keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 357/30.10.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-23272/19.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Avand in vedere Legean nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu art. 36 alin.4 lit.(a) si art.63 alin.1 lit.c si alin.4 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată ;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articolede Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite).

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL BUGET INVESTITII NR…………………………………….

R E F E R A T privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timisoara pe anul 2007

Avand in vedere :

- Adresa nr. FN /18.10.2007 Directiei Fiscale subcap 51.02.01.03.01 prin care solicita majorarea bugetului local cu suma de 181,22 mii lei art.70 cheltuieli capital ca urmare a transferului sistemului informatic TAX- CONNECT In urma analizei efectuate la data de 30.09.2007 a cheltuielilor inregistrate

la subcap 51.02.01.03 „Autoritati executive” la art.20 „cheltuieli curente” s-a constatat faptul ca sursele sunt insuficiente fiind necesara o suplimentare cu suma de 800 mii lei - Adresa nr. SC2007-22713/12.10.2007 a Directiei Patrimoniu privind

rectificarea sumelor cuprinse in programul de investitii la obiectivele de investitii sursa de finantare fiind bugetul local conform anexa

- Adresa nr. 22364/09.10.2007 a Directiei de mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale la subcap 67.02.05.03 „spatii verzi” cu suma de 800 mii lei si la subcap. 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor” cu suma de 700 mii lei tinand cont de necesitatea igienizarii, dezinsectiei si deratizarii unitatilor de invatamant, a deratizarii domeniului public. De asemenea, propune modificari ale programului de investitii conform anexa.

- Adresa nr. 813/11.10.2007 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara privind modificarea bugetului intre aliniatele art.10 „Cheltuieli personal” conform anexa

- Adresa nr. 220807/15.10.2007 a Directiei Edilitare privind rectificarea sumelor alocate din bugetul local pentru lucrarile la sistemul centralizat de producere si distribuire a energiei termice si la sistemul de apa-canal conform anexa

- Adresa nr. 22440/09.10.2007 a Directiei de Dezvoltare privind defalcarea analitica a sumei de 875 mii lei „studii si proiecte” /c subcap. 70.02.50 „Alte actiuni” conform anexa

- Adresa nr. 22829/15.10.2007 a Directiei de Drumuri si Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii /sursa de finantare „Credite” conform anexa cap. 84.02.03 „Strazi” precum si adresa nr. 23.187/18.10.2007

- Adresa nr. 358/05.10.2007 a R.A.T.T. privind rectificarea obiectivelor de investitii de modernizare si reabilitare ale liniei cale tramvai sursa de finantare fiind bugetul local aconfor, anexa

- Adresa nr. 21982/0310.2007 a RATT privind solicitarea de suplimentare a subventiilor art.40 pana la finele anului 2007 cu suma de 7000 mii lei la subcap 84.02.03.02 „Transport”

- De asemenea, preciam faptul ca in urma analizei efectuate a executiei de casa, respectiv a veniturilor incasate pana la data de 17.10.2007 am constatat realizarea de venituri suplimentare la „impozit pe cladiri” art.07.02.01 cu suma de 6.787,22 mii lei, iar la „Impozit asupra mijloacelor de transport” art.16.02.02 cu suma de 500 mii lei

Astfel bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

- mii RON - Cap. Total venituri Buget

rectificat Septembrie

2007

Buget rectificat octombrie

2007

Influente

Total venituri 597.992,71 605.279,93 7.287,22 07.02.01 Impozit pe cladiri 56.000 62.787,22 6.787,22 16.02.02 Impozit asupra mijloacelor

de transport 8.120 8.620 500

Total cheltuieli 507.992,71 605.279,93 7.287,22 Cap. 51.02

Autoritati publice 42.153,85 43.135,07 981,22

Cap. 54.02

Alte servicii publice generale 11.009,32 11.309,32 300

Cap.56.02 Invatamant 162.405,44 162.215,44 -1990 Cap.66.02 Sanatate 9.246,80 8.453,80 -793 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 31.711,58 32.665,58 954 Cap.70.02 Locuinte, servicii si

dezv.publica 53.565,98 53.265,98 -300

Cap.74.02 Protectia mediului 12.555 13.255 700 Cap. 81.02

Combustibil si energie 121.806 121.741 -65

Cap.84.02 Transporturi 79.902,93 85.602,93 5.700

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art.19 si 45 alin.1 si 2 precum si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala (actualizata) art.36 alin.4 lit.”a” , art.45 si 63 alin.1 lit.”c” si alin.4 lit.”b”, Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

o Anexa 1 – bugetul local pe anul 2007 o Anexa 2 – program de investittii finantat din bugetul local si

credite

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU MUNTEANU MIREL FLORIN

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR SC2007-20.582/18.10.2007

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2007 rectificat 5

, Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

TOTAL GENERAL 120.005,49 104.615,18 224.620,67 -buget local-A 99.156,57 48.929,53 148.086,10

18.056,04 22.380,70 40.436,74 -buget local-C 2.215,88 31.571,32 33.787,20 TOTAL GENERAL 120.005,49 104.615,18 224.620,67

0,00 din care pe capitole 0,00 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 1.993,00 5.199,43 7.192,43 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.993,00 5.199,43 7.192,43 Total, din care: Construcţii 700,00 981,00 1.681,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 993,00 3.523,43 4.516,43 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 300 495,00 795,00 B. Lucrări noi 700,00 981,00 1.681,00 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post) 981 981,00 Extindere Reţea Data Voce 700,00 0,00 700,00 Mansardare Primărie 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 1.293,00 3.610,00 4.903,00 Dotări independente 993,00 3.115,00 4.108,00 Dotări Primărie 0,00 3.115,00 3.115,00 Studii şi proiecte 300,00 495,00 795,00 Expertiza amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post) 19,00 19,00 Barometrul politicilor publice din Timişoara 26,00 26,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 300,00 400,00 700,00 SF+ Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 50,00 50,00 DIRECTIA FISCALA - Dotari 608,43 608,43 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 343,37 343,37 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 343,37 343,37 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 0,00 343,37 343,37 C. Dotări independente si alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Dotări independente 343,37 343,37 Dotări 343,37 343,37

Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 0,00 2.191,40 2.191,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 35,20 35,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.000,00 2.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 156,20 156,20 61.02.03.Ordine publică 0,00 1.691,40 1.691,40 61.02.03.04 Poliţie comunitară 0,00 1.691,40 1.691,40 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00

131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04

1

C. Dotări independente şi alte investiţii 1.656,20 1.656,20 Dotări independente 1.500,00 1.500,00 Achiziţie masini, echipamente si mijloace de transport 35,20 35,20 Studii şi proiecte 0,00 156,20 156,20 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Mehala 0,00 0,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Freidorf 0,00 0,00 0,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Fratelia 0,00 156,20 156,20

0,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 0,00 500,00 500,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 500,00 500,00 Dotări independente 500,00 500,00 Dotări 0,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 1.359,00 14.449,45 15.808,45 Total, din care: Construcţii 1.359,00 13.353,00 14.712,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 755,25 755,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 341,20 341,20 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 528,00 5.515,20 6.043,20 65.02.03.01.Învăţământ preşcolar 528,00 2.360,00 2.888,00 A. Lucrări în continuare 0,00 60,00 60,00 Reparatii capitale gradinita PN22 0,00 60,00 60,00 B. Lucrări noi 528,00 1.833,00 2.361,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7 22,00 0,00 22,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19 50,00 0,00 50,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5 56,00 0,00 56,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 0,00 0,00 Mansardare gradinita PS1 300,00 300,00 Reparatii capitale gradinita PP22 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP20 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP14 500,00 500,00 Extindere Gradinita PP. 12 100,00 100,00 Reabilitare PN. 10 200,00 200,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 467,00 467,00 Dotări independente 365,00 365,00 Achiziţie plită gaz PP 22, PP 48, PP11, PP3 135,00 135,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 230,00 230,00 Studii şi proiecte 102,00 102,00 proiect instalaţii int. PP.22 0,00 0,00 proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22 2,00 2,00 proiect SF instal.PP.23 0,00 0,00 proiect mansardare clădire PP.20 0,00 0,00 proiect.instal.termică PP.11 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale instal.încălzire PP.53 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.29 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.30 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.38 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.25 0,00 0,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.26 0,00 0,00 SF+ proiect mansardare PP.14 100,00 100,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PN.4 0,00 0,00 sf mansardare gradinita 48 0,00 0,00

0,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 0,00 3.155,20 3.155,20 A.Lucrări în continuare 0 440,00 440,00 Bransamente utilitati, reparatii capitale Gen 11 200,00 200,00 Reparatii capitale Gen2 190,00 190,00 Reabilitare Grup Scolar Silvic 50,00 50,00

2

B. Lucrări noi 0,00 2.485,00 2.485,00 Extindere branşament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4 150,00 150,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 72,00 72,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22 182,00 182,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 11 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29 8,00 8,00 Extindere sala de sport Gen. 9 50,00 50,00 Amenajare vestiar Gen 24 250,00 250,00 Reparatii capitale scoala gen16 380,00 380,00 Reparatii capitale scoala gen 22 130,00 130,00 Reparatii capitale scoala gen27 310,00 310,00 Reparatii capitale scoala gen29 400,00 400,00 Reparatii capitale scoala gen 1 350,00 350,00 Reabilitare Liceu Grigore Moisil 0,00 0,00

0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 230,20 230,20 Dotări independante 200,00 200,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 200,00 200,00 Studii şi proiecte 30,20 30,20 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 0,00 0,00 Proiect+SF constr.lab. Gen.14 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.27 0,00 0,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 5,20 5,20 Rep.capitale tâmplărie Gen.11 0,00 0,00 Rep.capitale acoperiş+tâmplărie Gen.20 0,00 0,00 Rep.capitale acoperiş, c-ţii+igieniz.Gen.2 0,00 0,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.16 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.25 0,00 0,00 Rep.capitale tâmplărie,împrejm.gard teren sport Gen.13 0,00 0,00 Rep. Capitale instal.încălzire Gen.26 0,00 0,00 Rep.capitale instal.încălzire Gen.1 0,00 0,00 Rep. capitale c-ţii+instal.Gen.12 0,00 0,00 Alte studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 831,00 8.934,25 9.765,25 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 831,00 8.934,25 9.765,25 A. Lucrări în continuare 0,00 1.855,00 1.855,00 Reparatii capitale Lic I.Vidu 0 30,00 30,00 Reparatii capitale Lic Silvic 250,00 250,00 Reparatii capitale Lic E.Ungureanu 580,00 580,00 Reparatii capitale LicCFR 535,00 535,00 Reparatii capitale Lic Agricol 460,00 460,00 B. Lucrări noi 831,00 6.680,00 7.511,00 Reabilitare Liceul de Arte Plastice 2.730,00 2.730,00 Reabilitare Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 100,00 100,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00

Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 100,00 0,00 100,00

Reparatii capitale Lic V.Tepes 400,00 400,00

Reparatii capitale Lic G.Moisil 1.000,00 1.000,00

Reparatii capitale Lic C.Sylva 150,00 150,00

Reparatii capitale Lic N.Lenau 300,00 300,00

Reparatii capitale Lic Bartok Bela 800,00 800,00

Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup Scolar Silvic 0,00 300,00 300,00 Dotari investitionale Colegiul Tehnic de vest 500,00 500,00 Investitii Lic. Bela Bartok 200,00 200,00 Reabilitare Grup Sc. Transporturi Auto 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 399,25 399,25 Dotări independente 190,25 190,25 Achiziţie plite cu montaj 90,25 90,25 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 209,00 209,00 Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil 0,00 0,00 Proiectare rampe unit.învăţământ 25,00 25,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu 2,00 2,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu 2,00 2,00

3

Proiect GŞ-Ungureanu 180,00 180,00 Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 0,00 Rep.capitale c-ţii+instal. GŞ.T.Tănăsescu 0,00 0,00 Rep.capitale Lic.Economic 0,00 0,00 Rep.capitale corp C Lic. Silvic 0,00 0,00

Rep.capitale corp D Lic. Silvic 0,00 0,00 Rep.capitale corp 4 Lic. Silvic 0,00 0,00 Rep.capitale Lic.C-ţii-Montaj 0,00 0,00 Alte studii şi proiecte 0,00 0,00 SF+pr.reabilitare Lic.I.Vidu 0,00 0,00

0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 3.040,00 1.300,00 4.340,00 66.02.06 Spitale 3.040,00 1.300,00 4.340,00 Total, din care: Construcţii 3.040,00 685,86 3.725,86 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 250,00 250,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 364,14 364,14 A. Lucrări în continuare 1.840,00 390,00 2.230,00 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi 500,00 390,00 890,00 Construcţie Centru MRF 1.340,00 0,00 1.340,00

0,00 B. Lucrări noi 1.200,00 295,86 1.495,86 Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL 700,00 0,00 700,00 Reabilitare centrală abur spital V.Babeş 0,00 0,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi 295,86 295,86 Extindere corp B secţia prematuri şi lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ŢURCANU 500,00 0,00 500,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 614,14 614,14 Dotări independente NEESALONAT 250,00 250,00 Studii şi proiecte 364,14 364,14 SF + proiect mansardare Sp.V.Babeş 0,00 0,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 90,00 90,00 SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeş 100,00 100,00 SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeş 0,00 0,00 SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 0,00 0,00 SF+proiect.pt.c-ţii.at.muncit.întreţ.Sp.L.Ţurcanu 20,00 20,00 SF+pr. Reabilitare Cl.Noi 154,14 154,14 SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 0,00 0,00

0,00 Capitolul 67.02 Cultură recreere şi religie 4.368,90 3.514,90 7.883,80 Total, din care: Construcţii 3.541,90 1.755,10 5.297,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 250,00 160,00 410,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 577,00 1.599,80 2.176,80 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 1.805,00 1.805,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 1.045,00 1.045,00 Reabilitare Modernizare instalatie de ventilatie si climatizare-Filarmonica 1.045,00 1.045,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 760,00 760,00 Dotări independente 0,00 160,00 160,00 Dotări 160,00 160,00 Studii şi proiecte 600,00 600,00 SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol" 250,00 250,00 SF+expert.+pr. Palatul Culturii NEESALONAT 350,00 350,00

0,00 67.02.03.07 Casa de cultură 250,00 0,00 250,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 250,00 0,00 250,00 Dotări independente 250,00 0,00 250,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 2.113,90 336,10 2.450,00 A. Lucrări în continuare 2.113,90 336,10 2.450,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament) 2.113,90 336,10 2.450,00

4

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare bază sportivă Dan Paltinişan (pentru copii) 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.005,00 1.373,80 3.378,80 A. Lucrări în continuare 1.250,00 0,00 1.250,00 Reamenajare Gradină Zoologică 1.250,00 0,00 1.250,00 B. Lucrări noi 178,00 374,00 552,00 Amenajare parc zona Uzinei 78,00 0,00 78,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 0,00 0,00 0,00 Sistem de irigaţii zona verde Piaţa Victoriei 0,00 0,00 0,00 Reamenajare Parcul Poporului 100,00 0,00 100,00

Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina 66,00 66,00 Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor 115,00 115,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor 105,00 105,00 Reamenajare si modernizare Parcul Botanic 88,00 88,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 577,00 999,80 1.576,80 C. Dotări independente şi alte investiţii 577,00 0,00 577,00 achizitii dotari gradina zoo 577,00 577,00 Studii şi proiecte 0,00 999,80 999,80 SF Iluminat Gradina Zoologică 0,00 0,00 SF Modernizare Parcul Justiţiei 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Bihor 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Stadion 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Alpinet 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Scudier Central 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Vasile Pârvan 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Catedralei 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Studenţesc 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arcidava 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Libertăţii 0,00 0,00 SF Modernizare Scuar Elevilor - Adolescentilor 50,00 50,00 SF, PT, DE Extindere Grădina Zoologică 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Avram Iancu 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Sf.Nicolae - Panu Pincio 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril - Măslinului 50,00 50,00 SF economico-financiar Parcul Copiilor 20,00 20,00 SF Modernizare incintă Colegiul Bănăţean 0,00 0,00 SF Reamenajare Parc str. Zürich-Lorena 56,00 56,00 SF Reamenajare spaţii verzi aliniament Calea Lipovei 50,00 50,00 SF Reamenajare spaţii verzi aliniament Calea Şagului 50,00 50,00 Extindere si restaurare gard Parcul Poporului 23,80 23,80

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 143,28 731,93 875,21 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 70,00 70,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 143,28 561,93 705,21 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 100,00 100,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 153,93 297,21 Dotări independente 143,28 153,93 297,21 Dotări PARTIAL NEESALONAT 143,28 153,93 297,21 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 0,00 578,00 578,00 68.02.15.01 Ajutor social 0,00 408,00 408,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 408,00 408,00 Dotări independente 0,00 408,00 408,00

5

Dotări 0,00 408,00 408,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 170,00 170,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 170,00 170,00 Dotări independente 0,00 70,00 70,00 Achiziţie autoturism 0,00 70,00 70,00 Studii şi proiecte 0,00 100,00 100,00 SF şi Proiect Cantina Socială 100,00 100,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 25.427,16 20.449,27 45.876,43 Total, din care: Construcţii 25.067,16 9.411,84 34.479,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 2.302,43 2.302,43 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 360,00 8.735,00 9.095,00 70.02.03 Locuinţe 1.282,00 1.467,00 2.749,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 1.282,00 1.267,00 2.549,00

0,00 A.Lucrări în continuare 632,00 100,00 732,00 Consolid mansard imobil str. Ştefan cel Mare nr.2-P-ţa Romanilor 1 0,00 0,00 0,00 Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B) 0,00 100,00 100,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B 100,00 0,00 100,00 Amenajări exterioare zona Polonă 9 532,00 0,00 532,00

0,00 B. Lucrări noi 650,00 500,00 1.150,00 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric NESALONARE 0,00 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin nr 4 str.Polonă 650,00 350,00 1.000,00 Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT 150,00 150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii NEESALONATE 0,00 667,00 667,00 Dotări independente 0,00 300,00 300,00 Dotări NEESALONATE 0,00 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 367,00 367,00 Istoria urbanistică a Timişorii 7,00 7,00 Reactualizare SF + expertiza Consolidare si reabilitare imobil Stefan cel Mare nr.2 Piata Romanilor 180,00 180,00 SF +expertiza Reparatii capitale reabilitare corp cladire V.Alecsandri nr.1 180,00 180,00 Sf.+ Pr. Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 0,00 0,00

0,00 70.02.03.30 Locuinţe 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00

0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 16.186,00 3.950,00 20.136,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 16.186,00 3.950,00 20.136,00

0,00 A. Lucrări în continuare 10.921,29 1.000,00 11.921,29 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 770,00 0,00 770,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. 0,00 0,00 0,00 Extin. reţea apă-canal - zona Bobâlna 339,00 0,00 339,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 2.316,88 2.316,88 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 310,00 0,00 310,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 880,00 0,00 880,00 Sistem major canal Cartier Plopi 2.913,29 2.913,29 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 7,01 0,00 7,01 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 500,00 0,00 500,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 980,00 0,00 980,00 -Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 6,50 0,00 6,50 Extindere retea apa-canal zona Blascovici 431,41 0,00 431,41 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 462,00 0,00 462,00 extindere reţea canal -str.Steaua 0,40 0,00 0,40 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş 2,17 0,00 2,17 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 10,00 0,00 10,00

6

Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor 1,89 0,00 1,89 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 214,00 0,00 214,00 Extindere reţea apa-canal -str.Aurel Pop 0,90 0,00 0,90 Extindere reţea apa-str nr 1 Cartier Plopi 0,20 0,00 0,20 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) 2,34 0,00 2,34 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 1,79 0,00 1,79 Extindere reţea canal -str.C. Baba 1,20 0,00 1,20 Extin. reţea apă- canal . - zona str. Mureş 16 1,67 0,00 1,67 Extin. reţea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC 1,04 0,00 1,04 Extin. reţea apă - str. Euripide 2,06 0,00 2,06 Extin. reţea apă- canal - str. Aprodu Movilă 1,00 0,00 1,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 211,33 0,00 211,33 Extin. reţea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2 2,71 0,00 2,71 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 350,00 0,00 350,00 Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu 200,40 0,00 200,40 Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III 0,10 1.000,00 1.000,10 B. Lucrări noi 5.264,71 2.750,00 8.014,71 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 750,00 0,00 750,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 100,00 0,00 100,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 621,89 0,00 621,89 Extindere reţea apă- str. Louis Ţurcanu 79,81 0,00 79,81 Extindere reţea apa- str. Obreja 98,38 0,00 98,38 Extindere reţea apă- str. N. S. de Haţeg 124,69 0,00 124,69 Extindere reţea canal-str.Moise Doboşan 93,17 0,00 93,17 Extindere reţea canal- str. Stephenson 308,21 0,00 308,21 Extindere reţea canal- str. Mircea cel Bătrân (parţial) 112,36 0,00 112,36 Extindere reţea canal- str.Ruderia 342,00 0,00 342,00 Extindere reţea canal- str.Cometei (parţial) 103,17 0,00 103,17 Extindere reţea apa-canal- str. C. Prezan 120 188,33 0,00 188,33 Extindere reţea apa-canal- str. M. Neamţu 440,63 0,00 440,63 Extindere reţea canal- str. Rarău 219,29 0,00 219,29 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7 8,69 202,86 211,55 Extindere reţea apa-canal- str. M. Sadoveanu 215,47 0,00 215,47 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy. 470,61 0,00 470,61

Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 36,30 200,00 236,30 Extindere reţea apă- str. Anina 4,40 47,84 52,24 Extindere reţea canal -str. Grigore Antipa 7,74 255,22 262,96 Extindere reţea apă-canal -str. Muncii 11,31 318,39 329,70 Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu 10,12 250,26 260,38 Extinderi reţele apă-canal -zona Muzicescu – Urseni 28,56 200,00 228,56 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia 16,66 344,92 361,58 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev 41,65 200,00 241,65 Extinderi reţele apă-canal –zona Trubadur-Eroilor 5,00 212,62 217,62 Extinderi reţele apă-canal – zona Dâmboviţa-Lacului 39,76 160,00 199,76 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V 41,65 0,00 41,65 Sistem major canal –cartier Kuntz- etapa a II-a 54,74 0,00 54,74 Sistem major canal –zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a 60,10 0,00 60,10 Extindere reţea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde 132,13 0,00 132,13 Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor calea Mosnitei 114,64 0,00 114,64 Extinderi reţele canal - zona Plopi-Canal Bega 192,84 0,00 192,84 Sistem major canal – cartier Ciarda Roşie -etapa II 44,63 0,00 44,63 Sistem major canal – cartier Plopi- -etapa II 48,79 0,00 48,79 Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 28,56 0,00 28,56 Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 18,45 57,89 76,34 Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 21,42 100,00 121,42

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00

0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 6.600,00 300,00 6.900,00

0,00 A. Lucrări în continuare 6.600,00 0,00 6.600,00 Extindere reţele iluminat public zona de nord 3.399,96 0,00 3.399,96 Extindere reţele iluminat public zona de sud 3.200,04 0,00 3.200,04

7

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 300,00 300,00 Dotări independente 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 300,00 300,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 200,00 200,00 SF+ Pr. ref.branşam.şi instalatii iluminat cimitire 100,00 100,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 0,00 150,00 150,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 150,00 150,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 0 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50 50 SF extindere retele gaze naturale 0 0

0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvolt 1.359,16 14.582,27 15.941,43

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 225,00 225,00 Incubator de afaceri 63,00 63,00 Montare CT + instalare încălzire Secţia 4 Poliţie 90,00 90 piata de gros 72,00 72 B. Lucrări noi 999,16 4.836,84 5.836,00 Parc tehnologic 0 36,00 36,00 Reabilitare Pta Văcărescu 0 1.180,00 1.180,00 Reabilitare spatii publ din centrul istoric in vederea dezv.turismului 0 2.260,00 2.260,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Cetate 0 0,00 0,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana 999,16 140,84 1.140,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,2004 70,00 70,00 Reabilitare si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara-Bastionul Therezia- HCL376/11.10.2007 1.150,00 1.150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 360,00 9.520,43 9.880,43 Dotări independente 0,00 1.802,43 1.802,43 Achiziţie teren P-ta Văcărescu 0,00 1318,00 1318,00 Dotări - rampe electromagnetice la instituţii din Municipiul Timişoara 100,00 100,00 majorare valoare imobil str.Gh.Lazar nr 1 384,43 384,43 Studii şi proiecte 360,00 7.718,00 8.078,00 alte studii si proiecte 328,00 328,00 Studiu privind zonele de cladiri inalte a Municipiului Timisoara 100,00 100,00 Studii de densificare pe cartiere rezidentiale cu regim P+2+M 500,00 500,00 Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement 500,00 500,00 Master plan-Zona Metropolitana Timisoara 1.000,00 1000,00 SF + Proiectare Extindere Sala Olimpia 180,00 180,00 SF + Proiectare Realizare Complex Sportiv "COMPLEX BEGA" 180,00 180,00 SF Conceptul integrat de reabilitare urbană 0,00 0,00 SF sistem integrat de semnalizare 47,40 47,40 SF Iluminat Public şi Arhitectonic 168,60 168,60 SF Reabilitare Fântâni şi Statui 94,80 94,80 SF Reabilitare Clădiri Piaţa Victoriei 279,80 279,80 Diverse SF-uri Iosefin 142,20 142,20 Diverse Sf-uri Fabric 142,20 142,20 SF+Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice 0,00 750,00 750,00 SF+Expertiza Cazarma U 0,00 189,00 189,00 Studiu de trafic pe zona centrală 0,00 130,00 130,00 SF Spaţii publice 0,00 35,00 35,00 Studiu Concept turistic zona Cetate 0,00 36,00 36,00 Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental 1.575,00 1.575,00 Documentaţie topo-cadastrale 250,00 250,00 Planuri urbanistice zonale 750,00 750,00 plan urbanistic general 500,00 500,00

8

n

0

Planuri urbanistice de detaliu 200,00 200,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 405,00 405,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 405,00 405,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 0,00 405,00 405,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 405,00 405,00 Studiu privind managementul deşeurilor şi strategia de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara 105,00 105,00 SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deşeurilor 300,00 300,00

Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de mu 8.747,26 0,00 8.747,26 Total, din care: Construcţii 8.727,66 0,00 8.727,66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19,60 0,00 19,60 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 8.747,26 0,00 8.747,26

0,00 A. Lucrări în continuare 5.452,09 0,00 5.452,09 Modernizare RTS PT nr. 87 191,16 0,00 191,16 Modernizare RTS Cartierul Soarelui 538,67 0,00 538,67 modernizare RTS cartierul Calea Şagului 1.150,72 0,00 1.150,72 Modernizare RTS Cartierul Fabric 722,78 0,00 722,78 Modernizare RTS Cartierul Girocului 1.105,61 0,00 1.105,61 Modernizare RTS Campus Universitar 868,55 0,00 868,55 Modernizare RTS Zona Bucovina 300,00 0,00 300,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului 574,60 0,00 574,60

0,00 B. Lucrări noi 3.275,57 0,00 3.275,57 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii 400,00 0,00 400,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei 539,07 0,00 539,07 Reabilitare RTS ZONA Steaua 350,00 0,00 350,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei 200,00 0,00 200,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,20 66,50 0,00 66,50 Casa Căsătoriilor şi Serviciul de evidenţă a populaţiei 100,00 0,00 100,00 Amenajare sediu poliţia comunitară 1.620,00 0,00 1.620,00 C. Dotari independente si alte investitii 19,60 0,00 19,60 Dotari independente 19,60 0,00 19,60 Studii şi proiecte 0,00 0,00 dotari protectie civila 19,60 0,00 19,60 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 44.158,00 44.158,00 Total, din care: Construcţii 0,00 44.000,00 44.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 158,00 158,00 81.01.06 Energie termică 0,00 44.158,00 44.158,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 44.000,00 44.000,00 Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara 44.000,00 44.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă condominii pe anul 2006 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 158,00 158,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 158,00 158,00 Studii şi proiecte CT/PT şi reţele Torac Bitolia Apateu 0,00 0,00 0,00

9

0 b

a

o

SF privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1 0,00 44,00 44,00 PT privind reabilitarea termica a imobilelor Cl.Sagului nr.41-43; Cl.Al.I.Cuza nr.10; Al. Martir O.Tantaru nr.1 0,00 114,00 114,00 Capitolul 84.02 Transporturi 74.926,89 11.872,43 86.799,32 Total, din care: Construcţii 74.776,89 1.123,43 75.900,32 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 4.914,00 4.914,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 2.125,00 2.125,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 150,00 3.710,00 3.860,00 84.02.03 Transport rutier 74.926,89 11.872,43 86.799,32 84.02.03.02 Transportul în comun 5.845,00 5.995,00 11.840,00

0,00 A. Lucrări în continuare 5.595,00 0,00 5.595,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/ 5.595,00 0,00 5.595,00 Modernizare infrastructură reţea transp. în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) Finanţare su 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 100,00 100,00 200,00 Al doilea sens de circulaţie linie troleibuz BV Pârvan 50,00 0,00 50,00 Linie de troleibuz str.Lidia 50,00 0,00 50,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara

100,00

100,00

150,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 5.895,00 5.895,00 Dotări independente 3.125,00 3.125,00 Sistem integrat de eficientizare incasări 1.525,00 1.525,00 Achiziţii mijloace de transport 0,00 1.000,00 1.000,00 Achizitii refugii călători 600,00 600,00 Studii şi proiecte 150,00 2.770,00 2.920,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 150,00 0,00 150,00 Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare 0,00 150,00 150,00 SF Reabilitare infrastructura la reteaua de transport in comun cu tranvaiul - amenajari str 0,00 130,00 130,00

0,00 0,00 0,00 Sistem integrat de transport intermodal 0,00 100,00 100,00 Consultanţa Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în 0,00 170,00 170,00 Reactualizare Cadastru Rutier 0,00 0,00 0,00 SF Extindere reţea contact linia 13 0,00 50,00 50,00 SFClădiri admin. Spaţii de productie şi depou tramvai C.Buziaşului 0,00 150,00 150,00 SF Extindere reţea de transport electric, modernizare depou blv Dâmboviţa 0,00 100,00 100,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în perspectiva extinderii 0,00 100,00 100,00 Studiu privind conectarea relatiilor de transport public 0,00 150,00 150,00 Studiu de extindere a retelei de troleibuz 0,00 100,00 100,00 Studiu de amenajare a autogărilor 0,00 100,00 100,00 Studiu de extindere a reţelei de autobuz 0,00 100,00 100,00 Studiu privind implementare sistemului "park and ride" 0,00 100,00 100,00 Studiu de reamenajare a intersecţiilor cheie pe radialele principale 0,00 100,00 100,00 Studiu de realizare de platforme logistice 0,00 100,00 100,00 Studiu privind realizarea pasaj zona Dâmboviţa inel IV 0,00 100,00 100,00 Studiu de realizare a lucrărilor inelului IV 0,00 100,00 100,00 Studiu de modernizare a gărilor C.F. ca staţii de transfer intermodal 0,00 100,00 100,00 Studiu privind ridicarea liniei C.F. pe estacadă în mun. Timişoara 0,00 150,00 150,00 Studiu privind valorificarea reţelei de căi ferate industriale 0,00 60,00 60,00 Studiu privind verificarea potenţialului de trafic naval pe canalul Bega 0,00 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea aerogării ptr. legătura cu transp. CFR şi public urban 0,00 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizarii de piste pt biciclete şi zone piet 0,00 100,00 100,00 Studiu privind amenajarea "Central parc" în Pădurea Verde 0,00 100,00 100,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 0,00 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de tramvai 0,00 100,00 100,00 SF Modernizare şi extindere reţea troleibuz, substaţii de redresare şi reţea de alimentare 0,00 100,00 100,00 84.02.03.03 Străzi 69.081,89 1.963,43 71.045,32

0,00 A. Lucrări în continuare 64.752,29 523,43 65.275,72 Amenajare str. Vasia Vasilescu 520,00 0,00 520,00

10

Modernizare str. Traian Vuia 402,00 0,00 402,00

11

Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 3,52 0,00

Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 762,33 0,00

Modernizare blv. Dâmboviţa 6.295,21 0,00 6.295,21 Amenajare P-ţa Traian 362,21 0,00 362,21 Amenajare str. Agronomiei 724,90 0,00 724,90

0,00 B. Lucrari noi 4.329,60 500,00 4.829,60 Amenajare str. Busuioc 100,00 0,00 100,00

Amenajare str. Olarilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Progresul 100,00 0,00 100,00

Amenajare Botoca Drăghicescu 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Octav Băncilă 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Banul Severinului 0,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles 100,00 0,00 100,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu 150,00 0,00 150,00

Amenajare str Barsei 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Berzei 100,00 0,00 100,00 Amenajare Calea Bogdăneştilor-sector C.Munteanu-Dunării 27,90 0,00 27,90 Amenajare str Bucovina 100,00 0,00 100,00

Amenajare str Vânătorilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str Virtuţii 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Bârzava 100,00 0,00 100,00 Amenajare intr.Lupului şi Ursului 200,00 0,00 200,00 Piste ciclişti 500,00 500,00

Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 940,00 940,00 SF str.Cloşca 50 50 SF str.Torontalului 50 50 SF str. Aprodul Movilă 30 30 SF str. Ghioceilor 30 30

Modernizare str. Ulpia Traiana 24,20 0,00 24,20 Modernizare str. Cassian Munteanu 11,00 0,00 11,00 Amenajare intersecţie Eroilor - Buziaşului 70,00 0,00 70,00 Modernizare Independenţei - Drubeta 15,00 0,00 15,00

Consolidare pasaj Cal. Şagului 1.985,80 0,00 1.985,80 Amenajare str. Trifoiului 226,24 0,00 226,24 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie 944,72 0,00 944,72 Modernizare str. Horea Creangă 700,52 0,00 700,52 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 8.069,25 0,00 8.069,25 Amenajare str. Ion Raţiu 377,53 0,00 377,53 Amenajare P-ţa Hunedoara 523,43 523,43 Amenajare str. Tibrului 859,52 0,00 859,52 Consolidare Pod Eroilor 393,47 0,00 393,47 Modernizare blv. Rebreanu -IBulbuca 14.221,58 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 1.011,75

0,00 0,00

14.221,58 1.011,75

3,52 Amenajare str. Gloriei 600,00 0,00 600,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 647,00 0,00 647,00 Amenajare str. Galileo Galilei 397,41 0,00 397,41

762,33 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad

542,12 6.534,29

0,00 0,00

542,12 6.534,29

Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului 8.047,32 0,00 8.047,32 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita 10.003,40 0,00 10.003,40

Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Veronica Micle 100,00 0,00 100,00

Amenajare str.Stavrescu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Mureş 300,00 0,00 300,00

Amenajare str. Pius Brânzeu 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Aida 100,00 0,00 100,00

Amenajare str Gr Alexandrescu 400,00 0,00 400,00 Amenajare str Jose Silva 100,00 0,00 100,00

Amenajare blv Dragalina 901,70 901,70 C. Dotări independente şi alte investiţii 940,00 940,00

SF str. Călimaneşti 30 30 SF Zona Marginii 50 50 SF Calea Martirilor - Muzicescu 50 50

12

SF zona Ghiroda 50 50 SF str.Cercului 30 30 SF str. Vlad Bănăţeanu 30 30 SF str. Comuna din Paris 30 30 SF str. Musorski 30 30 SF str Semicerc 30 30 SF str. Agricultorilor 30 30 SF Zona Plopi sud 30 30 SF Şagului - Steaua 50 50 SF Bucovinei - M.cel Bătrân 50 50 SF Soarelui 40 40 Alte studii şi proiecte 200 200 SF str Liege 30 30

SF Str Dragos Voda 20 20 0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0,00 3.914,00 3.914,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 3.914,00 3.914,00 Dotari independente 3.914,00 3.914,00 Achizitii mijloace de transport 0 3.914,00 3.914,00

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTIA URBANISM DIRECTIA EDILITARA E.SORIN CIURARIU DUMITRU ANDOR

DIRECTIA DE MEDIU DIRECTIA DEZVOLTARE VASILA CIUPA AURA JUNIE

DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI SEF SERVICIU BUGET CULITA CHIS

13

  • Anexa_2

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator

Buget Rectificat

Septembrie 2007

Buget Rectificat Octombrie 2007

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 597.992,71 605.279,93 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 392.872,92 400.160,14 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 551.719,21 559.006,43 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 498.112,48 505.399,70 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 230.846,48 230.846,48 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 6 00.05 3.540,00 3.540,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.540,00 3.540,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.540,00 3.540,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 9 00.06 223.306,48 223.306,48 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 223.306,48 223.306,48

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 222.356,48 222.356,48 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 950,00 950,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 4.000,00 4.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 180,00 180,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 180,00 180,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,00 180,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 87.781,00 94.568,22 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 87.781,00 94.568,22

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 56.000,00 62.787,22 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 7.800,00 7.800,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 18.881,00 18.881,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 5.100,00 5.100,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 178.067,00 178.567,00

131/01 131/01 131/01 131/01 131/01

1

ş

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 164.497,00 164.497,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli 27 11.02.01 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 120.162,00 120.162,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere i distribuţie a energiei termice 30 11.02.04 44.000,00 44.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 335,00 335,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 500,00 500,00

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 300,00 300,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activi 38 16.02 12.670,00 13.170,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 8.120,00 8.620,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionarep 40p , 16.02.03 50,00 50,00 activitati 41 16.02.50 4.500,00 4.500,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 53.606,73 53.606,73 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 29.810,35 29.810,35 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 29.785,35 29.785,35

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 6.457,56 6.457,56 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 6.710,00 6.710,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.796,38 23.796,38 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24

2

Contribuţ ă ă ţ ţ ţ ăia lunar a p rin ilor pentru între inerea copiilor în unităţile de protec ie social 61 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 12,64 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 69 35.02.02 0,00 0,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 70 35.02.03 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 521,78 521,78 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 521,78 521,78 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 5.650,71 5.650,71 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 5.650,71 5.650,71

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 354,00 354,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 5.000,00 5.000,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 86 40.02.06 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 87 40.02.07 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 40.622,79 40.622,79 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 40.622,79 40.622,79 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 40.622,79 40.622,79 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 40.547,79 40.547,79

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,003

5

Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 Reabilitare termica 97 42.02.12 158,00 158,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 99 42.02.14 10.811,00 10.811,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 27.583,00 27.583,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 55,79 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 165,00 165,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 106 43.02.01 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca 107 43.02.04Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ p j ţ 108 43.02.07 extremă dificultate 109 43.02.08

110

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 597.992,71 605.279,93 CHELTUIELI CURENTE 112 01 477.166,25 488.100,75 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306+330+369+405+441+ 113 10 175.366,93 175.970,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+370+406+442+475+49 114 20 164.290,15 167.620,65 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 14.497,00 14.497,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 8.166,00 8.166,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 2.451,00 2.451,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 3.880,00 3.880,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 102.583,00 109.583,00 Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif (rd.499+539) 120 40.03 102.583,00 109.583,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195) 122 50.04 0,00 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.176+196+225+269+308+332+371+407+443+500+540+569) 123 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+501+541+570) 124 51.01 0,00 0,00 Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+373+409+445+502+ 125 51.01.01 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00

4

e

8

+ +

e

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi p 127 51.01.14 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru pe 128 51.01.15 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+543+572) 130 55 0,00 0,00 A. Transferu e.(rd 3+ +375 5 57ri intern .27 336 +411+447+477+504+ 44+ 3) 131 55.01 0,00 0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.4 134 55.01.12 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+450+479+546+575) 137 55.01.18 0,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 19.076,04 19.076,04 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 19.076,04 19.076,04

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 18.563,30 18.563,30 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 512,74 512,74

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.353,13 1.353,13 Burse (rd.279) 143 59.01 353,13 353,13 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.577) 144 59.02 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+480+ 148 70 108.262,46 104.615,18 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+4 149 71 108.262,46 104.615,18

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+482+508+524+549+580 150 71.01 108.262,46 104.615,18 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+454+483+509+550+581) 151 71.01.01 74.088,80 71.408,16 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+510+551+582) 152 71.01.02 5.331,20 5.331,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+243+257+286+319+347+389 153 71.01.03 11.378,26 11.559,48 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+258+287+320+348+390+420 154 71.01.30 17.464,20 16.316,34

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.423+460+556) 157 72.01.01 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 12.564,00 12.564,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din v 160 80.03 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 12.564,00 12.564,00 5

Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 8.964,00 8.964,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00 3.600,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00

169 170

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 67.660,17 68.941,39 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 42.153,85 43.135,07 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 37.035,64 37.935,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 22.114,59 22.714,59 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 13.921,05 14.221,05 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.177) 176 51 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 5.118,21 5.199,43 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 5.118,21 5.199,43

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 5.118,21 5.199,43 Construcţii 182 71.01.01 981,00 981,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 3.342,21 3.523,43 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 595,00 495,00

Din total capitol: 186 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 42.153,85 43.135,07

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 37.608,88 38.408,88 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 4.544,97 4.726,19

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 11.009,32 11.309,32 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 6.177,95 6.477,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 2.480,37 2.480,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 3.697,58 3.997,58 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.197) 196 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24

6

1

e

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 343,37 343,37 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 343,37 343,37

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 343,37 343,37 Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 343,37 343,37 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 4.488,00 4.488,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 4.488,00 4.488,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 4.488,00 4.488,00 Rambursari de credite interne 210 81.02

Din total capitol: 211 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 213 54.02.06 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile 214 54.02.07 4.488,00 4.488,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.849,70 4.849,70 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.671,62 1.971,62

217 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 14.497,00 14.497,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 8.166,00 8.166,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 2.451,00 2.451,00 Alte dobanzi 221 30.03 3.880,00 3.880,00

222

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.230 + 23 223 56.02 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.226) 225 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi p 227 51.01.14 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru pe 228 51.01.15

Din total capitol: 229 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia 230 56.02.06 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele 231 56.02.07

232 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.234+248 233 59.02 15.486,81 15.486,81 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 0,00

7

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00 0,00 Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 0,00

Construcţii 241 71.01.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00 0,00

Din total capitol: 245 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00 0,00

247

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 15.486,81 15.486,81 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 13.295,41 13.295,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 8.111,81 8.111,81 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 5.183,60 5.183,60 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 2.191,40 2.191,40 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 2.191,40 2.191,40

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.191,40 2.191,40 Construcţii 255 71.01.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 35,20 35,20 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 2.000,00 2.000,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 156,20 156,20

Din total capitol: 259 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 14.745,61 14.745,61

Politie comunitara 261 61.02.03.04 14.745,61 14.745,61 Protectie civila 262 61.02.08 741,20 741,20

263

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 246.656,02 246.627,02 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 162.405,44 162.215,44 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 147.265,99 147.765,99 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 111.961,00 111.961,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 34.439,12 34.939,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.270) 269 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( )rd.276 275 57 512,74 512,74

Aj ( )utoare sociale rd.277 276 57.02 512,74 512,74 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 512,74 512,74

8

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 353,13 353,13 Burse 279 59.01 353,13 353,13 Asociaţii ş ţi funda ii 280 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 15.139,45 14.449,45 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 15.139,45 14.449,45

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 15.139,45 14.449,45 Construcţii 284 71.01.01 13.853,00 13.353,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 755,25 755,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 531,20 341,20

Din total capitol: 288 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 64.922,71 64.732,71

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 21.305,23 21.115,23 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 43.617,48 43.617,48

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 97.482,73 97.482,73 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 74.056,57 74.056,57 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 23.426,16 23.426,16

Învatamânt postliceal 296 65.02.05 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00 0,00

Învatamânt special 298 65.02.07.04 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 303

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 9.246,80 8.453,80 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 7.153,80 7.153,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 2.567,80 2.567,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.586,00 4.586,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309) 308 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 2.093,00 1.300,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 2.093,00 1.300,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 2.093,00 1.300,00 Construcţii 317 71.01.01 1.130,00 685,86

9

Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 250,00 250,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 713,00 364,14

Din total capitol: 321 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 6.343,00 5.550,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 6.343,00 5.550,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 2.903,80 2.903,80

Crese 325 66.02.50.03 2.903,80 2.903,80 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00

327 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 31.711,58 32.665,58 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 28.196,68 29.150,68 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 9.532,00 9.536,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 18.664,68 19.614,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.333) 332 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00

Asociaţii ş ţi funda ii 339 59.11 Susţinerea cultelor 340 59.12 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 3.514,90 3.514,90 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 3.514,90 3.514,90

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 3.514,90 3.514,90 Construcţii 345 71.01.01 1.911,10 1.755,10 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 160,00 160,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 1.443,80 1.599,80

Din total capitol: 349 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 14.804,00 14.808,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 Muzee 352 67.02.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 12.537,00 12.537,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 Case de cultura 355 67.02.03.06 2.267,00 2.271,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.0810

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 15.867,58 16.667,58 Sport 361 67.02.05.01 1.811,10 1.811,10 Tineret 362 67.02.05.02 200,00 200,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 13.856,48 14.656,48

Servicii religioase 364 67.02.06 100,00 100,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 940,00 1.090,00

366 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 43.292,20 43.292,20 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 42.560,27 42.560,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 15.557,26 15.557,26 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 8.439,71 8.439,71 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372) 371 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 Programe PHARE 377 55.01.08 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 18.563,30 18.563,30 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 18.563,30 18.563,30

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 18.563,30 18.563,30 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 Asociaţii ş ţi funda ii 383 59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 731,93 731,93 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 731,93 731,93

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 731,93 731,93 Construcţii 387 71.01.01 97,93 97,93 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 182,00 182,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 100,00 100,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 352,00 352,00

Din total capitol: 391 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 1.462,08 1.462,08

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 1.462,08 1.462,08 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.347,90 5.347,90 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.1011

Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 27.470,63 27.470,63 Ajutor social 398 68.02.15.01 24.659,71 24.659,71 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.810,92 2.810,92

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 9.011,59 9.011,59 401

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+40 402 69.02 66.120,98 66.520,98 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) 403 70.02 53.565,98 53.265,98 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 24.740,71 24.740,71 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 2.804,30 2.804,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 21.936,41 21.936,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408) 407 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 412 55.01.12 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 20.749,27 20.449,27 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 20.749,27 20.449,27

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 20.749,27 20.449,27 Construcţii 417 71.01.01 9.411,84 9.411,84 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 2.302,43 2.302,43 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 9.035,00 8.735,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 8.076,00 8.076,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 8.076,00 8.076,00

Rambursari de credite externe 426 81.01 4.476,00 4.476,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00 3.600,00

Din total capitol: 428 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 8.730,20 8.430,20

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.567,00 1.267,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 7.163,20 7.163,20

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 10.975,00 10.975,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 10.975,00 10.975,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 7.959,00 7.959,00 12

Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 150,00 150,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 25.751,78 25.751,78

438

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 12.555,00 13.255,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 12.150,00 12.850,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 12.150,00 12.850,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444 443 51 0,00 0,00 Transferuri curente ( )rd.445 444 51.01 0,00 0,00

Transferuri că ţtre institu ii publice 445 51.01.01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ( )rd.447 446 55 0,00 0,00

A. Transferuri interne. ( )rd.448 la 450 447 55.01 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 449 55.01.12 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 405,00 405,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( )rd.453 452 71 405,00 405,00

Active fixe ( )rd.454 la 457 453 71.01 405,00 405,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 405,00 405,00

Din total capitol: 465 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 12.255,00 12.955,00

Salubritate 467 74.02.05.01 10.805,00 10.805,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 1.450,00 2.150,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 470

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 202.068,73 207.703,73 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 121.806,00 121.741,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 77.583,00 77.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 77.583,00 77.583,00

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif 499 40.03 77.583,00 77.583,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.501) 500 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00

13

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 505 55.01.12 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 44.223,00 44.158,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 44.223,00 44.158,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 44.223,00 44.158,00 Construcţii 509 71.01.01 44.000,00 44.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 223,00 158,00

Din total capitol: 513 Energie termica 514 81.02.06 121.806,00 121.741,00 Alti combustibili 515 81.02.07 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50

517

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 359,80 359,80 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 359,80 359,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 237,80 237,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 122,00 122,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 359,80 359,80 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 359,80 359,80 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30

533

Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 79.902,93 85.602,93 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 66.150,00 73.730,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 41.150,00 41.730,50 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 25.000,00 32.000,00

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i tarif 539 40.03 25.000,00 32.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.541) 540 51 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 545 55.01.12 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 13.752,93 11.872,43 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 13.752,93 11.872,43

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 13.752,93 11.872,43 Construcţii 550 71.01.01 2.703,93 1.123,43 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 4.914,00 4.914,00

14

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 2.125,00 2.125,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 4.010,00 3.710,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 75.988,93 81.688,93 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 Transport în comun 560 84.02.03.02 32.875,50 37.995,00 Strazi 561 84.02.03.03 43.113,43 43.693,93

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 3.914,00 3.914,00 565

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 REZERVE 597 97.02 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

15

  • Anexa_1