keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 357/31.07.2015 privind aprobarea demarării procedurilor de demolare a imobilului situat în str. C-tin Prezan nr. 85/A-B, după înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Timişoara

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 357/31.07.2015
privind aprobarea demarării procedurilor de demolare a imobilului situat în str. C-tin Prezan nr. 85/A-B, după înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015- 20566/31.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere b-dul Sudului";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.152/27.04.2010 - pentru completarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, "Modernizare şi extindere b-dul Sudului";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 58/13.02.2015 - privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/29.07.2008 să negocieze cu proprietarii imobilului situat în Bvd. Constantin Prezan nr. 85 A/B;
Având în vedere rapoartele de evaluare, întocmite de S.C. CONSULTIM S.A. Timişoara pentru imobilul - construcţie situat în Timişoara în Bv. Constantin Prezan nr.85/A-B şi pentru imobilul - construcţie situat în Timişoara, Str. Ion Vasii nr. 67;
Având în vedere Procesele verbale nr. 5/05.03.2015 şi nr. 7/23.06.2015 ale Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/09.07.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Timişoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr.67 şi aprobarea schimbului de imobile - construcţii între Municipiul Timişoara şi Kovacs Tiberiu şi Kovacs Francisc;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă demararea procedurilor de demolare a imobilului situat în Timişoara, Bv. Constantin Prezan nr. 85/ A-B, înscris în CF nr. 435436 Timişoara, top nr. 29145, 29146 compus din CAD: C1 top 29145, 29146 - casă, după înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public în vederea întocmirii documentaţiei de demolare şi Direcţia Urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Administratorului Public;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Tehnic;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI,TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R BIROU LOCUINŢE Nr.SC2015-020566/31.07.2015 Nicolae Robu

REFERAT

privind aprobarea demarării procedurilor de demolare imobilului situat în str. C-tin Prezan nr.85/A-B, după înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Timişoara

Prin HCLMT nr.309/09.07.2015 s-a aprobat schimbul de imobile – construcţii între Municipiul Timişoara şi Kovacs Francisc şi Kovacs Tiberiu, în condiţiile menţionate în Procesele verbale nr.5/05.03.2015 şi nr. 7/23.06.2015 ale Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, respectiv: - imobilul - construcţie situat în Timişoara, Bv. Constantin Prezan nr.85 /A-B, înscris în CF nr. 435436 Timişoara, top nr. 29145, 29146 compus din CAD:C1 top 29145, 29146 - casă, a cărei valoare este de 27.500,00 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de S.C. CONSULTIM S.A. Timişoara, trece prin schimb din proprietatea privată a dlui Kovacs Tiberiu în cotă de 1/2 şi a dlui Kovacs Francisc în cotă de 1/2, în proprietatea privată a Municipiului Timişoara; - imobilul - construcţie situat în Timişoara, str. Ion Vasii nr.67, înscris în CF nr. 431937 Timişoara, top. nr.10429, compus din CAD:C1 top 10429 – casă, a cărui valoare este de 21.417,00 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de S.C. CONSULTIM S.A. Timişoara, trece prin schimb din proprietatea privată a Municipiului Timişoara, în proprietatea privată a dlui Kovacs Tiberiu în cotă de 1/2 şi a dlui Kovacs Francisc în cotă de 1/2;

Având în vedere faptul că Direcţia Tehnică a Primăriei Mun. Timişoara are în lucru Proiectul de modernizare şi extindere a Bulevardului Sudului, care face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică şi faptul că intersecţia B-dul Sudului cu strada Mareşal C-tin Prezan se va amenaja ca intersecţie giratorie, în vederea efectuării lucrărilor este necesară demolarea imobilului situat în str. C-tin Prezan nr.85/A-B, după înscrierea proprietatea privată a Municipiului Timişoara. ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Ioan Cojocari DIRECTOR, Laura Koszegi ŞEF BIROU Mihai Boncea Avizat juridic,

Cod FO 53-01 ver.1