keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 356/29.07.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara"

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 356/29.07.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 16437/21.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara" elaborat de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI “ Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara” - SF elaborat de catre S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L. în cadrul Contractului de prestare de servicii

nr. 62/10.07.2008 AMPLASAMENT: Timişoara, Calea Torontalului F.N. VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus) 201.877,603 mii lei / 56.077,112 mii euro din care: C+M (TVA inclus) 97.618,651 mii lei / 27.116,292 mii euro 1 euro= 3,6 lei DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 24 luni CAPACITĂTI FIZICE - Clădire cu regim de înălţime S+P+5 Etaje - Suprafata construita deasfăşurată = 24.115,70 mp - 40.669 pacienţi /an (pentru anul 2007) - 47.846 pacienţi /an (pentru anul 2012) - numar paturi estimat 240 – 295 SURSE DE FINANTARE : - credite bancare - fonduri ale bugetului local - credite externe DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIŢII Arh. Aurelia JUNIIE Arh. Carmen DOROGHI

Ing. Constantin GRAURE

Atasament: Referat.pdf

`ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANǍ Nr. SC 2008 – 16437/21.07.2008

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii “Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara”

Municipiul Timişoara concentrează cea mai mare parte a dotărilor pentru sănătate şi asistenţă socială a judeţului Timiş (peste jumătate) şi oferă servicii diversificate. Ocrotirea sănătăţii este asigurată în Timişoara prin reţeaua de sănătate alcătuită în principal din unităţi publice, dar şi din unităţi private. Spitalul Clinic Municipal Timişoara funcţionează în 8 clădiri disparate pe raza oraşului, ceea ce afectează calitatea actului medical, mai ales având în vedere caracteristica de spital de urgenţă a acestuia. La începutul anilor ’90 au fost demarate lucrările de construcţie a unei clădiri (situată pe Calea Torontalului) destinate să adăpostească Spitalul Clinic Municipal Timişoara, dar au fost întrerupte înainte de finalizare din cauza lipsei de fonduri. În prezent structura de rezistenţă este finalizată, utilităţile sunt disponibile, şi a fost confecţionată şi depozitată tâmplăria. Prin H.C.L. nr. 76/14.10.2004, CLMT a adoptat documentele necesare pentru iniţierea proiectului de parteneriat public – privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara”. În iulie 2005 pe baza studiului de fezabilitate pentru parteneriat public privat elaborat de către firma de consultanţă PriceWaterhouseCoopers, au început negocierile privind condiţiile de realizare a proiectului de parteneriat public-privat SCMT cu cele două firme calificate. Negocierile au continuat pe tot parcursul anului. La sfârşitul anului 2005, din păcate, nici una din ofertele tehnice depuse nu a fost satisfăcătoare, venind în contradicţie cu specificaţiile Documentului Ataşat si ale Studiului de Fezabilitate pentru parteneriat Public Privat. Din acest motiv s-a decis sistarea proiectului de parteneriat public - privat "Spitalul Clinic Municipal Timisoara" şi găsirea altor surse pentru finalizarea şi echiparea obiectivului de investiţii.

FP 53-01, Ver. 1 1

În acest context, considerăm că Studiul de Fezabilitate (întocmit în conformitate cu prevederile Anexei 2 „Conţinutul – cadru al Studiului de fezabilitate” al H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) constituie o etapă principală în executarea la cheie a spitalului, incluzând proiectare, execuţie, dotare cu aparatură medicală şi finanţare. Având în vedere Studiul de Fezabilitate elaborat de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 62/10.07.2008,

Propunem

- aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii “Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara”, elaborat de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul.

Director Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Dezvoltare Locală Arh. Aurelia Junie şi Integrare Europeană Ec. Adriana Deaconu

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat Cons. Claudia Bălulescu

FP 53-01, Ver. 1 2