keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 371/01.08.2014 Privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraş Candidat

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 371/01.08.2014
Privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraş Candidat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Ca urmare a Referatului nr. SC2014 -12792 din data de 16.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Avand în vedere Adresa SC2014 - 012792 din data 19.05.2014 a doamnei consilier Adelina Tîrziu şi a domnului consilier Sandu Ştefan;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă includerea în documentele oficiale ale Primăriei Municipiului Timişoara (în antet, pe pagina de internet oficială a Primăriei Municipiului Timişoara, pe materiale de promovare a Primariei, în comunicatele de presă, note interne, în invitaţii pentru evenimente, în scrisori oficiale şi de protocol) a titulaturii de susţinere a Municipiului Timişoara pentru Capitală Culturală Europeană 2021: Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraş Candidat.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: [email protected]_20140717_145543.pdf

ROMÂNIA RASS YD JUDEȚUL TIMIŞ E (a-i MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL Za Biroul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local SC2014- 12792/20.05.2014 CĂTRE, CABINET PRIMAR Având în vedere adresa cu nr. SC 2014 — 12792 /19.05.2014 a doamnei consilier ADELINA TÎRZIU şi a domnului consilier SANDU ŞTEFAN; Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Vă aducem la cunoştinţă şi vă transmitem alăturat următorul proiect de hotărâre în vederea repartizării acestuia către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru al primarului pentru întocmirea referatului de specialitate: - Proiect de hotarare privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timişoara a titulaturii Timişoara 20121 Capitală Culturală Europeană — Oraş candidat Insp. TO X, Red. AG BAPL-CL

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Directia Comunicare Timişoara S-a înregistrat cu numărul : SC2014-012792 din 19.05.2014 SC43 Corespondenta Consiliul local - aparatul propriu de lucru Am preluat de la TIRZIU ADELINA, STEFAN SANDU Cu adresa: Timişoara, Str. CD LOGA nr.1 Total2 file Termen de rezolvare: 18.06.2014 Termen direcţie: 03.06.2014 Obs. PROIECT HCLREF: INCLUDEREA IN DO EMISE DE PMTM A TITULATURII "TIMISOARA 2021 CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - ORAS CANDIDAT" Timişoara, la 19.05.2014 Alina Petrovici Cod FO-24 - 01, ver.2

Proiect de hotarare a Consiliului Local Timisoara Privind INCLUDEREA IN DOCUMENTELE OFICIALE EMISE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA A TITULATURII: Timisoara 2021 Capitala Culturala Europeana - Oras candidat Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere Adresa nr. consilierilor locali Adelina Tirziu si Stefan Sandu Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerț, regii autonome şi societăți comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si problemele minorităților, cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; În conformitate cu art.36, alin. (2), lit."d” şi alin.(6), lit."a”, pct.4 şi art.115, alin.(1), lit. „b' din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată; În conformitate cu art.45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata şi modificată; HOTARASTE: Art. 1: Se aproba includerea in documentele oficiale ale Primariei Municipiului Timisoara (in antet, pe pagina de internet oficiala a Primariei Municipiului Timisoara, pe alte materiale de promovare ale Primariei gen afise, flyere, etc) a titulaturii de sustinere a Municipiului Timisoara pentru Capitala Culturala Europeana 2021: Timisoara 2021 Capitala Culturala Europeana - Oras candidat Art. 2: Punerea in aplicare a prezentea Hotarari de Consiliu Local; se va face în termen de 15 zile de la data adoptarii. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia de Comunicare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica: - instituției Prefectului - Județul Timis - Primarului Municipiului Timisoara; - Direcţiei Cimunicare; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcției Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcției de Mediu; - Direcţiei Drumuri si Transporturi; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei Dezvoltare; - Serviciului Juridic; - Serviciului Audit Public Intern; - Mass - media locale. A Adelina Tirziu Stefan Sa a Consilier local PDL Consi local PDL

REFERAT Rezultat al unei istorii ample, Timişoara, mica Vienă a Europei, şi-a câştigat deja un loc de necontestat în istoria europeană, fiind un oras al PREMIERELOR: primul oraş iluminat electric, primul tramvai tras de cai; etc. Timisoara este o combinație culturală si etnica unică româno-ungaro-germano-sârbo- bulgară, presărată cu italieni şi greci. Timisoara are nevoie de o identitate audio si vizuala UNICA, are nevoie sa fie cunoscut, atat in tara, cat si peste hotare, statutul de oras candidat pt Capitala Culturala Europeana 2021: Timisoara poate si trebuie sa fie promovata printr-un demers simplu — includerea in documentele oficiale ale Primariei Municipiului Timisoara (in antet, pe pagina de internet oficiala a Primariei Municipiului Timisoara, pe alte materiale de promovare ale Primariei gen afise, flyere, etc) a titulaturii de sustinere a Municipiului Timisoara pt Capitala Culturala Europeana 2021: Timisoara 2021 Capitala Culturala Europeana - Oras candidat Este vorba de o promovare a orașului, de o promovare la nivel naţional, de o promovare la nivel european. Este de asemenea o nouă modalitate prin care susţinem candidatura oraşului de pe Bega la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. Avand in vedere cele de mai sus, solicitam emiterea unei Hotarari de Consiliu Local . Adelina Tirziu Consilier local PDL local PDL

Atasament: [email protected]_20140717_145638.pdf