keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor"

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 354/18.12.2001
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19706/06.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Consolidare Strada Dorobanţilor", conform Contractului nr.347/2001 întocmit de S.C. Apecc S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI