keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/25.02.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Lucrări de intervenţie la canal public, inclusiv racorduri canal strada Ion Heliade Rădulescu, tronson Piaţa Alexandru Mocioni - strada Alexandru Odobescu - municipiul Timişoara"

25.02.2003

Hotararea Consiliului Local 34/25.02.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Lucrări de intervenţie la canal public, inclusiv racorduri canal strada Ion Heliade Rădulescu, tronson Piaţa Alexandru Mocioni - strada Alexandru Odobescu - municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 2255/11.01.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.8/31.01.2003 a Consiuliului de Administraţie a Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În baza Legii nr.631/2002 a bugetulşui de stat pentru anul 2003;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Lucrări de intervenţie la canal public, inclusiv racorduri canal strada Ion Heliade Rădulescu, tronson Piaţa Alexandru Mocioni - strada Alexandru Odobescu - municipiul Timişoara" cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 va fi realizată din surse proprii ale Regiei Autonome de Apă şi Canal Aquatim Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal Aquatim Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
ŞTEFAN PACE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI