keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Timişoara

15.09.2017

Hotararea Consiliului Local 363/15.09.2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-22640/11.09.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-22640 din data de 11.09.2017 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.09.2017;
Având în vedere Adresa nr. CDT2017-1253/06.09.2017 a AQUATIM SA;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 12, lit. c) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Timişoara, cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la Art. 1. se asigură din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale şi contribuţia operatorului regional Aquatim S.A. (fonduri proprii sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale / bănci comerciale).

Art. 3: Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în domeniul public al localităţii Timişoara. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canalizare Judeţul Timiş,
- Aquatim SA.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: MX-2310U_20170913_135350.pdf

azot - A 25% ea 72 06/09/2017 12:49 Aquatim SA 0 P.001/004 d 1933 Jose îm AQUATIM Timișoara, Str Lazăr nr. YA, apel tal: +40 256 201 $7Q + fait! +40 258 2bd VIS = = wwuatim.to Nr23618. /DPD-UIP /POIM/ O 5: 0521 | | | Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Directia Edilitara Birou Utilitati Hidrotehniice | | | | | | i i i i | | | l In vederea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată a județului Timis, Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”. Proiectul se încadrează în actuala otâpă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanțarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mars (POM), Axa Pricritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al tesurselor, Obiectivul Specific (08) 3.2 - Dezvoltarea infrasttucturii integrate de apă şi apă uzată. | Prin OS 3.2 se promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităților din Tratatu] de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată şi care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin ISPA și POS Mediu 2007-2013, Fr a FRI Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele Suropene privind epurarea apelor uzate (9 127 VEEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE): | | - ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 Le. şi | i - Serviciu public de alimentare cu apă borabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranță și protecție a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuatori | Studiu de Fezabilitate a fost elaborat în cadrul contractului “Asistenta Telmica pentru Bregătirea Aplicaţiei de Finanţare și a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul T) îmis, în perioada 2014-2020”. | Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa si apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, în vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Eropeana, particulatizate la nivelul judetului Timis. Studiu] de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicatia de Finantare, intocmita in vederea obtinerii finantarii Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020, Proiectul va beneficia de finantare din partea Uniunii Buropene din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat, Bugetul Local si Contributie Beneficiar i i Obiective specifice ale Proiectului si indicatori de rezultat: | a asigurarea accesului la serviciul publie de alimentare cu apa de calitate, controlata microbiologie, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, în conformitate cu Directiva 98/83/ CE de la 80 94 incinte de Proiect la 98 % dupa Proiect; b. cresterea nivelului colectarii si epurarii apelor uzate, respectiv îmbunatatirea calitatii &fluentilor, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, in 28 aglomerați, de la 87 % inainte de Proiect, la 98 % dupa Proiect (exprimat in LE) | | T c. imbunatatirea sistemelor de Management al apei si apei uzate Prin: ! lb 2453553600 BRD Timișoara = 3041480 * Nr. Reg. Cor, J35/4096/1992 srator de date cu caracter Personal nr. 22849 sonform Legii 577/2001 i |

06/09/2017 12:50 Aquatim SA ! (FAXXI256284753 ui AQUATIM | | | | | | P.002/004 Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr T/A, cod ZOO0BI+ tel: +4) 256 201370 + fax: +40 256 294 753 * + Wyww.aquatim.ro | al. reducerea procentului de apa non profit în aria Proiectului de la 38 de Proiect, la 28 % dupa Proiect; | 2. reducerea infiltratiilor în retelele de comalizare din aria Proiectului de la 35 % inainte de Proiect Ia 23 % dupa Proiect; optimizarea functionarii si operarii sistemelor de apa si canalizare in 26 de alimentare cu apa si 28 de aglomerari; i | ! de sişteme , introducerea a 5 sistema SCADd zonale si a unui sistem SCADA /regional în 6 localitati, din cele 6 zone de operare aferente infrastructurii de apa/canalizare (pentru controlul intregii arii de operare) si prevederea SCADA local pentru toate obiectele noi/reabilitate; d. imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din 28 aglomerari Obiectivul general al Proiectului pentru municipiul Timișoara constă în: 1 | i - Conducta de transport pentru alimentare cartieri Aetoport (racord la conducta de transport Timisoara — Giarmata Vii); i - Reabilitare conducta de aductiune de la frontul de captare Timisoara Est — STA Ufseni pe o lungime L = 100m. Se vor reabilita si 10 camine pe lungimea respectiva; - Modernizare statie de tratare Bega: La Conducta de legatura, de la camera de amestec la statia de pompare treapta | 5 Y Montarea în bazinul de aspiratie a stației de "pompare treata 1, a doua tnixere ţ submersibile; Modificarea scopului tehnologic pentru statia de pompare treapta - in mofnentul de fata pompeaza apa decantata la filtre, iar dupa realizarea investitiei, va pompa apa bruta in decantoarele lamelare; Decantoare lamelare; Gospodarie de reactivi (polimer); Statie de filtrare 1Qua; Statie de pompare, pontru golirea rezervoarelor de 10000 mc; Conducte in încinta; sSR.AsSA Y Demolari si amenajarea terenului; Y Sistem SCADA. - Extinderea si reabilitarea prin înlocuire retea de distribuție in Timisoara, i ţ i ! i | Î i i ] Conform Studiului de Fezabilitate si Devizului General, aprobate in cadrul CTA SA Valoarea investitiilor aferente municipiului Timisoara se ridica la suma de 49.053.052 euro, fara TVA Penttu municipiul Timisoara, indicatorii tehnico-economici inclusi in proiect sunt urmatori + Conductă de transport/distributie 3575m » Reabilitare conductă de aductiunea 100m * Modernizare staţie de tratare apă de suprafață 1 buc. + Extindere retea de distribuție 447 m + Reabilitare retea de distribuție 38.505m * Sistem SCADA Regional ! 1 buc. + Reabilitare retea de canalizare 16.365 m * Linie de uscare a namolurilor 1 buc. Cod IBAN: ROGSBRDE3E0SVO7245353600 BRD Tirnișoara = CUI: RO i Oparator do date cu carăcter personal nr, 22945 conforin Legii 677/2001 Ga 11 | | | | ! | | | | I | | | | Ţ i | 2041480 « Nr. Reg, Corn,

06/08/2017 12:50 Aquatim SA , P.003/004 wi AQUATIM Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 1, sad 3000ST+ tel *40 256 201 370 * fax: 140 286 294 753 + aquatimBaquatim.ro - veWw.quatim.ro Tinand cont de aspectele prezentate mai sus, este necesara emiterea unei Hotarari de Conţilin Local pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Timiș, în perioada 2014-2020” si a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Timisoara si pentru punerea Ja dispozitie a terenurilor aferente investitiilor. Mentionam ca aceste HCL-uri sunt necesare pentru aprobarea Aplicatiei de Finântare care a fost deja depusa spre analiza la Ministerul Fondurilor Europene si sunt solicitate pana la sfarsitul lunii septembrie. Cu stimă, Director productie - dezvoltare Şef VIP POIM Ing. Gheorghe Stînean Ing. Florin Arimia OR hu 5 Ţ God IBAN: ROSSBRDE3605VO7245353600 BRD Timiţoara * CUl: RO 3041489 + Nr. Reg. Corn, J35/4006/1992 Operator de date cu caracter personal n 22949 conform Legii 677/2001

06/09/2017 12:51 Aquatim SA (FAX0256284753 P.004/004 ua AQUATIM Tirnișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. TVA, cod + tef: +43 256 201 370 » fax: +40 256 294 753 aquatirm(Baqustirm.ro + Aprobat Sef ulP POIM Ing. Arimia Florin "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” — municipiul Timisoara INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - MUNICIPIUL TIMIȘOARA (fără TVA) Lei - Valoare totala investitie (fata TVA) 222.308,433 19.053.052 o Din care C+M 137.853.403 30.417.785 - Bsalonare investitie Anul I (33,33%) 74.102.811 Anul Îl (33,33%) 74.102.811 Anul II (33,33%) 74.102.811 - Durata de realizare a investitiei (luni) 36 luni - Capacitati o Conductă de transport/distributie 578 m o Reabilitare conducta de aductiunea 100m o ștație de tratare apă de suprafață 1 buc. o Extindere retea de distribuţie 447 m o Reabilitare retea de distribuție 38.305 m o Sistem SCADA Regional i 1 buc, o Reabilitare retea de canalizare 16.365 m o Linie de uscare a namolurilor 1 buc.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL C.A.A Nr…………………..

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – municipiul Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – municipiul Timişoara, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – municipiul Timişoara,

Facem următoarele precizări: In vederea dezvoltării infrastructurii de apă şi apă uzată a judeţului Timiş, Aquatim SA a elaborat

„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată.

Prin OS 3.2 se promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată şi care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanţate prin ISPA şi POS Mediu 2007-2013.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

- ape uzate urbane colectate şi epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi

- serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populaţia din localităţile cu peste 50 locuitori

Studiu de Fezabilitate a fost elaborat în cadrul contractului “Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020”.

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa şi apa uzata din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicatia de Finantare, întocmita în vederea obţinerii finanţării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020.

Proiectul va beneficia de finantare din partea Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat, Bugetul Local şi contribuţie beneficiar. Obiective specifice ale Proiectului si indicatori de rezultat:

a. asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apa de calitate, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, in conformitate cu Directiva 98/83/ CE de la 80 % inainte de Proiect la 98 % dupa Proiect; b. cresterea nivelului colectarii si epurarii apelor uzate, respectiv imbunatatirea calitatii efluentilor, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, in 28 aglomerari, de la 87 % inainte de Proiect, la 98 % dupa Proiect (exprimat in LE) c. imbunatatirea sistemelor de management al apei si apei uzate prin:

c.1. reducerea procentului de apa non profit in aria Proiectului de la 38 % inainte de Proiect, la 28 % dupa Proiect;

c.2. reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare din aria Proiectului de la 35 % inainte de Proiect la 25 % dupa Proiect;

c.3. optimizarea functionarii si operarii sistemelor de apa si canalizare in 26 de sisteme de alimentare cu apa si 28 de aglomerari;

c.4. introducerea a 5 sisteme SCADA zonale si a unui sistem SCADA /regional in 6 localitati, din cele 6 zone de operare aferente infrastructurii de apa/canalizare (pentru controlul intregii arii de operare) si prevederea SCADA local pentru toate obiectele noi/reabilitate; d. imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din 28 aglomerari

Obiectivul general al Proiectului pentru municipiul Timişoara constă în:

- Conducta de transport pentru alimentare cartier Aeroport (racord la conducta de transport Timisoara – Giarmata Vii);

- Reabilitare conducta de aductiune de la frontul de captare Timisoara Est – STA Urseni pe o lungime L = 100m. Se vor reabilita si 10 camine pe lungimea respectiva;

- Modernizare statie de tratare Bega:  Conducta de legatura, de la camera de amestec la statia de pompare treapta I;  Montarea in bazinul de aspiratie a statiei de pompare treata I, a doua mixere submersibile;  Modificarea scopului tehnologic pentru statia de pompare treapta I - in momentul de fata

pompeaza apa decantata la filtre, iar dupa realizarea investitiei, va pompa apa bruta in decantoarele lamelare;

 Decantoare lamelare;  Gospodarie de reactivi (polimer);  Statie de filtrare noua;  Statie de pompare, pentru golirea rezervoarelor de 10000 mc;  Conducte in incinta;  Demolari si amenajarea terenului;  Sistem SCADA.

- Extinderea si reabilitarea prin inlocuire retea de distributie in Timisoara.

Conform Studiului de Fezabilitate si Devizului General, aprobate în cadrul CTA Aquatim SA, valoarea investitiilor aferente municipiului Timisoara se ridica la suma de 49.053.052 euro, fara TVA Pentru municipiul Timisoara, indicatorii tehnico-economici inclusi in proiect sunt urmatorii : -Conductă de transport/distributie 578 m -Reabilitare conducta de aductiunea 100 m -Modernizare staţie de tratare apă de suprafaţă 1 buc. -Extindere retea de distribuţie 447 m -Reabilitare retea de distribuţie 38.505 m -Sistem SCADA Regional 1 buc. -Reabilitare retea de canalizare 16.365 m -Linie de uscare a namolurilor 1 buc.

Ţinând cont de aspectele prezentate mai sus, precum şi de importanţa investiţiilor incluse în studiul de fezabilitate, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Municipiul Timisoara, conform Anexei.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” si a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Timisoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în

perioada 2014-2020” – municipiul Timişoara

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată.

Studiu de Fezabilitate a fost elaborat în cadrul contractului “Asistenta Tehnica pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020”.

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apă şi apă uzată din aria de operare a Aquatim S.A, in vederea atingerii ţintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timiş. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicaţia de Finanţare, întocmită în vederea obţinerii finanţării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020, proiect ce va beneficia de co- finanţare din partea Uniunii Europene din Fondul de coeziune.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – municipiul Timişoara, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULIŢĂ COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr. ........./...........................

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014- 2020” – municipiul Timișoara

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – MUNICIPIUL TIMIȘOARA (fără TVA)

Lei Euro

- Valoare totala investitie (fara TVA) 222.308.433 49.053.052

o Din care C+M 137.853.403 30.417.785

- Esalonare investitie Anul I (33,33%) 74.102.811

Anul II (33,33%) 74.102.811

Anul III (33,33%) 74.102.811

- Durata de realizare a investitiei (luni) 36 luni

- Capacitati

o Conductă de transport/distributie 578 m

o Reabilitare conducta de aductiunea 100 m

o Modernizare staţie de tratare apă de suprafaţă 1 buc.

o Extindere retea de distribuţie 447 m

o Reabilitare retea de distribuţie 38.505 m

o Sistem SCADA Regional 1 buc.

o Reabilitare retea de canalizare 16.365 m

o Linie de uscare a namolurilor 1 buc.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A. CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

CONSILIER B.C.A.A.,

CAMELIA CEAUŞESCU

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1