keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 384/05.07.2013 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013

05.07.2013

Hotararea Consiliului Local 384/05.07.2013
privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-18299/27.06.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiilor de analiza de/pentru tineret aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara cu nr. 1128/07.06.2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Având în vedere art.36 alin. (2) litera b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În conformitate cu art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba proiectele de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se aproba finantarea, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, Cap. 67.02, a evenimentelor de/ pentru tineret, ale institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre. Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 proiecte de/ pentru tineret  aprobate si respinse           

   Organizație  Titlu Proiect  Suma  Acordata  Observații 

1  Asoc. TID  Timișoara Music Events  20000    2  LSFMT  Zilele Tehnice Studențești  10000    3  OSUT  West Summer University  2000    4  ECO Club Timișoara  Prieteni Eco  12000    5  OSUT  Festivalul Studentului Timișorean  15200    6  OTMT  FestDART  7600   

7  ARODR  Forumul Regional de Dezbateri Academice 2013 

6700    8  LSFMT  MecART  3500    9  OpEN  Youth Open Space  8800   

10  Asoc.TID  Gala Proiectelor pentru Tineret  4500    11  Asociația de la 4  Practica format A4  7000    12  OpEN  Tineri pentru Timișoara  2200    13  Liga AC  Internaional Students' Week in Timișoara  16000    14  OpEn  Tânăra Timișoara Culturală  7100   

15  Asoc. TID  Întărirea Capacității Instituționale a ONG din  Timișoara  2900   

16  LSFMT  Educație Incluzivă  12000    17  AIESEC   Summer Vitaminis  1200    18  ECO Club Timișoara  Poți și tu să fii voluntar?!  6000    19  OSUT  Tineri pentru Dezvoltare  3000    20  Casa de Cultură a Studenților  Săptămâna de Teatru  Diogene V. Bihoi   2300   

21  Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare  Soc. Și inovare  Activ între Egalii Mei  0

proiect respins datorită  punctajului sub 65 

22  AIESEC  Rebranders  0 proiect respins datorită  punctajului sub 65 

23  OTMT  Banatul Pașoptist  0 proiect respins datorită  punctajului sub 65 

24  Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare  Soc. Și inovare 

Diagnoza 2013 privind fenomenul drogurilor în  rândul elevilor și studenților din Timișoara  0

proiect respins datorită  punctajului sub 65 

26  Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare  Soc. Și inovare 

Diagnoza fenomenului de bullying la nivelul  școlilor din Timișoara  0

proiect respins datorită  punctajului sub 65 

27  Casa de Cultură a Studenților  Concurs de Fotogenie  0 proiect respins datorită  punctajului sub 65 

28  Casa de Cultură a Studenților  Festivalul de colinde si obiceiuri de iarna  0 proiect respins datorită  punctajului sub 65 

29  Asoc. TID  Timișoara through Pictures  0 Al 4‐lea proiect 

30  OSB  Cupa Națională de Fotbal a Studenților  0

Proiect respins datorită  perioadei de desfășurare  în afara metodologiei 

   Casa de Cultură a Studenților  Timișoara Fashion Days   0 Inregistrat dupa 27.05 

150 000lei 

Comisia de analiza a proiectelor de/pentru tineret                           Presedinte                      Andrei Mihai Craciun 

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC 2013-18299/27.06.2013

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2013

Prin HCL 242/ 23.04.2013 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara cu nr 1128/07.06.2013 a fost aprobata componenta Comisiilor de analiza a proiectelor de/pentru tineret, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.

În continuare a fost demarată procedura de aplicare a HCL 242/2013, care a început cu publicarea unui anunţ de intenţie în Monitorul Oficial al României nr. 85/30.04.2013, partea VI-a. Termenul limită de primire a proiectelor, depuse conform documentaţiei solicitate prin art. 24 din Anexa 1 a HCL 242/23.04.2013 a fost de 27 mai 2013.

A fost întocmit un proces verbal cu proiectele jurizate de catre Comisiile de analiza ale Consiliului Local şi a fost redactată lista cu proiectele admise, cu sumele propuse spre aprobare în sedinta de Consiliului Local. Propunem aprobarea sumelor alocate în urma jurizării de către Comisia de analiza a proiectelor de/pentru tineret. Lista proiectelor de/ pentru tineret admise si respinse va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu local. Viceprimar Dan Diaconu Directia Comunicare Directia Economica

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director

Intocmit Diana Virtaci Consilier Avizat Juridic