezentanti ai Primariei si ai Companiei (c) Primaria si Compania vor asigura, cu titlu gratuit, toate facilitatile si suportul necesar consultantilor

implicati in implementarea Proiectului in vederea indeplinirii functiilor lor, inclusiv birouri, documente, materiale si alte informatii care pot fi de folos in munca lor;

(d) Primaria va asigura co-finantarea necesara conform obligatiilor de sprijin al proiectului si va

include cel putin costurile tuturor taxelor plătibile pentru acest Proiect. 7. Sectinile 1,2 si 3 ale prezentului acord prezinta numai performantele scontate si intentiile curente

ale Partilor in legatura cu Proiectul si nu impun sau constituie vreo obligatie din partea Partilor de indeplinire, acceptare sau finantare. Orice finantare se va face cu acordul Partilor. In mod particular, finantarea va fi conditionata de aprobarea Proiectului si va fi supusa negocierilor planului financiar complet si reglementarilor de proiect impuse de Banca, cu aprobarea conducerii Bancii si Consiliului Director, precum si de negocierea si semnarea documentatiei de finantare necesare si indeplinirea conditiilor prealabile. Daca nu se specifica altceva in prezenta Sectiune 7, prezentul Acord stabileste obligatiile legale ale Partilor care vor intra in vigoare la semnarea prezentului Acord.

8. Orice amendament sau declaraţie de renunţare a Băncii la termenii sau condiţiile acestui Acord sau consimtamant dat de Banca conform acestui Acord va fi facut scris, semnat de către Banca iar in cazul amendamentelor si de catre Primarie.

9. Orice notificare, instiintare sau comunicat facut de catre oricare din parti conform prezentului acord va fi facut in scris. Daca nu se prevede altceva in acest Acord, notificarea, instiintarea sau comunicarea sunt considerate a fi facute sau date daca sunt inmanate personal, prin posta, telefax sau fax partii careia ii sunt adresate sau daca aceste notificari sunt trimise pe adresa mentionata la inceput sau la alte adrese pe care le nominalizeaza partile in scris.

10. Acest Acord va fi guvernat de legile Angliei. Acordul de imprumut si Acordul de garantie semnate intre Banca, Companie si Primarie vor fi guvernate de legile Angliei. Toate acordurile financiare la care Banca este parte vor contine o clauza de artibraj international conforma cu normele Bancii.

11. Prezentul acord este elaborat in trei ( 3) copii. In prezenta martorilor, partile, prin reprezentanţi desemnati, au semnat acest Acord in numele lor si la data menţionata In numele Primariei Orasului Timisoara Data: [ ] august 2005 ________ Nume: Gheorghe Ciuhandu Titlul: Primar al Orasului Timisoara In numele Companiei Nume: Ioan Piturca Titlul: Manager General In numele Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare Nume: Thomas Maier Titlul: Director, MEI