keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 333/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 333/14.06.2019
privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-13980/05.06.2019 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-13980/05.06.2019 al Biroului Sport Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-13980/06.06.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2019 - 13980/05.06.2019;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2019-13980/10.06.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul 664/06.09.2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;
Având în vedere Legea 90/16.04.2018 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 38 /2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/28.05.2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
Având în vedere Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b),d) şi e), alin.6 lit.a) pct.6 şi alin.7 lit.a din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu data intării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.265/04.07.2017 - privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează structura de specialitate cu activitatea sportivă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la Regulament Anexa 1.

Structura sportivă .................................... Nr. ......... din .............

CERERE DE FINANŢARE-CADRU

pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive

A.Date privind structura sportivă 1. Denumirea structurii sportive ...................................................... 2. Adresa .................................................................................... 3. Certificat de identitate sportivă nr. ............................................... 4. Cont nr. ........................, deschis la .......................................... 5. Cod fiscal ............................................................................... 6. Alte date de identificare: Telefon ............................................ E-mail .............................................. Fax .................................................. Web ................................................. 7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon) 7.1. Coordonator ............................................................................ 7.2. Responsabil financiar ................................................................. 7.3. Responsabil cu probleme tehnice ................................................. 7.4. Alţi membri, după caz ................................................................ B.Date privind proiectul/programul 1. Denumirea proiectului/programului ................................................ 2. Scopul ................................................................................... 3. Obiective specifice ................................................................... 4. Activităţi/Acţiuni din cadrul proiectului/programului .......................... 5. Perioada de derulare/acţiune/activitate ........................................ 6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate ........................................ 7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate ...................... 8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare.), conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

Proiectul/Programul, acţiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli^1 Valoarea totală

din care: Sumă solicitată din

fonduri publice venituri proprii ale structurii sportive

1

I Programul/Proiectul …………...., total ……………………………

1.1 Acţiunea/Activitatea ……………, total ………………....…………, din care: - ................................................... -...................................................................... (Se detaliază pe categorii de cheltuieli.) 1.2.Acţiunea/Activitatea……….........……, total ……………………….……, din care: ...........................................................

sumă solicitată din

fonduri publice venituri proprii ale structurii sportive

^1 Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte/programe sunt cele prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare. C.Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului 1. Resurse umane 1.1. Număr de personal salariat - total ................, din care antrenori (pentru cluburile sportive) .................................................. 1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) ............. 1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii .............................................. 1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti ....................................... 1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti ........................ 2. Resurse financiare 2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ............ lei, din care: – donaţii, sponsorizări ......................... lei; – venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei; – cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei; – alte venituri ......................... lei. 2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ........................ lei, din care: – donaţii, sponsorizări ......................... lei; – venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei; – cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei; – alte venituri ......................... lei. D.La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente: 1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare-anexa 1.1-a; 2. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare-anexa1.1-b; 3. declaraţie –anexa 1.1.-c; 4. Rezultate sportive obţinute/acţiuni sportive realizate în anul competiţional anterior -Anexa 1.1- d;

5.Tabel nominal cu sportivii selectionati in loturile olimpice/ loturile nationale-Anexa 1.1-e; 6.Tabel nominal cu sportivii juniori promovati catre structurile sportive de seniori- Anexa 1.1 - f ; 7. Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare propuşi pentru proiect- Anexa 1.1-g.

Data: Reprezentantul legal, Coordonatorul de proiect, Numele şi prenumele: Numele şi prenumele: Semnătura: Semnătura: Ştampila structurii sportive/ organizaţie

Anexa 1.1-a la Cererea de finanţare

Raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare

Date privind functionarea/organizarea structurii sportive/organizatiei...... Date conform Anexelor 1.1-d / 1.1-e/ 1.1-f; 1.1-g....... Alte date relevante.... Structura sportivă/ organizaţia............ Avizat DJST Timiş Reprezentant legal.................... Semnătura, .......................... Data

Anexa 1.1-b la Cererea de finanţare

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să

acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea

obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi

compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, …………….. în calitatea de ……………… al ……………………….….., ca

persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului,

mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este

acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce

generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Structura sportivă/ organizaţia............ Reprezentant legal.................... Semnătura, .......................... Data ..................

Anexa 1.1- c la Cererea de finanţare

DECLARAŢIE

Subsemnatul ................................................................., domiciliat în localitatea ..................., str...............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul postal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria...... nr..............,codul numeric personal ..................................., în calitate de reprezentant al structurii sportive/ organizatiei........…...................................................................., declar pe propria răspundere urmatoarele: cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:

a)este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; b)a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul ........... în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. ..........; c)nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; d)nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; e)informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; f)nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii; g)se obligă să participe cu o contribuţie financiară, după caz; h)nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i)nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent; j)nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la instituţia .........................., în sumă de .......................... lei.

Data ............................ Reprezentanţi legali:

................................................... (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

Anexa 1.1- d la Cererea de finanţare

Rezultate sportive obţinute/acţiuni sportive realizate în anul competiţional anterior___________ Structura sportivă/ organizaţia___________ Programul sportiv_________________ Obiective realizate/ secţie/grupă

Campionat Naţional

Cupa României

Campionat Balcanic/ Competitii euroregionale

Campionat European /Cupă Europeană/ alte competitii de nivel european

Campionat Mondial/ Cupă Mondială/ alte competitii de nivel mondial

Jocuri Olimpice

a.Sportul de performanţă

1.Rezultate sportive Seniori

tineret

juniori I/II/III….

cadeţi-copii

2. Programe/acţiuni de selecţie organizate: ramura sportivă / categoria de varsta

3. Competiţii/acţiuni sportive organizate în raza municipiului Timişoara: - dupa nivel de importanta: nivelul regional, naţional, transfrontalier- euroregional, internaţional; - complexitatea evenimentului: număr de acţiuni/ probe sportive, pe diferite secţiuni; - număr de participanţi; -structura participanţi pe categorii de vârstă : seniori/tineret/juniori/cadeţi-copii; -grup ţintă, beneficiari direcţi/indirecţi; -continuitatea proiectului; -vizibilitatea proiectului

b.Sportul pentru toţi, România în Mişcare

Acţiuni/evenimente sportive organizate în raza municipiului Timişoara: - după nivel de importanţă: nivelul regional, naţional, transfrontalier- euroregional, internaţional; - complexitatea evenimentului: număr de acţiuni/ probe sportive, pe diferite secţiuni; - număr de participanţi; -structura participanţi pe categorii de vârstă: (4-19 ani, 20-50 ani, peste 50 ani); -grup ţintă, beneficiari direcţi/indirecţi; -continuitatea proiectului; -vizibilitatea proiectului

Reprezentanti legali , Semnatura

Anexa 1.1-e la Cererea de finanţare

Tabel nominal cu sportivii selectionati in loturile olimpice/ loturile nationale seniori/tineret/juniori/cadeti-copii Structura sportiva/ organizatia___________ Programul sportiv: Promovarea Sportului de performanta Nr.crt. Lotul national/ olimpic Nume,prenume

sportiv Numar carnet legitimare

Observ./ ramura sport

a.Lot olimpic b.Lot national Seniori Tineret Juniori I/II/III…. Cadeti-copii Reprezentanti legali, Semnatura

Anexa 1.1 - f la Cererea de finantare

Tabel nominal cu sportivii juniori promovati catre structurile sportive de seniori (pentru Structuri sportive cu sectii de juniori) Structura sportiva/ organizatia___________ Programul sportiv: Promovarea Sportului de performanta Nr.crt. Nume,prenume

sportiv Numar carnet legitimare

Clubul de seniori la care a promovat

Ramura sportiva

Observ.

Reprezentanti legali, Semnatura

Anexa 1.1-g la Cererea de finanţare

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare propuşi pentru proiectul_______________________din cadrul programului ,,Promovarea sportului de performanţă ” (P1)/, programul "Sportul pentru toţi" ( P2)/, programul ,,Redescoperă oina”(P4) / programul ,, România în mişcare” (P5), Structura sportivă/ organizaţia_______________________

A.Scopul: .............................................................................................. B.Obiective: Obiectivul general: ..................................................................................... Obiective specifice: .................................................................................. ……………………………..................................................................... C.Indicatori C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):

a).............................................................................................. b).............................................................................................

……………………………..................................................................... C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

a)…............................................................................................ b).............................................................................................

……………………………...................................................................... C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

a)............................................................................................. b)..............................................................................................

……………………………....................................................................

Reprezentanţi legali, Semnatura

Anexa 1.2 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - estimat al structurii sportive/ organizatiei......…………………………………............... Proiectul ............................................ din Programul sportiv .................................................... Perioada şi locul desfăşurării ................................................................................... Nr. crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM I TRIM II

TRIM III

TRIM IV

OBSERVAŢII1

I. VENITURI – TOTAL, din care:

1+2

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)

a). contribuţie proprie b). donaţii c). sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabilă din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:

1-11

1. Închirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/ Consultanţă

3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri 10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping -Premii, indemnizatii Altele...

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL % 100 Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget Contribuţie

proprie Alte surse, donaţii, sponsorizări, etc

1. Închirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/ Consultanţă

3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri 10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-Premii, indemnizatii Altele...

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,in formare

-consultanta in domeniul sportului

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL % 100 Distributia in detaliu, in interiorul capitolelor/articolelor/ actiunilor/ activitatilor din Anexa 1.2, a sumelor alocate din bugetul local, cade in sarcina structurii sportive/organizatiei, potrivit hotararilor Adunarii Generale si deciziilor Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund de modul de utilizare a sumelor alocate, in conformitate cu scopul si obiectivele acesteia si prevederile legale in vigoare. Preşedintele/Directorul structurii sportive/ Responsabilul financiar al structurii organizatiei sportive/ organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

Anexa nr. 1.3

DECLARAŢIE pe propria răspundere disponibilitate financiară

Subsemnatul ............................................................., domiciliat în localitatea ..........................., str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, et...…., sc………., sectorul/judeţul ..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ...................................., în calitate de reprezentant legal al............................................., declar pe propria răspundere că deţinem disponibilitate financiară, alta decât din fondurile publice, necesară orgănizării şi desfăşurării proiectului sportiv. Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Data:__________

Preşedinte, Nume şi prenume

_________________

Ştampilă

Anexa nr.1.4.

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DESEMNARE RESPONSABIL PROIECT

Subsemnatul____________________, domiciliat în _________________, str.___________ .nr.___, sc.__, bl.___, et.__, ap.___, judeţul ______, posesor al actului de identitate C.I seria _____ nr._______ ,codul numeric personal_________________ , în calitate de reprezentant legal al C.S/ACS__________________________________, declar pe propria răspundere că persoana desemnată responsabil pentru derularea proiectului este / sunt dl/d-na_______________

Preşedinte, Nume şi prenume Semnătura, .......................... Ştampilă

Curiculum vitae Anexa nr.1.5.

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele [Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara Scrieţi numărul de telefon Scrieţi numărul de telefon mobil

Scrieţi adresa de email Scrieţi adresa paginii web personale

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

COMPETENΤE PERSONALE

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)

▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi calificarea obţinută Scrieţi nivelul EQF, dacă îl cunoaşteţi

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu: ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări

Competenţe organizaţionale/manageriale

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu: ▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe dobândite la locul de muncă

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu: ▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei

Comunicare Creare de conţinut

Securitate Rezolvarea de

probleme

Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

Exemple: ▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru

prezentări) ▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu: ▪ tâmplărie

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu: B

Anexa 1.6

Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate

a membrilor comisiei de analiza şi evaluare

Subsemnatul/Subsemnata…………….…………………………………………,domiciliat

în……………..localitatea,………………., str……………………, nr……..,bl………, ap………, et…...., sc……., ap…..., judeţul………………, codul poştal…………, posesor al actului de identitate ……., seria……., nr………….., cod numeric personal……………………….., detin, ca membru al Comisiei de analiza şi evaluare, calitatea de evaluator al proiectelor sportive,

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:

a) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii

finanţării; b) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, pâna la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoane

care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii finanţării;

c) nu am nici un interes de natura să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie a proiectelor sportive;

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţie şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialiatea asupra conţinutului proiectelor

sportive, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către solicitanţii finanţării a căror dezvăluire ar putea duce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de selectie.

Înteleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcare a

prevederilor legislaţiei civile şi penale. Data, Semnătura,

Atasament: Anexa_1_HCL.pdf

1

Anexa 1 la HCLMT nr............................. REGULAMENT PRIVIND FINANTŢAREA NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL A PROIECTELOR INIŢIATE DE CĂTRE STRUCTURI SPORTIVE, ASOCIAŢII ŞI ORGANIZAŢII DE DREPT PRIVAT, DIN CADRUL PROGRAMELOR SPORTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Cap.I. Dispoziţii Generale 1.1.Scop şi cadrul legislativ Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general,

condiţiilor, criteriilor şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru programe/ proiecte iniţiate de structuri sportive de drept privat, asociaţii pe ramura de sport judeţene, organizaţii sportive de drept

privat, asociaţii şi fundaţii, în contextul ultimelor reglementari legale aparute: Ordinul nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive- emis de Ministerul Tineretului şi Sportului; Legea nr. 90/16.04.2018 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000.

Art.2. Prezentul regulament înlocuieşte Regulamentul şi anexele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 265/04.07.2017.

Art.3. Procedura de acordare a finanţărilor din bugetul local, pentru programele sportive de utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportivă este reglementată de următoarele prevederi legale: - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 69/2000, a Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completările ulterioare; - Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/28.05.2017 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000. - Legea 90/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000; - Ordinul nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, emis de Ministerul Tineretului şi Sportului; - Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

— ET romania2019%.eu Președinția României la Consfiul Uniunii Europene

2

- Hotărârea de Guvern nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare. - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea concurenţei nr.21/1996; - Ordonanţa de Urgenţă nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996;

1.2. Semnificaţia unor termeni Art.4. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) autoritate finanţatoare - autoritate publică centrală sau locală care acordă o finanţare pentru proiecte/programe sportive, în condiţiile legii; in prezentul regulament este Municipiul Timişoara; b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte , de finanţare a programelor sportive, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local a Municipiului Timisoara; c) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică; d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare în cadrul unui proiect/program sportiv; e) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte instituţii şi organizaţii conform legislaţiei în vigoare; f) contract de activitate sportivă - contract încheiat, în condiţiile legii, între structura sportivă şi o persoană fizică independentă (PIF) care poate fi: sportiv, antrenor, kinetoterapeut, maseur, doctor sportiv, asistent medical sportiv, manager sportiv, director tehnic, statistician, operator video, organizator de competiţii, personal auxiliar, alte persoane care contribuie la realizarea acţiunilor sportive dintr-un program sportiv de utilitate publică; g) structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public sau privat, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv; h) finanţare nerambursabilă - alocare financiară din fonduri publice pentru materializarea proiectelor/programelor structurilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului nr.664/2018 şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică; i) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Municipiului Timisoara pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive, în condiţiile legii; j) solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie sau organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare pentru un proiect/program sportiv; k) proiect sportiv - plan sau intenţie de a întreprinde/ organiza un complex de activităţi cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecţia, iniţierea, pregătirea de sportivi într-o anumită

3

ramură sau disciplină sportivă, eveniment sportiv secvenţial din cadrul unui program/calendar al unei structuri sportive; l) program sportiv - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un sezon competiţional, cu caracter administrativ (de implementare, întreţinere şi modernizare) în cazul programului de dezvoltare a infrastructurii sportive. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor, în ordinea etapizată stabilită de legislaţia în vigoare, şi autoritatea finanţatoare. Programele sportive aprobate de către autoritatea deliberativă sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“; m) sezon competiţional - complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee de pregătire şi calificare, alte acţiuni specifice de pregătire, promovare şi închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere); n) activitate sportiva-complex de actiuni care au ca scop comun indeplinirea unor obiective cu caracter sportiv.Categoriile de actiuni care constituie activitatea sportiva sunt : actiunile de pregatire sportiva, competitiile sportive si alte actiuni sportive , denumite impreuna actiuni sportive; n1) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; n2) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; n3) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; o) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România; – competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional; – competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior; – competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;

4

– competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal; – competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări; p) organizaţii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat, asociaţii sportive şcolare şi universitare fără personalitate juridică care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive; r) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional; s) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramură de sport organizează competiţii;

t) întreprindere-(conform prevederilor legale privind ajutorul de stat şi jurisprudenţei europene) - orice entitate care desfăsoară o activitate economică indiferent de statutul său juridic, de acţionariat (public sau privat) sau de modul de finanţare;

u) bază sportivă - amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţii de educaţie fizică şi sport;

v)Certificat de identitate sportivă - act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă;

x) Sportiv de performanta- persoana care practica sistematic şi organizat sportul şi participa în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru autodepăşire sau record;

y) Sportivul profesionist- sportivul care pentru practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii:a) are licenţa de sportiv profesionist;b) încheie cu o structură sportivă un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă. z) Participanţii la actiuni sportive:sportivi;antrenori;medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători; arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar; alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale. 1.3. Programele sportive Art.5.(1) Municipiul Timişoara poate finanţa din bugetul local proiecte de sport/ acţiuni sportive care se încadreaza în cadrul Programelor sportive de utilitate publică în domeniul sportului, respectiv: programul "Promovarea sportului de performanţă" (P1), programul "Sportul pentru toţi" ( P2), programul ,, Redescoperă oina” ( P4) si programul ,, România în mişcare” (P5), definite de către Ministerul Tineretului şi Sportului în Ordinul nr.664/2018. (2) Scopul şi obiectivele programelor sportive de utilitate publică în domeniul sportului mentionate la alin(1) sunt definite in prezentul regulament, conform Anexei nr.1 din Ordinul nr.664/2018.

1. Scopul şi obiectivele generale 1.1 Scopul general 1. Proiectele şi programele sportive de utilitate publică care pot fi finanţate din fonduri publice au drept scop general: a)valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei; b)menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant;

5

c)dezvoltarea infrastructurii sportive prin construirea de noi baze sportive, modernizarea şi întreţinerea acestora, respectarea condiţiilor de acces şi securitate în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în vigoare; d)premierea şi recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea practicării sportului de performanţă. 1.2. Obiectivele generale Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică sunt următoarele: a)evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi ale României pe plan naţional şi internaţional; b)susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, naţional şi internaţional; c)susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor în paralel cu activitatea desfăşurată şi dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate; d)perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport; e)susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional; f)încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni, în special în rândul tinerilor până în 18 ani; g)atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive; h)crearea de condiţii optime de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor în baze sportive moderne, posibilitatea de organizare de evenimente sportive naţionale şi internaţionale care să aducă beneficii reale comunităţilor locale şi României.

2. Scopul si obiectivele specifice programelor sportive de utilitate publică A.-P1 Programul „Promovarea sportului de performanţă“ reprezintă un program naţional de promovare a practicării şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un sezon competiţional, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris(ă) în calendarul asociaţiei judeţene pe ramură de sport/asociaţiei municipiului Bucureşti pe ramură de sport sau în calendarul federaţiei române pe ramură de sport. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“. 1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei. 2. Obiective: a)evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi ale României pe plan internaţional; b)susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional; c)susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sportului şcolar şi a sportului universitar; d)perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

6

e)mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecţie pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroşi care să obţină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră pe plan internaţional; f)susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional; g)susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional, promovarea practicării şi participarea comunităţilor locale activ la dezvoltarea acestui fenomen; h)susţinerea sporturilor nautice (înotului, săriturilor în apă, pentatlonului, triatlonului etc.) ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării ţării noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestui fenomen; i)susţinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marţiale, ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării ţării noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestui fenomen; j)susţinerea ramurilor de sport de tradiţie, care au adus rezultate notabile ţării noastre, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestor sporturi. B. –P2 Programul „Sportul pentru toţi“ reprezintă un program naţional de promovare a practicării şi dezvoltării sportului pentru toţi. Programul sportiv este un complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv şi indicatori, pentru un eveniment sportiv secvenţial, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris(ă) în calendarul asociaţiei judeţene „Sportul pentru toţi“/Asociaţiei Municipiului Bucureşti „Sportul pentru Toţi“ sau al Federaţiei Române „Sportul pentru Toţi“. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“. 1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant. 2. Obiective: a)încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale; b)atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive; c)încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului; d)încurajarea practicării sporturilor de iarnă şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“: schi, patinaj, sanie/săniuş, sărituri cu schiurile etc.; e)încurajarea practicării nataţiei, sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor denumite „de agrement“. C. -P4 Programul „Redescoperă oina“ reprezintă un program naţional care constă într-un complex de activităţi necesare susţinerii practicării şi promovării jocului de oină, desfăşurat prin intermediul Federaţiei Române de Oină. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“.

7

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie pentru ramura de sport oină, de pregătire şi participare la competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, precum şi obţinerea victoriei 2. Obiective: a)promovarea jocului de oină ca sport naţional al României, susţinerea procesului de redresare a acestei ramuri sportive; b)evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a oinei la reprezentarea tradiţiilor şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi al României pe plan internaţional; c)susţinerea şi dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor şi juniorilor, dezvoltarea sistemelor competiţionale în mediul şcolar şi universitar; d)perfecţionarea în timp a sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru ramura de sport oină. D. -P5 Programul „România în mişcare“ încurajează practicarea sportului în structuri sportive, deoarece acesta este mediul care asigură siguranţa practicanţilor, precum şi furnizarea de servicii sportive care respectă standardele de calitate în vederea formării şi pregătirii în ramura sportivă dorită. Beneficiarii programului sunt cetăţeni din toate categoriile sociale, începând cu vârsta de 6 ani, în egală măsură femei şi bărbaţi/fete şi băieţi, din mediul urban şi rural, persoane cu oportunităţi reduse şi cu dizabilităţi. Programul „România în mişcare“ este format din trei subprograme, după cum urmează: – „Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive“, concurs de proiecte sportive la nivel judeţean; – „Calendar competiţional“, susţinerea şi dezvoltarea unui calendar competiţional şcolar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel judeţean; – „Sport pentru sănătate“, sistem competiţional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare la nivel naţional. 1.Scop: Scopul Programului naţional de utilitate publică „România în mişcare“ este de a îmbunătăţi accesul la sport organizat pentru cetăţenii români, indiferent de vârstă, gen sau de profilul socioeconomic. 2. Obiective: a)creşterea numărului de participanţi din rândul populaţiei generale la activităţi sportive desfăşurate în cadrul structurilor sportive din România; b)creşterea gradului de participare la activităţi sportive desfăşurate în cadrul structurilor sportive din România pentru persoanele din mediul rural, cu oportunităţi reduse din punct de vedere socioeconomic şi cu dizabilităţi; c)creşterea numărului de participanţi din rândul populaţiei şcolare din România la competiţiile sportive destinate sistemului şcolar; d)creşterea numărului de evenimente şi acţiuni cu caracter sportiv de nivel judeţean; e)stimularea activităţilor de voluntariat ca instrument de susţinere şi promovare a structurilor sportive de la nivel local; f)creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la beneficiile şi oportunităţile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive; g)întărirea capacităţii structurilor sportive de a selecţiona sportivi din rândul tuturor categoriilor de vârstă începând cu 6 ani; h)diversificarea surselor de finanţare a structurilor sportive din România.

8

1.4.Domeniu de aplicare

Art.6. Scopul Regulamentului de finanţare este asigurarea cadrului legal şi a condiţiilor- prin aportul Municipiului Timişoara- pentru dezvoltarea activităţii sportive la nivel local, prin susţinerea prioritara a ramurilor/disciplinelor sportive care au tradiţie şi palmares în municipiu şi rezultate sportive în plan naţional şi internaţional. Art.7. Pentru a putea beneficia de finanţări de la bugetul local alocate printr-un contract de finanţare nerambursabilă, solicitanţii care participă la procedura privind atribuirea acestuia, trebuie să fie persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial (denumite generic organizaţii), constituite conform legii, respectiv:

1.cluburi sportive de drept privat înfiinţate şi cu sediul social pe raza municipiului Timişoara, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, în structură mono sau polisportivă;

2.asociaţii judeţene pe ramuri de sport, pentru programe sportive desfăşurate în raza municipiului Timişoara, afiliate la federaţiile sportive corespondente;

3. federaţii sportive naţionale pentru programe sportive desfăşurate în raza municipiului Timişoara;

4. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru programe sportive desfăşurate în raza municipiului Timişoara; 5. Automobil Clubul Român pentru activitatea de automobilism sportiv şi karting sportiv; 6. alte organizaţii sportive naţionale,

7. asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, care au cuprinse în statutele proprii desfăşurarea de activităţi sportive, pentru proiecte sportive cuprinse în programul "Sportul pentru toţi şi „România în mişcare“. Art.8 (1) Contribuţiile financiare se acordă din bugetul local către beneficiari, în completarea

veniturilor proprii realizate ( cotizaţii, taxe, venituri din activităţi economice, alte venituri) şi a veniturilor obţinute din donaţii şi sponsorizări, alte surse atrase; (2) Alocarea sumelor în vederea finanţării activităţilor sportive se va face în limita bugetului aprobat; (3) Toate finanţările se acordă din bugetul local în baza aprobării prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.9. Contribuţiile financiare de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit; Art.10. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. Art. 11.(1)Solicitanţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi cerinţele prevăzute în Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 69/2000, a Eucaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în celelalte dispoziţii legale în materie; (2) Solicitanţii trebuie să nu poată fi încadraţi în categoria entităţilor pentru care finanţarea activităţii sportive implică ajutor de stat, conform OUG nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aprobată prin Legea nr.20/2015.

9

1.5. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă Art.12. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local sunt: a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiari; b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractelor de finanţare; c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanţare, astfel încât orice structură sportivă de drept public sau privat să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal; f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor financiare unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare; g) cofinanţarea, în sensul că atribuirea finanţării trebuie însoţită de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea, pentru evenimente sportive secvenţiale; i) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanţare, în cadrul sezoanelor competiţionale sportive desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care s-a acordat finanţarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanţare secvenţiale în fiecare an fiscal. Capitolul II. Condiţii şi criterii de acces la fonduri publice în vederea acordării finanţărilor nerambursabile 2.1. Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive Art.13. Proiectele de sport/acţiunile sportive pentru a fi finanţate de către Municipiul Timişoara trebuie să urmarească, după caz, următoarele criterii: 1) se înscriu, după caz, în cadrul unuia dintre Programele sportive de utilitate publică în domeniul sportului, respectiv: programul "Promovarea sportului de performanţă"(P1), programul "Sportul pentru toţi" ( P2), programul ,, Redescoperă oina” (P4) şi programul ,, România în mişcare” (P5), definite de către Ministerul Tineretului şi Sportului în Ordinul nr.664/2018; 2) sunt de interes public local şi se înscriu în obiectivele planului director local pentru sport, urmărind următoarele direcţii prioritare: a) finantarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate şi cu sediul social pe raza municipiului Timişoara, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, în structură mono sau polisportivă; b) finantarea programelor sportive organizate în raza municipiului Timişoara de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente; c). finanţarea programelor sportive organizate în raza municipiului Timişoara de către federaţii sportive naţionale;

10

d). finanţarea programelor sportive derulate în raza municipiului Timişoara de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; e). finanţarea programelor sportive derulate în raza municipiului Timişoara de către alte organizaţii sportive naţionale; f). finanţarea proiectelor sportive cuprinse în programul "Sportul pentru toţi" derulate de asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, care au cuprinse în statutele proprii desfăşurarea de activităţi sportive.

3) beneficiarul finanţării asigură o contribuţie financiară proprie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;

4) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin: - experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare; - căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţenii, comunitatea); - capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus, execuţia bugetului; - experienţa de colaborare, parteneriat cu alte structuri sportive, autorităţile publice, organizaţii în ţară şi din străinătate, după caz. Art.14. Proiectele depuse de structurile sportive/organizaţii trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii care se regăsesc în jurisprudenţa europeană ca excepţii privind asimilarea finanţării ca ajutor de stat:

1) dacă este vorba de finanţarea sportului de masă, a sportului amator, a cluburilor de juniori, cadeţi şi tineret, jurisprudenţa menţionează faptul ca aceasta ar ieşi de sub incidenţa regulilor specifice ajutorului de stat;

2) dacă din totalul activităţii desfăşurate de o structură sportivă, maxim 20% reprezintă activitate economică, restul fiind activitate neeconomică, atunci se poate considera ca per total, activitatea respectivei structuri este neeconomică şi finanţarea ei nu implică elemente de ajutor de stat.

2.2. Condiţii privind nivelul de reprezentare sportivă a beneficiarilor finanţării: Art.15 În cadrul programelor "Promovarea sportului de performanţă" şi ,, Redescoperă oina”, pot beneficia de finanţare din bugetul local, structurile sportive/ organizaţiile, care îndeplinesc următoarele condiţii privind nivelul de reprezentare sportivă:

a. Jocuri sportive - nivel seniori 1. secţiile cu echipe de jocuri sportive ale cluburilor sportive de drept privat de pe raza

municipiului Timişoara, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, non-profit, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, participante în ligi naționale/divizii naționale, Cupa României şi alte competiţii organizate de federațiile sportive /ligile naționale, respectiv în competiții internaționale, cupe europene.

Menţiuni: (1) În acord cu principiul concentrării resurselor în vederea maximizării

performanţelor, pentru o anumită ramură sportivă/disciplină sportivă de jocuri, se poate acorda finanţare pentru o singură echipă;

(2) La jocurile sportive la care clubul municipalităţii, Sport Club Municipal Timişoara (SCM) are echipe înscrise în ligile/diviziile organizate de federaţiile sportive naţionale, se pot finanţa doar aceste echipe (prin bugetul alocat SCM);

(3) La jocurile sportive la care clubul municipalităţii, Sport Club Municipal Timişoara nu are echipe înscrise în ligile/ diviziile organizate de federaţiile sportive naţionale, se poate finanţa echipa cu cel mai înalt nivel de reprezentare sportivă, cel mai sus

11

situată în ierarhia naţională, după performanţele sportive la finele ediţiei competiţionale ultim încheiate;

(4) În cazul neaplicabilităţii prevederilor alin. (2) şi (3) de mai sus, se poate finanţa programul/ proiectul sportiv cu cel mai bun punctaj în urma evaluării comisiei.

2. federaţiile sportive naţionale şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru finanţarea programelor sportive organizate în raza municipiului Timişoara, pentru echipele naţionale/ olimpice ale României angrenate în competiţii internaţionale; 3. asociaţiile judeţene pe jocuri sportive, afiliate la federaţiile sportive corespondente, pentru finanţarea programelor sportive organizate în raza municipiului Timişoara - competiţii naţionale şi internaţionale;

b. Jocuri sportive - nivel tineret, juniori şi copii

1. secţiile cu echipele de jocuri sportive ale cluburilor sportive de drept privat de pe raza municipiului Timişoara, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, non-profit, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, participante în campionate naţionale, în alte competiţii interne şi internaţionale organizate de federaţiile sportive naţionale/ asociaţiile judeţene pe ramură de sport, şi la alte acţiuni din calendarele competiţionale interne şi internaţionale. 2. federaţiile sportive naţionale şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru finanţarea programelor sportive organizate în raza municipiului Timişoara, pentru echipele naţionale; 3. asociaţiile judeţene pe jocuri sportive, afiliate la federaţiile sportive corespondente, pentru finanţarea programelor sportive organizate în raza municipiului Timişoara - competiţii de nivel local/regional, naţional şi nivel internaţional.

c. Ramuri sportive/Discipline sportive individuale-nivel seniori /tineret/juniori/ cadeţi-copii

1. secţiile pe ramuri de sport/ discipline sportive individuale ale cluburilor sportive de drept privat de pe raza municipiului Timişoara, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, non-profit, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, care participă la categoriile seniori, tineret, juniori, cadeţi şi copii, cu sportivi la probe individuale sau pe echipe la campionate naţionale, Cupa României şi alte competiţii oficiale organizate de federaţiile sportive naţionale, respectiv cu sportivi în loturile olimpice / naţionale ale României pentru Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene şi alte competiţii internaţionale oficiale; 2. federaţiile sportive naţionale şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru finanţarea programelor sportive organizate în raza Municipiului Timişoara, pentru loturile naţionale şi olimpice, pentru competiţii nationale şi internaţionale; 3. asociaţiile judeţene pe ramuri sportive/ discipline sportive individuale, afiliate la federaţiile sportive corespondente, pentru finanţarea programelor sportive organizate în raza Municipiului Timişoara, competiţii de nivel local/regional, naţional şi nivel internaţional. Art.16. În cadrul programelor "Sportul pentru toţi" şi ,,România în mişcare”, pot beneficia de finanţare din bugetul local structurile sportive/organizaţiile, care indeplinesc următoarele condiţii privind nivelul de reprezentare sportivă:

1. cluburile sportive de drept privat de pe raza Municipiului Timişoara, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, non-profit, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, Asociaţia Judeţeana „Sportul pentru toţi“, Federaţia Româna „Sportul pentru Toţi“, alte organizaţii sportive, pentru proiecte/acţiuni/evenimente sportive de nivel intern şi internaţional,

12

organizate în Timişoara, care se încadrează în scopul şi obiectivele programelor sportive menţionate; 2. Asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, care au cuprinse în statutele proprii desfăşurarea de activităţi sportive, pentru proiecte/acţiuni/evenimente sportive de nivel local/ regional/naţional şi nivel internaţional organizate în Timişoara, care prezintă importanţă pentru comunitatea locală şi care se încadrează în scopul şi obiectivele programelor sportive menţionate.

2.3.Criterii şi condiţii de eligibilitate pentru structurile/ organizaţiile sportive

Art.17. Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitanţi pentru accesarea finanţării din bugetul local în programele sportive de utilitate publică sunt următoarele: a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituţie/organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea, în condiţiile legii; b) să facă, dacă este cazul, dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Municipiul Timisoara căruia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; f) să nu se afle în litigiu cu Municipiul Timisoara căruia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. l) să fi respectat obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare, anterior cu Municipiul Timişoara şi să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens; m) să depună, după caz, raport de activitate pentru anul precedent; n) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecatoreşti definitive. Art.18. Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către asociaţii şi fundaţii pentru accesarea finanţării din bugetul local în programele sportive ” Sportul pentru toţi” şi ,,România în mişcare” sunt următoarele: a) să fie constituite conform legii, şi să aibe prevăzute în Statut/ actul constitutiv desfăşurarea de activităţi sportive şi/sau organizare de competiţii şi evenimente sportive; b) cele cuprinse la art. 17 , punctele c) până la n). Art.19. (1) Este exclus din procedura de selecţie pentru atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

13

a) Cererea de finanţare şi/sau documentele din dosarul de finanţare sunt depuse după termenul limită anunţat de Municipiul Timişoara;

b) Cererea de finanţare nu este semnată în original; c) Cererea de finanţare este completată cu activităţi/acţiuni nerelevante pentru obiectivele

programului/ proiectului sportiv; d) proiectul sportiv propus nu respectă condiţiile şi criteriile pentru finanţare menţionate la

pct.2.1, 2.2, 2.3; e) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a

contribuţiilor către asigurările sociale de stat, precum şi obligaţiile către bugetul local; f) se află în litigiu cu Municipiul Timişoara; g) furnizează informaţii false în documentele prezentate în dosarul de finanţare depus; h) nu prezintă dovada contribuţiei financiare proprii de minimum 10% din valoarea totală a

finanţării; i) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de

dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; j) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate

printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, anterior cu Municipiul Timişoara, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.

(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.

Capitolul III. Procedura de acordare a finanţării nerambursabile

3.1. Prevederi bugetare Art.20. Finanţarea activităţii sportive se realizează din bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’, 67.02.05.01- Sport), stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local. 3.2. Precizări generale privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă Art.21. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte în condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare prevăzute la pct.1.5. Art.22.(1) Autoritatea finanţatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor/programelor sportive, în funcţie de bugetul disponibil; (2) Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat; (3) Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant; (4) În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

14

Art.23. (1) Selecţia proiectelor sportive depuse de solicitanţi, care întrunesc condiţiile de eligibilitate, constă în ierarhizarea acestora pe baza punctajului acordat de comisia de evaluare şi selecţie, conform grilelor de punctaj elaborate în funcţie de programul sportiv de utilitate publică în care se încadrează; (2) Pentru domeniul ,,sport’’, un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări pe un program sportiv de utilitate publică, în decursul unui an. În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu solicitantul trebuie să precizeze în Cererea de finanţare a fiecarui proiect ordinea de prioritate ; (3) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă pe un program sportiv, nivelul finanţării cumulat pe proiecte nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.24. Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte/programe sportive, precum şi sumele alocate finanţării proiectelor/programelor eligibile vor fi supuse aprobării prin hotarare de consiliu local, în condiţiile legii.

3.3 .Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive

Art.25.(1).Finanţarea programelor/proiectelor/acţiunilor sportive se aprobă pe an fiscal/bugetar, pentru activităţile/acţiunile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la finele anului bugetar în curs pentru care se acordă finanţarea; (2) În cazul aplicării principiului de sezonalitate, în sensul derulării procedurii de finanţare, în cadrul sezoanelor competiţionale sportive desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care s-a acordat finanţarea, se vor încheia contracte de finanţare secvenţiale în fiecare an fiscal.

3.4. Cofinanţare Art.26.(1)Municipiul Timişoara acordă finanţări pentru programe, proiecte şi acţiuni sportive în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie; (2) Beneficiarul finanţării trebuie să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului/proiectului.Contribuţia beneficiarului se poate constitui din contribuţie proprie, donaţii, sponsorizări şi alte surse. 3.5. Etapele procedurii de selecţie de proiecte Art.27. Sesiunea de selecţie a proiectelor depuse de solicitanţi se va desfăşura conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu următoarele etape;

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile: (1) Autoritatea finanţatoare - Municipiul Timişoara stabileşte un program anual propriu pentru acordarea de finanţări pentru activitatea sportivă. (2) Programul anual de finanţări nerambursabile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara. (3) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor. (4) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.

15

b) publicarea anunţului de participare: (1)Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, pe site-ul Municipiului Timişoara, respectiv în cel puţin două cotidiene locale (2) Anunţul de participare va cuprinde termenul limită de depunere, documentaţia necesară ( publicat pe site-ul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12-la informaţii);

c) depunerea proiectelor; d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

e) evaluarea propunerilor de proiecte; f) comunicarea rezultatelor; g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; h)publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă. 3.6. Depunerea proiectelor Art.28. (1)Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un exemplar tipărit şi pe suport CD în format editabil, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D. Loga nr. 1- Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, pentru structura de specialitate cu activitatea sportivă din Primărie. (2) Depunerea documentaţiei proiectului de către solicitant se va efectua cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) Documentaţia de solicitare a finanţării cu propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnat, pe propria răspundere, de către reprezentanţii legali ai solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta; b) Cererea de finanţare tip se completează integral şi trebuie semnata de reprezentantul legal şi de reprezentantul financiar al solicitantului; c) Omiterea completării unor câmpuri din formularul Cererii de finanţare sau modificarea structurii acesteia pot duce la respingerea dosarului de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă; d) În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de sport pentru acordarea contribuţiilor financiare, documentaţia de solicitare a finanţării, prevăzuta la art.29. din Regulament, se va depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare; e) Documentele transmise prin alte mijloace (e-mail, fax) decât cele indicate pentru depunere, sau transmise la alta adresa, respectiv depuse peste termenul limita indicat în anunţul de participare nu vor fi luate în considerare şi vor fi declarate neeligibile. Orice documentaţie de solicitare a finanţării depusă şi înregistrată după data limită de depunere, chiar dacă are data poştei anterioară datei limita, va fi declarată neeligibilă. Art.29. Sunt eligibile structurile sportive şi organizaţiile care: a) respectă criteriile şi condiţiile prevăzute la art.17 şi art.18; b) au depus dosarul cu documentaţia de solicitare a finanţării, cu următoarele documente: 1)cerere de finanţare tip - Anexa 1.1 din Regulament cu anexele aferente; se depune un exemplar tipărit şi pe suport CD: - Raport de activitate pe anul precedent-Anexa 1.1- a la Cererea de finanţare, cuprinând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare, avizat de Direcţia pentru Sport şi Tineret Timiş; -Declaraţia de imparţialitate conform Legii 350/2005-Anexa 1.1-.b la Cererea de finanţare;

16

-Declaraţia conform Ordinului 664/2018 - Anexa 1.1-.c la Cererea de finanţare; -Rezultate sportive obţinute/acţiuni sportive în anul competiţional anterior-Anexa 1.1-d la Cererea de finanţare ; -Tabel nominal cu sportivii selecţionaţi în loturile olimpice, loturile naţionale de seniori/tineret/juniori/cadeţi- Anexa1.1-e la cererea de finanţare; ( pentru structuri sportive cu activitate de performanţă); -Tabel nominal cu sportivii juniori promovaţi către structurile sportive de seniori(pentru structuri sportive cu secţii de juniori)- Anexa 1.1-f la Cererea de finanţare; -Scopul/obiectivele/indicatorii propuşi pentru proiect - Anexa 1.1-g la Cererea de finanţare; 2)bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului sportiv - Anexa 1.2; 3)declaraţie pe proprie răspundere disponibilitate financiară - Anexa 1.3- referitor la dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos: - contracte de sponsorizare/ donaţii; - extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect; 4)declaraţia preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizaţiei, privind reprezentanţii legali ai structurii sportive/organizaţiei, cu atribuţii în derularea proiectului de sport; după caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizaţiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia-Anexa 1.4; 5) curriculum vitae al coordonatorului de proiect - Anexa 1.5; documentul trebuie să releve experienţa în domeniul derulării de proiecte sportive, calificări relevante în domeniu, precum şi experienţa în domeniul sportiv, după caz; 6) copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; 7) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă; copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv; 8) copie după certificatul de identitate sportivă şi avizul de constituire( pentru structuri sportive); 9) copie după dovada de sediu în Timişoara; excepţie fac structuri sportive, organizaţii din alte localităţi (cluburi, federaţii naţionale,organizaţii), care organizează în Timişoara evenimente / competiţii de interes public pentru municipiul Timişoara şi România. 10) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz(pentru structuri sportive); 11) adeverinţă de la federaţia sportivă naţională care să ateste că activităţile/acţiunile din proiectul sportiv depus de solicitant se încadrează în sportul amator pentru seniori şi/sau la nivel de tineret/ juniori/ cadeţi (conform excepţiilor din jurisprudenţa europeană privind ajutorul de stat), respectiv cu privire la sportivii clubului, dacă sunt sportivi profesionişti sau/şi sportivi amatori, în înţelesul art.14 din Legea nr.69/2000, (pentru programul ”Promovarea Sportului de performanţă”); 12) copie după situaţia financiară anuală(bilanţ) la data de 31 decembrie a anului precedent, cu dovada înregistrarii la administraţia finanţelor publice; 13) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara care să ateste situaţia privind plata impozitelor şi taxelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original; 14) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara care să ateste situaţia privind plata impozitelor şi taxelor la bugetul local, valabil la data prezentării acestuia, în original; 15) copie după certificatul de înregistrare fiscală;

17

16) certificat de grefă sau alt document eliberat de Judecătoria Timişoara sau altă autoritate competentă, care să ateste faptul că beneficiarii nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 17) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorităţi locale/centrale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; 18) alte documente considerate relevante de către aplicant în susţinerea proiectului.

Art.30. Toate documentele prezentate în copie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilate cu menţiunea”conform cu originalul”; Art.31. Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului se întocmeşte având în vedere următoarele cerinţe: a) bugetul este corect, clar, realist privind categoriile de cheltuieli necesare şi rezonabile pentru desfăşurarea corespunzătoare a proiectului, în raport cu activităţile propuse şi obiectivele stabilite; b) bugetul este întocmit în lei şi cuprinde toate activităţile/acţiunile din proiect, acoperite cu categorii de cheltuieli care corespund cu prevederile din Anexa de cheltuieli eligibile aprobată de Municipiul Timişoara; c) cheltuielile sunt identificabile şi verificabile; d) bugetul cuprinde venituri totale defalcate pe resurse: I. contribuţia beneficiarului finanţării compusă din: -contribuţia proprie a solicitantului; -donaţii; -sponsorizări; -alte surse (ex. Finanţare nerambursabilă de la alte autorităţi finanţatoare). II. Finanţare nerambursabilă solicitată din bugetul local e) bugetul cuprinde toate categoriile de venituri şi cheltuieli incluse în totaluri; f) cheltuielile sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului.

3.7. Evaluarea şi selecţia proiectelor

Art.32 Precizările generale privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă sunt cuprinse la pct.3.2;

3.7.1. Organizarea şi funcţionarea comisiei de analiză, evaluare şi selecţie a

proiectelor Art.33. (1) Analiza proiectelor de sport este efectuată de către o comisie de analiză, evaluare şi selecţie, constituită la nivelul Municipiului Timişoara, prin hotărâre de consiliu local;

(2) Comisia are în componenţă 5 membri, fiind legal întrunită în prezenţa a minim trei membri;

(3) Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretariatul comisiei a activităţilor care sunt de competenţa comisiei;

(4) la sedinţele comisiei pot participa din aparatul de specialitate al Municipiului sau din exterior, în calitate de consultanţi - specialişti:

- un consilier juridic desemnat din cadrul Serviciului Juridic; - un economist desemnat din cadrul Direcţiei Economice;

18

- unul sau mai mulţi specialişti cu o experienţa de minim 3 ani de practică în domeniul sportiv, din Timişoara.

(5) Secretariatul tehnic al comisiei de analiză şi evaluare este asigurat de reprezentanţi desemnaţi din cadrul structurii de specialitate cu activitatea sportivă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Secretariatul va prelua de la compartimentul de specialitate documentaţiile de solicitare a finanţărilor depuse de solicitanţi şi înregistrate;

(6) Fiecare membru al comisiei de analiză şi evaluare va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în Anexa 1-6 din Regulament;

(7) Secretariatul verifică dosarul cu documentaţia de solicitare a finanţării pentru fiecare proiect privind întrunirea criteriilor şi condiţiilor de eligibilitate, întocmeşte şi înaintează comisiei un Raport de prezentare a programelor/ proiectelor sportive;

(8) Comisia efectuează analiza şi evaluarea programelor/ proiectelor sportive, în modul următor:

1. verifică dacă solicitanţii finanţării îndeplinesc condiţiile de participare, criteriile şi condiţii de eligibilitate, conform Cap.II-pct. 2.3;

2. verifică dacă au fost depuse toate documentele din dosarul de solicitare a finanţării, conform art.29-pct.b), respectiv analizează conţinutul documentelor;

3. aprobă lista cu proiectele eligibile, în vederea evaluării acestora şi acordarea punctajelor pe criterii, conform grilelor de evaluare;

4.efectuează evaluarea şi notarea programelor/proiectelor eligibile, în baza punctajelor criteriilor de evaluare din grile;

5. stabileste cuantumul si categoriile de cheltuieli pentru care se va acorda contributia financiara nerambursabila pe fiecare proiect, stabilind valoarea financiara propusa pentru contractul de finantare;

6. stabileşte ierarhia proiectelor sportive pe baza punctajelor obţinute; 7. Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor, selecţia finală a

proiectelor analizate şi evaluate; 8. În urma evaluării, Comisia de analiză şi evaluare întocmeste, prin secretariat,

Raportul cu rezultatele selecţiei de proiecte, cu propunerile de contribuţii financiare, care va fi semnat de către membrii comisiei.

9.Activitatea comisiei cu toate etapele de analiză, evaluare şi selecţie se va încadra în termenul stabilit prin anunţul de participare. Prelungirea termenului va fi motivat de către comisie.

3.7.2. Criterii de evaluare a proiectelor de sport

Art.34.(1)Toate cererile de finanţare pentru proiecte validate ca eligibile sunt supuse evaluării. (2).Criteriile specifice de evaluare se aplică după următoarele grile:

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă"şi ”Redescoperă Oina” 1. Cluburi sportive de drept privat

Nr. crt. Criteriul de evaluare Punctaj

maxim puncte

1. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale şi specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

10

19

2. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile/acţiunile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

10

3. Experienţă anterioară în derularea proiectelor. Capacitatea de administrare a proiectului

5

4. Competenţa solicitantului în domeniul sportiv. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul structurii sportive/organizaţiei: 1.pondere secţii cu cadre tehnice specializate-pana la 50% 2.pondere secţii cu cadre tehnice specializate-peste 50%

2 5

5. Categoriile de vârstă ale sportivilor în care se încadrează proiectul: seniori tineret/ juniori/ cadeţi- copii

5 10

6. Natura ramurii sportive/disciplinei sportive reprezentate în proiect: 1.olimpică (conform ultimei ediţii a Jocurilor Olimpice) 2. neolimpică *Nota: (1) la cluburi polisportive (cu mai multe secţii) se va adiţiona pct 1+2, respectiv pentru fiecare nivel se face media aritmetica

7 3

7. Anvergura proiectului. Complexitatea calendarului sportiv, nivelul competiţional la care participă secţia/secţiile clubului:

7-a a) jocuri sportive-seniori: 1. prima divizie/liga a Campionatului Naţional 2. divizie/liga inferioară a Campionatului Naţional 3. Cupa României 4. Cupe europene

15 5 10 20

7-b b) jocuri sportive tineret / juniori-copii: 1. Campionatul Naţional/ Campionatul Naţional- Liga Elitelor 2. Cupa României

3. Competiţii internaţionale

10/7 7/5 10

7-c c) discipline sportive individuale-seniori: probe individuale sau pe echipe:

1.Campionatul Naţional 2.Cupa României 3. Cupe europene/ campionate internaţionale

15 10 20

7-d d) discipline sportive individuale:tineret- juniori/cadeţi-copii: probe individuale sau pe echipe

1.Campionatul Naţional 2.Cupa României 3. Campionate internaţionale

10/7 6/4 10

8. Anvergura evenimentelor/competiţiilor sportive organizate în raza municipiului Timişoara, după nivel de importanţă: -nivelul regional, naţional, transfrontalier-euroregional, internaţional Nota: punctează doar pentru proiecte individuale de scurtă durată

5/10/15/ 25

20

9. Contribuţia în medalii adusă de clubul sportiv în campionatele naţionale/Cupa României Seniori Tineret - juniori/cadeţi-copii

25/15 15/10

10. Contribuţia în medalii adusă de clubul sportiv în competiţiile internaţionale(Jocuri Olimpice, campionate mondiale şi europene, cupe europene, alte competiţii oficiale) Seniori Tineret-juniori/cadeţi –copii

35 20/15

11. Sportivi selecţionaţi în echipele/ loturile naţionale şi olimpice pentru participarea la Jocuri Olimpice, campionate mondiale şi europene Seniori Tineret-juniori/cadeţi-copii

25 15/10

12. Sportivi juniori promovaţi şi asimilaţi in echipele/ secţiile de seniori Nota: punctează doar pentru structuri de juniori

15

13. Parteneriate încheiate cu cluburi locale şi din judeţ corespondente, pentru promovarea / asimilarea sportivilor juniori Nota: punctează doar pentru structuri de seniori

15

14. Continuitatea proiectului. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ?

10

15. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală? Gradul de atragere a spectatorilor la acţiunile sportive

15

16. Vizibilitatea proiectului, impactul mediatic(transmisii TV/ internet, presa, alte canale) şi capacitatea de a consolida imaginea Municipiului Timişoara -nivel naţional -nivel european/nivel internaţional

10 15

17. Atragerea de parteneri şi surse de finanţare pentru contributie proprie in cuantum de peste 15% din valoarea finantarii solicitate

10

Nota: (1) Punctajul total al proiectului se obţine însumând punctajele pe criteriile aplicabile, după caz; (2) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, un proiect trebuie să întrunească un punctaj total, în cuantum minim de 65 % din punctajul total maxim care poate fi acordat prin criteriile aplicate.

I. Programele "Promovarea sportului de performanţă"şi ”Redescoperă Oina” 2. Asociaţiile judeţene pe ramură de sport/Federaţii sportive naţionale/

Organizaţii de sport Nr. crt.

Criteriul de apreciere Punctaj maxim puncte

1. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale şi specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

10

21

2. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile/acţiunile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

10

3. Experienţă anterioară în derularea proiectelor. Capacitatea de administrare a proiectului

5

4. Competenţa solicitantului în domeniul sportiv. Existenţa cadrelor tehnice specializate în cadrul structurii sportive/organizaţiei

5

5. Categoriile de vârstă ale sportivilor în care se încadrează proiectul: seniori tineret/ juniori/ cadeţi- copii

5 10

6. Natura ramurii sportive/disciplinei sportive reprezentate în proiect: 1.olimpică 2. neolimpică

7 3

7. Anvergura şi importanţa evenimentului/competiţiei/acţiunii sportive organizate în raza municipiului Timişoara, după nivel de importanţa: -nivelul regional, naţional, transfrontalier- euroregional, internaţional

5/10/15/ 25

8. Continuitatea proiectului

8

9. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a populaţiei/ număr participanţi la evenimentul/competiţia/acţiunea sportivă organizată

15

10. Vizibilitatea proiectului , impactul mediatic (transmisii TV/ internet, presa, alte canale) şi capacitatea de a consolida imaginea Municipiului Timişoara -nivel naţional -nivel european/nivel internaţional

10 15

11. Atragerea de parteneri şi surse de finanţare pentru contributie proprie in cuantum de peste 15% din valoarea finantarii solicitate

10

Notă: (1) Punctajul total al proiectului se obţine însumând punctajele criteriilor. (2) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, un proiect trebuie să întrunească un punctaj total, în cuantum minim de 65 % din punctajul total maxim care poate fi acordat.

II. Programele "Sportul pentru toţi" şi ”România în mişcare” Structuri sportive/ asociaţii şi fundaţii

Nr. crt.

Criteriul de apreciere Punctaj maxim puncte

1. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale şi specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

10

2. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile/acţiunile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

10

22

3. Experienţă anterioară în derularea proiectelor. Capacitatea de administrare a proiectului

5

4. Competenţa solicitantului în domeniul sportiv. Resurse umane necesare în derularea proiectului

5

5. Anvergura şi importanţa evenimentului/competiţiei/acţiunii sportive organizate în raza municipiului Timişoara, după nivel de importanţă: -nivelul regional, naţional, transfrontalier- euroregional, internaţional

5/10/15/ 25

6. Complexitatea evenimentului: număr de acţiuni/ probe sportive, pe diferite secţiuni

10

7. Continuitatea proiectului

10

8. Gradul de atragere a populaţiei/ număr participanţi la evenimentul/competiţia/ acţiunea sportivă organizată/număr de beneficiari

15

1. Număr estimat de participanţi 10 2. Număr estimat de beneficiari indirecţi 5 9. Structura participanţilor pe categorii de vârstă

30

1. Copii şi tineri de vârstă preşcolară şi şcolară între 4-19 ani 10 2. Adulţi cu vârsta între 20- 50 ani 10 3. Adulţi cu vârsta peste 50 ani 10 10. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în

comunitatea locală?

20

1.Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor direcţi şi indirecţi 10 2.Impactul şi rezultatele scontate sunt pozitive şi relevante pentru mediul

sportiv local 10

11. Vizibilitatea proiectului 25

1. Impactul mediatic (transmisii TV/ internet, presă, alte canale) şi capacitatea de a consolida imaginea Municipiului Timişoara -nivel naţional -nivel european/ nivel internaţional

10 15

2.Gradul de exploatare a potenţialului cultural şi turistic al Municipiului Timişoara

10

12. Atragerea de parteneri şi surse de finanţare pentru contribuţie proprie în cuantum de peste 15% din valoarea finanţării solicitate

10

Notă: (1) Punctajul total al proiectului se obţine însumând punctajele criteriilor. (2) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, un proiect trebuie să întrunească un punctaj total în cuantum minim de 65 % din punctajul total maxim care poate fi acordat.

23

Art.35.(1) În cazul în care nu toate propunerile care vor întruni punctajul minim de 65% din punctajul total maxim acordat prin criteriile aplicabile, nu vor putea primi finanţare datorită limitei bugetului alocat, departajarea proiectelor se va face în ordinea punctajului obţinut; (2) În caz de egalitate de punctaj departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut la criteriile 7 şi 8 pentru Programele "Promovarea sportului de performanţă" şi ”Redescoperă Oina” şi punctajul obţinut la criteriile 5 şi 8 pentru Programele "Sportul pentru toţi" şi ”România în mişcare”; (3) Alocarea contribuţiilor financiare se va face în limita bugetului disponibil pentru selecţia de proiecte; (4) Contribuţia financiară aprobată poate fi în sumă egală sau mai mică decât valoarea finanţării solicitate şi fundamentate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului.

3.8. Comunicarea rezultatelor selecţiei de proiecte Art.36.Comunicarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data

finalizării desfăşurării sesiunii de finanţare, prin Raportul cu rezultatele selecţiei de proiecte, afişat la avizierul structurii de specialitate din Primărie şi publicat pe site-ul Primăriei.

3.9. Contestaţii

Art. 37. (1) Rezultatele sesiunii de finanţare pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării si publicării rezultatului selecţiei;

(2) Contestaţiile se depun în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D. Loga nr. 1, pentru structura de specialitate cu activitatea sportivă din Primărie;

(3) Contestaţia formulată în scris se semnează de reprezentantul legal al contestatarului şi va conţine următoarele:

- datele de identificare; - numărul de înregistrare a dosarului de finanţare şi titlul proiectului; - obiectul contestaţiei; - motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază. (4) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către comisia de contestaţii, constituită din

alţi membri decât cei care au făcut parte din comisia de analiză, evaluare şi selecţie, numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara;

(5) Rezultatul cu soluţia data de comisia de contestaţii este definitivă, putând fi atacată în instanţa competentă;

(6) Răspunsul la contestaţii se transmite contestatarilor în scris prin email şi ulterior prin poştă, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei;

(7) Comisia de contestaţii înaintează rezultatul cu soluţia dată la contestaţie structurii de specialitate, care o înaintează comisiei de analiză, evaluare şi selecţie;

(8) Comisia de analiză, evaluare şi selecţie se va întruni pentru a lua în considerare soluţionarea contestaţiilor şi pentru a modifica, dacă este cazul, Raportul cu rezultatele selecţiei de proiecte care va deveni Raport final;

(9) Raportul final cu rezultatele selecţiei de proiecte va fi afişat la avizierul structurii de specialitate din Primărie şi publicat pe site-ul Primăriei.

24

3.10.Aprobarea de către consiliul local a contribuţiilor financiare nerambursabile pe proiecte Art.38. Structura de specialitate din cadrul Primăriei întocmeste documentaţia pentru proiectul de hotărâre de consiliu privind aprobarea proiectelor de sport şi alocarea sumelor din bugetul local, în baza Raportului final cu proiectele câştigătoare .

3.11. Comunicări.

Art.39. În termen de 15 zile de la data hotărârii de consiliu local, structura de specialitate din cadrul Primăriei comunică în scris beneficiarilor finanţărilor, actul administrativ. Art.40. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de încheiere a contractelor sau derularea contractelor de finanţare nerambursabilă se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris; (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii şi al primirii; (3) Documentele depuse la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C.D. Loga nr. 1, vor fi în atenţia structurii de specialitate cu activitatea sportivă; (4) Documentele transmise prin scrisoare prin poştă, telefax, poşta electronică (se aplică prevederile legale referitoare la semnătura electronică), vor fi cu confirmare de primire. Art.41. Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii de consiliu local care a aprobat rezultatele selecţiei, o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta de finanţare din partea Municipiului Timişoara nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului, cu încadrarea în suma disponibilizată.

3.12. Informare publică Art.42. Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractelor. Art.43. (1) La finalul exerciţiului bugetar, autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.

(2) Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul propriu al autorităţii finanţatoare. Art.44. (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, anunţurile şi raportul prevăzute la art.27, art.42 şi art.43, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora. (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, autoritatea finanţatoare accelerează aplicarea procedurii de selecţie publică de proiecte Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publica anunţul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia. Art.45. (1) Procedurile de alocare a sumelor de la bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive prin contracte de finanţare semnate de către Municipiul Timişoara cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările activităţii sportive, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

25

Capitolul IV. Procedura privind încheierea şi derularea contractului de finanţare nerambursabilă 4.1. Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă

Art.46. Finanţarea se acordă în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi structura sportivă, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanţare şi admise, respectiv după aprobarea proiectelor finanţate prin hotărâre de consiliu local. Art.47. Contractul de finanţare nerambursabilă se încheie între Municipiul Timişoara şi solicitantul selecţionat, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului local privind alocările de sume pentru finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive, sub sancţiunea revocării poziţiei din anexa la hotărârea de alocare.

4.2. Procedura privind derularea contractului de finanţare nerambursabilă

Art.48. (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finanţare nerambursabilă, numai în masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. (2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Anexa nr.3 la Regulament. Art.49. (1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă că plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului;

(2) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative;

(3) În fiecare tranşa cu documente justificative beneficiarul va depune şi contribuţia financiară proprie de minim 10 % din valoarea tranşei. Art.50. (1) Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată; (2) Ultima tranşă din contribuţia financiară va fi achitata în baza documentelor justificative şi a raportului final al proiectului.

4.3. Procedura de raportare şi control Art.51. (1)Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligaţia să prezinte structurii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara următoarele raportări: - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/ anuale şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Municipiului Timişoara.

(2)Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Precizarile înaintate de compartimentul de specialitate din Primărie către contractantul finanţării. Art.52. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice. Art.53. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 15 decembrie ale anului financiar, documente justificative având datele de emitere în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor.

26

Art.54. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului, cât şi ulterior validării raportului final. Art.55. Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Biroului Audit din cadrul Primăriei şi a Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice. Art.56. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare.

4.4. Sancţiuni Art.57. Contractele de finanţare nerambursabilă pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esenţiale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esenţiale. Art.58. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esenţiale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze Municipiului Timişoara sumele primite cu titlu de contribuţie, cu excepţia sumelor care au fost deja utilizate pentru activităţile sportive desfăşurate şi justificate. Art.59. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

4.5. Dispoziţii finale Art.60. Prezentul regulament se completeaza şi actualizează cu prevederile legale în vigoare. Art.61. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea sportivă acordata din bugetul local, pentru categoriile de beneficiari menţionati la art.7, începand cu data intrării in vigoare a hotărârii de consiliu local prin care s-a aprobat.

Cap.V. Anexe la regulament Art. 62. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa 1 –dosar cu documentele care susţin solicitarea de finanţare (conform art. 29):

a. Anexa 1.1-Cerere de finanţare; b. Anexa 1.2- Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/ proiectului

sportiv c. Anexa 1.3- Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite

de terţi; d. Anexa 1.4- Declarația președintelui/directorului/reprezentantului legal

al structurii sportive/organizației, privind reprezentanții legali ai structurii sportive/organizaţiei, cu atribuţii în derularea proiectului de sport; după caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizației a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;

e. Anexa 1.5 - CV-ul coordonatorului de proiect;

27

f. Anexa 1.6 – declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate pentru Comisia de selecţie şi evaluare a proiectelor sportive

g. Alte documente: conform art.29, punctele 6-18 Anexa 2-Contractul cadru de finanţare nerambursabilă cu anexe aferente Anexa 3-Categoriile de cheltuieli

Municipiul Timişoara, Biroul Sport-Cultură

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la Regulament

CONTRACT-CADRU privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului^1

................................. în anul ............ ^1 Se va menţiona proiectul/programul în cadrul căruia se regăsesc acţiunile/activităţile

finanţate.

Capitolul I Părţile

Instituţia finanţatoare Municipiul Timisoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara cu sediul în Timisoara str. Bv. CD. Loga nr. 1 judeţul Timis , codul fiscal 14756536, cont ............................, deschis la ..........................., reprezentată prin .............................................., în calitate de ....................... şi ............................., în calitate de .........................., denumită în continuare instituţia finanţatoare, şi Structura sportivă ................, cu sediul în localitatea ............................, str. .............. nr. ......., judeţul/sectorul .................., telefon ..............., cont ...................., deschis la ..................., certificat de identitate sportivă nr. .............., reprezentată prin ...................., în calitate de ..............., şi ..........................., în calitate de ................, denumită în continuare structură sportivă, în baza dispoziţiilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, a Hotararii Consiliului Local nr…………………..au convenit încheierea prezentului contract.

Capitolul II Obiectul şi valoarea contractului

Articolul 1 Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului/programului, respectiv

a acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului sportiv ...................................., prevăzute în anexa nr. 2.1.

Articolul 2 (1)Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de .................................... lei,

pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.

(2) Suma prevazuta la art.2 alin. 1 acordata ca finantare nerambursabila nu poate fi utilizata de catre beneficiar pentru activitatii generatoare de profit.

Capitolul III Durata contractului

Articolul 3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până

la data de ....................

Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile părţilor

Articolul 4 Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 alin.1 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 2.1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2.2 si anexa2.4, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 2.3; c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi; d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; e) să contribuie cu minim 10% din valoarea totala de finantare a programului; f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente: – raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract, la depunerea transelor; – raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli,  în copie, cu menţiunea’’conform cu originalul’’, inclusiv dovada plăţilor efectuate de beneficiar, în copie, atat pentru suma alocata de Municipiul Timisoara cat si pentru contributia beneficiarului , cel putin 10% din valoarea totala a finantarii, pentru fiecare transa depusa. - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/ anuale şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Municipiului Timișoara. -raportările vor fi întocmite în conformitate cu Precizarile inaintate de compartimentul de specialitate din Primarie catre contractantul finantarii. La solicitarea Primăriei beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original. g)să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; h)să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; i)să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract. j) să notifice Finantatorul in scris, in cel mai scurt timp posibil, asupra oricaror modificari pe care intentioneaza sa le aduca activitatilor /actiunilor cuprinse initial in Anexa 2.1 la contractul

de finantare, pentru aprobarea acestora de catre finantator, in caz contrar finantarea alocata poate sa fie retrasa. k) să reflecte corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile economico – financiare ale proiectului si sa le prezinte Finantatorului ori de cate ori ii sunt solicitate. Dupa finalizarea proiectului sau ori de cate ori i se solicita trebuie sa depuna Municipiului Timisoara balanta de verificare analitica care sa reflecte distinct sumele incasate si cheltuite aferente proiectului. Nedepunerea balantei de verificare dupa finalizarea proiectului atrage dupa sine pierderea finantarilor viitoare, l) să realizeze si sa depuna Dosarul de imagine si vizibilitate pentru actiunile din cadrul proiectului, la fiecare transa de documente justificative, care va contine: dosar de monitorizare a presei , fotografii relevante, afise , cataloage, caiet program, CD-uri , carti, albume, sau orice alte tiparituri ale proiectului, precum si dupa caz inregistrari video ale actiunilor si orice alte materiale ce releva efectul pe care l-a avut proiectul; m) sa permita Curtii de Conturi sa exercite controlul financiar asupra derularii proiectului sportiv finantat din fonduri publice; n) să respecte condiţiile şi criteriile de finanţare stabilite de finanţator;

Articolul 5 Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale; b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel: – în avans, maxim 30%, din valoarea contractului/acţiunii/ activităţii, după caz; – plata transelor, în termen de 30 zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont la data solicitării; c) finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. d) va solicita rapoarte financiare insoţite de documente justificative, pentru cheltuielile efectuate din suma alocată, pentru fiecare transa depusa si decontul de imagine al proiectului sportiv; e)  activitatea financiară a structurii sportive/organizaţiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de catre o comisie numită prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara, care va emite rapoarte de analiza si control, in baza carora compartimentul de specialitate emite ordonantarea de plata ; f) Biroul Audit din cadrul Primăriei şi Curtea de Conturi au dreptul de de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate conform prezentului contract; g) In baza rapoartelor de activitate intermediare/finale, la incheierea anului competiţional sau a evenimentului/competiţiei sportive, primite de la structura sportivă/organizaţia……, structura de specialitate din Primăria Municipiului Timişoara va intocmi semestrial, sau la sfârsitul anului după caz şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activităţii sportive desfăşurate de către structura sportivă/organizaţia…. h)  Municipiul Timişoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizaţiei.... i) să solicite, in situaţia in care se constată că din finanţarea alocată din bugetul local nu au fost cheltuite sume in conformitate cu scopul şi obiectivele structurii sportive/asociaţiei şi nu au fost utilizate conform prevederilor prezentului contract, restituirea sumelor acordate şi/sau, dupa caz, sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate;

j) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz. k) să diminueze cu cota ultimei tranşe neachitate de minim 10% valoarea finanţării acordate, in situaţia in care se constată prin Raportul de activitate final că structura sportivă/organizaţia nu şi-a indeplinit obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.2.3 la prezentul contract;

Capitolul V Răspunderea contractuală

Articolul 6 (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituţia finanţatoare are dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

Articolul 7 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

Capitolul VI Litigii

Articolul 8 Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.

Capitolul VII Dispoziţii finale

Articolul 9 Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.

Articolul 10

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Articolul 11 Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

Articolul 12 Anexele nr.2. 1, 2.2, 2.3 si 2.4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Articolul 13 Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, STRUCTURA SPORTIVĂ

Reprezentati legali

PRIMAR,

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

STRUCTURA DE SPECIALITATE,

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXA nr.2.1 - la contractul-cadru Structura sportivă_________________________________

Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului/programului………………………………

Nr.

crt.

Denumirea acţiunii/activităţii

Locul de desfăşurare

Perioada acţiunii

Număr de participanţi

Costul acţiunii

- lei

Alte

Menţiuni

1.

2.

3.

Reprezentanţi legali: (nume, prenume,funcţia, semnatura şi stampila structurii sportive)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr.2.2 la contractul - cadru Structura sportivă _____________________________

Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul proiectului/programului……………………………..

-lei-

Nr.

crt.

Actiunea/

Activitatea/

Categorii de cheltuieli

Valoare totală

-lei-

din care

Finanţare alocata de Municipiul Timişoara

Din venituri proprii ale structurii sportive

1. Acţiunea/activitatea ....... Total ............., din care: a)… categ de cheltuieli b)… categ de cheltuieli

2. Acţiunea/activitatea ....... Total ............., din care: a)… categ de cheltuieli b)… categ de cheltuieli

Total

         

Reprezentanti legali: (nume, prenume,funcţia, semnatura şi ştampila structurii sportive)

   

             

ANEXA nr.2.3 la contractul-cadru Structura sportivă ______________________________

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului/programului……………………

A.Scopul: .............................................................................................. B.Obiective: Obiectivul general: .................................................................... Obiective specifice: ................................................................... ……………………………..................................................................... C.Indicatori C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):

a).............................................................................................. b).............................................................................................

……………………………..................................................................... C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

a)…............................................................................................ b).............................................................................................

……………………………...................................................................... C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

a)............................................................................................. b)..............................................................................................

……………………………....................................................................

Reprezentanţi legali: ........................................................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

Anexa 2.4 la contractul -cadru Structura sportivă_________________________ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Proiectul ............................................ din Programul ............................................................................ Perioada contractului............................

Nr. crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM

I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM

IV

OBSERVAŢII 1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1+2

1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)

a). contribuţie proprie

b). donaţii

c). sponsorizări

d). alte surse

2. Finanare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:

1-11

1. Închirieri baze sp,sali,spatii,

aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/

Consultanţă

3. Transport

                                                             1 La veniturile obținute din donații, sponsorizări și alte surse, la rubrica de observații se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

4. Cazare şi masă

5. Consumabile

6. Echipamente

7. Servicii

8. Administrative

9. Tipărituri

10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentaţie de efort

Plata arbitri, medici şi alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive şi a altor bunuri

Achiziţionarea de materiale şi echipamente sportive

Medicale şi pt. control doping

-Premii, îndemnizaţii

Altele...

-refacere după efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de înscriere/ participare la acțiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea acţiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanţa în domeniul sportului

.....şi alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

% 100

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria

bugetară

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului

Total

buget Contribuţie proprie

Alte surse, donaţii, sponsorizări, etc

1. Închirieri baze sp,sali,spatii,

aparatura,alte bunuri

2. Onorarii /fond premiere/

Consultanţă

3. Transport

4. Cazare şi masă

5. Consumabile

6. Echipamente

7. Servicii

8. Administrative

9. Tipărituri

10. Publicitate

11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentaţie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achiziţionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale şi pt. control doping

-Premii, îndemnizaţii

Altele...

-refacere după efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-cheltuieli pentru poavazare baze sportive

-taxe de înscriere/ participare la acţiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea acţiunilor de cercetare,documentare, informare

-consultanţa în domeniul sportului

.....şi alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL

% 100

Nota: (1)Distribuţia în detaliu, în interiorul capitolelor/articolelor/ acţiunilor/ activităţilor din Anexa 2.2, a sumelor alocate in bugetul proiectului,, cade în sarcina structurii sportive/organizaţiei, potrivit deciziilor organelor de conducere, care răspund de modul de distribuire si utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu scopul şi obiectivele acesteia si ale proiectului.

(2) Modificarea actiunilor si naturilor/categoriilor de cheltuieli cuprinse in prezentul buget se poate efectua cu respectarea art.4 pct. j din contract.

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura)

(numele, prenumele şi semnatura)

Atasament: Anexa_3.pdf

1

ANEXA 3 la Regulament 3.1. Categorii de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive Cap.I. Consideraţii generale

Prezenta anexă reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua din contribuţia financiară de la bugetul local, în cadrul contractelor de finanţare elaborată în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1447/2007 cu modificările şi completările ulterioare. Naturile de cheltuieli cuprinse în prezenta anexă sunt inerente realizării activităţilor sportive, respectiv pentru bunuri şi servicii pentru acţiuni/activităţi cuprinse în programele de selecţie, pregătire sportivă, calendarele competiţionale, organizare de competiţii şi evenimente sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive. A. Termenii şi expresiile utilizate în anexa au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;a) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean-competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;d) competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal; 5. competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări; 6. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni,

2

întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 7. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 8. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 9. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deţinătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv asociaţii sportive fără personalitate juridică, cluburi sportive, federaţii sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport; 10. program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfăşurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvenţială sau un sezon competiţional. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de selecţie, acţiuni de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 11.colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeuţi, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alţi specialişti stabiliţi de federaţiile sportive sau de către organizaţiile sportive abilitate cu atribuţii în coordonarea şi finanţarea activităţii sportive de performanţă, care sunt implicaţi direct şi indirect, prin intermediul atribuţiilor, în performanţa sportivă.

B. Participanţii la actiunile sportive (1) Participanţii la acţiunile de pregatire sportivă internă şi internaţională pot fi : a) sportivi;b) antrenori;c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă desfăşurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii şcolare a acestora pot participa şi cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federaţia sportivă naţională şi conducerea unităţii de învăţământ; cadrele didactice beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi sportivii.

3

(2.)- Participanţii la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitri, observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute in anexa, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii. Cap.II. Categorii de cheltuieli 1. Cheltuieli de transport :

(1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât Timisoara, se poate efectua, după caz:

a)cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b)cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante; c)cu mijloace de transport în comun; d)cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e)cu avionul, clasa economică; f)cu navele de călători, după tariful clasei I;

4

(2)La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. (3)Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.

(4) Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, entităţile trimiţătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel: a)cu avionul, la clasa economică; b)cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c)cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d)cu navele de călători, după tariful clasei I.

(5) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi: a)taxele pentru trecerea podurilor; b)taxele de traversare cu bacul; c)taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d)alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e)costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f)taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (6) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a)transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b)transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c)transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.

2. Cheltuieli de cazare

(1)Cazarea participanţilor la activităţile sportive organizate în ţară se poate face, după caz: a)în unităţile de cazare pentru sportivi; b)în cămine şcolare sau studenţeşti; c)în locuinţe închiriate în condiţiile legii;

5

d)în structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare, până la categoria de 3 stele inclusiv sau echivalent. (2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz. (3)La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz: a)în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b)în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (4)În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

3. Cheltuieli de masă

1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Timişoara/ în ţară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, după cum urmează: a) Competiţii sportive interne: - de nivel comunal, orăşenesc sau municipal: pana la 45 lei - de nivel judeţean: pana la 50 lei - de nivel zonal sau interjudeţean: pana la 60 lei - de nivel naţional: pana la 70 lei b) Acţiuni de pregătire sportivă şi alte acţiuni sportive sportive desfăşurate în Timişoara/în ţară: până la 85 lei c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Timişoara /în ţară: până la 90 lei (2)La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Timişoara/în ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. (3)La competiţiile sportive organizate în Timişoara/în ţară , organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune. (4) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice. (5) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea. (6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii. (7) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi,

6

participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile participante, la nivelul comunicat de aceştia. (9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. 1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României. (10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul subcapitol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) de către federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive pentru sportivii din loturile olimpice /paralimpice şi naţionale, la

toate categoriile de vârstă - pana la 900 lei lunar /persoană. b) de către cluburile sportive pentru ceilalti sportivi legitimaţi din sectiile clubului la toate categoriile de vârstă - până la 600

lei lunar/ persoană. (2)Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federaţiile sportive naţionale şi de cluburile sportive, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta. (3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă(numai de catre club sau de catre federaţia sportivă naţională). (4) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu poate acorda alimentaţie de efort. (5) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane

(1) Cluburile sportive sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale poate finanţa, pentru arbitrii care sunt nominalizaţi la acestea cheltuielile privind indemnizaţia de arbitraj în limitele următoare : La discipline individuale : Competitii sportive internaţionale organizate de : - federaţiile sportive naţionale - 400 lei

- alte organizaţii sportive - 200 lei

7

Competiţii sportive interne : - nivel comunal, orăşenesc sau municipal – 30 lei

- de nivel judeţean - 60 lei - de nivel zonal sau judeţean – 100 lei - de nivel naţional – 140 lei

La jocuri sportive : Competiţii sportive internaţionale organizate de : - federaţiile sportive naţionale - 400 lei

- alte organizaţii sportive - 200 lei

Competiţii sportive interne : - nivel comunal, orăşenesc sau municipal – 30 lei - de nivel judeţean - 60 lei - de nivel zonal sau judeţean – 100 lei - de nivel naţional – 210 lei

(2)Indemnizaţia sportivă de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind: a)pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. 1); b)pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia sportivă a arbitrului principal. (3)Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (4)Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportivă de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportivă a medicilor. (5)Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la competiţiile sportive pot fi finanţate de către entităţile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezenta anexă.

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor,precum şi pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi efectuate astfel: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada acţiunii, pentru membrii delegaţiilor sportive participante în competiţii internaţionale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada acţiunii

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

8

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru : achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinută de reprezentare, după caz în limita fondurilor prevăzute în buget .

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice şi naţionale vitamine, susţinătoare de efort şi medicamente, în baza prescripţiei medicale, pentru perioada acţiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competiţiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanţate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 40 lei/zi pentru fiecare sportiv;b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv. (2) Celelalte structuri sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv; (3) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot efectua pentru sportivii legitimaţi, respectiv din loturile olimpice/naţionale :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (4) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

9. Alte categorii de cheltuieli:

9.1. Pentru organizarea, respectiv desfaşurarea acţiunilor sportive, structurile sportive/organizaţiile pot efectua , după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru: a)servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b)refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c)asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d)achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e)taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori;

9

f)obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g)cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h)activităţi culturale; i)plata lectorilor şi a translatorilor; j)gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k)taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l)comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei.

9.2. Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a)cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b)cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c)cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d)cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e)cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f)achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g)cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.

9.3. La acţiunile sportive internaţionale,delegatiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează : a) pentru cele organizate în ţară-oferite de organizatorul acţiunii :

campionate mondiale şi europene – până la 230 lei / delegaţie sportivă alte competiţii sportive internaţionale – până la 200 lei / delegaţie sportivă alte acţiuni sportive internaţionale – până la 175 lei / delegaţie sportivă b) la acţiunile sportive organizate în străinătate-oferite de organizaţia sportivă participantă :

campionate mondiale şi europene – până la 2000 lei / acţiune alte competiţii sportive internaţionale – până la 1500 lei / acţiune alte acţiuni sportive internaţionale – până la 1200 lei / acţiune

9.4. Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activităţii sportive : tricouri,cravate,eşarfe,diplome,medalii,cupe,plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afişe,pliante şi alte asemenea; costul cu aceste materiale nu se include în sumele prevăzute la pct.9.3.

10

10. Premii, indemnizatii sportive , prime şi alte drepturi

10.1 A. premii pentru sportivi : (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de vârstă,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea următoarelor sume: 1. Cupe europene intercluburi – seniori: loc I –în suma de până la 3500 lei /sportiv loc II –în suma de până la 2000 lei / sportiv loc III –în suma de până la 1500 lei/ sportiv 1.1. jocuri sportive –seniori a) Campionate Naţionale: loc I –în suma de până la 4000 lei /sportiv loc II –în suma de până la 3000 lei / sportiv loc III –în suma de până la 2000 lei/ sportiv b)Cupa României: loc I –în suma de până la 3000 lei / sportiv loc II –în suma de până la 2000 lei / sportiv loc III –în suma de până la 1500 lei / sportiv 1.2. jocuri sportive –tineret/ juniori I a)Campionate Naţionale: loc I –în suma de până la 3000 lei / sportiv loc II –în suma de până la 2000 lei / sportiv loc III –în suma de până la 1500 lei/ sportiv 1.3. jocuri sportive -juniori II /cadeti: a)Campionate Naţionale: loc I –în suma de până la 2000 lei / sportiv loc II –în suma de până la 1500 lei / sportiv loc III –în suma de până la 1000 lei/ sportiv

11

2.1. sporturi individuale - seniori a)Campionate Naţionale: loc I –în suma de până la 2000 lei / sportiv loc II –în suma de până la 1500 lei / sportiv loc III –în suma de până la 1200 lei/ sportiv b)Cupa României: loc I –în suma de până la 1500 lei / sportiv loc II –în suma de până la 1200 lei / sportiv loc III –în suma de până la 1000 lei / sportive 2.2 Sporturi individuale –tineret/ juniori I

a)Campionate Naţionale: loc I –în suma de până la 1200 lei / sportiv loc II –în suma de până la 800 lei / sportiv loc III –în suma de până la 500 lei/ sportiv 2.3. sporturi individuale -juniori II /cadeţi: a)Campionate Naţionale: loc I –în suma de până la 900 lei / sportiv loc II –în suma de până la 700 lei / sportiv loc III –în suma de până la 400 lei/ sportiv (2) Premiile/recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează: 1. în cuantum de până la 100% pentru discipline/ramuri/probe olimpice/paraolimpice sau a căror activitate este organizată în cadrul unor federaţii sportive naţionale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federaţii sportive internaţionale care administrează sporturi incluse în programul ediţiei anterioare şi a proximei ediţii ale jocurilor olimpice, respectiv incluse la următoarea ediţie a jocurilor europene multisport, organizate sub egida forului olimpic continental. 2. în cuantum de până la 75% pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federaţii sportive naţionale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federaţii sportive internaţionale. (3) Premiile/recompensele financiare prevăzute la alin. (1) pot fi acordate în cuantumurile prevăzute la alin. (2), în următoarele situaţii: a) în cazul concursurilor organizate de către federaţiile sportive naţionale, la nivel naţional, doar pentru rezultatele oficiale obţinute la probele/categoriile la care au participat sportivi reprezentând cel puţin 4 structuri sportive;b) în cazul concursurilor

12

organizate de către federaţiile sportive internaţionale, la nivel european, cu participarea a cel puţin 15 ţări;c) în cazul concursurilor organizate de către federaţiile sportive internaţionale, la nivel mondial, cu participarea a cel puţin 20 ţări, din minimum 3 continente;d) în cazul disciplinelor/ramurilor, probelor sportive, a căror activitate este organizată în cadrul unor federaţii sportive naţionale pe ramură de sport, afiliate doar la federaţii sportive internaţionale care administrează sporturi de luptă nerecunoscute de Comitetul Internaţional Olimpic, doar pentru două rezultate, cele mai bine clasate pe probă şi/sau categorie de vârstă/greutate. (4) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală. (5) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile se acordă sportivilor înscrisi pe foaia de arbitraj, diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (6) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană din venituri proprii. (7) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii în lei, astfel: Naţional/Naţional pentru persoane cu nevoi speciale-

- seniori - probe olimpice/paralimpice. 2800 lei - probe neolimpice: 1100 lei - tineret - probe olimpice/paralimpice: 1700 lei - probe neolimpice: 850 lei - juniori I - probe olimpice/paralimpice: 1400 lei - probe neolimpice: 700 lei - juniori II - probe olimpice/paralimpice: 1100 lei - probe neolimpice

10.2 B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti 1. la jocurile sportive: - Antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult triplul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi; - Antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal. -Antrenorul principal care a contribuit la câştigarea meciurilor de etapă în primul eşalon valoric al competiţiei interne de nivel naţional de seniori poate fi premiat/recompensat cu un premiu echivalent cu cel mai mare premiu/recompensă acordat/acordată

13

unuia dintre sportivi. Antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordată antrenorului principal. 2. la disciplinele sportive individuale: -antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/ o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat; - antrenorul care a pregatit mai mulţi sportivi premiaţi/recompensaţi poate primi un premiu/ o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/ recompenselor unitare ale sportivilor pregatiţi. 3. Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de clubul sportiv conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

10.3 C.Alte premii acordate la actiuni sportive: (1)la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2)cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. (3) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

10.4.

Indemnizaţii sportive (1) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul clubului sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de club şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie sportivă , astfel: -în suma de până la 720 lei/participant/luna –seniori -în suma de până la 560 lei/ participant /luna –tineret/ juniori I -Antrenorul principal- 100% din indemnizaţia sportivului antrenat -Antrenorul secund -85% din indemnizaţia antrenorului principal -Medicul - 80% din indemnizaţia antrenorului principal -Asistent,consultant ştiinţific,metodist,cercetător ştiinţific, psiholog- 75% din indemnizaţia antrenorului principal -Asistent medical-maseur, biochimist, kinetoterapeut - 60% din indemnizaţia antrenorului principal -Alţi specialişti - 40% din indemnizaţia antrenorului principal

14

11. Dispoziţii finale (1) Premiile şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către clubul sportiv, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive. (3) Sumele prevăzute în prezenta anexă includ şi taxă pe valoarea adăugată. (4)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezenta anexă se realizează potrivit normelor privind finanţele publice.

Biroul Sport-Cultură,

Atasament: Expunere_motive.pdf

1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr.SC2019- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică

Municipiul Timişoara a susţinut continuu şi a determinat prin finanţările acordate anual, de la bugetul local, promovarea şi derularea de proiecte de activitate sportivă ale structurilor sportive, asociaţiilor şi organizaţiilor sportive, care s-au încadrat în programele naţionale de utilitate publică, de interes naţional.

Prin H.C.L.M.T.nr.265/04.07.2017 s-a aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acesta prevedea ca solicitanţii eligibili pentru finanţare pot fi: cluburi sportive de drept privat fără scop patrimonial/ asociaţii judeţene pe ramuri de sport/ cluburi sportive de drept public şi asociaţii ori fundaţii, pentru proiecte care se încadrează în 2 programe naţionale de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă" şi programul "Sportul pentru toţi", recunoscute de către Ministerul Tineretului şi Sportului.

Având în vedere apariţia ultimelor reglementări aduse prin Ordinul nr. 664/06.09.2018-emitent Ministerul Tineretului şi Sportului, privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, prevederile Legii nr.90/16.04.2018 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38 /2017 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, este necesară aprobarea unui nou Regulament privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică. Acesta are la baza prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, coroborate cu celelalte dispoziţii legale privind activitatea sportivă. Ordinul nr.664/2018 stipulează la Art.2-alin (1):”(1) Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu celelalte dispoziţii legale în materie.” Regulamentul propus va asimila programele sportive de utilitate publică definite de Ordinul nr.664/2018 şi va cuprinde ca şi capitole principale: - Domeniul de aplicare; - Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă;

2

- Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive; - Condiţii privind nivelul de reprezentare sportivă a beneficiarilor finanţării; - Criterii şi condiţii de eligibilitate pentru structurile/ organizaţiile sportive; - Procedura de acordare a finanţării nerambursabile. Etapele procedurii de selecţie de proiecte; - Procedura privind încheierea şi derularea contractului de finanţare nerambursabilă; - Procedura de raportare şi control.

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind

aprobarea Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Cod: FO 53-03-ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA BIROUL SPORT-CULTURĂ COMPARTIMENT SPORT Nr. SC2019- / RAPORT DE SPECIALITATE Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 – / a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanţărea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică Facem următoarele precizări:

Prin H.C.L.M.T.nr.265/04.07.2017 s-a aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acesta prevedea că solicitanţii eligibili pentru finanţare pot fi: cluburi sportive de drept privat fără scop patrimonial/ asociaţii judeţene pe ramuri de sport/ cluburi sportive de drept public şi asociaţii ori fundaţii, pentru proiecte care se încadrează în 2 programe naţionale de utilitate publică "Promovarea sportului de performanţă" şi programul "Sportul pentru toţi", recunoscute de către Ministerul Tineretului şi Sportului.

Având în vedere apariţia ultimelor reglementări aduse prin Ordinul nr. 664/06.09.2018- emitent Ministerul Tineretului şi Sportului, privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, prevederile Legii nr.90/16.04.2018 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38 /2017 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, este necesară aprobarea unui nou Regulament privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociatţi şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică. Acesta are la baza prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, coroborate cu celelalte dispoziţii legale privind activitatea sportivă. Ordinul nr.664/2018 defineşte mai multe programe de utilitate publică: "Promovarea sportului de performanţă" (P1), programul "Sportul pentru toţi" ( P2), programul ,, Redescoperă oina” ( P4) şi programul ,, România în mişcare” în cadrul cărora Municipiul Timişoara poate finanţa din bugetul local proiecte de sport. Acestea au fost asimilate în cadrul noului Regulament. Ordinul nr.664/2018 stipuleaza la Art.2-alin(1):” Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu celelalte dispoziţii legale în materie.”

2

Având în vedere cele menţionate, în Regulamentul propus privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr.350/2005, am cuprins: - Programele sportive care pot fi finanţate din bugetul local; - Domeniul de aplicare: Finanţarea se poate acorda următoarelor entităţi:

1.cluburi sportive de drept privat înfiinţate şi cu sediul social pe raza municipiului Timişoara, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă, în structură mono sau polisportivă;

2.asociaţii judeţne pe ramuri de sport, pentru programe sportive desfăşurate în raza municipiului Timişoara, afiliate la federaţiile sportive corespondente;

3. federaţii sportive naţionale pentru programe sportive desfăşurate în raza municipiului Timişoara;

4. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru programe sportive desfăşurate în raza municipiului Timişoara; 5. Automobil Clubul Român pentru activitatea de automobilism sportiv şi karting sportiv; 6. alte organizaţii sportive naţionale,

7. asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, care au cuprinse în statutele proprii desfăşurarea de activităţi sportive, pentru proiecte sportive cuprinse în programul "Sportul pentru toţi şi „România în mişcare“.

Regulamentul nu cuprinde ca beneficiari ai finanţării structurile sportive /organizaţiile de drept public.

- Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă - Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive

- Condiţii privind nivelul de reprezentare sportivă a beneficiarilor finanţării - Criterii şi condiţii de eligibilitate pentru structurile/ organizaţiile sportive - Procedura de acordare a finanţării nerambursabile. Etapele procedurii de selecţie de

proiecte. Depunerea proiectelor. Evaluarea şi selecţia proiectelor-Criterii de evaluare a proiectelor. Comunicarea rezultatelor selecţiei de proiecte. Aprobarea de către consiliul local a contribuţiilor financiare nerambursabile pe proiecte.

- Procedura privind încheierea şi derularea contractului de finanţare nerambursabilă. - Procedura de raportare şi control.

Regulamentul propus are următoarele anexe: - Anexa 1. Dosarul cu documentele privind susţinerea finanţării( Cererea de finanţare a solicitantului solicitării, alte documente necesare pentru eligibilitate); - Anexa 2. Contractul cadru de finanţare nerambursabilă, cu anexele proprii: Anexa 2.1- acţiunile /activităţile din cadrul programului/proiectului sportiv; Anexa 2.2.-Anexa cu bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/proiectului sportiv Anexa 2.3-Obiective şi indicatori ai programului/ proiectului sportiv; Anexa 2.4-Bugetul de venituri şi cheltuieli ai programului/ proiectului sportiv.

3

Anexa 3- Categorii de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua din contribuţia financiară de la bugetul local, pentru realizarea programelor/ proiectelor/acţiunilor sportive, de către structura sportivă/asociaţia/fundaţia care încheie un contract de finanţare nerambursabilă cu Municipiul Timişoara. Anexa este elaborată ţinând cont de prevederile HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, actualizată.

Având în vedere cele expuse mai sus, înaintăm spre avizare, prezentul raport de specialitate şi proiectul de hotărâre, prin care:

1. Se aprobă Regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a

proiectelor iniţiate de către structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local îşi încetează aplicabilitatea HCLMT nr.265/04.07.2017.

Viceprimar, Sef Birou, Dan Diaconu Ioan-Mihai Costa , Consilier, Florica Hongu Cod FO53-01, Ver.1