keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 369/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza municipiului Timişoara

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 369/18.12.2001
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 18242/13.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu 01.01.2002, se modifică Anexa 1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/1999, conform Anexei 1 şi a calculaţiilor II/1 - II/6 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Taxele speciale se vor actualiza anual, în funcţie de rata inflaţiei.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI