keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 337/27.11.2001 privind alocarea sumei de 3500 euro pentru achitarea taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul EUROCITIES pe anul 2001

27.11.2001

Hotararea Consiliului Local 337/27.11.2001
privind alocarea sumei de 3500 euro pentru achitarea taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul EUROCITIES pe anul 2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-11030/03.07.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere art.11 şi art.29 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă achitarea taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul EUROCITIES, pe anul 2001.

Art.2: Se alocă suma de 3500 euro, din bugetul local, Cap. 72.02 "Alte acţiuni", pentru achitarea taxei prevăzută la art.1.
Justificarea şi decontarea acestei cheltuieli se vor realiza pe bază de acte doveditoare conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI