keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 360/22.02.2000 privind aprobarea investiţiei "Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara- Zona Văcărescu-Platanilor"

22.02.2000

Hotararea Consiliului Local 360/22.02.2000
privind aprobarea investiţiei "Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara- Zona Văcărescu-Platanilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO-1841/11.02.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 46/17.03.1998 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Dezvoltarea reţelelor de alimentare şi distribuţie cu gaze naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara - Zona Văcărescu-Platanilor";
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (c), (e) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă investiţia "Dezvoltarea reţelelor de alimentare cu gaze
naturale în zone mari de locuinţe din Municipiul Timişoara - Zona
Văcărescu-Platanilor", în valoare de 3.500.000 mii lei reprezentând cota-parte
de 70% din valoarea investiţiei, având durata de execuţie de maxim 24 luni,
conform documentaţiei care se anexează.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Relaţii Comunicare;
- Biroului Corp Control Primar;
- Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
DAN LACRĂMĂ
Contrasemneaza