keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 366/15.09.2017 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii achiziţionării construcţiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A. înscrise în CF 406469 Timişoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2, în vederea demolării acestora

15.09.2017

Hotararea Consiliului Local 366/15.09.2017
privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii achiziţionării construcţiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A. înscrise în CF 406469 Timişoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2, în vederea demolării acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 22947/14.09.2017 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-22947 /14.09.2017, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Avizul nr.SC 2017 - 22947/14.09.2017, al Serviciului Juridic;
Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 14377/11.09.2017, al Biroului Sport - Cultură;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport ţi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.7/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 43/02.02.2016, 60/03.08.2016 şi 209/30.05.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu art.36 alin. (6) lit.a) pct. 4, 5, 6, 11 şi 19 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii achiziţionării construcţiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A. înscrise în CF 406469 Timişoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2, în vederea demolării acestora.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comisiei de negociere cu terţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2017-22947/14.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii achiziționării construcțiilor proprietatea

S.C. ELECTROMETAL S.A înscrise în CF 406469 Timișoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2, în vederea demolării acestora

Ca urmare a adresei primită din partea Companiei Naționale de Investiții nr.17967/23.11.2016, înregistrată cu nr. SC 2016-028760/ 24.11.2016, prin care s-a transmis comunicarea privind aprobarea MDRAP și a Consiliului de Administrație al CNI- SA pentru derularea unui proiect pilot pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă cu capacitatea de 16000 locuri, municipiul Timișoara, județul Timiș”, pentru care compania va elabora Studiu de Fezabilitate actualizat, Municipiul Timișoara a identificat și transmis imobilul teren si constructii din CF nr. 406469, nr. CF vechi :48701, nr. cadastrale/ nr.topuri: 14165/2/3/2; 14167/2/4/2;14168/4/2, care a functionat ca teren de rugby.

Pe terenul în suprafață de 17.050 mp este intabulat cu drept de proprietate Municipiul Timisoara-domeniul public. Sarcina înscrisa privind teren: drept de administrare si drept de folosinta pentru SC Electrometal SA Timișoara. Pe teren se află fosta tribuna descoperita, de beton, actualmente în paragină, proprietatea SC Electrometal SA Timișoara. Terenul de sport asfaltat, respectiv terenul de sport gazonat, ambele în paragină, sunt proprietatea SC Electrometal SA Timișoara. Nu sunt sarcini înregistrate pentru constructii.

Reconfigurarea dimensiunii europene a orașului Timișoara se va realiza și prin evenimentele sportive si culturale pe care le poate genera. Astfel, promovarea de către Compania Națională de Investiții a obiectivului ”Construire Sala Polivalenta cu capacitatea de 16000 locuri, Timișoara”, este totalmente oportună, ba mai mult, reprezintă o necesitate stringentă a orașului ce va reprezenta România în 2021 din postura de Capitală Europeană a Culturii.

În consecință, pentru a putea raspunde cerintelor CNI-SA privind punerea la dispozitie a parcelelor de terenuri necesare-liber de sarcini- pentru realizarea salii polivalente, este urgenta negocierea cu SC Electrometal Sa pentru disponibilizarea constructiilor de pe terenul mentionat, pe care a functionat in trecut baza sportiva de rugby.

PRIMAR, DIRECTOR D.C.T.D.D.,

NICOLAE ROBU MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului

Timișoara în vederea negocierii achiziționării construcțiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A înscrise în CF 406469 Timișoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2,

în vederea demolării acestora

Având în vedere Expunera de motive nr. ...................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea achiziționării construcțiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A înscrise în CF 406469 Timișoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2 prin care se propune împuternicirea Comisiei de negociere cu terții să negocieze cu S.C. ELECTROMETAL S.A contravaloarea achiziționării construcțiilor proprietatea acestora, care urmează a fi demolate în vederea eliberării terenului înscris în CF 406469 Timișoara, CF vechi 48701, aflat în proprietatea Municipiului Timișoara – domeniul public.

Precizăm că acest terenul în suprafață de 17.050 mp este situat în zona stadionului Dan Păltinișanu și este propus pentru realizarea obiectivului de investiții „ Construire Sală Polivalentă cu capacitatea de 16000 locuri, municipiul Timișoara, județul Timiș”.

Astfel, imobilul teren și construcții din CF nr. 406469, nr. CF vechi :48701, nr. cadastrale/ nr.topuri: 14165/2/3/2; 14167/2/4/2; 14168/4/2, a fost folosit ca teren de rugby. Pe terenul în suprafață de 17.050 mp este intabulat cu drept de proprietate Municipiul Timisoara- domeniul public, la sarcini fiind înscris dreptul de administrare si dreptul de folosinta pentru SC Electrometal SA Timișoara. Construcțiile aflate pe teren sunt în proprietatea SC Electrometal SA Timișoara și se află în paragină.

Avantajele acestei locații răspund favorabil condițiilor cerute de CNI-SA, respectiv: a) dispune de toate rețelele de utilități (apă, canal, termoficare, electricitate, gaz, telefonie, fibră optică); b) dispune de căi de acces multiple, de jur-împrejur, toate cu 4 benzi de circulație; c) dispune de mijloace de transport multiple, în toate direcțiile (tramvaie, autobuze, troleibuze); d) dispune deja de un număr important de locuri de parcare , dar mai ales de posibilități multiple de realizare de mari parcări - terane, subterane și supraterane-; e) este înconjurată de cartiere în care trăiesc peste 100.000 cetățeni - inclusiv de Complexul Studențesc cu peste 10.000 de studenți -, iar aceia dintre acești cetățeni care participă la evenimentele sportive și culturale obișnuiesc, în mare parte a lor, să se deplaseze pe jos, putându-se vorbi chiar despre o tradiție în acest sens în Timișoara.

În concluzie apreciem că este oportună achiziționarea construcțiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A., în vederea eliberării terenului.

Cod FO 53-01, ver.1

Având în vedere prevederile legale și faptul că pentru a putea raspunde cerintelor CNI- SA privind punerea la dispozitie a parcelelor de terenuri necesare-liber de sarcini- pentru realizarea salii polivalente, este necesară negocierea cu S.C. ELECTROMETAL S.A pentru disponibilizarea constructiilor de pe terenul mentionat, pe care a functionat in trecut baza sportiva de rugby, apreciem că proiectul de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii contravalorii construcțiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A înscrise în CF 406469 Timișoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2, în vederea demolării acestora, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D., ȘEF BIROU CLĂDIRI, TERENURI

Mihai Boncea Călin Pîrva

CONSILIER