keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 36/29.07.2016 privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd. Regele Carol I nr. 22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 36/29.07.2016
privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd. Regele Carol I nr. 22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-18034 din data de 22.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea doamnei Jura Rozalia nr. CT 2016- 003337/13.06.2016;
Având în vedere Documentaţia tehnică pentru dezlipire U.I. nr. 10518/2016 întocmită de ing. Pînzaru Gheorghe, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 114072/08.06.2016;
Având în vedere Adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2016-003337/05.07.2016;
Având în vedere Adresa Biroului Clădiri nr. CT 2016-003337/28.06.2016;
Având în vedere Adresa Serviciului Juridic nr. CT 2016-003337/30.06.2016;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile Art.132, alin.1 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al Ministerului Administratiei şi Internelor - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd. Regele Carol I nr. 22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X conform
Documentaţiei tehnice pentru dezlipire U.I. nr. 10518/2016 întocmită de ing. Pînzaru Gheorghe, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 114072/08.06.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-nei. Jura Rozalia;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL LOCUINȚE

Nr.SC2016-18034/22.07.2016 NICOLAE ROBU REFERAT

privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd Regele Carol I nr.22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6,

nr.top 17070/X Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, adresa depusă de doamna Jura Rozalia, însoţită de Documentaţia tehnică pentru dezlipire U.I. nr. 10518/2016 întocmită de ing. Pînzaru Gheorghe, recepționată de OCPI Timiș cu numărul 114072/08.06.2016 privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd Regele Carol I nr.22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X. Apartamentul nr. 10 este înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X, fiind compus din două camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 magazie de lemne la subsol și 6.55/100 p.c.. Acesta a fost închiriat în trecut ca și apartamentul nr.9 - Contractul de închiriere nr. 3113/01.12.1982 titular Bakos Ana, pentru 1 cameră în suprafață de 18,80 mp. și apartamentul nr.10 - Contractul de închiriere nr. 152/22.10.1999 (repartiție inițială 1906/20.08.1979) titular Luca Elena. Apartamentul nr. 9 a fost înstrăinat de către Regia Autonomă “Urbis” Timișoara titularei Contractului de închiriere nr.3113/01.12.1982, doamna Bakos Ana, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 11861/28.01.1997. În prezent, apartamentul nr.9 este proprietatea extratabulară a doamnei Jura Rozalia, conform Certificatului de moștenitor nr.180/2000. În scopul intabulării în Cartea Funciară, proprietarul pe cheltuială proprie a contractat cu ing. Pînzaru Gheorghe întocmirea documentaţiei tehnice pentru subapartamentarea apartamentului 10.

Conform adresei cu nr. CT 2016-003337 din 05.07.2016 a Compartimentului Administrare Fond Funciar, rezultă că parcela cu nr. top. 17070, înscrisă în CF nr. 403381-C1 Timișoara, situată în str. Regele Carol I nr.22, ap.9, nu este solicitată de către foştii proprietari sau moștenitorii acestora.

Conform adresei cu nr. CT 2016-003337 din 28.06.2016 a Biroului Clădiri, rezultă că pentru imobilul situate în Timișoara, Bvd Regele Carol I nr.22, înscrisă în C.F. nr.403381-C1 Timişoara, top.17070, a fost notificat în baza Legii nr.10/2001, art. 21, alin. 2 şi 3. Notificarea a făcut obiectul dosarului administrativ nr. 441/2001, soluţionat în baza Dispoziţiei nr. 1365/2004, conform căreia notificarea a fost respinsă.

Conform adresei nr. CT 2016-003337 din 30.06.2016, a Serviciului Juridic, în evidenţele acestuia nu figurează litigii cu privire la imobilul situat în Timişoara, Bvd Regele Carol I nr.22, înscris în C.F. nr. 403381-C1-Timişoara, nr.top 17070.

Prin prevederile Art. 132, alin. 1 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operaţiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial, cu consimţământul titularului, dat în formă autentică.”

Cod FP 53-01, Ver.2

Releveele întocmite de către ing. Pînzaru Gheorghe, recepționată de OCPI Timiș cu numărul 114072/08.06.2016 privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd Regele Carol I nr.22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X, sunt în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare nr. 11861/28.01.1997 și Contractul de închiriere nr.152/22.10.1999 întocmite pentru acest imobil. Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd Regele Carol I nr.22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X, conform Documentaţiei tehnice pentru dezlipire U.I. nr. 10518/2016 întocmită de ing. Pînzaru

Gheorghe, recepționată de OCPI Timiș cu numărul 114072/08.06.2016, care va constitui anexă la hotărâre.

ADMINISTRATOR PUBLIC, DIRECTOR DCTDD , Sorin Iacob Dragoi Laura Koszegi

ŞEF BIROU LOCUINȚE, CONSILIER, Mihai Boncea Simona Bălan

Consilier juridic, Gabriela Iova