keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 335/28.09.2010 privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile şi de canalizare

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 335/28.09.2010
privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile şi de canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 -021368 /07.09.2010- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2010-021275/07.09.2010, a S.C. AQUATIM S.A.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Acordul de Împrumut B.E.R.D. nr. 14.837/10.12.2003 pentru cofinanţarea programului ISPA;
În baza Avizului nr. 3418997/05.08.2010 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind majorarea preţului apei şi tarifului de canalizare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.;
În conformitate cu art.9, alin. 2, lit. d), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice modificată şi completată;
În conformitate cu Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
În baza Hotărârii nr. 48/30.08.2010 a Consiliului de Administraţie al SC AQUATIM SA Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile şi de canalizare, aplicarea începând cu facturile emise de la data de 01.10.2010 astfel:


Preţ/tarif cu TVA lei/mc preţ/tarif fără TVAlei/m
EXISTENT
19% până la 30.06.2010 24% din 01.07.2010 MAJORAT cu TVA 24% EXISTENT MAJORAT
APĂ POTABILĂ 2,28 2,38 2,54 1,92 2,05
CANAL 1,44 1,50 1,60 1,21 1,29


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice,
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Timisoara ANEXA CALCULUL PRETULUI LA APA SI A TARIFULUI PENTRU CANALIZARE conform aviz ANRSC Anexa prezinta calculele rezultate din aplicarea formulei, pentru calculul pretului/tarifului, din Titlul II, Capitolul I, Art.36 „Preturile ,tarifele si alte surse de venit” din Contractul de Delegarecare, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis si SC AQUATIM SA.

P n+i = P0 x (1+a n) x (1+a n+1) x ….. x (1+a n+i) x Aj

Unde: P n+i – preţul la data n+i Po – preţul iniţial-fara TVA astfel: - apa rece 1,92 lei

- canal 1,21 lei a n , a n+1 - ajustări în termeni reali a preţului rezultat din Planul de Afaceri la datele ”n” şi “n+1”; a n+i - ajustări în termeni reali a preţului din Planul de Afaceri la data “n+i”; Aj – indicele de ajustarea la inflaţie care se calculează conform următoarei formule:

( ) 121 xINF IPI IPCAj +×=

Unde: - IPC - ultimul indice general al preţurilor cunoscut, publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică- mai 2010 - 348.716,62; - IPI - indicele general al preţurilor iniţial luat la 01.01.2009 conform datelor Institutului Naţional de Statistică – Ianuarie 2009 – 328.465,24 - INF - inflaţia pe perioada de 12 luni înainte de ultimul indice general al preţurilor cunoscut- 4,42% stabilita astfel: - IPC mai 2010 - 348.716,62 - IPC mai 2009 – 333.969,93 INF = IPC 2010/IPC 2009= 348.716,62= 4,42 333.969,93 x - numărul de luni între data ultimului indice general al preţurilor cunoscut şi data intrării în vigoare a noului preţ/tarif – 2 luni (iunie,iulie). Astfel: Aj = IPC x(1 + INF)X/12 = 348.716,62*(1+0,0442)^(2/12)= 1,06165456*1,0442^0,16667=

IPI 328.465,24 =1,106165456*1,007234551=1,069335154=1,0693

AQUATIM.. România, Timişoara, cod 300081, str. Gh. Lazăr nr. 114, tel: +10 256 201.370, fax: +10 256 294.753, aquatimOaquatim.ro, www.aquatim.ro
RS Cod IBAN: RO63 BRDE 360 SV 07245353600 BRD Timişoara, C.l.F. RO 3041480, Nr. inreg. Reg. Com. J35/4096/1992

In tabelul de mai jos sunt prezentate, pretul apei si tariful pentru canalizare pentru care se solicita avizul de majorare incepand cu facturile emise de la data de 01.10.2010.

Pret/tarif fara tva ajustare TARIF majorat

tarif fara tva crestere crestere

actual practicat lei fara TVA

cu TVA

actual practicat lei %

6,93% 24% APA 1.92 0.13305 2.05 2.54 1.92 0.13 6,93 CANAL 1.21 0.08385 1.29 1.60 1.21 0.08 6,93

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC DR.ING. ILIE VLAICU EC.ROZALIA GIUCHICI

Pag. 2 din 2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu Nr. SC 2010 - 021368 /07.09.2010

R E F E R A T privind ajustarea tarifelor

pentru prestarea serviciului de furnizare a apei şi de canalizare

Având în vedere : • Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice • Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare

cu apă şi de canalizare • Procedura de aprobare a preţului pentru apă rece şi a tarifului de canal, impusă de Autoritatea

Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală – conform Ordinului nr.65/2007 a Presedintelui ANRSC.

• Acordul de împrumut BERD (MELF) nr.14.837, semnat în 10.12.2003 pentru cofinanţarea programului ISPA.

• Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Apă –Canal Timiş şi SC Aquatim SA

• HCL Timisoara nr. 277 din 28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA.

• Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr 3418997 din 05.08.2010 privind majorarea preţului apei şi tarifului de canalizare. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 58/28.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale,cu referire la modificarea cotei standard de TVA de la 19% la 24% începând cu 01.07.2010

• Avizul Consiliului de Administraţie al SC AQUATIM SA nr. 48 din 30.08.2010 privind avizarea majorării preţului apei şi a tarifului de canalizare.

Propunem spre aprobare următoarele creşteri de preţ (tarif) – pentru municipiul Timişoara, aşa

cum au fost avizate de către ANRSC , cu aplicare începând cu facturile emise de la data de 01.10.2010,

Preţ/tarif cu TVA lei/mc preţ/tarif fără TVAlei/m

EXISTENT 19% până la

30.06.2010 24% din

01.07.2010

MAJORAT cu TVA 24% EXISTENT MAJORAT

APĂ POTABILĂ 2,28 2,38 2,54 1,92 2,05

CANAL 1,44 1,50 1,60 1,21 1,29

Solicitarea este în conformitate cu angajamentele din acordul de împrumut cu BERD (pentru cofinanţarea proiectului realizat prin ISPA) nr.14.837 din 10.12.2003, secţiunea 5.09. “angajamente financiare”, şi cu Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Apă –Canal Timiş şi SC Aquatim SA -

TITLUL II– Sistemul Financiar şi Sistemul Contabil, CAPITOLUL 1 – Sistemul Financiar Articolul 36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit. Creşterea este determinată de nevoia de ajustare la inflaţie , prevăzută în documentele menţionate mai sus astfel: - “majorarea tarifului va avea loc cel puţin de două ori pe an, dar nu mai târziu de 1 ianuarie şi 1 iulie a fiecărui an, în funcţie de indicele de inflaţie.” Pentru aceasta componenta indicele de inflaţie s-a calculat utilizând şi respectând formula de calcul care se regăseşte atât în Acordul de împrumut cu BERD cât şi în Contractul de Delegare.Ultima ajustare la inflaţie a preţului la apă potabilă şi al tariful pentru canalizare, a fost efectuată conform H.C.L. 273/28.07.2009 cu aplicare de la 01.09.2009.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, CULIŢĂ CHIŞ MARIUS ONEŢIU

AVIZAT JURIDIC, CONSILIER, MIRELA LASUSCHVICI MARINELA LUCUŢ

Red /Dact ML;Ex 1 FP 53 – 01, Ver. 1

  • Solicitarea este în conformitate cu angajamentele din acordul de împrumut cu BERD (pentru cofinanţarea proiectului realizat prin ISPA) nr.14.837 din 10.12.2003, secţiunea 5.09. “angajamente financiare”, şi cu Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Apă –Canal Timiş şi SC Aquatim SA - TITLUL II– Sistemul Financiar şi Sistemul Contabil, CAPITOLUL 1 – Sistemul Financiar Articolul 36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit.
  • Creşterea este determinată de nevoia de ajustare la inflaţie , prevăzută în documentele menţionate mai sus astfel: - “majorarea tarifului va avea loc cel puţin de două ori pe an, dar nu mai târziu de 1 ianuarie şi 1 iulie a fiecărui an, în funcţie de indicele de inflaţie.”
  • Pentru aceasta componenta indicele de inflaţie s-a calculat utilizând şi respectând formula de calcul care se regăseşte atât în Acordul de împrumut cu BERD cât şi în Contractul de Delegare.Ultima ajustare la inflaţie a preţului la apă potabilă şi al tariful pentru canalizare, a fost efectuată conform H.C.L. 273/28.07.2009 cu aplicare de la 01.09.2009.