keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 385/05.07.2013 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013

05.07.2013

Hotararea Consiliului Local 385/05.07.2013
privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013- 18328/28.06.2013 al Primarului Mnicipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii , prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de analiza a proiectelor culturale aprobată prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara cu nr. 1130/7.06.2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata.;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba proiectele culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Se aproba finantarea, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, Cap. 67.02, a evenimentelor culturale ale institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Audit ;
- Biroului Managementul Calitărţii,
- Compartimentului Control ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 Proiecte culturale

Nr.crt. Nr. inregistrare Depunator Nume proiect

Perioada de desfasurare

suma CLT

punctaj final suma ron

3

CP2013- 174/SC2013- 14375

Muzeul Banatului Montan

Diplome privind istoria comitatului Timis si a orasului Timisoara(romano-maghiara) 200 exemplare

1iulie - 1 noiembrie 2013 4.000 78,5 2200

4 SC2013- 13449

Asociatia Banaterra

Calendarul Banatean - Componenta Timisoara

iunie - decembrie 2013 6.000 83,8 4200

9 SC2013- 14541

Teatrul pentru Copii si Tineret Merlin

Participare la "Carnavalul Mondial al Papusilor wayang" in Jakarta si bali, Indonezia

1-8 septembrie 2013 35.000 80,8 22750

12 SC2013- 14465 Fundatia Calina A step aside

14 iulie - 15 decembrie 2013 21.500 92,4 11825

13 SC2013- 14770

Fundatia Serv Sociale Bethany Tinerii iau atitudine! (1)

septembrie- decembrie 2013 8.400 82,4 5460

19 SC2013- 14866

Fundatia Pentru Voi

Egali pe scena si in viata - Teatrul social, instrument de combatere a discriminarii

01 iulie - 15 decembrie 2013 14.448 79,2 7946,4

21 SC2013- 14858 Liceul N. Lenau Arc peste Timp octombrie 19.500 66 9750

22 SC2013- 14852

Asociatia Simultan Spatii in Asteptare

20 iunie - 15 noiembrie 2013 25.000 80,4 16250

23 SC2013- 14625 UAPT Colectii si Colectionari (1)

1 martie- 30 decembrie 2013 8.000 88,8 5600

24 SC2013- 14625 UAPT Identitati Timisene (2)

1 iunie - 30 decembrie 2013 10.000 76 5500

25 SC2013- 14625 UAPT

Placi comemorative dedicate personalitatilor artei plastice din Timisoara(3)

iunie - decembrie 2013 40.000 76,8 22000

36 SC 2013- 14630

Asociatia Orizonturi Universitare Timisoara

Panorama Timisoarei si a Judetului Timis in date (1922-2012) autor Mariana Cernicova - Buca

1 noiembrie 15 decembrie 2013 4.000 83,8 2600

42 SC2013- 14698 Asociatia AT4T

Festivalul de Teatru in Limba Engleza pentru Tineri editia XV (2)

22 iulie -1 octombrie 2013 11.350 88,6 7945

43 SC2013- 14702 Asociatia AT4T ManyFest Festivalul

22 iulie - 1 octombrie 2013 69,8 12523

44 SC2013- 14721

Asociatia Culturala Kratima

Memorie si diversitate culturala la Timisoara. Meserii si meseriasi (3)

15 august - 10 decembrie 2013 31.654 68,4 15827

46 SC2013- 14727

Asociatia Culturala Kratima De dragul bucuriilor simple (4)

16 iunie - 15 octombrie 2013 28.693 80,4 18650,45

47 SC2013- 14722

Asociatia Culturala Kratima

Libertatea are chipul lui Dumnezeu (1)

15 iulie - 15 octombrie 2013 49.096 80,25 31912,4

48 SC2013- 14729

Asociatia Documentor Open Documentary Session

15 iunie - 15 noiembrie 2013 74.350 74,2 37175

51 SC2013- 01734

Asociatia Memoria Culturii Abecedaur (1)

01 iulie - 01 decembrie 2013 18.550 75,6 10202,5

60 SC2013- 14541

Teatrul pentru Copii si Tineret Merlin Timisoara, Orasul meu in Europa

3 august 2013- 3 august 2016 28.000 76 19600

269916,8

Comisia de analiza a proiectelor de cultura 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC 2013- 18328/28.06.2013

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2013

Prin HCL 242/ 23.04.2013 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara cu nr. 1130/7.06.2013 a fost aprobata componenta Comisiei de analiza a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.

În continuare a fost demarată procedura de aplicare a HCL 242/2013, care a început cu publicarea unui anunţ de intenţie în Monitorul Oficial al României nr. 85/30.04.2013, partea VI-a. Termenul limită de primire a proiectelor, depuse conform documentaţiei solicitate prin art. 24 din Anexa 1 a HCL 242/23.04.2013 a fost de 27 mai 2013.

A fost întocmit un proces verbal cu proiectele jurizate de catre Comisiile de analiza ale Consiliului Local şi a fost redactată lista cu proiectele admise, cu sumele propuse spre aprobare în sedinta de Consiliului Local. Propunem aprobarea sumelor alocate în urma jurizării si de catre Comisia de analiza a proiectelor culturale. Lista proiectelor culturale admise va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu local. Viceprimar Dan Diaconu Directia Comunicare Directia Economica

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director

Intocmit Diana Virtaci Consilier Avizat Juridic