keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 36/26.02.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe - str. Mureş nr. 133"

26.02.2002

Hotararea Consiliului Local 36/26.02.2002
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe - str. Mureş nr. 133"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22001- 5768/03.01.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului LOcal nr. 91/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia - Muzicescu - Martirilor - Urseni";
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe str. Mureş - nr. 133", conform Proiectului nr. 26/2001 , întocmit de S.C. Boligec S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe str. Mureş - nr. 133", se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 2 ani.
Terenurile studiate sunt înscrise în C.F. nr.7828 Timişoara, cu nr. top 14294/1-14294/2/1; 14294/1- 14294/2/4, C.F. nr. 131101 Timişoara, cu nr. top 14294/1 - 14294/2/3 şi C.F. nr. 130050 Timişoara, cu nr. top 14294/1-14294/2/2, având o suprafaţă totală de 4404 mp, proprietate particulară.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- S.C. Boligec S.R.L;
- Proprietarilor terenului;
- Biroului Relaţii Publice;


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI