keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014

28.01.2014

Hotararea Consiliului Local 3/28.01.2014
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 1974/28.01.2014, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.(2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014; Anexei nr. 4- Buget credite externe; Anexei nr. 5 - Program dezvoltare 2014; Anexei nr.6 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2014; Anexei nr. 7 - Fonduri externe nerambursabile 2014.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a
Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_6.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/2 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA Ant 6 SC2014- PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2014 Buget local TOTAL ca cei Con Proprie | 2014 "Se | Buget EU aL Chelt. Credite Stat TVA Cheltuieli | Neeligibile Flieibil Eligibile | (inclusiv TVA) 2=3+4+5+617+10 +11 TOTAL GENERAL | 385.652,11| 300.488,18| 45.089,61| 193.533,17 ss —— sira —— | 5392400 "| 85.163,93| 921,40[ 6.960,00 TOTAL GENERAL II 385.652,11 aaa 488,18| 45.089,61| 193.533,17 60,00) 13.720,94| _6.783,91| 33.419,15| 85.163,93| 921,40| 6.960,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 354.042,39 280.808,46| _41.625,96| 177.765,25| 60,00| 13.558,38| 6.783,01| 33.419,I5| 73.233,93 635,81| 6.960,00 LUCRĂRI NOI -B 31.609,72| _19.679,72| 3.463,65| 15.767,92 —_ 162,56 tabs 11.930,00|__285,59 E SURSE DE FINANTARE Valoare DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Parteneri 2014 Avans pt. & derulare | Aite Surse TOTAL GENERAL CHELTUIELI 385.652,11| 300.488,18| 45.08961| 193.533,17 Capitolul 65.02 Învățământ 75.00) —— ss — casa — ta 65.02.04 Învățământ secundar | 75,00| | 966| 6490) 0,00| 65.02.04.02 Învățământ secundar superior A. Lucrări în continuare | 75.00| 966| 6490| 0.00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 22,00 22,00 2,86 18,70

SURSE DE FINANTARE Buget local Valoare | Contr.Proprie | Buget proiect Buget de Buget EU Credit Chelt. Parteneri 2014 Stat KFW Avans pt. & Cheltuieli | Neeligibile Elicibi derulare | Alte Surse Eligibile | (inclusiv DENUMIREA OBIECTIVULUI old 2=3+4+5+6+7+ 1=2+9 3+4+5+6+7+10 3 +11 schimburilor educaţionale, sociale și culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 533,00 53,00 6,80 46,20 Capitolul 66.02 Sănătate 6.92861| 6.928,61 897,10 5.865,66 66.02.06 Spitale 6.928,61| 6.928,61 897,1 5.865,6 A. Lucrări în continuare 6.928,61 6.928,61 897,1 5.865,6 6.526,83 6.526,83 844,87 5.524,15 401,78 401,78 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 279,45 279,45 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i concerțe 45 239,45 A. Lucrări în continuare 239,45 239,45 Politica Culturală ca instrument pentru 40,00 40,00 Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 1000[ 300 TVA) - FII. 0,00 12998| __2783| 8.04 12955| 275| 804 12998| 27,83] 8.04 129.98 21,83 0,00 0.00 8.04 0.00 1 a 44 se 0 N SEE SC o Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale în aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 0,00 Prenatal Diagnosis Networek (SCM) în NI N a 341,51 0.00 41,43 221,65 ŞI 13 ȘI 653 181/24.04.2012 (IPA) 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri 41,43 191,65 zone verzi, baze sportive şi de agrement A. Lucrări în continuare 30,00 30,0 10,00 10,00 SC SC a = e o CA

SURSE DE FINANTARE Buget locai TOTAL Contr. Proprie DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget de Credit 2014 Buget EU Chelt. Stat KFW 1 RISE TVA Avans pt. Cheltuieli | Neeligibile Flieibil derul Eligibile | (inclusiv !eIDI TVA) 2=31415+6+7+10 Buget Credite Alte Surse O abordare inciusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE -2010, nr.271380 40,00 40,00 30,00 10,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13.958,23| 10.130,51 6.822,88 169,83 273,63) 1.365,43 3.827,72 8.787.0 6.203,2 938,66 4.273,1 106,36 273,63 611,40 2.583,80 ol IEN IN Valoare proiect 2014 1.498,74 a A. Lucrări în continuare Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 68.02.15.02 Cantine de ajutor social EEE 3.828,04| 2.747,16 484,39| 2.205,15 54,89 EN 1.080,88 0,00 3.155,41| 2.152,49 301,05| 1.370,48 0,00 34,11 41,64) 40521 1.002,92 0,00 1.803,56| 1.303,56 153,22 697,53 1736| _22926| 206,19 ala 5.171,22| 3.927,30 56008| 2.549,72 6347 000| 754.03 124392) 0.00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si * 1 > > 8.787,01) 6.2032 938,66| 4.2731 106,36| __273,63| __611,40| 2.583,80 , 3 0,00 , 00 , 00 „00 0 5.171,22| 3.927,30 560,08| 2.549,72 6347) 000| 754,03| 1.243,92 5.171,22 560,08 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 3.927,30 2.549,72 0,00 63,47 5 0,00 75403| 1.243,92

SURSE DE FINANTARE Valoare Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Parteneri 2014 & Alte Surse Buget local Credit KFW ral TVA | Avansopt Credite Cheltuieli | Neeligibile Eligibil derulare Eligibile | (inclusiv TVA) Buget de Stat Buget EU Je | fn m ŢI 2=3+4+5+6+7+10 12.966,68 59.303,69 60,00| 9.209,16| 1.835,40| 19.091,12 31.540,88 332,69 6.960,00 . 0 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 141.301,62| 109.760,74 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de înte 8.307,07 8.293,05 8.307,07 8.293,05 8.255,65 8.255,65 + 3i 2805| 1.245,00 14,02 oo 6.960,00 A.Lucrări în continuare 14,02 6.960,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KfW) Promovarea unor mas 00 i NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie”, inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de ciadiri- NeZeR 70.02.50 Alte: servicii“ în domeniile locuințelor, - serviciilor şi - dezvoltării comunale A. Lucrări în continuare , 00 59.277,64 1.835,40| 19.091,12| 31.526,86| 332,69 d , , 12.966,68| _59.277,64 7.964,16) _1.835,40| 19.091,12| 31.526,86 332,69 2 „00 00 000) 1964, 464295| 21.136,49 E 526,11 aa 6.230,66| En m 590, o a a a, 132.994,55| 101.467,69 132.994,55| 101.467,69 42.847,98| 32.536,21 51.885,06| 39.487,34 2.620,39 12.966,68 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 5.590,75) _25.403,56 632,32| 270,32) 7.590,39 sar) aaa 545,61 332,69| 50448| 319,38 332,69 2.154,62 119,77 465,77

SURSE DE FINANTARE Buget local Cont Propric | Buget Buget BU KEW ae Chelt. TVA Avans pt. n Credite Cheltuieli | Neeligibile Elieibil derul Eligibile | (inclusiv ali crutare | Alte Surse TVA) Valoare DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL proiect Buget de 2014 2014 Stat 2=3+4+5+6+7+10 =2+' 6.878,37 3.878,37 261,74 1.192,37 13.357,83 11.536,56 819,57 3.733,62 9.520,83 7.349,50 4.450,67 5.182,93 3.940,79 554,25 2.523,17 701,1 584,30 „19 [18815] 560 T18515) ” 3 1.188,1 1.1881 oa 1.188,19 , + 5 9 1.188,1 1.188,19| 0,00 0,00 1.188,19 995.00 0 0 0 e 7 1.454,11 272,18 4.553,19 244,41 110,79 491,31 62,80 52,70 292,1 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 697,97 3.000,00 0,00 0,0 D Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 Modernizarea statiilor de transport public 2.185,77 1.821,27 0,00 0,00 intermodal ia nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 1.319,08 2.171,33 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 747,87 1.242,14 0,00 Speceding every european digital SEED HCL 37/2012 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale A. Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de a BEER 116,86 0,00 ND LL O O — O OC alimentare cu apa si canalizare în judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.188,19 1.188,19 a 1.188,19 BL „19 16.705,47 3.995,06 4.276,0 47 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie | 1670547 2995.00 | 608400 cani aaa 16.705,47| _16.705,47| 3.995,00| 4.276,00 608,00| _4.621,57| 3.204,90 81.02.06 Energie termică 16.705,47 3.204,50[ — 0,00| | 0,00 A. Lucrări în continuare 16.705,47| _16.705,47| 3.995,00| 4.276,00 |___608,00[ 4.621,57] 3.204,50[ 000| 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget locai TOTAL Contr. Proprie Buget de Credit 2014 Chelt. Stat Buget EU KFW MIER TVA Avans pt. Cheltuieli | Neeligibile Elieibil derul Eligibile | (inclusiv 'elD TVA) 5 =3+4+5+6+7+ 12249 2=3+41+5+6+7+10 3 7 sper Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 16.705,47| 16.705,47 3.995,00 4.276,00 608,00| 4.621,57) 3.204,90 0,00 „00 Capitolul 84.02 Transporturi |_205.215,54| 155.420.21| _25.681,00| 116.976,39 2398,97| __2548| 9.749,66| _49.795,33| S887I| 0,00 84.02.03 Transport rutier 205.215,54| 155.42021| 25.681,00| 116.976,39 2398,97| _25,48| 9.749,66| 49.795,53| 588,TI| 0.00) : . „00 00 „00 Valoare Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Parteneri 2014 & Alte Surse - ba Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 60.791,93| _43.506,93| 767447| 3493735 869,63 25,48 17.285,00 0,00 o 0,00 0.00 0,00 ul ae | ud a 303,12 1193000) 2 > > 0 2 3, + > 0 5 4 9 tă 7 ” 3 0 84.02.03.02 Transportul în comun 152.650,86| 104.514,86| 18.417,02| 83.907,79 1.575,86 2548| 000| _48.136,00| 588,71 0.00) A. Lucrări în continuare 121.041,14| _84.835,14| _14.953,37| 68.139,87 1.413,30 2548| 000| 36.20600| 303,12| 0,00 > > 0 , > 0 22.639,62| 17.009,62 3.002,20 13.667,23 37.521,61| 24.230,61 4.276,70 19.469,30 87,98 87,98 a 65,99 31.609,72| 3.463,65 15.767,92 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 ase 0,00 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE B. Lucrări noi 285,59

DENUMIREA OBIECTIVULUI Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 84.02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare Amenajare Complex rutier Michelangelo etapa I HCL356/2011 84.02.03.03 Străzi A. Lucrări în continuare Zona Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 DIRECTOR DIRECŢIA ECONO A Smaranda HARACICU Verificat, | SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ) REGIONALĂ ŞI i 43.666,48| 45.666,48 45.666,48| 45.666,48 45.666,48| 45.666,48 Valoare proiect 2014 6.898,20 3.238,87 6.898,20 3.238,87 6.898,20 5.238,87 SURSE DE FINANTARE Buget de Credit Chelt. Stat Buget EU KFW e a TVA Avans pt. Cheltuieli | Neeligibile Flieibil derui Eligibile | (inclusiv 'eD Ir) 3.463,65 MI MIRI 11.930,00 66739) 0,00 000| 010) 0,00) 0.00) 147,12 3.401,21 12 „21 5.66 _1.00588| — 1.659,55 TATI 340151) 8166 _1.005,88[ 1659.53] 747,12 3.401,21 0,00 84,66 1.005,88 1.659,33 Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Lugfiiniţă TOMA Buget Parteneri & Alte Surse 285,59 0,00 0,00 - 0,00

Atasament: Anexa_4.pdf

z/ Bed 00'0 00'0 00'0 00'0 L-IIA E eu 00'0 00'0 II N INN Eu ro] 00'096'9 00'096'9 34VYNOILLINNJ VANNILI3S 12143 1N3032X3 "IANIZIY P-IIA & 9JUINI0| DP INJNUIB)SIS 8JUINI0J Ioydeo TvVLldVD 3d H3INLT3HD (NB) INYZLX3 RUNINOJ NI 33YINYVNIJ4 NI 3LI3IOUMA INA INRIL 00'0 00'0 000969 IEN 00'0 00'096'9 00'096'9 00'096'9 00'096'9 31NI3YNI M3INLIIHD BOI 918jJOAZeP IS '9JUINI0I 3dV IS NA3IN "3LNINIOT 'VINMANd 3NYVLIOAZIA IS IIDIANIS L-AI e eoyued 3d 00'096'9 00 096'9 NI 3A + 3A VINNILID3S “HO THOLVDIONI VIUINNNIA 1ue6uns aiejoânq apel ee UIJ we1bo1q puei po poS AVS A1NY31XI3 ILIM3IUD 3 LIN

DENUMIREA INDICATORILOR aJUBJSa1 Jo[țed usuns eygunsop eieyonq ale SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI | 6.960,00 6.960,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE e o O LO) JOJeDIpU! po3 | PM 6.960,00 69.06 6.960,00 70.06 6.960,00 6.960,00 CHELTUIELI DE CAPITAL Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica —_ o Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Locuinte O |O 70 II A 10 11 70.06.03 6.960,00 70.06.03.01 6.960,00 820 00 6.960,00 SEF SERVICIU, BUGET, Dezvoltarea sistemului de locuinte Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT 7] PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC 13 o o ere) Pepe SMARANDA HARACICU STE CIU a SI = _ Pag.2/2

Atasament: Anexa_1_cu_amendament.pdf

JUDEȚUL: TIMIS Unitatea adri BUGETUL GENERAL AL UN TĂȚU ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2014 — £ Anexa nr.1 Bugetul Bugetul împrumuturiloi instituțiilor publice Bugetul Transferuri între Cod Bugetul finanțate fondurilor Total 2 atare ni Total bugete (se rând local venituri proprii si externe scad) buget general externe nerambursal o A o 1 2 7 3 5 5=T+2+3+4 5 7=5-8 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 1,111,841,64 296.585,63 6.960,00 60,00 1,415.442,27 24.709,18 1.390.733.08 Venituri curente (rd.03+17) 02 648.908,17 287.055,95 - - 935.964,12 - 935.964,12 Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+18) 03 610.243,39 - - - 610.243,39 - 610.243,39 IMPOZIT pe verii, profit si castiguri din de la persoane juridice, din care: 04 3.276,14 3.276,14 3.276,14 Impozii pe profit 05 3.276,14 3.276,14 3.276,14 impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din 333.726,27 = = = 333.726,27 - care: 06 333.726,27 mpozitul pe veniturile din transferul iproprietatilor imobiliare din patrimoniul 9.580,34 personal *) 07 9.580,34 9.580,34 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 08 324.145,93 324.145,93 324.145,93 e impozite pe venit, profit si castiguri din 535,98 535,98 capital 09 535,98 impozite şi taxe pe proprietate 10 88.400,14 88.400,14 88.400,14 impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la 183.504,58 _ _ 183.504,58 - rd.15) a 11 IURI 183.504,58 Sume defalcate din TVA 12 153.585,13 153.585,13 153.585, 13 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 61240 61240 13 612,40 603,08 603,08 Taxe pe servicii specifice 14 803,08 pe Ufizarea DUNUNOT, j utilizarii bunurifor sau pe desfasurarea de 28.703,97 28.703,97 activitati 15 28.703,97 Alte impozite si taxe fiscale 16 800,28 , 800,28 800,28 Venituri nefiscale INI 17 38.664,78 287.055,95 325.720,73 325.720,73 Venituri din capital 18 1.517,18 75,00 1.592,18 1.592,18 Operatiuni financiare 19 = 7 | =

7.192,34 Subventii (rd 21+22) 20 248.875,55 7 256.067,89 24.709,19 231.358,70 Subvenţii de la bugetul de stat 21 248.875,55 = 248.875,55 24.709,19 224.166,36 Subventii de la alte administrati 22 7.192,34 7.192,34 - 7.192,34 Sume primite de la UE în contul platilor 212.540,74 2.257,34 214.798,08 efectuate 23 214.798,08 CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39140)| 23 1.093.060,83 296.581,63 6.960,00 60,00 1.396.661,46 24.709,19 1.371.952,27 Cheltuieli curente _(rd.25 la rd.34) 24 947.285,24 285.137,06 6.960,00 60,00 1.239.442,30 5.069,00 1.234.373,30 Cheltuieli de personal 25 206.136,92 110.965,08 317.102,00 2.585,00 314.517,00 Bunuri si servii 26 221.089,80 173.708,55 394.798,35 - 394.798,35 Dobanzi 27 19.700,00 , 19.700,00 19.700,00 Subventii 28 80.000,00 80.000,00 80.000.00 Fonduri de rezerva 29 7 = Transferuri intre unitati ale administratiei 24.709,19 24.709,19 _ Ipublice 30 24.709,19 Alte transferuri 31 7 7 = Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 32 378.230,33 439.78 6.960,00 60,00 385.690,11 385.690,11 Asistenta sociala 33 13.972,00 26,00 13.992,00 13.992.00 Alte cheltuieli 34 3.447,00 3,65 3.450,65 3.450,85 Cheltuieli de capital 35 105.517,968 11.443,57 - 116.961,53 19.640,19 97,321,34 Operatiuni financiare (rd.37+38) 36 = = = = imprumuturi acordate 37 7 = Rambursari de credite externe si interne 38 40.257,63 40.257,63 40.257,63 Plăţi efeciuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 39 = Re 40 | - - EXCEDENT (+Y/DEFICIT( (ra 01823) ! n 41 18.780,81 7 - 18.780,81 18.780,81 PE CAPITOLE: 42 1.093.460,83 296.580,63 = = , 1.390.041,46 24.709,18 1,365.332,27 Autoritati publice si actiuni externe 43 46.235,79 li - = [ 46.235,79 - 46.235,79 Sectiunea de functionare 44 43.729,39 43. 729,39 43.729,39 Sectiunea de dezvoltare 45 2.506,40 i | 2.506,40 2.506,40 Alte servicii publice generale 46 4.685,00 5.068,00 = - 9.733,00 2.770,00 6.963,00 Sectiunea de functionare 47 4.515,00 4.918,00 9.433,00 2.620,00 6.813,00 Sectiunea de dezvoltare 48 150,00 150,00 300,00 150,00 150,00 împrumuiuri RE 49 18.700,00 NUL - = 19.700,00 = 18.700,09 Sectiunea de funcţionare 50 19.700,00 19.700,00 19.700,00 Sectiunea de dezvoltare 51 = = Ordine publica si siguranta nationala 58 17.221,12 = = = 17.221,12 15,00 17.206,12 Sectiunea de functionare 59 16.615,00 16.615,00 15,00 16.600,00 Sectiunea de dezvoltare s0 606,12 606,12 606,12

183.298,12 26.643,93 209.942,05 invatamant 81 209.942,05 Sectiunea de functionare A 175.580,19 26.431,4 202.011,62 202.011,62 Sectiunea de dezvoltare 7.117,93 211,50 1.830.43 7.930,43 Sanatate a 37.854,52 260.646,56 298.501,08 9.922,15 288.578,93 Sectiunea de functionare 12.948,00 250.520,85 263.468,85 420,00 263.048,85 Sectiunea de dezvoltare 24.906,52 10.125,71 35.032,23 9.502,15 25.530,08 Cultura, recreere si religie 85.102,26 2.485,00 87.587,26 8.737,90 78.849,36 Sectiunea de functionare 70.172,21 2.340,00 72.512,21 72.512,21 Seciiunea de dezvoltare 14.930,05 145,00 15.075,05 8.737,90 5.337,15 Asigurari si asistenta sociala 49.854,32 487,00 50.341,32 2.014,00 48.327,32 Seciiunea de functionare 35.542,99 487,00 36.029,99 2.014,00 34.015,99 Sectiunea de dezvoltare 14.311,33 | 14.311,33 14.311,33 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 230.168,16 1.250,14 231.418,30 1.250,14 230.168,16 Sectiunea de functionare 64.908,56 El 64.908.565 64.908,56 Sectiunea de dezvoltare 165.259,60 1.250,14 | 166.509,74 1.250,14 165.259,60 Protectia mediului 22.188,19 = 22.188,19 z 22.188.19 Secliunea de functionare 20.100,00 20.100,00 20.100,00 Sectiunea de dezvoltare 2.088,19 2.088,19 2.088,19 Combustibili si energie 61.705,47 - 81.705,47 = 61.705,47 Sectiunea de funcţionare 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Sectiunea de dezvoltare 16.705,47 16.705,47 18.705,47 lAgricultura, silvicultura, piscicultura si = z = = Sectiunea de functionare = = = Sectiunea de dezvoltare = = Transporturi 335.467,88 335.467,88 = 335.467,88 Sectiunea de functionare 81.261,01 81.261,01 81.261,01 Sectiunea de dezvoltare 254.206,87 254.206,87 254.206,87 Nota*:veniturile bugetului de credite interne si externe nu se includ in total venituri! PRIMAR, NICOLAE ROBU DIRECTOR ECONONIC, SMARANDA HARACICU

Atasament: Anexa_2_cu_amendament.pdf

BUGET LOCAL CU AMENDAMENT E 5 = 5 3 5 25? DENUMIREA INDICATORILOR € > 5 5 s s a So? 8 si SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 1.111.841,64 |VENITURI PROPRII 2 48.02 496.840,22 1, VENITURI CURENTE 3 00.02 648.908,17 A. VENITURI FISCALE 4 100.03 510.243,39 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 337.538,39 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE & (00.08 3.276,14 impozit pe profit 7 101.02 3.278,14 impozit pe profit de la agentii sconomici 8 01.02.01 3.278,14 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE 9 [00.08 333.726,27 impozit pe venit 10 |03.02 9.580,34 impozitul pe veniturile din iransferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 11 [03.02.18 9.580,34 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 |04.02 324.145,93 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.0201 322.309,93 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 (04.02.04 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 (00.07 535,98 Alte împozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 [05.02 535,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 535,98 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 8 00.09 88.400,14 Impozite si taxe pe proprietate 19 (07.02 88.400,14 impozit pe cladiri 20 (07.02.01 73.110,82 impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 22.790,38 impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 50.320,44 impozit pe terenuri 23 j07.02.02 9.327,91 |Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.708,32 impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 282,64 Pag. 1/23

= SA 2 5 E os? | e = =DE DENUMIREA INDICATORILOR | = 2 > 3 3 8 | l 8 E sa” o E A | ss Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori 27 07.02.03 5.698,08 lte impozite si taxe de proprieiate 28 |07.02.50 263,33 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 |00.16 183.504,58 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 153.585,13 aniilor e Municipiului Bucuresti finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 34 11.02.02 153.151,13 Sume defalcate din TVA pi echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 (12.02 512,40 Taxe hoteliere 34 112.02.07 612,40 Taxe pe servicii specifice 35 (15.02 593,08 impozit pe spectacole 36 115.02.01 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 37 (15.02.50 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 28.703,97 Taxa asupra mijioacelor de transport | 39 16.02.02 24.232,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 | 14.415,45 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 | 9.816,82 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 42 (16.02.50 m 4.471,70 AS. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 43 100.11 | 890,28 Alte impozite si taxe fiscale , 44 (18.02 | 800,28 Alte impozite si taxe | 45 18.02.50 800,28 GC, VENITURI NEFISCALE 46 00.12 38.664,78 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 47 00.13 22.832,16 |Venituri din proprietate 48 30.02 22.814,60 Venituri din concesiuni si închirieri i 49 |30.02.05 21.314,60 |Venituri din dividende 50 30.02.08 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 51 |30.02.08.02 1.500,00 Venituri din dobanzi 52 [31.02 17,58 Alte venituri din dobanzi | 53 |31.02.03 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 54 |00.14 15.832,62 Pag.2/23 ,

SE | _ 9. DENUMIREA INDICATORILOR | 5 8 2 3 4 3 S 3 a so? o OZ | <$ Venituri din prestari de servi alte activitati 55 |33.02 245,65 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 133.02.12 228,16 Venituri recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 57 (33.02.28 17,49 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 (34.02 2.622,42 Taxe extrajudiciare de timbru 59 (34.02.02 2.622,42 Amenzi, penalitati si confiscari 60 135.02 9.178,61 Venituri amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 9.178,31 Alte amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02.50 0,30 Diverse venituri 53 |36.02 3.785,94 Taxe speciale G4 |36.02.06 2.785,94 Alte venituri | 65 |36.02.50 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 56 [37.02 2,00 Varsaminie din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a Bugetului local (cu semnul minus) 67 |37.02.03 -65.641,15 Varsaminte din sectiunea de functionare i 68 37.02.04 85.641,15 IL VENITURI DIN CAPITAL 69 [00.15 1.517,18 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 [39.02 1.517,18 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 |39.02.03 1.238,61 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 [39.02.07 11,54 |Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 [39.02.10 267,03 VW. SUBVENŢII ; 74 [00.17 248.875,55 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 Joo.18 248.875,55 Subventii de la hugetul de stat 76 142.02 248.875,55 IA De capital 77 241.754,32 |Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proisctelor finantate din FEN postaderare 78 (42.02.20 241.754,32 [B. Curente 78, 7.121,23 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 [42.02.34 65,13 |Subveniii de ia bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 |42.02.41 7.056,10 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 82 [45.02 212.540,74 Pag. 3/23

5 SE 5 5 5 a, m = os DENUMIREA INDICATORILOR 3 = > SE 8 S 3 & E i 5< =s6 0% Fondul European de Dezvoltare regionala , 83 [45.02.01 163.806,74 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 84 45.02.01.01 154.711,12 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 85 |45.02.01.02 5.858,08 Prefinantari | 86 |45.02.01.03 3.237,54 Fondul Social European | 37 |45.02.02 1.454,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 88 |45.02.02.01 173,56 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori i 89 |45.02.02.02 1.280,69 [Fondul de Coeziune 30 |45.02.03 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent | 91 45.02.0301 28.856,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 92 145.02.03.02 7.429,53 Prefinantari i 93 [45.02.03.03 10.087,12 Înstrumentul de Asistenta pentru Preaderare 94 |45.02.07 | 851,99 Sume pri n contul platilor efectuate în anul curent 95 |45.02.07.01 | 10,28 [Prefinania 96 |45.02.07.03 851,71 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 97 |45.02.15 | 44,63 Prefinantari | 98 45.02.15.03 | 44,63 |TOTAL CHELTUIELI i 99 1.093.060,83 50.244,46 CHELTUIELI CURENTE | 100 01 | 947.285,24 46.552,80 |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101 [10 206.136,91 655,98 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII i 102 |20 221.089,81 36.493,34 TITLUL III DOBANZI 103 30 19.700,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII | 104 |40 | 80.000,00 3.246,81 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 (51 24.709,19 2.479,81 tlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 |56 | 378.230,33 3.676,86 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA i 107 [57 | 13.972,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 108 j58 3.447,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL i 108 |70 105.517,96 3.691,66 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 71 105.517,96 3.691,66 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 111 (81 40.257,63 0,00 Pag.4/23

| E = EC DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ | a 3 S 8 & 3 a So? 8 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 112 [50.02 70.600,79 354,80 Autoritati publice si actiuni externe 113 51.02 46.235,79 354,80 CHELTUIELI CURENTE 114 |01 43.729,39 336,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 [10 33.268,39 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 |20 9.461,00 336,45 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 117 [59 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 |70 2.506,40 18,35 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 119 71 2.506,40 18,35 Din total capitol Autoritati executive si legislative 120 [51.02.01 | 46.235,79 354,80 Autoritati executive 121 |51.02.01.03 46.235,79 354,80 Alte servicii publice generale 122 |54.02 4.665,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 123 [01 4.270,00 0,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 124 |20 1.500,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 125 [51 2.770,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 126 |70 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 127 [81 395,00 0,00 Din total capitol i Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 128 [54.02.07 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 129 [54.02.10 | 2.735,00 0,00 Alte servicii publice generale 130 [54.02.50 1.930,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 131 [55.02 19.700,06 0,00 CHELTUIELI CURENTE 132 [01 18.700,00 0,00 TITLUL Hi DOBANZI 133 |30 18.700,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 |70 0,00 0,00 Din total capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 135 59.02 17.221,12 377,12 Ordine publica si siguranta nationala 136 [61.02 17.221,12 377,12 CHELTUIELI CURENTE 137 [01 16.615,00 0,00 Pag. 5/23

SA E 8 £ Ss £ gs GE DENUMIREA INDICATORILOR = 8 e = & 8 a > E | s£ Â cn | 5 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 138 |10 14.000,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 20 2.400,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , 140 [51 15,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI | 141 58 200,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 (70 506,12 377,12 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 143 (71 606,12 377,12 Din total capitol Ordine publica 144 61.02.03 16.229,00 0,00 |Politie locala 145 |61.02.03.04 16.229,00 0,00 Proleciie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 146 [61.02.05 992,12 377,12 |Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE i 147 [64.02 356.109,22 11.890,25 invatamant 148 65.02 183.298,12 3.137,39 CHELTUIELI CURENTE 149 [01 175.278,83 3.051,38 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 150 |10 124.004,63 641,24 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 151 120 48.100,00 2.410,14 tlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 152 [56 75,00 0,00 TLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 153 157 852,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 154 [58 2.247,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 155 [70 7.642,93 86,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 156 [71 7.842,93 86,01 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE | 157 181 378,56 0,00 Din tota! capitol | invatamant prescolar si primar | 158 65.02.03 53.224,57 787,87 Invatamant prescolar | 159 (65.02.03.01 30.858,98 398,79 Invatamant primar 160 165.02.03.02 22.585,59 388,88 invatamant secundar ; 161 [65.02.04 127.825,53 2.320,51 invatamant secundar inferior 162 36,500,04 641,26 Invatamant secundar superior 163 88.699,43 1.636,74 invatamant profesional 164 (65.02.04.03 2.626,06 42,51 invatamant postliceal 165 [65.02.05 2.248,02 29,21 Pag.8/23

EI e 3 E 5? DENUMIREA INDICATORILOR E 5 5 3-8 & 3 a | o SE | 2) | 3% Sanatate 166 [66.02 37.854,52 3.054,48 CHELTUIELI CURENTE 167 |01 28.976,98 3.054,48 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 168 |10 4.694,00 0,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 189 [20 7.834,00 574,67 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 170 [51 9.922,15 2.479,81 [Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE = (FEN) POSTADERARE 171 156 6.526,83 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 172 |70 8.877,54 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 173 71 8.877,54 0,00 Din total capitot Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 174 [66.02.06 32.626,52| 3.054,48 Spitale gensrale 175 |66.02.06.01 | 32.626,52| 3.054,48 Servicii de sanatate publica 176 [66.02.08 5.228,00| 0,00 Guitura, recreere si religie 177 (67.02 | 85.102,26 5.363,07 CHELTUIELI CURENTE 178 |01 79.001,28| 5.322,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 179 |10 14.399,93| 14,74 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 180 |20 55.584,00 5.307,55 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 181 [51 8.737,90 0,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL E (FEN) POSTADERARE 182 |56 279.45| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 183 |70 5.912,70 40,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 184 (71 | 5.912,70 40,78 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 185 |81 188.28| 0,00 Din total capitol | | Servicii culturale 186 [67.02.03 | 28.602,18| 217,43 institutii publice de spectacole si concerte 187 |67.02.03.04 | 20.107,25 217,43 Case de cultura 188 |67.02.03.06 8.494,93 0,00 Servicii recreative si sportive 189 [67.02.05 53.566,08 4.288,41 Sport 190 [67.02.05.01 | 28.328,38 1.591,35 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 191 |87.02.05.03 | 25.237,70 2.697,06 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 192 67.02.50 2.934,00 857,23 Pag. 7/23

5 9 | sl i : 5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 g > 3 = 8 | S 5 a 50? 5 55 os ss Asigurari si asistenta sociala 568.02 49.854,32 335,31 [CHELTUIELI CURENTE 01 49.501,22 335,31 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 15.769,96 0,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 20 4.839,03 252,20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.014,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 13.958,23 83,11 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 13.120,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 353,10 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 353,10 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 14.134,50 0,00 Asisienta sociala În caz de inva 68.02.05.02 14.134,50 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 11.985,61 100,75 Crese 68.02.11 1.828,99 0.00 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 21.785,22 234,56 Ajutor social 68.02.1501 13.700,00 0,00 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 8.085,22 234,56 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 88.02.50 120,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 251.956,35 23.155,41 Locuinte, servicii sf dezvoltare publica 70.02 229.758,16 19.275,68 CHELTUIELI CURENTE 01 171.815,54 18.066,32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 36.083,78 14.767,63 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE i 51 1.250,14 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 134.281,62 3.298,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 29.727,84 1.209,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE ra 29.727,84 1.208,36 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 28.424,78 0,00 Din total capitol Locuinte [70.02.03 18.748,22 2,79 |Dezvoliarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 18.748,22 2,78 Pag. 8/23

5 CI) 5 Sa E 3 5 ss? DENUMIREA INDICATORILOR | = 3 5 LEE 6 3 a So? o 32 CE â+ Alte cheltuieli în domeniul locuintelor i 221 |70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 222 (70.02.05 15.858,86 13.726,87 Alimentare cu apa 223 |70.02.05.01 15.858,86 13.726,87 luminat public si electrificari rurale 224 (70.02.06 12.628,24 1.366,70 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 225 |70.02.50 182.532,84 4.179,32 Protectia mediului | 226 [74.02 22.188,19 3.879,73 CHELTUIELI CURENTE | 227 |01 21.288,19 3.879,73 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 228 |20 20.100,00 3.584,67 ui Vili PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 229 [56 1.188,19 295,06 CHELTUIELI DE CAPITAL 230 |70 900,00 0,00 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE i 231 |71 900,00 0,00 [Din total capitol (Salubritate si gestiunea deseurilor 232 |74.02.05 2.000,00 3.584,67 |Salubritate | 233 |74.02.05.01 12.000,00 2.970,00 (Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 234 |74.02.05.02 8.000,00 614,67 (Canalizarea si tratarea apelor reziduale 235 |74.02.06 1.188,19 295,06 [Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 236 |79.02 14.466,88 |Combustibili si energie 237 [81.02 61.705,47 0,00 CHELTUIELI CURENTE 238 [01 61.705,47 0,00 [TITLUL IV SUBVENTII i 239 j40 45.000,00 0,00 |Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 240 |56 16.705,47 0,00 ICHELTUIELI DE CAPITAL 241 (70 0,00 0,00 |Din total capitol |Energie termica 242 [81.02.06 61.705,47| 0,00 [Transporturi 243 [84.02 335,467,88 14.466,88 [CHELTUIELI CURENTE 244 01 275.603,54| 12.506,84 [TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 245 |20 35.388,00 9.260,03 TITLUL IV SUBVENTII | 246 |40 35.000,00 3.246,81 m VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 247 [56 205.215,54 0,00 Pag.9/23

D= > E E s = = DE DENUMIREA INDICATORILOR | g & E Ss z = sa o 5 = 0% CHELTUIELI DE CAPITAL ) 248 (70 48.991,33 1.860,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 249 71 48.991,33 1.960,04 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE | 250 [81 10.873,01 0,0 Din total capitol Transport rutier 251 [84.02.03 335.467,88 14.466,88 Drumuri si poduri 252 |84.02.03.01 53.104,75 93,61 Transport in comun 253 211.010,71 3.246,81 Strazi 254 [84.02.03.03 71.352,42 11,126,46 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 255 184.02.50 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 256 [96.25 0,00 0,00 REZERVE 257 (97.25 0,00 0,06 EXCEDENT 258 [98.25 18.780,81 0,00 DEFICIT 259 [99.25 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE | SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 590.388,25 (TOTAL VENITURI i 2 (00.01 590.388,25 VENITURI PROPRII 3 48.02 495.323,04 l. VENITURI CURENTE i 4 [00.02 583.267,02 IA VENITURI FISCALE | 5 00.03 610.243,39 . IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL i 6 [00.04 337.538,39 (A. ÎMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 106,05 3.278,14 impozit pe profit 3 (91.02 3.276,14 | impozit pe profit de la agentii economici | 9 [01.02.01 3.276,14 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 00.06 333.726,27 impozit pe venit 11 [03.02 9.580,34 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, 12 03.02.18 9.580,34 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 13 (04.02 324.145,93 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |04.02.01 322.309,93 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 [04.02.04 1.836,00 Pag. 10/23

sa | E 5 5 2 3? DENUMIREA INDICATORILOR a 8 > ss | | 5 3 a RE = i as A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 16 (00.07 535,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 17 05.02 535,98 IAN pozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 535,98 [A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 18 00.08 88.400,14 |Impozite si taxe pe proprietate | 20 07.02 88.400,14 Impozit pe cladiri i 21 (07.02.01 73.110,82 mpozit pe cladiri - PF | 22 |07.02.01.01 22.790,38 npozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 50.320,44 |lmpozit pe terenuri 24 07.02.02 9.327,91 impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.706,32 impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 282,64 Ive judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de tirjbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori 28 l07.02.03 5.698,08 [Arie impozite si taxe de proprietate i 29 (07.02.50 263,33 |A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII : 30 [00.10 183.504,58 |Sume defalcate din TVA 31 (11.02 153.585,13 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 11.02.02 153.151,13 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | |Sume defalcate din TVA ptec rarea bugetelor locale 33 [11.02.06 434,00 ite impozite si taxe generale pe bunuri si servi 34 [12-02 612,40 Taxe hoteliere 35 (12.02.07 612,40 Taxe pe servicii specifice 36 |15.02 603,08 Impozit pe spectacole 37 (15.02.01 240,16 Alte taxe pe servicii specifice | 38 [15.02.50 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 28.703,57 |Taxa asupra mijloacelor de transport | 40 |16.02.02 24.232,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 14.415,45 asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 9.816,82 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 4.471,70 Pag. 11/23

să | 5 SE | DENUMIREA INDICATORILOR | = e > SE £ & 3 a Ss. i O Se | SE az [A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 800,28 [Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 800,28 [Alte impozite si taxe 46 (18.02.50 800,28 VENITURI NEFISCALE 47 (00.12 -26.976,37 [CT VENITURI DIN PROPRIETATE 48 [00.13 22.832,16 [Venituri din proprietate 49 |30.02 22.814,60 |Venituri din concesiuni si inchirieri 50 [30.02.05 21.314,80 | [Venituri din dividende 51 [30.02.08 1.500,00 | Venituri din dividende de la alti platitori 52 |30.02.08.02 1.500,00 | Venituri din dobanzi 53 [31,02 17,56 Alte venituri din dobanzi 54 |31.02.03 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 [00.14 -49.808,53 Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 56 [33.02 245,55 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri , 58 |33.02.28 17,49 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 58 34.02 2.622,42 Taxe extrajudiciare de timbru 60 [34.02.02 2.622,42 Amenzi, penalitati si confiscari ST [35.02 3.178,81 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 35.02.01 3.178,31 Alte amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02.50 0,30 Diverse venituri S4 36.02 3.785,94 Taxe speciale 65 (36.02.06 2.785,94 Alte venituri 66 |36.02.50 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 57 |37.02 -65.641,15 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 |37.02.03 -85.641,15 IV. SUBVENTII Ss 00.17 7.121,23 [SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 100.18 7.121,23 Subventii de la bugetul de stat i 71 [42.02 7.121,23 B. Curente i 72 7.121,23 Pag. 12/23

5 FE e 3 £ 5? | m = e ZoOoCc DENUMIREA INDICATORILOR o eg > 5 d s 5 = RE o SE i m) pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 [4120234 65,13 „Subventii de la bugetul de stat peniru finantarea sanataiii | 74 [42.02.41 7.056,10 TOTAL CHELTUIELI 1 75 589.672,35 40.396,13 CHELTUIELI CURENTE 76 101 549.414,72 40.396,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 77 10 206.136,91 655,98 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII | 78 |20 221.089,81 36.493,34 TITLUL II DOBANZI 79 (30 19.700,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII | 80 40 80.000,00 3.246,81 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 [51 5.069,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 (57 13.872,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 83 59 3.447,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 84 (81 40.257,63 9,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 |50.02 67.944,39 336,45 Autoritati publice sf actiuni externe 86 [51.02 43.729,39 336,45 CHELTUIELI CURENTE 87 |01 43.729,39 336,45 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 88 |10 33.268,39 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 89 120 9.461,00 336,45 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 9% 159 1.000,00 0,00 [Din total capitol | |Autoritati executive si legislative 91 51.02.01 43.728,38 336,45 Autoritati executive | 92 |51.02.01.03 43.729,38 336,45 Alte servicii publice generale 93 (54.02 4.515,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 94 01 4.120,00 0,90 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 9% 20 1.500,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 96 51 2.620,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 97 81 395,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 98 [54.02.07 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 99 |5402.10 2.585,00 0,00 Pag. 13/23

se DB 5 3 DENUMIREA INDICATORILOR | = e > 5 4 3 & & so? o 5 >= =8 mi Alte servicii publice generale 100 (54.02.50 1.930,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 101 [55.02 19.700,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 102 (01 19.700,00 0,00 TITLUL II DOBANZI 103 (30 19.700,00 0,00 Din total capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 104 [59.02 16.615,00 0,00 Ordine publica si siguranta nationala 105 [61.02 16.615,00 0,00 |CHELTUIELI CURENTE 106 |01 16.615,00 0,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 |10 14.000,00 0,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 108 20 2.400,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 109 [51 15,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 89 200,00 0,00 Din total capitol Ordine publica 111 61.02.03 16.000,00 0,00 Politie locala 112 |61.02.03.04 16.000,00 0,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 113 [61.02.05 615,00 0,00 Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 114 [64.02 294.243,39 9.200,54 invatamant 115 [65.02 175.580,19 3.051,38 CHELTUIELI CURENTE 116 [01 175.203,63 3.051,38 TITLUL L CHELTUIELI DE PERSONAL 117 [10 124.004,63 641,24 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 118 20 48.100,00 2.410,14 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 118 [57 852,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 120 [58 2.247,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 121 |81 376,56 0,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 122 |65.02.03 50.060,20 783,94 Invatamant prescolar 123 |65.02.03.01 28.528,95 395,06 Invatamant primar 124 |65.02.03.02 21.531,25 388,88 invatamant secundar 125 [85.02.04 123.271,97 2.238,23 Pag. 14/23

îs 32 DENUMIREA INDICATORILOR , = = > ss | E 3 E SE E m | ă+3 vatamant secundar inferior 126 36.500,04 641,26 Invatamant secundar superior 127 |65.02.04.02 84.145,87 1.554,46 invatamant profesional 128 |65.02.04.03 2.626,06 4251 invatamant postliceal 129 (65.02.05 2.248,02 29,21 Sanatate , 130 |66.02 12.948,00 574,67 CHELTUIELI CURENTE 131 (01 12.948,00 574,67 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL | 132 (10 4.694,00 0,00 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 133 (20 7.834,00 574,67 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 51 420,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 135 [66.02.06 8.000,00 574,87 Spitale generale | 136 |66.02.06.01 8.000,00 574,67 Servicii de sanatate publica | 137 [86.02.08 4.948,00 0,00 Cultura, recreere si religie 138 |67.02 70.172,21 5,322,29 CHELTUIELI CURENTE 139 j01 69.983,93 5.322,29 HIT | CHELTUIELI DE PERSONAL 140 |10 14.399,93 14,74 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 141 |20 55.584,00 5.307,55 ITITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 [81 188,28 0,00 [Din total capitol |Servicii culturale 143 (87.02.03 26.699,93 217,43 Institutii publice de spectacole si concerte 144 |67.02.03.04 18.205,00 217,43 Case de cultura 145 |67.02.03.06 8.494,93 0,00 Servicii recreative si sportive 146 |67.02.05 40.538,28 4.247,63 Sport 147 |67.02.05.01 18.000,00 1.591,35 întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 148 |67.02.05.03 22.538,28 2.656,28 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 149 [67.02.50 2.934,00 857,23 Asigurari si asistenta sociala 150 (68.02 35.542,99 252,20 CHELTUIELI CURENTE | 151 35.542,99 252,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 |10 15.769,96 0,00 Pag. 15/23

o — 52 SE s 3= z 5 £ FETE «a 2 g = D= DENUMIREA INDICATORILOR = 2 & SES 8 = e 25 | G a > e e a 5 a £0 mi TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 (20 4.639,03 252,20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 154 [51 2.014,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 |57 13.120,00 0,00 Din total capitol Asistenia sociala in caz de boli si invaliditati 156 168.02.05 14.130,00 0,00 |Asistenta sociala in caz de invaliditate 157 |68.02.05.02 14,130,00 0,00 [Asistenta sociala pentru familie si copii 158 (68.02.06 2.894,00 17,84 |Crese 159 |68.02.11 1.828,99 0,00 [Prevenirea excluderii sociale 160 168.02.15 16.570,00 234,56 |Ajutor social 161 |68.02.15.01 13.700,00 0,00 |Caniine de ajutor social 162 |68.02.15.02 2.870,00 234,56 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 163 [68.02.50 120,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 164 |69.02 84.608,56 18.352,30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica i 165 (78.02 64.508,56 14.767,63 CHELTUIELI CURENTE 166 [01 36.083,78 14.767,83 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII i 167 |20 36.083,78 14,767,63 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 168 [81 28.424,78 0,00 Din tota! capitol i Locuinte 168 [70.02.03 0,00 2,79 Dezvoltarea sistemului de focuinte 170 |70.02.03.01 0,00 2,79 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 171 |70.02.03.30 0,00 0,00 mentare cu apa si amenajari hidrotehnice 172 |70.02.05 13.880,98 12.834,60 Alimentare cu apa 173 |70.02.05.01 13.880,98 12.834,60| uminat public si electrificari rurale 174 |70.02.06 7.000,00 1.049,61 icii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 175 (70.02.50 43.627,58 880,63 Proteciia mediului i 176 (74.02 20.100,00 3.584,67 CHELTUIELI CURENTE 177 01 20.100,00 3.584,67 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 178 |20 20.100,00 3.584,67 Din total capitol Pag. 16/23

= Sa | 3 E 5? i Ss = = Dc DENUMIREA INDICATORILOR | = £ a Ss £ ă 3 E EL as |Salubritate si gestiunea deseurilor 179 (74.02.05 20.100,00 3.584,67 |Salubritate 180 [74.02.05.01 11.100,00 2.970,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181 (74.02.05.02 9.000,00 814,67 Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 182 [74.02.06 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 183 |79.02 126.261,01 12.506,84 Combustibili si energie i 184 |B1.02 45.000,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 185 |01 45.000,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII 186 |40 45.000,00 0,00 Din total capitol Energie termica | 187 |81.02.06 45.000,00 0,00 Transporturi | 188 |84.02 81.261,01 12.506,84 CHELTUIELI CURENTE 189 [01 70.388,00 12.506,84 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 190 20 35.388,00 9.260,03 TITLUL IV SUBVENTII 191 40 35.000,00 3.246,81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 (81 10.873,01 0,00 Din total capitol Transport rutier 193 [84.02.03 81.261,01 12.506,84 |Drumuri si poduri 194 |84.02.03.01 0,00 0,00 Transport in comun 195 184.02.03.02 46.684,45 3.246,81 |Strazi 196 |84.02.03.03 34.576,56 9.260,03 [Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 197 184.02.50 0,00 0,00 |Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT i 198 (96.25 0,00 0,00 REZERVE 199 [97.25 0,00 0,00 EXCEDENT 200 [98.25 715,90 0,06 DEFICIT 201 [99.25 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 521.453,39 TOTAL VENITURI 2 00.01 521,453,39 VENITURI PROPRII 3 (48.02 1.517,18 Pag. 17/23

Pag. 18/23 | 5 5 DENUMIREA INDICATORILOR |, = e s 5 + & 3 = se" 8= ei VENITURI CURENTE 4 [00.02 65.641,15 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 65.641,15 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & j00.14 65.641,15 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 85.641,15 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 65.641,15 VENITURI DIN CAPITAL 9 |00.15 1.517,18 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 |39.02 1.517,18 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 (39.02.03 1.238,61 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 39.02.07 11,54 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 (39.02.10 287,03 iV. SUBVENTII 14 (00.17 241.754,32 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 |00.18 241.754,32 Subventii de la bugetul de stat i 18 [42.02 241.754,32 A. De capital 17 241.754,32 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 18 |42.02.20 241.754,32 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 19 |45.02 212.540,74 Fondul European de Dezvoltare regionala 20 [45.02.01 163.806,74 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 21 45.02.0101 154.711,12 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterio 22 |45.02.01.02 5.858,08 Prefinantari | 23 |45.02.01.03 3.237,54 Fondul Social European | 24 |45.02.02 1.454,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 25 |45.02.02.01 173,56 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 26 |45.02.02.02 1.280,69 Fondul de Coeziune 27 |45.02.03 46.373,13 |Sume primite in coniul platilor efectuate in anul curent 28 ,45.02.03.01 28.856,48 |Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 29 |45.02.03.02 7.429,53 [Prefinantari 30 |45.02.03.03 10.087,12 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare i 31 |45.02.07 861,99 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 32 |45.02.07.01 10,28

ss - 5 FE E 25? DENUMIREA INDICATORILOR = 2 e sE 8 & 3 a 50? o 5 5 ăs (Prefinantari i 33 |45.02.07.03 851,71 |Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 i 34 45.02.15 44,83 |Prefinantari 35 |45.02.15.03 44,63 TOTAL CHELTUIELI 36 503.388,48 9.848,33 CHELTUIELI CURENTE 37 (01 397.870,52 6.156,87 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 51 19.640,19 2.479,81 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 156 378.230,33 3.676,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 105.517,96 3.691,66 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 41 vi 105.517,86 3.691,66 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 |50.02 2.656,40 18,35 Autoritati publice si actiuni externe | 43 [51.02 2.506,40 18,35 CHELTUIELI CURENTE 44 101 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 |70 2.506,40 18,36 ITITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 2.506,40 18,35 Din total capitol Autoritati executive si legislative 47 510201 2.506,40 18,35 Autoritati executive 48 2.506,40 18,35 Alte servicii publice generale 4$ [54.02 150,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE | 50 (01 150,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 (51 150,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 (70 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 |54.02.07 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54 154.02.10 150,00 0,00 [As servicii publice generale | 55 [34.02.50 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 58 |59.02 506,12 377,12 Ordine publica si siguranta nationala | 57. 51.02 606,12 377,12 JCHELTUIELI CURENTE 58 |01 0,00 0,00 (CHELTUIELI DE CAPITAL 59 (70 606,12 377,12 Pag. 19/23

= SĂ = 3 E FIE s = e 2bE DENUMIREA INDICATORILOR | 3 z > SE 8 8 3 E sa? O 5= ss Os TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 71 806,12 377,12 Din total capitol Ordine publica 61 [61.02.03 229,00 0,00 Politie locala 62 |61.02.03.04 229,00 0,00 Proteciie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 63 |61.02.05 377,12 377,12 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64 64.02 61.865,83 2.689,71 invatamant 65 [65.02 7.717,93 86,01 CHELTUIELI CURENTE 66 |01 75,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 |56 75,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ) s& |70 7.642,93 86,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 71 7.642,93 86,01 Din total capitol i Invatamant prescolar si primar | 70 165.02.03 3.164,37 3,73 Invatamant prescolar 71 |65.02.03.01 2.130,03 3,73 Invatamant primar 72 |65.02.03.02 1.034,34 0,00 Invatamant secundar 73 65.02.04 4.553,56 82,28 invatamant secundar inferior 74 |65.02.04.01 0,00 0,00 invatamant secundar superior 75 65.02.04.02 4.553,56 82,28 invatamant profesional 76 |65.02.04.03 0,00 0,00 invatamant postliceal , 77 [65.02.05 0,00 0,00 Sanatate 78 |66.02 24.906,52 2.479,81 CHELTUIELI CURENTE 79 |01 16.028,98 2.479,81 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 |51 9.502,15 2.479,81 [Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 [56 6.526,83 0,00 (CHELTUIELI DE CAPITAL , 82 |70 8.877,54 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 |71 8.877,54 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 |88.02.08 24.626,52 2.479,81 Spitale generale 85 24.626,52 2.479,81 Pag. 20/23

TE ss 5 = DENUMIREA INDICATORILOR | = = > 5 8 OG 8 a o? 2 8= =8 | as Servicii de sanatate publica 86 |66.02.08 280,00 0,00 „Cultura, recreere si religie | 87 |67.02 14.930,08 40,78 JCHELTUIELI CURENTE i 88 |01 9.017,35 0,00 ITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE | 89 51 8.737,90 0,00 |TRlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL (FEN) POSTADERARE 90 156 279,45 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL | 91 |70 5.912,70 40,78 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 92 171 5.912,70 40,78 |Din total capitol Servicii culturale 93 1.902,25 0,00 institutii publice de spectacole si concerte 94 (67.02.03.04 1.902,25 0,00 Case de cultura i 95 [67.02.03.06 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 96 67.02.05 13.027,80 40,78 Sport 97 |67.02.05.01 10.328,38 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 98 2.698,42 40,78 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 99 (67.02.50 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala | 100 88.02 14,311,33 83,11 CHELTUIELI CURENTE | 101 [01 13.958,23 83,11 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 102 [56 13.958,23 83,11 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 170 353,10 0,00 XI ACTIVE NEFINANCIARE 104 [71 353,10 0,00 (Din total capitol |Asi tenta sociala in caz de boli si invaliditati 105 |68.02.05 4,50 0,00 |Asistenta sociala în caz de invaliditate 106 |68.02.05.02 4,50 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 107 [88.02.06 9.091,61 83,11 Crese 108 [68.02.11 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 109 [68.02.15 5.215,22 0,00 Ajutor social 110 |68.02.15.01 0,00 0,00 Cantine de ajutor social 111 |68.02.15.02 5.215,22 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 112 [68.02.50 0,00 0,00 Pag. 21/23

— EC 3 E 25 2 a = DE DENUMIREA INDICATORILOR | > g e 3 | 8 z ă e o o 5 O =6 ATD Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 113 [69.02 167.347,79 4.803,11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 114 |70.02 165.259,60 4.508,05 JCHELTUIELI CURENTE 115 [01 135.531,76 3.298,69 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 116 [51 1.280,14 0,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 117 |56 134.281,62 3.298,89 |CHELTUIELI DE CAPITAL 118 |70 29.727,84 1.209,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 119 [71 29.727,84 1.209,36 [Din total capitol Locuinte 120 70.02.03 18.748,22 0,00 [Dezvoltarea sistemului de locuinte 121 |70.02.03.01 18.748,22 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 122 |70.02.03.30 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 123 70.02.05 1.977,88 892,27 Alimentare cu apa 124 |70.02.05.01 1.977,88 892,27 luminat public si electrificari rurale 125 (70.02.06 5.628,24 317,09 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 (70.02.50 138.905,26 3.298,69 Protectia mediului 127 (74.02 2.088,19 295,06 CHELTUIELI CURENTE 128 [01 1.188,19 295,06 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 [56 1.188,19 295,06 „CHELTUIELI DE CAPITAL , 130 (70 900,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 131 [71 900,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor | 132 [74.02.05 900,00| 0,00 Salubritate 133 |74.02.05.01 900,00 0,00 Colectarea, tratarea si disirugerea deseurilor 134 |74.02.05.02 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 135 [74.02.08 1.188,19 295,06 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 136 [79.02 270.912,34 1.860,04 Combustibili si energie 137 [81.02 16.705,47 2,00 CHELTUIELI CURENTE 138 j01 16.705,47 0,00 Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 139 [56 16.705,47 0,00 Pag. 22/23

fi / 33 | z 3 E 52 | & 2 a = DE DENUMIREA INDICATORILOR | 3 = 2 3 = + | SI 8 E 5 | 53 | CHELTUIELI DE CAPITAL 140 (70 0,00 0,00 [Din total capitol Energie termica 141 (81.02.06 16.705,47 0,00 Transporturi 142 [84.02 254.206,87 1.960,04 CHELTUIELI CURENTE 143 [01 205.215,54 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 144 [56 205.215,54 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL , 145 |70 48.991,33 1.960,04 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 146 |71 48.991,33 1.960,04 Din total capitol Transport rutier 147 |84.02.03 254.206,87 1.960,04 Drumuri si poduri 148 |84.02.03.01 53.104,75 93,61 Transport in comun 149 |84.02.03.02 164.326,26 0,00 Strazi 150 |84.02.03.03 36.775,85 1.866,43 [Alte cheftuieli in domeniul transporturilor 151 184.02.50 0,00 0,00 [Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 182 [96.25 2,00 0,00 REZERVE 153 (97.25 0,00 0,00 [EXCEDENT 154 (98.25 18.064,91 0,00 DEFICIT i 155 |99.25 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONGMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA STELTANK. STANCIU A N, | Pag. 23/23

Atasament: Anexa_3_cu_amendament.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2014 CU AMENDAMENT | SE z 2 Br 5 s & 252 | DENUMIREA INDICATORILOR 3 E > 5 = £ | 5 & = a E O 5 E =3 az [SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 296.580,63 i. VENITURI CURENTE 2 00.02 287.055,95 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 287.055,95 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.529,86 Venituri din proprietate 5 |30.2G 1.529,66 Venituri din concesiuni si inchirieri & 30.26.05 691,66 Venituri din dividente 7 [30.26.08 8,08 Alte venituri din proprietate 8 |30.2G.50 829,92 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 285.526,29 Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 10 33.2G 280.334,71 Taxe si alte venituri in invatamant 11 [33.26.05 1.905,03 Venituri din prestari de servicii 12 |33.2G.08 2.333,00 Caniributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine i 13 |33.2G.14 21.651,20 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14 (33.26.16 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive. 15 |33.2G.19 808,60 din cercetare 16 [33.26.20 298,00 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 17 (33.26.21 209.638,21 Venituri din contractele incheiate cu direciiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 (33.26.30 32.068,00 SS din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 19 |332G31 3.525,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 8.107,47 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 |34.2G 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 |342G.50 20,00 Diverse venituri 23 |36.2G 5.127,18 Alte venituri 24 |36.2G.50 5.127,18 Pag. 1/11

f 5 | 55 | 2 = E FETE as o e ?25E | DENUMIREA INDICATORILOR = s 5 sg | & 5 a o o SE -5 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 137.26 44,40 Donatii si sponsorizari 26 |37.2G.01 4,40 „same din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 27 3726.03 2.383,67 Varsaminie din sectiunea de functionare 28 |37.2G.04 2.383,87 Alte transferuri voluntare 29 |37.2G.50 40,00 ÎL VENITURI DIN CAPITAL 30 |00.10 75,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 31 (35.26 75,08 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 32 39.26.01 75,00 IV, SUBVENTII 33 00.12 7.192,34 Subventii de la alte administratii 34 |43.2G 7.192,34 Subventii pentru institutii publice 35 43.2G.09 25,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 36 43.26.14 5.767,20 pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 37 43.26.19 1.400,14 |Sume FEN postaderare in contui platilor efectuate 38 |45.2G 2.257,34 [Fondul European de Dezvoltare regionala 33 |45.2G.01 2.257,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 40 |45.2G.01.01 2.257,34 TOTAL CHELTUIELI 41 296.580,83 578,32 CHELTUIELI CURENTE 42 |01 285.137,06 678,32 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 (10 110.965,08 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44 |20 173.708,55 678,32 Tiilul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 439,78 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46 |57 20,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 47 |59 3,65 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 11.443,57 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 11.443,57 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 |50.2G 5.068,00 0,00 Alte servicii publice generale 51 |54.2G 5.068,00 0,06 Pag.2/11

| Ea | 5 o auz DENUMIREA INDICATORILOR > e SE & 3 a 5 o? o s£ os =8 Oz CHELTUIELI CURENTE 52 (01 4.918,00 0,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 53 (10 2.585,00 0,00 FITLUL H BUNURI SI SERVICII 54 |20 2.333,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 150,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 |71 150,00 0,00 Din total capitol [Servici publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 542G.10 5.068,00 0,00 [Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 |64.2G 290.262,49 678,32 invatamant 59 65.2G 26.643,93 309,77 CHELTUIELI CURENTE 60 |01 26.469,43 308,77 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 61 [10 2.000,58 0,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 82 |20 24.407,19 308,77 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 63 [56 38,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 64 [57 20,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 65 [59 3,65 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 6 |70 174,50 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 67 |71 174,50 0,00 Din total capitol invatarnant prescolar si primar 68 [65.26.03 14.460,03 5,58 vatamant prescolar 69 |65.2G.03.01 13.346,14 0,00 [Invatamant primar 70 |65.2G.03.02 1.113,89 5,58 Invatamant secundar 71 |65.2G.04 8.244,23 218,99 |Invatamant secundar inferior 72 |65.2G.04.01 1.131,78 6,00 |Invatamant secundar superior 73 |65.2G.04.02 5.834,34 212,99 [invatamant profesional 74 |65.2G.04.03 278,10 0,00 invatamant postliceal 75 65.26.05 603,59 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 76 |652G.11 3.336,08 85,20 înternate si cantine pentru elevi 77 |65.2G.11.03 3.336,08 85,20 Sanatate 78 |66.2G 260.646,56 368,55 Pag.3/11

- SE o 2. 3 25? DENUMIREA INDICATORILOR - = > ş = 8 & 3 ă Set o SE =6 3% ICHELTUIELI CURENTE 79 |01 250.922,63 368,55 TLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 80 (10 105.964,49 0,00 ITI LUL H BUNURI SI SERVICII 81 j20 144.556,36 368,55 În ul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 56 401,78 0,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 |/9 9.723,93 0,90 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 j71 9.723,93 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 85 |66.2G.06 260.646,56 368,55 Spitale generale 86 |66.2G.06.01 260.646,56 368,55 Cultura, recreere si religie 87 |67.2G 2.485,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 88 2.340,00 0,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 89 |10 415,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 90 |20 1.925,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 |70 145,00 0,00 UTEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 2 71 145,00 0,00 [Din total capitol Servicii culturale 93 (67.26.03 2.485,00 0,00 institutii publice de spectacole si concerte 94 67.2G.03.04 1.835,00 0,00 Case de cultura 95 |67.2G.03.06 850,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 96 |68.2G 487,00 9,08 CHELTUIELI CURENTE 97 101 487,00 0,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 98 20 487,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 |70 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 100 |68.2G.04 487,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 101 _|68.26.05 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 102 |68.2G.05.02 0,00 0,00 103 |68.2G.06 0,00 0,00 |Asistenia sociala pentru familie si cop Pag. 4/11

BE e 3 E 5? au = e = DE DENUMIREA INDICATORILOR < a E & 3 a 3»? o s 2 âs Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 104 |63.2G 1.250,14 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 105 [70.26 1.250,14 0,00 CHELTUIELI CURENTE 106 (01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 |70 1.250,14 0,00 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 108 |71 1.250,14 0,00 [Din total capitol |Locuinte 109 |70.2G.03 1.250,14 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 110 |70.2G.03.01 1.250,14 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 111 |96.20 0,00 0,00 REZERVE 112 [97.20 0,90 9,00 EXCEDENT 113 |98.20 9,00 0,00 DEFICIT 114 [99.20 9,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 284.697,28 TOTAL VENITURI 2 00.01 284.697,28 î VENITURI CURENTE 3 00.02 284.572,28 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 284.672,28 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.529,66 Venituri din proprietate S 30.2G 1.529,66 | Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.2G.05 691,66 |Venituri din dividente 8 30.2G.08 8,08 „Alte venituri din proprietate 9 [30.26.50 829,92 |c2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 [00.09 283.142,62 [Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 280.334,71 |Taxe si alte venituri În invatamant 12 |332G.05 1.905,03 [Venituri din prestari de servicii 13 |33.2G.08 2.333,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si caniine 14 |33.2G.14 21.651,20 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 |33.2G.16 0,20 Pag.5/11

o = s= E — a Ss 2 = E a E re au = su = DE DENUMIREA INDICATORILOR = a 55 = = = VB S 5 a 2 e o E o c% a-i Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 [33.26.18 808,60 Venituri din cercetare 17 [33.26.20 288,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 [33.2G.21 209.638,21 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 |33.2G.30 32.068,00 Sat din contractele incheiate cu direciiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 20 |332G31 3.525,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 |33.2G.50 8.107,47 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 |34.2G 20,00 Alie venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 |34.2G.50 20,00 Diverse venituri 24 |36.2G 5.127,18 Aţte venituri 25 |36.2G.50 5.127,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 137.2G -2.339,27 Donatii si sponsorizari i 27 |37.2G.01 4,40 te din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 28 1372G03 -2 383,67 Alte transferuri voluntare 29 37.26.50 40,00 SUBVENTII 30 100.12 25,00 Subventii de la alte administratii 31 |43.2G 25,00 Subventii pentru institutii publice 32 |43.2G.09 25,00 1 TOTAL CHELTUIELI 33 284.697,28 678,32 CHELTUIELI CURENTE 34 |0t 284.697,28 878,32 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 110.965,08 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 20 173.708,55 678,32 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 37 57 20,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 38 59 3,65 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 39 |50.2G 4.918,00 0,00 Alte servicii publice generale 40 [54.26 4.918,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 4.918,00 0,00 Pag.5/11

5 = 52 z 5 ş SEP a 2 s == DENUMIREA INDICATORILOR 5 € > ss 8 S 50? o 8 | CITE I CHELTUIELI DE PERSONAL 42 (10 2.585,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 43 |20 2.333,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 44 |542G.10 4,918,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 45 |64.2G 279.779,28 678,32 invatamant 46 |65.2G 26.431,43 309,77 CHELTUIELI CURENTE 47 |01 26.431,43 309,77 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 48 |10 2.000,58 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 49 120 24.407,19 309,77 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 50 (57 20,00 0,00 |TITLUL X ALTE CHELTUIELI 51 59 3,65 0,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 52 ,65.2G.03 14,460,03 5,58 invatamant prescolar 53 |65.2G.0301 13.348,14 0,00 invatamant primar 54 |65.2G.03.02 1,113,89 5,58 Invatamant secundar 55 |65.2G.04 8.031,73 218,99 invatamant secundar inferior 56 |65.2G.0401 1.131,78 5,00 invatamant secundar superior 57 |65.2G.04.02 6.621,84 212,99 invatamant profesional 58 |65.2G.04.03 278,10 0,00 invatamant postliceal 58 |65.2G.05 603,59 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 60 65.26.11 3.336,08 85,20 internate si cantine pentru elevi 61 |65.2G.11.03 3.336,08 85,20 Sanatate 62 66.2G 250.520,85 368,55 CHELTUIELI CURENTE 63 01 250.520,85 368,55 JTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 64 |10 105.964,49 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65 |20 144.556,36 368,55 [Din total capitol medicale in unitati sanitare cu paturi 66 |66.2G.06 250.520,85 368,55 Spitale generale 67 66.2G.06.01 250.520,85 368,55 Pag.7111

| îs | _ 35 e 3 E “se S = g = D= DENUMIREA INDICATORILOR > £ a 3 = s 8 & = o 5 £ = as Cultura, recreere si religie 68 |67.2&G 2.340,00 0,06 CHELTUIELI CURENTE 69 |0o1 2.340,00 0,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 70 [10 415,00 0,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 71 20 1.925,00 0,00 Din total capitol LL Servicii culturale 72 67.26.03 2.340,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 73 |67.2G.03.04 1.490,00 0,00 Case de cultura 74 |67.2G.03.06 850,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala T5 |63.2G 487,00 8,00 CHELTUIELI CURENTE 76 01 487,00 0,00 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 77 |20 487,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 78 |68.2G.04 487,00 0,00 [Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 79 |68.2G.05 0,00 0,00 Asistenta sociala În caz de invaliditate 80 |68.2G.05.02 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 81 68.2G.06 0,00 0,00 Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 82 |96.20 0,00 0,00 REZERVE 83 97.20 0,00 0,00 EXCEDENT 84 98.20 0,00 a,00 DEFICIT 85 39.20 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE î 11.883,35 TOTAL VENITURI 2 00.01 11.883,35 î. VENITURI CURENTE 3 00.02 2.383,57 C. VENITURI NEFISCALE 4 90.07 2.383,67 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.0$ 2.383,67 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.2G 2.383,67 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.2G.04 2.383,67 1. VENITURI DIN CAPITAL 8 00.10 75,06 Pag.8/11

| = E s 3 = = = Ă 8 £ 5? DENUMIREA INDICATORILOR - < > E + & a | 2 SE 9= c m | as Venituri din valorificarea unor bunuri |39.2G 75,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiltor publice 10 [39.26.01 75,00 N. SUBVENTII 11 |00.12 7.167,34 (Subventii de la alte administratii 12 |43.2G 7.167,34 |Subvenii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 13 5.767,20 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 14 |43.2G.19 1.400,14 Sume FEN postaderare în contul piatilor efectuate 15 |45.2G 2.257,34 [Fondul European de Dezvoltare regionala 16 |45.2G.01 2.257,34 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 17 |45.2G.01.01 2.257,34 TOTAL CHELTUIELI 18 11.883,35 0,00 [CHELTUIELI CURENTE 19 101 439,78 0,00 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 [56 439,78 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 (70 11.443,57 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 11.443,57 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 23 50.26 150,00 3,06 Alte servicii publice generale 24 54.2G 150,00 2,00 CHELTUIELI CURENTE 25 101 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 |70 150,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 150,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 28 542G.10 150,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 29 |64.2G 10.483,21 0,06 invatamant 30 |65.2G 212,50 0,00 CHELTUIELI CURENTE 31 101 38,00 0,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 [56 38,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 (70 174,50 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 j71 174,50 0,0 Pag.9/11

= SE z 3 E =5e m = e Zoo DENUMIREA INDICATORILOR 3 a 3 a 8 5 8 a So? o 5 -& E. Din total capitol invatamant prescolar si primar 35 65.26.03 0,00 0,00 invatamant prescolar 36 |65.2G.03.01 0,00 0,00 Invatamant primar 37 0,00 0,00 invatamant secundar | 38 [65.2G.04 212,50 0,00 invatamant secundar inferior | 39 |65.2G.04.01 0,00 0,00 Invatamant secundar superior | 40 |65.2G.04.02 212,50 0,00 invatamant profesional 41 |65.2G.04.03 0,00 0,00 Invatamant postliceal | 42 65.26.05 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie | 43 1652G.11 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi | 44 85.2G.11.03 0,00 0,00 Sanatate 45 |66.2G 10.125,71 0,00 CHELTUIELI CURENTE 46 |01 401,78 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 47 [56 401,78 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 9.723,93 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 49 71 9.723,93 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 50 [66.2G.06 10.125,71 0,00 Spitale generale 51 |66.2G.06.01 10.125,71 0,00 Cultura, recreere si religie 52 |67.2G 145,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 53 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 70 145,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 71 145,00 0,0 Din tota! capitol Servicii culturale 56 67.26.03 145,00 0,00 institutii publice de spectacole si concerte 57 |67.2G.03.04 145,00 0,00 Case de cultura 58 |67.26.03.06 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59 69.26 1.250,14 0,00 Pag. 10/11

fa Ba | s € »5? s 2 s = Dc DENUMIREA INDICATORILOR 5 E > SES ! s 3 = So ţ O sE oa ss az Locuinte, servi i dezvoltare publica 80 |70.2G 1.250,14 5,00 CHELTUIELI CURENTE 61 [01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 |70 1.250,14 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 [71 1.250,14 0,00 Din total capitol Locuinte 64 |70.2G.03 1.250,14 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 65 70.2G.03.01 1.250,14 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 86 9,00 0,00 REZERVE 67 |97.20 0,00 0,06 FXCEDENT 68 98.20 0,00 9,06 DEFICIT 69 |59.20 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, | SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU Pag. 11/11 SMARANDA HARACICU STELTAN. 1 Ă ȘTANCIU j

Atasament: Anexa_5_cu_amendament.pdf

ROMÂNIA Anexa 1al1 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR. SC 2014- 1974/28.01.2014 i INVESTITII 2014 N cu amendament tata oa mii lei Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 8 1 2 3 4 5 s [TOTAL GENERAL 125.699,43| 1.250,14| 3.116,33 541,28 0,00) 120.791,68 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 24.836,23 4,78 2,89 0,00 0,00) 24.828,56 LUCRĂRI NOI -B 53.628,85| 1.245,38 3.113,44 0,00 0,09 49.270,05 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV, -C 47.234,35 0,00 0,00| 541,28 0,00) _46.693,07 GENERAL 125.699,43| 1.250,14| 3.116,33 541,28 0,00) 120.791,68 -— din-care.pe-capitole:- cra aa ata Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Actiuni Externe 2.506,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,40 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.506,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,40 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.506,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,40 b. Dotări independente 1.856,40 0,00 0,00 0,00 000| 1.856,40 Dotari directia Fiscala 331,35 0,00 0,00 0,00 0.00 331,35 Dotări Primărie 1.525,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,05 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 850,00 0,00 0.00 0,00 0,00 650,00 Capitolul 54.02 Aite servicii publice generale 150,00 0,06 9,00 9,00 09,06 150,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populaţiei 150,00 0,00 0,00 9,00 9,05 150,00 C. Dotări îndependente si alte investiţii 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 b.Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotări 150,00 0.00 0.00 000| 0,00 150,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi 506,12 0,00 0,00 0,00 0,00 606,12 61.02.03.0rdine publică 606,12 0,00 0,00 0,00 0,00 606,12 51.02.03.04 Poliţie locala 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 C. Dotări îndependente şi alte investiţii 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 b.Dotări independente 229,00 0,00 0,00 9,00 0,00 229,00 Dotari 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 61.02.05. Protecţie Civilă 377,12 9,00 9,00 9,00 8,00 377,12 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,12 0,00 0,00 0,00 0,00 377,12 b. Dotări independente 377,121 0,00 0,00 0,00 0,00 377,12 Dotări 377,12 0,00 0.00 0.00 0,00 377,12 Capitolul 85.02 Învățământ 7.817,43 0,00 0,00 174,50 0,00 7.642,93 Page 1

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 2.129,03 9.00 0,00[ 0,00 0,00 212903 65.02.63.01. Învățământ preşcolar 2.129,03 0,00 0,00 0,00 0,09 2.129,03 A. Lucrări în continuare 277,43 0,00 0,00 0,00 0,00 277,43 Extindere Gradinita PP 26 27743 0.00 0.00 0.00 0.00 277 43 B. Lucrări noi 1.821,60 0,00 9,00 0,00 0,06 1.821,60 Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 1.300,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.300,00 Extindere gradinita PP 22 HCL 433/2007 521.80 0.00 0.00 0.00 0.00 521 80 C.Dotări independente şi alte investiții 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.90 0.00 0.00 9.00 0.00 30.00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30.00 000 000 000 000 30.00 65.02.04 Învățământ secundar 5.688,40 0,00 5,00 174,50 0,00 5.513,90 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 1.035,34 9,00 0,00 0,00 0,00 1.035,34 C. Dotări independente şi alte investiții 1.035,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,34 b. Dotări independente 650,34 0,00 0,00 0,00 0,00 650,34 Dotari 649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 649,34 Achizitii imobile gradinite 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 385,00 0,06 0,00 0,00 5,00 385,00 ExpertizatDALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Expertiza+SF+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.7 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30,00 9,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 [Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 DALI+PT Eficientizare energetica scoli generale 30,00 0,00 9,00 0,00 0,00 Page 2

Contributie - TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 î 2 3 4 5 6 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 4.653,06 0,00 9,00 174,50 0,00 4.478,56 C. Dotări independente şi alte investiții 4.653,08 3,00 0,00 174,50 0,00 4.478,58 b. Dotări independente 3.985,26 0,00 0,00| 174,50 0,00 3.810,76 Dotari 1.985,26 0,00 000, 174,50 0,00 1.810,76 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 2.000,00 0.00 0.00 000 0.00 2000.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiţii 867,80 5,50 0,90 0,00 0,00 867,80 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86 „DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009 82,13 0,00 0,00 0,00 0,00 82,13 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 745 0,00 0.00 0.00 0.00 745 SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică 10,00 0.00 0,00 000, 0,00 0.00 SF+PT reabilit. acoperiş Lic.Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V.Țepeş 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 5,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. |.L.Caragiale nr.8 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oltuz 158,38 0,00 0.00 000| 0,00 158,38 SF Constructie corp nou P+3E pt. Liceul - P-ta Balcescu 15,00 0.00 0.00 000) 0,00 15.00 Expertizat DALI+PT Lic. Moisil, corp str. Gh Doja 49,98 0,00 0,00 000| 0,00 49.98 Expertiza+ audit*DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 s DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 (Capitolul 66.02 Sănătate 18.601,47 0,00 0,00). 221,78 0,00). 18.379,69 66.02.06 Spitale 18.321,47 9,00 9,00 221,78 0,00 18.099,69 B. Lucrări noi 7.983,06 9,00 9,00 0,00 0,00 7.983,00 Reabilitare instalatii si constructii cladire iexistenta si extindere UPU Clinicile Noi la Sp. iC. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013 2.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.983,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumotftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. Braila 5.000 00 000 500 3.00 000 5.000 00 C. Dotări independente şi alte investiţii 10.338.47 0.00 0.00 22178 0.00 10.118,89 b. Dotari independente 9.403,93 0,00 0,00| 221,78 0,00 9.182,15 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 3.370,00 0,00 000| _135,50| 000| 3.234,50 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.893,93 0,00 0,00 26,28 0,00 5.867,65 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 140.00 0.00 0.00 60.00 0.00 80.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 934,54 0,08 9,00 0,60 0,09 934,34 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 66,36 0,00 0,00 0,00 0,00 86,36 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumofttiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 33,18 0,00 0,00 0,90 Page 4

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 SF/DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 PT Reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp. C. Municipal Clinicite Noi str. Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013 165,00 0.00 0,00 0,00 0.00 185,00 Spor de putere 50% ia reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 0.00 000) 0.00 320.00 86.02.08 Servicii de sanatate publica 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 C. Dotări independente şi alte investiții 280 00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 b. Dotari independente 280,00 0,00 0,00 0,00 0,09 280,00 Dotari aparatura medicala 280,00 3.00 0.00 0.00 0.00 280,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14.795,60 0,00 0,00 145,00 0,00 14.650,60 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 1.807,80 0,00 0,00 145,00 0,00 1.662,80 |B. Lucrări noi 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitel) 500,00 0,00 0.00 000| 0,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.307,80 0.06 000 145.00 0.00 1,162.80 b. Dotări independente 1.237,80 LAU 0,00 145,00 0,90 1.092,80 Dotări Teatrul German 870,00 0,00 0,00 70,00 0,00 800,00 Dotari Teairul Maghiar 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 292,80 Dotari Filarmonica 75,00 0,00 000| 75,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 79,00 0,00 9,00 0,06 0,09 70,00 SF+PT Reabilitare sala teatru, pentru Teatrul German 70,00 0,00 0,90 0,00 0,00 70,00 67.02.05.01 Sport 10.328,38 0,00 0,09 0,00 0,00| 10.328,38 A. Lucrări în continuare 9.764,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.764,40 litehni Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 8737.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 8.737,90 Reabilitare constructii,instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1.026,50 0.00 0,00 0.00 0.00 1.026,50 C. Dotări independente şi alte investitii 563,98 0,00 0,0 0,00 0,00 563,98 Studii şi proiecte 400,00 0,00 9,00 0,00 9,00 Page 5

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 locuri - cofinantare CNI) 100.00 0.00 000 0.00 0.00 100.00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 300,00 0,00 9,00 0,00 0,00 309,00 Dotări independente 183,98 0,00 0,08 0,00 0,00 163,98 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 Dotari Sala ude 90,00 0.00 0,00 000| 0,00 90,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.659,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18,79 Cladire educationala multifunctionala fa Gradina 209, HCL 383/2007;HCL 354/2009, 10;00 -0;001- —-0;00|—-—0;00 0:00 10:00 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 255/2010 8,79 0.00 0.00 0,00 0,00 8,79 B. Lucrări noi 2.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâitei HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara 1.000,00 0,00 0,00 0,00 000) 1.000,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 640,63 0,00 0.09 0,00 0.00 640.63 b. Dotări independente 32,00 0,00 0,00 0,00 0,90 32,00, Achizitie aplicatie ” Energy Management System” EMS 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 608,63 0,00 0,09 9,00 9,00 608,63 SF+PT Impaduriri noi in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 82,85 0.00 0.00 0,00 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Hoidelor Timisoara 37,20 0.00 0.00 0.00 0.00 37.20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civic) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII] E LOCAL proprietari 9 4 2 3 4 5 5 ISF+PT +CS+DE+PAC Caraniină la Grădina Zoologică 66,96 0,00 0,00 000| 0,00 66,96 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 63,62 0,00 0.00 000| 0,00 63,62 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42008 locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT+ Pistă skateboard 18,00 0,00 0,00 000| 0,00 18,00 Capitoliul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 353,10 68.02.05 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 GC-Dotări-independente-şi-alte-investiții 0:00 0:00 450 Studii şi proiecte 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 SF+PT construire corp clădire nau As.Casa Faenza 4,50 0.00 0,00 0,00 0,00 4,50 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii : : : 304,60 0.00 0,00 0,00 0,00 304,60 C. Dotări independente şi alte investiții - 304,60 0,00 0,00 0,00 0,00 304,60 Dotări independente 304,60 0,00 0,00 0,090 0,00 304,60 Dotări 304,60 0,00 0,00 0,00 0,00 304,60 08.02.15 Prevenire excluderii sociale 44,00 0.00 0.00 0,00 0.00[.. 44,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 C Dotări independente şi aite investiţii 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 Dotări independente 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.00 Dotari Cantina de Aj. Social 44,00 0,00 0,00 0.00 0.00 44,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si i dezvoltare publica 30,977,98|. 1.250,14|. 3.118,33 0,90 0,90[: 26.611,51 10.02.03 Locuinte 17.461,15, 1.250,14[. 3.118,33 1,06 13.094,68 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 17.461,15| 1.250,14| 3.116,33 0,00 9,06 13.094,68 A.Lucrări în continuare 7,67 478 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 289 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 474 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 10.726,87| 1.245,36) 3.113,44 0,00 000| 6.368,07 N FA Page 7

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII] E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 4.500,00 0,00 0,00 0,00 000| 4.500,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 1.112,47 222,49 556,24 0,00 0,00 333,74 Reabilitare termică sir. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 625,74 125,15 312,87 0,00 0,00 187,72 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 870.12 134,02 335,06 0.00 0.00 201.04 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 885,55 177,30 443,28 0,00 0,00 265,97 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 266,60 53.32 133,30 0.00 0.00 79,98 Reabilitare termică sir Dropiei nr. 7... --992:90 |-=498:40[|---498:00 | 0:00 |» 297160 | Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. ATB 710,10 142,02 355,05 0,00 0,00 213,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 330,85 66,18 165,44 0,00 0,00 99,27 Reabilitare termică sir. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+8B 632,40 126,48 316,20 0,00 0,00 189,72 fe. Dotări independente şi alte investiții 6726.61 0.00 0.00 0.00 0.00 6.726,81 b. Dotări independente 6.000,00 0,00 0,00 900| 000| 6.009,00 chizitie imobile 6.000,00 0,00 0,00 000| 000| 6.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 725,61 9,09 9,00 9,00 9,00 728,81 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 596,87 0,00 0,09 0,00 0,00 595,87 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013( pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun. Timisoara) 496 0.00 0.00 0.00 0.00 496 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57.57 0.00 0.00 0.00 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi arnenajări hidrotehnice 1.977,88 9,00 0,00 0,00 0,00 1.977,88 Alimentări cu apă 1.977,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977,88 A. Lucrări în continuare 1.892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,38 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie | pt. HCL 467/2010 1.046,52 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.046,52 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 845,86 0.00 0,00 0,00 0.00 845,86 Page 8

Contribuie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E proprietari o 1 2 3 4 5 C. Dotări independente şi alte investiții 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 85.50 0.09 0.00 0.00 500 35,50 SF- Executie Fântână ornamentală str. Aştritor 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 SF Executie fantani ornamentale in Mun. Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Executie fantani publice forate in Mun. Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,00 70.02.06. Iluminat pubiic şi electrificări rurale 5.628,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628,24 [A Lucrări în continuare 5.290,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290,74 Extindere rețele iluminat public zona de nord, na a toata HCL 138/2005. - 2.604,87 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.604,87 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 2.685,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685,87 C. Dotări independente şi alte investiţii 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 Studii şi proiecte 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 70.02.58 Alte servicii în domeniile : locuintelor, serviciilor şi dezvoltării i comunale. 5.910,71 0,90 0,00 9,00 02,98 5.916,71 B. Lucrări noi 2.820,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2.820,00 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 2.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.500,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc industriai Freidorf (inclusiv generator curent) HOL 31/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidori 220,00 0.00 0.00 000| 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alfe investiţii 3.090,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.090,71 b. Dotări independente 110,00 0,00 0,00 0,00 0,90 119,00 TOTEM P-ta losefin 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.00 Page 9

Contribuie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 î 2 3 4 5 8 de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.980,71 9,00 0,00 0,00 9,00 2.980,71 PUZ Director zona stadion 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Piata 700 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Director zona de agrement vest 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ director Complex Studentesc 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect CRIGSE ta aa aaa e a 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), peniru constructie locuinte ANL 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru tructie locuinte ANL 50.00 consiructie 'ocuine 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 224 0.00 0.00 0.00 0.00 224 Consultanta studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 100,00 0,00 0,00 000, 0,00 100,00, DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații | publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate 1) 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Naţional 600,00 0,00 0,00 000| 000 600,00 PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Viabilizare/fechipare parc regional de cercetare dezvoltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,90 0,00 Page 10

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII| E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 8 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Consultanta pentru elaborare Plan integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (171) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+PT Pasaje pietonale peste Bega 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara 738,47 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 900,00 0.00 9,90 0,00 138.47 900,00 0,00 0,00 9,00 14.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 900,00 0,00 0,00 09,00 0,00 900,90 C. Dotări independente şi alte investiții 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Dotări independente 900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 200,00 Achizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia în Mun. Timisoara 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Capitolul 84.02 Transporturi 48.991,33 0,00 0,00 0,00 0,00|. 48.991,33 84.92.93 Transport rutier 48.991,33 0,00 0,00 9,90 84.02.03.02 Transportul în comun 11.875,40 0,00 0,00 0,00 9,00 11.675,40 C. Dotări independente şi alte investiții 11.675,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.675,40 b.Dotări independente 11.114,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.114,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11,114,40 0,00 9,90 0,00 0,90 11.114,40 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 761440 0.00 000 000 0.00 761440 Achizitie autobuze de capacitate mica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Reabilitare tramvaie 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 561.00 0.00 0.00 9.00 0.00 561.00 Studii si proiecte Primarie 365,00 0,06 0,00 0,00 0,00 365,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Page 11

IEEE Contributie — TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 i 2 3 4 5 s SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea iramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00) SF (actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 5,00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor 200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 6, Sir. Avram IL. imbroane, Str. Gne. Adam 5,00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 500 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Siavici, Str. Polona 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu de circulație la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan de mobilitate) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Studii si proiecte 196,00 0,00 9,00 9,00 0,00 196,00 SF+PT Amenajare alveole 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 SPF+SF+PT Depau tramvaie Calea Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 F+PT Statie i a i tatie intermodala Dambovita 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 7.438,27 0,09 0,00 0,00 0,00| 7.438,27 A, Lucrări în continuare 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 B. Lucrări noi 6.507,90 0,09 0,90 0,09 9,00 Page 12

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII) E LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 Pasaj JIUL HCL 580/2013 6.507,00 0,00 0,00 000| 000| 6.507,00 C. Dotări independente şi alte investiții 926,32 0,00 0,06 0,00 0,00 926,32 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 926,32 0,00 0,00 0,00 0,00 926,32 SF+PT Pasaj Jiul 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 84,74 SF+PT Pasaj Popa Sapca 84,74 0,00 0.00 0.00 0,00 84.74 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 84 34 0.00 0.00 0.00 0.00 8434 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 6850 000 0.00 0.00 0.00 68.50 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 86.00 0.00 0.00 0.00 000 36,00 „DALI+PT Reabilitare Podul Tineretii, 73.00]....--0:00 0,00. .0;001.........0;00]..- 73.00... DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135.00 0.00 0,00 0,00 0,00 135,00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Construire Pod peste Bega 100.00 000 000 0.00 000 100.00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 150,00 0.00 0.00 000| 1,00 150,00 84.02.03.03 Străzi 29.877,56 5,00 0,00 0,00 000| 29.877,66 A. Lucrări în continuare 7.579,87 0,00 0,00 0,00 000, 7.579,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000.00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Baicescu HCL46/2012 673,23 0,00 0,00 0,00 0,00 673,23 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Si 1.004,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,98 Amenajare anul 1848 HCL 40/2011 1515 000 000 000 000 1515 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 211358 0.00 0.00 0,00 0.00 2.113,58 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011 77293 000 000 000 000 71 93 B. Lucrări noi 21.270,38 0,00 0,90 0,00 000| _21.270,38 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 1.500,00 000 0.00 0.00 0.00 1.500 a Page 13

e Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 Amenajare str. Chimistilor 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2019 2.879,12 0,00 0,00 0.00|___000| 2.879,12 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 408,85 0,00 0,00 0,00 0,09 408,85 Amenajare zona Weismuller-Laurentiu Nicoară HCL 278/2011 1.714,60 0,00 0,00 000| 000| 1.714,60 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 857.81 0.00 0.00 000| 0,00 857,81 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009 1.110,00 0,00 0,00 0.00 000| 1.110,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. ! “ Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2003 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Amenajate inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 10.000,00 0,00 0,00 0.00 000) 10.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.027,41 0,90 0,00 0,06 0,00 1.027,41 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.027,41 0.00 0.00 0.00 0.00 1027.41 te studii şi prolecie 200,00 0.00| 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 140.00 000 000 000 000 140.00 SF+PT Parcari supraterane 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol, de ia Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Resita: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste de bicicieta pe ambele parti, la marginea dinspre parcari a trotuarelor, cate un rand de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si cladiri. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 14

DIRECTOR ECONOMICĂ Smaranda HARACI 1 VI SR | SEF SERVI clu! PFLRN | Gabriela) EVCA| : Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII] E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 | SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea tuturor cartierelor la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spaiit verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic). 150,00 0,00 0.00 0,00 0,00 150,00 SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din pona Catedralei. 50,00 0.00 0,00 ao 0,00 50,00 SF-+PT str. Chimistilor 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea O Buziasului;parcare publica 60.91 0.00 0.00 0.00 0.00 60.91 DIRECTOR DIRECȚIA D Page 15 i a

Atasament: Anexa_7.pdf

Z/L Seq 00'0 00'0 00'0 '86 00'0 'Z6 000 000 1N3I3DX3 JAY3IZIUY EL-IIA & Bone N3INLI3HI HIAINLI3HD 1VLOL VINNILOIS JN3JM32X3 Traci 1IDI430/LN3M32X3 E-IIA E ue 9JUINI0| Sp INJNLUDISIS o —_ 00'09 02'8 081 d IL n | l 00'09 00'09 00 09 00'09 00'09 80'0Z 00 09 80'69 E mm LO'£0'8004 €0'80'0Z Vl or 9JUINI0J 1oydeo ua TVLIdYD 3a H3INLI3HI (N33) INYI1XI3 RAMMNOJ NIA 38VINYNIJ AD INBIL BERE o A H3INLI3HI BoIqnd IS IDIAJ9S ga 3dV IS NA3W '3LNINI01 VINBNd 34VLIOAZIA IS IDIANIS L-AI E | o O o O d o O IVLIdVD 30 H3INLI3HID (N33) NIJ 3HVINYWNIA4 ND 31I3I0UYJ IA ML a & a 2 o Ss > e Ss Cc o o 31N3YNID H3INLI3HD HIINLI3HID TVLOL ole sIs o A 9] oDC 3A V3NNILIIS + 3YVNOILLONNJ 3A VINNILDIS VIUINNNIA destinate stingerii platilor restante Din care credite bugetare Program | Cod indicator Cod rand DIDI 2 INYILX3I TUNANOJ LIDNS

se ss t_ o o 2 > E 05? 2 g ?25E DENUMIREA INDICATORILOR > e a Ss + S a a 5? o SE c m as DEFICIT DE DI SECTIUNEA DEZVOLTARE TITI TOTAL CHELTUIELI 60,00 60,00 Fiul ada Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 60,00 -] o —_ Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.08 60,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 CHELTUIELI CURENTE 60,00 60,00 o Br Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE a o 60,00 CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Locuinte 10 11 70.08.03 70.08.03.01 60,00 60,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte _1 O spele | = Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9620 000|“ 000] REZERVE 97.20 000| 0,00) 00 Ta pF 7 3920 | __s000| 00| DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA SŢANCIU Vi Pag.2/2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2014 – 1974/28.01.2014

R E F E R A T

privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2014

Având în vedere:

 Legea bugetului de stat pe anul 2014 cu nr.356/19.12.2013;

 Adresa FN / 14.01.2014 a D.G.F.P. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate

Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii

nr.273/2006 a finanţelor publice locale:

1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate

Cod 11.02.02 = 153.151,13 mii lei

- din care:

o Finanţarea de baza a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat:

= 126.925,44 mii lei

o Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor si alte drepturi salariale

= 12.462,69 mii lei

o Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizaţii lunare: = 12.127,00 mii lei

o Ajutor încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social;

servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe: =

1.636,00 mii lei

2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

= 434,00 mii lei

3. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale (04.02.04): = 1.836,00 mii lei

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2014 au fost

fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi

secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare şi asigurarea

resurselor pentru secţiunea de dezvoltare.

Excedentul anului precedent al secţiunii de funcţionare in valoare de 715.904,63 lei ;

excedentul sectiunii de dezvoltare al sectiunii de dezvoltare in valoare de 18.064.907,19 lei,

vor fi aprobate prin HCL, sumele utilizându-se pentru acoperirea golurilor temporare de casă

a celor secţiuni, cât şi pentru obiectivele de investiţii.

De asemenea, precizăm că, în conformitate cu Ordinul MFP si MAI nr.

286/2.987/2011, O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările ulterioare şi Adresa Direcţiei Generale a

Finanţelor Publice Timiş nr. FN /14.01.2014, nivelul maxim al cheltuielilor de personal

aferente bugetului general centralizat este în sumă de 317.102,00 mii lei.

Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o

reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă,

salubritate, pentru toţi ordonatorii de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de

economicitate şi eficienţă în utilizarea resurselor.

Ţinând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si

unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea

215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45,

alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului

local pe anul 2014 conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2014;

 Anexa nr. 2 - Bugetul local pe anul 2014;

 Anexa nr.3 – Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014;

 Anexa nr.4 – Buget credite externe 2014;

 Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2014;

 Anexa nr.6 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2014;

 Anexa nr.7 – Fonduri externe nerambursabile 2014.

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR,

SMARANDA HARACICU IOAN COJOCARI

SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1

  • ROMÂNIA APROBAT,
    • MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU