keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 365/28.09.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea"

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 365/28.09.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 22244 / 17.09.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.b) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Cloşca - extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 145/11.08.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din: fonduri FEDR 80,35%, bugetul de stat 17,65% şi bugetul local 2%.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,, Modernizare strada Cloşca – extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii- str. Ovidiu Balea”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L., aferent obiectivului

de investiţii ,,Modernizare strada Cloşca – extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii- str. Ovidiu Balea”, conform contractului de proiectare nr. 145 din data de 11.08.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 11.540,19 mii lei (exclusiv TVA)

2.729,27 mii euro (exclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 10.258,58 mii lei (exclusiv TVA)

2.426,17 mii euro (exclusiv TVA) Capacităţi: STRADA CLOŞCA

• Suprafaţă carosabil 26.758,00 mp • Suprafaţă trotuare 5.487,00 mp • Suprafaţă zonă verde 10.855,00 mp • Accese 1281,00 mp • Piste ciclişti 1.191,00 mp • Borduri noi 20x25cm 4.323,00 m • Borduri noi 10x15cm 4.724,00 m • Rigolă prefabricate 10x20cm 3.530,00 m • Guri de scurgere 98,00 buc • Camine de vizitare 49,00 buc • Indicatoare rutiere 60,00 buc • Marcaje rutiere 1.374,00 mp • Plantare pomi noi 310,00 buc

STRADA CRIŞAN • Piste ciclişti 3.029,00 mp • Borduri noi 10x15cm 2.949,00 m • Indicatoare rutiere 14,00 buc • Marcaje rutiere 91,00 mp • Zone verzi 1.500,00 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ing. CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI CONSILIER

ing. IOAN GANCIOV ing. VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2010 -

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”

Direcţia Tehnică are în programul de investiţii pe anul 2010 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”.

Drumul ce face obiectul prezentei documentaţii este situat în partea de nord-vest a municipiul Timişoara, pe actualul amplasament al străzilor Cloşca şi Ovidiu Balea care se află pe traseul de penetraţie în municipiul Timişoara, dinspre Jimbolia respectiv Republica Serbia (traseul drumului naţional DN 59 A). Sectorul de drum propus spre modernizare începe de la blv. Cetăţii până după intersecţia cu strada Rudăria şi este alcătuit din două sectoare :

1. strada Cloşca între blv. Cetăţii şi Piaţa Avram Iancu, lungime de 507,81m, care are carosabilul existent de 14,00 m lăţime (două benzi pe sens) este catalogată ca o stradă de categoria II şi preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului se face prin guri de curgere existente.

2. strada Cloşca şi strada Ovidiu Balea între Piaţa Avram Iancu şi Km 3+170 (după intersecţia cu strada Rudăria), lungimea de 1207,98m, care au carosabilul existent de 7,00 m lăţime (una bandă pe sens) sunt catalogate ca străzi de categoria III, unde preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului se face printr-o rigolă carosabilă foarte degradată şi şanţuri de pămănt - (sectorul de drum are retea de canalizare) . Totalul lungimii a celor două sectoare este de 1715,79 m.

Pe ambele sectoare de drum, structura rutieră este de tip nerigid, cu o îmbrăcăminte bituminoasă în grosime de 10…15 cm, se află într-o stare de degradare FOARTE REA (vezi expertiza tehnică) prezintând următoarele defecte: faianţări, gropi, burduşiri şi refulări, rezultate în urma îmbătrânirii îmbracăminţii şi a multiplelor intervenţii la gospodăria subterană, fapt ce necesită o reabilitare cât mai rapidă a acestui sector de drum.

Trotuarele de pe ambele sectoare, lipite de frontul clădit, cu lăţimi de 1,50…2,00 m sunt foarte degradate având îmbracăminti din asfalt , beton şi pavaj .

Traseul drumului se desfăşoară în majoritate în aliniament, drept urmare acest lucru nu prezintă din punct de vedere geometric o complexitate ridicată

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate, la acestea, mai trebuie adăugat şi faptul că prin amenajare străzii Grigore Alexandrescu, stradă cu care sectorul de drum se intersectează, se va asigura un acces facil la Inelele de Circulaţie 3 şi 4 a municipiului Timişoara.

Racordurile la străzile laterale se vor amenaja, inclusiv coborârea bordurii în zona trecerilor de pietoni, pentru a asigura un acces uşor a persoanelor în vârstă şi cu handicap.

Pe întregul sector, trotuarele alipite frontului clădit se vor reface precum şi zonele verzi dintre trotuare şi carosabil.

Preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin guri de scurgere proiectate care se vor descărca în canalizarea existentă.

La realizarea studiului de fezabilitate pentru acest drum s-au avut în vedere prevederile standardelor şi normativelor în vigoare:

- Ordin M.F. nr. 1013/06.06.2001 - Ordin M.L.P.T.L. nr. 873/12.06.2001 - STAS 10144-1/90 Străzi. Profiluri transversale - STAS 10144-2/91 Străzi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclişti - STAS 10144-3/91 Străzi. Elemente geometrice

- S.R. 10144-4/95 Amenajarea intersecţiilor de străzi - Normative şi standarde conexe. Având în vedere legislaţia în vigoare, modernizarea drumului se va proiecta ca o stradă de

categoria II şi clasă de importanţă “C”, viteza de proiectare pentru acest sector de drum fiind de 50 km/h, cu următoarele elemente geometrice în profil transversal:

- partea carosabilă 14,00 m; - zone verzi 2 x 1,00…3,00 m; - trotuare 2 x 1,20…2,00 m; - panta părţii carosabile 2,5 %; - panta trotuaruluii 1,0 %...1,5%

Terenul pe care se vor executa lucrările propuse în documentaţie aparţine domeniului public. Având în vedere starea de degradare avansată şi viabilitatea necorespunzătoare a acestui sector de drum, proiectantul consideră necesar să se execute următoarele lucrări: - corectarea în plan şi spaţiu a elementelor geometrice ale traseului existent; - realizarea lucrărilor de infrastructură; - executarea unei structuri rutiere performante cu îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi - amenajarea sistemului de canalizare, rigole carosabile şi guri de scurgere pentru evacuarea apelor de suprafaţă; - amenajarea trotuarelor pietonale - amenajare piste de biciclişti - amenajarea acceselor la proprietăţi - amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale - amenajare staţii troleibuiz - amenajare zone verzi La realizarea lucrărilor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E., aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile H.G. nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor de drumuri. Modernizarea drumului va influenţa factorii de mediu prin scăderea nivelului de poluare a aerului, apei şi a vegetaţiei din zona străzii, prin reducerea emisiilor de gaze de eşapament şi praf. Documentaţia prevede şi lucrări specifice refacerii cadrului natural din zona drumului.

Investiţia se va realiza în decurs de 12 luni. Valoarea totală (exclusiv TVA) a investiţiei ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4

benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea” este estimată la 11.540,19 mii lei, reprezentând 2.729,27 mii euro, conform devizului general.

Având în vedere faptul obiectivul de investiţie ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea” are următoarele surse de finanţare: 80,35% fonduri FEDR, 17,65% bugetul de stat şi 2% bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

CONSILIER, ing. VIOLA DUMITRU