keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 377/29.11.2011 privind aprobarea Chartei de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi

29.11.2011

Hotararea Consiliului Local 377/29.11.2011
privind aprobarea Chartei de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul numărul 3413/31.10.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera b), d) şi e), alin. (4) litera e), alin. (6) litera a) şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Charta de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
-Primăria Municipiului Timişoara;
-Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice ;
-Institutiei Arhitectului Sef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţia de Mediu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Centrului de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES);
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Charta_Timisoara__101011__ro_.pdf

1

Orașul Timișoara 

Charta de Responsabilități Sociale Partajate 

pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a asigura o viață demnă pentru toți1 

 

 

Cetățenii, Primăria Municipiului Timișoara  și alte autorități  și  servicii publice,  întreprinderile  și asociațiile 

neguvernamentale și, în general, toți actorii orașului Timișoara semnatari ai acestei Charte 

 

Considerând: 

a) că  într‐un context de  interdependență, existența  limitată a  resurselor  și distribuirea  inegală a 

acestora pot provoca conflicte reciproc distructive precum și o epuizare a resurselor sociale, de 

mediu și economice; 

 

b) că este  important  ca orice persoană  să poată ajunge  să  trăiască demn  în orașul nostru,  fiind 

ferită de sărăcie; 

 

c) că sărăcia este o situație de dificultate care afectează multiple dimensiuni  (materiale, sociale, 

culturale și politice) și poate împiedica oamenii să ducă o viață demnă ; 

 

d) că inegalitățile sociale excesive amenință coeziunea societății și împiedică progresul social. 

 

Convinși fiind: 

a) de necesitatea de a acționa urgent  într‐un context  în care sărăcia  și precaritatea cresc,  în care 

inegalitățile sociale se  intensifică  în termeni de acces  la resurse, oportunități  și posibilități de a te 

face auzit și de a influența viața politică; 

 

b) că sărăcia implică responsabilitatea socială a tuturor și privește ansamblul întreg de actori; 

 

c)  de  imposibilitatea  de  a  reduce  eficient  sărăcia  fără  participarea  tuturor,  la  toate  nivelurile 

societății,  în spiritul  justiției sociale, al solidarității, al coresponsabilității  și recăutând o mai   bună 

valorizare și împărțire a resurselor și oportunităților; 

 

d) de necesitatea de a valoriza persoana aflată în situație de sărăcie, cu scopul nu numai de a fi auzit 

ci de a fi luat în considerare în mod efectiv în procesul de luare a deciziilor; 

1 Charta este elaborată în cadrul cooperării dintre 5 ora�e europene angajate în procesul de teritorii de coresponsabilitate:Charleroi, Covilha, Mulhouse, Salaspils, Timi�oara.

2

 

e) că  lupta  împotriva sărăciei, obiectiv al Uniunii Europene, este cheia de boltă a coeziunii sociale, 

înțeleasă ca și capacitatea unei societăți de a asigura bunăstare tuturor; 

 

f) că conținutul drepturilor  și capacitățile esențiale  la care  toate persoanele  trebuie să aibă acces 

pentru o viață demnă trebuie definte  în fiecare context prin participarea cetățenilor și a  întregului 

ansamblu de actori existenți pe un teritoriu; 

 

g)  că  este  esențial  a  frâna  polarizarea  socială,  prin  chestionarea  garanțiilor  juridice  și  a 

condiționărilor excesive care  limitează accesul  la drepturi  și  servicii,  făcând astfel ca  fiecare  să  se 

simtă actor implicat și responsabil a proiectului de construire a societății. 

 

Ținând cont: 

 

a) de Convenția Europeană a drepturilor omului și a Chartei Sociale Europene a Consiliului Europei; 

 

b) de Charta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de obiectivele de diminuare a sărăciei 

în contextul Strategiei Europa 2020; 

 

c)  de  Noua  Strategie  și  Planul  de  Acțiune  al  Consiliului  Europei  pentru  coeziune  socială  care 

definește  coeziunea  socială  ca  și  «capacitatea  unei  societăți  de  a  asigura  bunăstare  tuturor 

membrilor săi prin reducerea disparităților la minimum și prin evitarea marginalizării, de a gestiona 

diferențele  și  divergențele  și  a  de  oferi  mijloacele  de  a  asigura  protecția  socială  pentru  toți 

membrii»; 

 

d)  de  principiile  înscrise  în  propunerea  de  Chartă  a  Consiliului  Europei  privind  responsabilitățile 

sociale partajate; 

 

e)  de  diferitele  dimensiuni  ale  bunăstării  pentru  toți  definite  de  către  cetățenii  din  Timișoara 

începând cu anul 2007, în cadrul procesului de teritoriu de coresponsabilitate; 

 

f) de analiza aprofundată a  situațiilor de  sărăcie din oraș, plecând de  la  cunoștiințele  cetățenilor 

care au identificat prioritățile asupra cărora este necesar să acționăm; 

 

g) de procese similare în alte orașe europene. 

 

3

Se pun de acord pentru a împărtăși următoarele obiective: 

1. Să asigure că drepturile fundamentale (drepturile sociale și civile) sunt garantate tuturor; 

2. Să  coopereze  astfel  încât  orice  persoană  să  aibă  acces  la  servicii,  la  bunuri  comune  și  resurse 

esențiale pentru bunăstare, autonomie  și dezvoltare proprie, asigurând acces  la  securitatea  fizică 

(sănătate,  locuințe,  hrană, mediu  natural  sănătos),  la  participarea  socială  și  politică  (cunoaștere, 

educație, informații, cultură) și la o muncă decentă; 

3. Să  ia  în considerare dimensiunile  imateriale ale demnității umane, acelea precum  recunoașterea, 

respectul, creativitatea,  încrederea  în viitor, capacitatea de a dispune de timpul său, stima de sine, 

legăturile sociale, absența fricii, etc; 

4. Să favorizeze exprimarea diferitelor aspirații ale persoanelor aflate în situații de sărăcie, înscriindu‐le 

într‐un proces de concertare împreună cu ansamblul de cetățeni și de actori ai orașului; 

5. Să pună în funcționare mecanisme care permit tuturor actorilor să acționeze cu scopul de a preveni 

sărăcia și de a evita agravarea situațiilor de sărăcie; 

6. Să  coordoneze  într‐o  manieră  mai  eficace  activitățile  de  luptă  împotriva  sărăciei,  de  exemplu 

contractele sociale multipartite; 

7. Să contribuie la simplificarea demersurilor administrative, atât în sectorul public cât și în cel privat, 

ajutând persoanele aflate în situație de sărăcie să aibă un acces mai bun la drepturi și de a diminua, 

în  limita puterii de decizie,  condițiile  excesive  care  reprezintă obstacole  importante  în  accesul  la 

drepturi; 

8. Să pună capăt oricărei forme de discriminare, inclusiv proceselor de categorisire, de stigmatizare, de 

excludere și ghetoitizare, asociate cu situațiile de sărăcie, în condițiile legii; 

9. Să  favorizeze dialogul  între diferite  grupuri  sociale  și  construirea  de  legături  sociale,  în  condițiile 

legii; 

10. Să susțină  inițiative din domeniile economiei  sociale  și  solidare,  să creeze  și  să gestioneze bunuri 

comune, cu obiectivul de a reîntări coeziunea socială din oraș, în condițiile legii; 

11. Să încurajeze măsurile care permit stoparea creșterii de inegalități, printr‐o mai bună redistribuire a 

resurselor. 

 

 

4

Pentru a obține acestea se angajează să participe la: 

 

1. elaborarea prin procese deliberative, a unui plan de acțiune  împotriva sărăciei, care se  înscrie ca 

element  constitutiv  al  Proiectului  de  Teritoriu  de  coresponsabilitate  pentru  bunăstarea  tuturor 

cetățenilor din Timișoara; 

 

2. dezvoltarea de spații pentru a facilita cooperarea și a asigura mijloacele necesare pentru a o pune în 

practică; 

 

3. evaluarea regulată a rezultatelor într‐o manieră partajată și să le ajusteze în funcție de noile nevoi; 

 

4.   pentru a atinge obiectivele Planului și a asigura durabilitate rezultatelor, să colaboreze cu alte orașe 

și  teritorii,  mai  ales  cu  cele  mai  apropiate,  sau  să  alerteze  puterile  publice,  actorii  regionali, 

naționali sau europeni atunci când  intervenția acestora poate fi determinantă pentru  fezabilitatea 

obiectivelor căutate; 

 

4. să lucreze în colaborare cu alte orașe europene angajate în procese similare cu obiectivul de a face 

schimb de experiență și de a reflecta împreună cu privire la aplicabilitatea Chartei și evoluția sa. 

 

 

Atasament: Referat.pdf

„Les droits humaines des personnes en situation de pauvrete” ( Drepturile persoanelor aflate în situaţie de sărăcie) Proiect promovat şi implementat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană în 5 oraşe : Mulhouse (Franţa), Charleroi (Belgia), Timişoara (România), Salaspils (Letonia) şi Covilha (Portugalia) Nr.3413/31.10.2011

Referat privind numirea echipei de proiect în proiectul „Les droits humains des personnes en situation

de pauvrete” (Drepturile persoanelor aflate în situaţie de sărăcie)

Consiliul Europei prin Divizia „Cercetarea şi Dezvoltarea Coeziunii Sociale” a solicitat cooperarea municipiului Timişoara în acest proiect în data de 30 noiembrie 2010. Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu a răspuns pozitiv aceste solicitări. Proiectul se desfăşoară simultan în 5 ţări: Mulhouse (Franţa), Charleroi (Belgia), Salaspils (Letonia), Timişoara (România) şi Covilha (Portugalia). Durata implementării proiectului : ianuarie 2011-mai 2012. La implementarea proiectului participă experţi ai Consiliului Europei şi ai Comisiei Europene. Începând cu ianuarie 2011 s-au desfăşurat mai multe acţiuni legate de acest proeict, în special întâlniri cu cetăţenii municipiului Timişoara pe următoarele domenii: Locuinţe, Sănătate, Alimentaţie, Locuri de muncă, Educaţie, Raportul între Instituţii, Relaţii în Societate, etc. La aceste întâlniri au participat reprezentanţi ai organizaţiei neguvernamentale Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) Timişoara şi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. În urma întâlnirilor s-a creionat o Cartă (provizorie) de Responsabilităţi Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi. În 11.10.2011 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, în prezenţa domnului Primar Gheorghe Ciuhandu, reprezentanţilor Consiliului Europei, ai Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, ai CRIES şi ai altor ONG-uri din domeniul social, s-au discutat propunerile pentru această Cartă, făcându-se câteva sugestii de modificare. În luna noiembrie 2011 se va aproba în Consiliul Local al Municipiului Timişoara Carta de Responsabilităţi Sociale Partajate. Ulterior se va semna Carta de către Domnul Primar, reprezentanţi ai ONG-urilor implicate în proiect şi cetăţeni. Pe baza principiilor aprobate prin Cartă, se va elabora Planul de acţiuni pe domenii, până în luna martie 2012. Din iunie 2012 până în iunie 2013 se pot elabora şi implementa proiecte concrete, cu finanţare europeană sau locală, izvorâte din Planul de acţiuni. Pe toată durata de implementare a Proiectului, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara au lucrat şi vor lucra în continuare doamna Angela Ciupa Rad şi doamna Maria Stoianov. Doamna Maria Stoianov este coordonator local pentru domeniul social, iar doamna Angela Ciupa Rad este asistent al coordonatorului local. DIRECTOR EXECUTIV

Maria Stoianov COD FP53-01, ver1